รายระเอียดรายวิชา HED2303 : เธญเธฒเธŠเธตเธงเธญเธ™เธฒเธกเธฑเธข

ลำดับ ชื่อเรื่อง
1 คำนำ ดาวน์โหลด
2 สารบัญ ดาวน์โหลด
3 บทที่1 ความหมาย ความสำคัญและความเป็นมาของอาชีวอนามัย ดาวน์โหลด
4 ความหมายของอาชีวอนามัย ดาวน์โหลด
5 ความสำคัญของอาชีวอนามัย ดาวน์โหลด
6 พัฒนาการของงานอาชีวอนามัยในต่างประเทศ ดาวน์โหลด
7 พัฒนาการของงานอาชีวอนามัยในประเทศไทย ดาวน์โหลด
8 ขั้นตอนการดำเนินงานอาชีวอนามัย ดาวน์โหลด
9 การดำเนินอาชีวอนามัยในประเทศไทย ดาวน์โหลด
10 บทที่2 อันตรายและการป้องกันอันตรายจากสภาพแวดล้อมในการทำงาน ดาวน์โหลด
11 ความหมายของสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ดาวน์โหลด
12 ลักษณะและประเภทของสิ่งแวดล้อมในการทำงานของผู้ประกอบอาชีพ ดาวน์โหลด
13 อันตรายจากสภาพแวดล้อมในการทำงาน ดาวน์โหลด
14 อันตรายจากสภาพแวดล้อมทางเคมี ดาวน์โหลด
15 อันตรายจากสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ดาวน์โหลด
16 อันตรายจากสภาพแวดล้อมทางชีวภาพ ดาวน์โหลด
17 อันตรายจากสภาพแวดล้อมทางจิตวิทยาสังคม ดาวน์โหลด
18 บทที่3 การยศาสตร์ ดาวน์โหลด
19 ความเป็นมาของการยศาสตร์ ดาวน์โหลด
20 ความสำคัญของการยศาสตร์ ดาวน์โหลด
21 ความหมายของ Ergonomics ดาวน์โหลด
22 ขอบข่ายของการยศาสตร์ ดาวน์โหลด
23 ประโยชน์ของวิทยาการจัดสภาพงาน ดาวน์โหลด
24 หลักการของการยศาสตร์ ดาวน์โหลด
25 ขนาดโครงสร้างของร่างกายคน ดาวน์โหลด
26 การตรวจสอบด้านจิตวิทยาการยศาสตร์ ดาวน์โหลด
27 แบบสำรวจด้านการยศาสตร์ในสถานประกอบการ ดาวน์โหลด
28 บทที่4 ความปลอดภัยในการทำงาน ดาวน์โหลด
29 ความหมายของความปลอดภัยในการทำงาน ดาวน์โหลด
30 ความสำคัญของความปลอดภัยในการทำงาน ดาวน์โหลด
31 การสูญเสียเนื่องจากการทำงาน ดาวน์โหลด
32 ปัญหาการประสบอันตรายจากการทำงาน ดาวน์โหลด
33 มาตรการในการแก้ปัญหาการประสบอันตรายจากการทำงาน ดาวน์โหลด
34 การตรวจสอบความปลอดภัย ดาวน์โหลด
35 ทฤษฎีแนวคิดการเกิดอุบัติเหตุ ดาวน์โหลด
36 สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน ดาวน์โหลด
37 แนวทางการป้องกันการประสบอันตราย ดาวน์โหลด
38 บทที่5 การบริหารดำเนินงานความปลอดภัยในการประกอบอาชีพ ดาวน์โหลด
39 การจัดการด้านบริหาร ดาวน์โหลด
40 การจัดการด้านสถานที่ทำงาน ดาวน์โหลด
41 การจัดการด้านพนักงานลูกจ้าง ดาวน์โหลด
42 จิตวิทยาอุตสาหกรรมกับงานความปลอดภัย ดาวน์โหลด
43 คณะกรรมการความปลอดภัย ดาวน์โหลด
44 กิจกรรมสร้างเสริมความปลอดภัยในการทำงาน ดาวน์โหลด
45 การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย ดาวน์โหลด
46 การบริหารจัดการเพื่อควบคุมการสููญเสีย ดาวน์โหลด
47 การตรวจตราและตรวจสอบความปลอดภัย ดาวน์โหลด
48 การประเมินความเสี่ยง ดาวน์โหลด
49 บทที่6 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในการทำงาน ดาวน์โหลด
50 ความหมายและความสำคัญ ดาวน์โหลด
51 เครื่องป้องกันศรีษะ ดาวน์โหลด
52 อุปกรณ์ป้องกันตาและใบหน้า ดาวน์โหลด
53 อุปกรณ์ป้องกันหู ดาวน์โหลด
54 อุปกรณ์ป้องกันมือ นิ้วมือและแขน ดาวน์โหลด
55 อุปกรณ์ป้องกันเท้าและขา ดาวน์โหลด
56 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายของระบบหายใจ ดาวน์โหลด
57 อุปกรณ์ป้องกันพิเศษที่ใช้งานเฉพาะ ดาวน์โหลด
58 บทที่7 โรคจากการประกอบชีพ ดาวน์โหลด
59 ความหมายและความสำคัญของโรคจากการประกอบอาชีพ ดาวน์โหลด
60 สถานการณ์โรคจากการประกอบอาชีพ ดาวน์โหลด
61 สถานการณ์ในต่างประเทศ ดาวน์โหลด
62 สถานการณ์ในประเทศไทย ดาวน์โหลด
63 ปัจจัยสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคจากการประกอบอาชีพ ดาวน์โหลด
64 หลักการควบคุมป้องกันโรคและอันตรายจากการประกอบอาชีพ ดาวน์โหลด
65 การแพร่กระจายและระบาดวิทยาของโรคจากการประกอบอาชีพ ดาวน์โหลด
66 โรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทย ดาวน์โหลด
67 ปัญหาการรักษาโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ ดาวน์โหลด
68 บทที่8 สุขภาพและความปลอดภัยในการประกอบอาชีพ ดาวน์โหลด
69 ความหมายของสุขภาพ ดาวน์โหลด
70 สุขภาพและความปลอดภัยในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ดาวน์โหลด
71 สาเหตุของการเกิดอันตรายจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ดาวน์โหลด
72 การป้องกันและควบคุมอันตรายจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ดาวน์โหลด
73 สุขภาพและความปลอดภัยในการประกอบอาชีพอุตสาหกรรม ดาวน์โหลด
74 อันตรายและการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุในงานอุตสาหกรรมก่อสร้าง ดาวน์โหลด
75 บทที่9 การดำเนินงานอาชีวอนามัย ดาวน์โหลด
76 ความหมายและความสำคัญ ดาวน์โหลด
77 ขั้นตอนการดำเนินงานอาชีวอนามัย ดาวน์โหลด
78 ความสำเร็จในการทำให้สถานที่ทำงานมีสุขภาพดี ดาวน์โหลด
79 หลักในการป้องกันและควบคุมโรคในงานอาชีวอนามัย ดาวน์โหลด
80 การบริการอาชีวอนามัย ดาวน์โหลด
81 หลักการจัดบริการอาชีวอนามัย ดาวน์โหลด
82 แนวคิดสาธารณสุขมูลฐานในงานอาชีวอนามัย ดาวน์โหลด
83 แผนพัฒนาการสาธารณสุข ดาวน์โหลด
84 บทที่10 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีวอนามัย ดาวน์โหลด
85 ความเป็นมาของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีวอนามัย ดาวน์โหลด
86 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัย ดาวน์โหลด
87 ระเบียบกองทุนเงินทดแทน ดาวน์โหลด
88 บรรณานุกรม ดาวน์โหลด

จำนวนผู้เข้าชม  คน