รายระเอียดรายวิชา LA431 : เธเธŽเธซเธกเธฒเธขเธงเนˆเธฒเธ”เน‰เธงเธขเธญเธ‡เธ„เนŒเธเธฒเธฃเธฃเธฐเธซเธงเนˆเธฒเธ‡เธ›เธฃเธฐเน€เธ—เธจ

ลำดับ ชื่อเรื่อง
1 คำนำ ดาวน์โหลด
2 สารบัญ ดาวน์โหลด
3 ส่วนที่1 บทที่1 1.วิวัฒนาการขององค์การระหว่างประเทศ ดาวน์โหลด
4 2.วิวัฒนาการแนวความคิดในการก่อตั้งองค์การระหว่างประเทศ ดาวน์โหลด
5 3.การก่อตั้งองค์การระหว่างประเทศในระยะเริ่มแรก ดาวน์โหลด
6 4.การก่อตั้งองค์การระหว่างประเทศในปัจจุบัน ดาวน์โหลด
7 บทที่ 2 ข้อพิจารณาทั่วไปเกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศ ดาวน์โหลด
8 1.ความมุ่งหมายสำคัญในการจัดตั้งองค์การระหว่างประเทศ ดาวน์โหลด
9 1.1 มาตรการเพื่อรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ ดาวน์โหลด
10 1.2 มาตรการเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านอื่น ๆ ดาวน์โหลด
11 2.อำนาจอธิปไตยของรัฐ และสถานะขององค์การระหว่างประเทศ ดาวน์โหลด
12 2.2 ปัญหาเกี่ยวกับสถานะขององค์การระหว่างประเทศ ดาวน์โหลด
13 2.3 ปัญหาเกี่ยวกับความเป็นรัฐบาลโลกขององค์การระหว่างประเทศ ดาวน์โหลด
14 บทที่3 ความหมาย การแบ่งระดับ และประเภทขององค์การ ดาวน์โหลด
15 1.ความหมายขององค์การระหว่างประเทศ ดาวน์โหลด
16 1.1 องค์การระหว่างประเทศในลักษณะที่ไม่เป็นสถาบัน ดาวน์โหลด
17 1.2 องค์การระหว่างประเทศในลักษณะที่เป็นสถาบัน ดาวน์โหลด
18 2.การแบ่งระดับขององค์การระหว่างประเทศ ดาวน์โหลด
19 2.1 องค์การระหว่างประเทศที่มีลักษณะนานาชาตินิยม ดาวน์โหลด
20 2.2 องค์การระหว่างประเทศที่มีลักษณะเหนือชาตินิยม ดาวน์โหลด
21 3.ประเภทขององค์การระหว่างประเทศ ดาวน์โหลด
22 3.1 การแบ่งตามลักษณะพื้นฐานทางภูมิศาสตร์ ดาวน์โหลด
23 3.2 การแบ่งตามลักษณะของการดำเนินงาน ดาวน์โหลด
24 3.3 การแบ่งตามจุดมุ่งหมายในการก่อตั้ง ดาวน์โหลด
25 3.4 การแบ่งตามลักษณะของสมาชิก ดาวน์โหลด
26 ส่วนที่2 บทที่ 1 วิธีการก่อตั้งองค์การระหว่างประเทศ ดาวน์โหลด
27 1.การก่อตั้งองค์การระหว่างประเทศโดยความตกลงระหว่างรัฐ ดาวน์โหลด
28 2.การก่อตั้งองค์การระหว่างประเทศโดยผลของที่ประชุมระหว่างประเทศ ดาวน์โหลด
29 บทที่2 1.สถานภาพบุคคลขององค์การระหว่างประเทศ ดาวน์โหลด
30 2.ปัญหาสภาพบุคคลขององค์การระหว่างประเทศตามกฎหมายระหว่างประเทศ ดาวน์โหลด
31 3.ปัญหาสภาพบุคคลขององค์การระหว่างประเทศตามกฎหมายภายใน ดาวน์โหลด
32 4.ขอบเขตอำนาจขององค์การระหว่างประเทศ ดาวน์โหลด
33 บทที่3 1.ความสามารถในการทำสนธิสัญญา ดาวน์โหลด
34 2.ความสามารถในการใช้สิทธิเรียกร้องในทางระหว่างประเทศ ดาวน์โหลด
35 3.ความสามารถในการคุ้มครองแก่เจ้าหน้าที่หรือตัวแทนขององค์การระหว่างประเทศ ดาวน์โหลด
36 4.ความสามารถในการติดต่อทางการทูต ดาวน์โหลด
37 5.ความสามารถในการรับรองรัฐ ดาวน์โหลด
38 6.ความสามารถอื่น ๆ ดาวน์โหลด
39 บทที่4 1.ความรับผิดชอบตามกฎหมายระหว่างประเทศ ดาวน์โหลด
40 2.ความรับผิดชอบตามกฎหมายภายในของรัฐสมาชิก ดาวน์โหลด
41 ส่วนที่3 บทที่1องค์กรในเพื่อการดำเนินงานขององค์การระหว่างประเทศ ดาวน์โหลด
42 1.สมัชชา ดาวน์โหลด
43 2.คณะมนตรี ดาวน์โหลด
44 3.สำนักงานเลขาธิการ ดาวน์โหลด
45 บทที่2 รัฐสมาชิกขององค์การระหว่างประเทศ ดาวน์โหลด
46 1.ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการเข้าเป็นสมาชิกขององค์การระหว่างประเทศ ดาวน์โหลด
47 1.1 แนวความคิดพื้นฐานของรัฐที่เข้าเป็นสมาชิกองค์การระหว่างประเทศ ดาวน์โหลด
48 1.2 วิธีการที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกในองค์การระหว่างประเทศ ดาวน์โหลด
49 1.3 ลักษณะของการเข้าร่วมดำเนินกิจกรรมของสมาชิกในองค์การระหว่างประเทศ ดาวน์โหลด
50 1.4 ลักษณะของตัวแทนที่เข้าร่วมในองค์การระหว่างประเทศ ดาวน์โหลด
51 2. 2.1 การลาออกจากการเป็นสมาชิกขององค์การระหว่างประเทศ ดาวน์โหลด
52 2.2 การถูกขับไล่ให้ออกจากการเป็นสมาชิกขององค์การระหว่างประเทศ ดาวน์โหลด
53 บทที่3 บุคลากรขององค์การระหว่างประเทศ ดาวน์โหลด
54 1.การสรรหาบุคลากรขององค์การระหว่างประเทศ ดาวน์โหลด
55 1.1 พนักงานองค์การระหว่างประเทศระดับสูง ดาวน์โหลด
56 1.2 พนักงานองค์การระหว่างประเทศระดับทั่วไป ดาวน์โหลด
57 2.สถานภาพทางกฎหมายของพนักงานองค์การระหว่างประเทศ ดาวน์โหลด
58 3.การปฏิบัติหน้าที่และความคุ้มครองของพนักงาoองค์การระหว่างประเทศ ดาวน์โหลด
59 3.1 การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานองค์การระหว่างประเทศ ดาวน์โหลด
60 3.2 ความคุ้มครองในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานองค์การระหว่างประเทศ ดาวน์โหลด
61 4.พนักงานขององค์การระหว่างประเทศและผู้แทนทางการทูต ดาวน์โหลด
62 4.1 ความแตกต่างในรากฐานของการได้มาซึ่งเอกสิทธิ์และความคุ้มกัน ดาวน์โหลด
63 4.2 ความแตกต่างในสาระหน้าที่ ดาวน์โหลด
64 4.3 ความแตกต่างในเรื่องเกี่ยวกับการแต่งตั้ง ดาวน์โหลด
65 4.4 ความแตกต่างในเรื่องขอบเขตของเอกสิทธิ์และความคุ้มกัน ดาวน์โหลด
66 4.5 ความแตกต่างในเรื่องสถานะของการได้รับเอกสิทธิ์และความคุ้มกันในรัฐซึ่งทั้งผู้แทนทางการทูตและพนักงานองค์การระหว่างประเทศถือสัญชาติ ดาวน์โหลด
67 4.6 ความแตกต่างในเรื่องอำนาจหน้าที่ขององค์การ ดาวน์โหลด
68 บทที่4 การลงคะแนนเสียงและข้อมติขององค์การระหว่างประเทศ ดาวน์โหลด
69 1.การลงคะแนนเสียงในองค์การระหว่างประเทศ ดาวน์โหลด
70 1.1 การลงคะแนนเสียงโดยเอกฉันท์ ดาวน์โหลด
71 1.2 การลงคะแนนเสียงโดยเสียงข้างมาก ดาวน์โหลด
72 2.ข้อพิจารณาเกี่ยวกับสภาพบังคับของข้อมติขององค์การระหว่างประเทศ ดาวน์โหลด
73 2.1 สภาพบังคับของข้อมติขององค์การระหว่างประเทศที่มีต่อองค์กรภายใน ดาวน์โหลด
74 2.2 ผลทางกฎหมายของข้อมติขององค์การระหว่างประเทศที่มีต่อรัฐ ดาวน์โหลด
75 ส่วนที่4 บทที่1 1.การสลายตัวขององค์การสันนิบาตชาติ ดาวน์โหลด
76 2.ลำดับเหตุการณ์สำคัญที่นำไปสู่การก่อตั้งองค์การสหประชาชาติ ดาวน์โหลด
77 บทที่2 กฎบัตรสหประชาชาติ ดาวน์โหลด
78 1.สถานภาพทางกฎหมายของกฎบัตรสหประชาชาติ ดาวน์โหลด
79 2. 2.1 วัตถุประสงค์ขององค์การสหประชาชาติ ดาวน์โหลด
80 2.2 หลักการขององค์การสหประชาชาติ ดาวน์โหลด
81 บทที่3 โครงสร้างขององค์การสหประชาชาติ ดาวน์โหลด
82 1.สมาชิกภาพขององค์การสหประชาชาติ ดาวน์โหลด
83 1.1 การเข้าเป็นสมาชิกของสหประชาชาติ ดาวน์โหลด
84 1.2 สมาชิกภายหลังจากการก่อตั้งสหประชาชาติหรือสมาชิกใหม่ ดาวน์โหลด
85 1.3 การสิ้นสุดจากการเป็นสมาชิกภาพ ดาวน์โหลด
86 2.องค์กรหลักของสหประชาชาติ ดาวน์โหลด
87 2.1 สมัชชาใหญ่ ดาวน์โหลด
88 2.2 คณะมนตรีความมั่นคง ดาวน์โหลด
89 2.3 คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม ดาวน์โหลด
90 2.4 คณะมนตรีภาวะทรัสตี ดาวน์โหลด
91 2.5 ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ดาวน์โหลด
92 2.6 สำนักงานเลขาธิการ ดาวน์โหลด
93 ส่วนที่5 บทที่1 1.ความเป็นมา ดาวน์โหลด
94 2.วัตถุประสงค์ของอาเซียน ดาวน์โหลด
95 บทที่2 ประวัติการก่อตั้งอาเซียน ดาวน์โหลด
96 1.การก่อตั้ง SEATO ดาวน์โหลด
97 2.การก่อตั้ง ASA ดาวน์โหลด
98 3.การก่อตั้ง Maphilindo ดาวน์โหลด
99 4.การก่อตั้ง ASEAN ดาวน์โหลด
100 บทที่3 1.ความร่วมมือในระยะแรก ดาวน์โหลด
101 2.ความร่วมมือในช่วงการขยายอิทธิพลของมหาอำนาจ ดาวน์โหลด
102 3.ความร่วมมือในลักษณะขององค์การส่วนภูมิภาค ดาวน์โหลด
103 4.การขยายขอบเขตการดำเนินงานของอาเซียน ดาวน์โหลด
104 5.แนวคิดในการจัดทำกฎบัตรอาเซียน ดาวน์โหลด
105 บทที่4 โครงสร้างของอาเซียน ดาวน์โหลด
106 1. 1.1การประชุมระดับหัวหน้ารัฐบาลหรือการประชุมสุดยอดอาเซียน ดาวน์โหลด
107 1.2 การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ดาวน์โหลด
108 1.3 การประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศกับรัฐมนตรีต่างประเทศคู่เจรจา ดาวน์โหลด
109 1.4 การประชุมระดับรัฐมนตรีในสาขาอื่น ๆ ดาวน์โหลด
110 1.5 การประชุมในระดับคณะเจ้าหน้าที่ ดาวน์โหลด
111 1.6 สำนักงานเลขาธิการอาเซียน ดาวน์โหลด
112 1.7 สำนักงานอาเซียนแห่งชาติ ดาวน์โหลด
113 2. 2.1การเข้าเป็นสมาชิกของอาเซียน ดาวน์โหลด
114 2.2 สิทธิและหน้าที่ของประเทศอาเซียน ดาวน์โหลด
115 2.3 การลงคะแนนเสียงของประเทศสมาชิกอาเซียน ดาวน์โหลด
116 ภาคผนวก ดาวน์โหลด
117 บรรณานุกรม ดาวน์โหลด

จำนวนผู้เข้าชม  คน