บทที่ 5 ไพรเมตกับบรรพบุรุษของมนุษย์  >> หน้า 6


                ค.    โฮมินอยดี  เป็นลำดับย่อยที่จะวิวัฒนาการต่อไปเป็นสายพันธุ์ของมนุษย์

วงศ์ใหญ่โฮมินอยดี  (Hominoidae) 

                วงศ์ใหญ่โฮมินอยดีจำแนกออกเป็นวงศ์ 3 วงศ์ (Family)  คือ 

                ก.    Hylobatidae  เป็นสัตว์จำพวกชะนีที่ว่องไวผาดโผน  และสามารถปีนป่ายห้อยโหนบนต้นไม้ได้อย่างแคล่วคล่อง  เมื่อเวลาลุกขึ้นยืน  นิ้วของมันจะยาวจรดกับพื้นได้และสามารถยืนบนสองเท้าได้เป็นระยะเวลานาน ลิงเหล่านี้เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อราว 39 ล้านปีมาแล้ว  

                        ขนาดของชะนีเหล่านี้   จะมีความสูงไม่เกิน 3 ฟุต    มีปริมาตรของสมองราว 100 ลบ.ซม.  ตัวอย่างได้แก่  ลิงกิบบอน พบในเกาะสุมาตรา

                ข.    Pongidae  เราอาจเรียกว่า เอปหรือวานร  ซึ่งเป็นลิงชั้นสูงสุด  แบ่งออกได้เป็น 3 สกุล (Genus) ดังนี้

                        (1)  ชิมแปนซี    มีถิ่นที่อยู่ในแถบทวีปแอฟริกาตะวันออกและแอฟริกาตอนกลางระดับเส้นศูนย์สูตร  ตัวผู้จะหนักราว 110 ปอนด์  มีส่วนสูงเฉลี่ย 5 ฟุต  ส่วนตัวเมียหนักราว 88 ปอนด์และสูงเฉลี่ย 4 ฟุต    สามารถปีนป่ายอยู่บนต้นไม้    แต่ชอบอยู่บนพื้นดินมากกว่า มีปริมาตรสมองราว 400 ลบ.ซม.

                             ซิมแปนซีไม่มีดั้งจมูก  ขากรรไกค่อนข้างยื่นออกมา  มีฟันกรามที่พัฒนาใช้การได้ดี  และกินพืชเป็นอาหาร   เป็นสัตว์ที่รักความสงบต่อพวกเดียวกันและต่อสัตว์อื่น   นักมานุษยวิทยากายภาพที่ออกไปศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ของลิงชิมแปนซี   คือ เจน กูดเดล  (Jane Goodale) นักมานุษยวิทยาหญิงสาขาไพรเมตศึกษาผู้นี้ทำการศึกษาเมื่อปี คศ.1960 ในวนอุทยานของประเทศ ยูกานดา  จากนั้นเธอได้เขียนรายงานการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้มากมาย  ซึ่งผลงานดังกล่าวยังผลให้คนทั่วโลกได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตของชิมแปนซีอย่างละเอียด