บทที่16  มานุษยวิทยาปฏิบัติการ  >> หน้า 5

 

2.  พฤติกรรมของความเป็นผู้นำ

                ในแง่ของพฤติกรรมนั้น มีการนำความรู้จากการศึกษาพฤติกรรมของสัตว์ในตระกูลไพรเมตไปใช้ในการอธิบายพฤติกรรมของมนุษย์ เช่น บุคลิกของผู้นำ พฤติกรรมทางการเมือง และพฤติกรรมทางเพศ โดยศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมของจ่าฝูงของลิงกอลิล่ากับบุคลิกของผู้นำในสังคมมนุษย(6)

3.  มานุษยวิทยาการแพทย์ (Medical Anthropology)

                ปัจจุบัน สาขามานุษยวิทยาการแพทย์ได้รับความสนใจมากที่สุด ซึ่งมหาวิทยาลัยหลายแห่งในยุโรปและสหรัฐอเมริกา รวมทั้งมหาวิทยาลัยมหิดลได้เปิดสอนในระดับชั้นปริญญาโทและเอกวิชานี้มีขอบเขตการศึกษากว้างขวาง โดยนำความรู้สาขามานุษยวิทยากายภาพ สาขาแพทย์ศาสตร์และสาขามานุษยวิทยาสังคมวัฒนธรรมมาประยุกต์ใช้เพื่อเรียนรู้ความสัมพันธ์ทางด้านสรีระ ประเพณี วัฒนธรรม และการแพทย์พื้นบ้านของคนแต่ละสังคมกับการแพทย์สมัยใหม่ ประเด็นที่นักมานุษยวิทยาการแพทย์ให้ความสนใจศึกษา ได้แก่ วิธีการรักษาโรคพื้นบ้าน การฝังเข็ม วิธีป้องกันโรคพื้นบ้าน การทำคลอดแบบพื้นบ้าน ความเชื่อทางด้านการสาธารณสุขและการรักษาพยาบาล ความเชื่อเรื่องคนทรง ผีปอบ ผีกะที่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรค ตลอดจนความเชื่อเรื่องการกินอาหารและข้อห้ามในการบริโภคอาหารบางประเภท นอกจากนี้ ยังให้ความสนใจในเรื่องยาสมุนไพร และยาพื้นบ้าน

                ผู้ที่ศึกษาวิชาแพทย์สมัยใหม่ในโรงเรียนแพทย์ทั่วโลกมักให้ความสนใจในหัวข้อดังกล่าวข้างต้นมากเท่า ๆ กับความสนใจศึกษาวิชาแพทย์และสาธารณสุขแผนปัจจุบัน ในขณะเดียวกันมีนายแพทย์หลายคนที่หันมาศึกษาจนได้รับปริญญาเอกสาขามานุษยวิทยาอีกสาขาหนึ่ง และต่างได้สร้างผลงานจนมีชื่อเสียงทางด้านมานุษยวิทยาทางการแพทย์มากมาย ส่วนผู้ที่เรียนมาทางสาขามานุษยวิทยาโดยตรงก็จะให้ความสนใจศึกษามานุษยวิทยากายภาพกับวิชาการแพทย์อย่างลึกซึ้งจนได้รับปริญญาโทและเอกในสาขาวิชามานุษยวิทยาการแพทย(์7) เมื่อพวกเขาจบการศึกษา ต่างก็ออกไปทำงานในโรงพยาบาล สาธารณสุขและสำนักงานอนามัยตามชุมชนและสังคมต่าง ๆ ทั่วโลก