ภาคผนวก วิธีวิทยาการวิจัยเชิงมานุษยวิทยา>> หน้า 1


ภาคผนวก
วิธีวิทยาการวิจัยเชิงมานุษยวิทยา
            

จุดเด่นอีกประการหนึ่งของวิชามานุษยวิทยา ก็คือ วิธีวิทยาการวิจัย หรือระเบียบวิธีวิจัย (research methodology) กล่าวโดยย่อ วิธีวิทยาการวิจัยเป็นเครื่องมือที่นักมานุษยวิทยาจะนำไปใช้ในการหาข้อมูลเมื่อต้องการจะศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมของสังคมใดสังคมหนึ่ง เอกลักษณ์สำคัญของวิธีวิทยาการวิจัยเชิงมานุษยวิทยา ได้แก่ (1) การมองสังคมและวัฒนธรรมไม่แยกออกเป็นส่วนย่อย การมองภาพรวมนี้เองจะทำให้สามารถมองเห็นรูปลักษณ์ของแต่ละวัฒนธรรมได้อย่างชัดเจน (2) การเข้าไปอาศัยอยู่ร่วมกับคนในสังคมที่ต้องการศึกษาเป็นระยะเวลานานพอที่จะสามารถเข้าใจวัฒนธรรมของคนในสังคมนั้นอย่างแท้จริงและสามารถเก็บรวบรวมรายละเอียดของข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์และถูกต้องแม่นยำ เราเรียกวิธีการแบบนี้ว่า การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (participant observation)