EN 322 จุดมุ่งหมาย หลักการ และวิธีแปล
(Nature and Methods of Translation)สารบัญ


 

คำนำ
สารบัญ
ตอนที่1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการแป
บทที่  1  การแปลคืออะไร
คำจำกัดความของการแปล 
ประวัติการแปลทางตะวันตก
ประวัติการแปลในประเทศไทย
บทที่  2  หลักการแปล  
ทฤษฎีการแปล
กระบวนการแปล
ชนิดของการแปล
ขั้นตอนการแปล 
คุณสมบัติของนักแปล
คำศัพท์ที่ใช้เกี่ยวกับการแปล 
บทที่  3  ปัญหาในการแปล
ปัญหาทางด้านภาษา
ปัญหาทางด้านไวยากรณ์และโครงสร้าง
ปัญหาทางด้านศัพท์และสำนวน
- ปัญหาที่เกิดจากการขาดความรู้รอบตัวและภูมิหลังในเรื่องที่จะแปล
ตอนที่ 2  การแปลอังกฤษ-ไทย
บทที่  4  การแปลประโยคกรรม
วิธีแปล 
การแปลประโยคกรรมแบบอื่น ๆ 
การแปลประโยคกรรมลดรูป
-  แบบฝึกหัด   
บทที่  5  การแปล  Tense
ลักษณะ Tense  ในภาษาอังกฤษ
คำบอกกาลในภาษาไทย  
วิธีแปล    
-  แบบฝึกหัด 
บทที่  6  การแปลคำเชื่อมและสรรพนามต่าง ๆ      
การแปลคำเชื่อมและสรรพนามต่าง ๆ
-  วิธีแปล 
แบบฝึกหัด 
การแปลคำสรรพนาม
-  วิธีแปล 
แบบฝึกหัด   
- การแปลประโยคที่ขึ้นต้นด้วยสรรพนาม
-  วิธีแปล  
-   แบบฝึกหัด   
บทที่  7  การแปลคำศัพท์ที่มีความหมายหลายนัย
- การแปลคำศัพท์ที่มีความหมายหลายนัย
วิธีแปล
-  แบบฝึกหัด
บทที่  8  การแปลคำศัพท์ที่รูปเขียนมักทำให้เข้าใจความหมายผิด
- การแปลคำศัพท์ที่รูปเขียนมักทำให้เข้าใจความหมายผิด
วิธีแปล 
แบบฝึกหัด    
บทที่  9  การแปล Phrasal verbs 
- การแปล Phrasal verbs 
วิธีแปล
แบบฝึกหัด     
บทที่  10  การแปลสุภาษิต คำพังเพย และสำนวนต่าง ๆ
- การแปลสุภาษิต คำพังเพย และสำนวนต่าง ๆ
วิธีแปล
แบบฝึกหัด     
ตอนที่ 3  การแปลไทย-อังกฤษ
บทที่  11 การแปลประโยคกรรมในภาษาไทยให้เป็นประโยคPassive
การแปลประโยคกรรมในภาษาไทยให้เป็นประโยค Passive
วิธีแปล
แบบฝึกหัด     
บทที่  12  การเลือกใช้ Article 
- การเลือกใช้ Article 
วิธีแปล
แบบฝึกหัด     
บทที่  13  การแปลโดยเลือกคำให้เหมาะกับเนื้อความ
การแปลโดยเลือกคำให้เหมาะกับเนื้อความ
วิธีแปล
แบบฝึกหัด     
บทที่  14  คำที่เป็นปัญหาในการแปล 
- คำที่เป็นปัญหาในการแปล
แบบฝึกหัด     
ตอนที่ 4  การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดและการแก้ไข
บทที่  15  การแปลที่จำเป็นต้องตรวจแก้
การแปลที่จำเป็นต้องตรวจแก้   
บรรณานุกรม
ภาคผนวก 
               
-  แนวข้อทดสอบ ชุดที่ 1
               
-  แนวข้อทดสอบ ชุดที่ 2
               
-  แนวข้อทดสอบ ชุดที่ 3     

 


หน้าก่อน หน้าถัดไป