PC 294

จิตวิทยาวัยรุ่น

3

  หน่วยกิต

 

 

(Adolescence Psychology)

 

 

ศึกษาลักษณะและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทุกด้านในระยะวัยรุ่น การยอมรับและความเข้าใจวัยรุ่น ศึกษาปัญหาสังคมและอารมณ์ ความสัมพันธ์ของวัยรุ่นกับ
ครอบครัวและชุมชน ตลอดจนบทบาทของครอบครัวและสถาบันอื่นที่มีต่อวัยรุ่น

 

PC 295

จิตวิทยาผู้ใหญ่

3

  หน่วยกิต

 

 

(Psychologyof Adulthood)

 

 

ศึกษาลักษณะและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของวัยผู้ใหญ่ โดยเฉพาะลักษณะ
ทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ บุคลิกภาพ และการปรับตัวให้เข้ากับงานอาชีพ

 

PC 296

จิตวิทยาผู้สูงอายุ

3

  หน่วยกิต

 

 

(Psychology of Aging)

 

 

ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้สูงอายุ โดยเฉพาะลักษณะทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ บุคลิกภาพ และการปรับตัวให้เข้ากับสังคม
เน้นถึงปัญหาและข้อมูลที่เกี่ยวกับลักษณะของผู้สูงอายุ รวมทั้งวิธีการปฏิบัติต่อบุคคลในผู้สูงอายุ

 

PC 297

จิตวิทยาพัฒนาการเด็ก

3

  หน่วยกิต

 

 

(Development Phychology for Children)

 

 

ศึกษาความหมายและทฤษฎีพัฒนาการในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาของเด็กระหว่าง0-12 ปี การพัฒนาการในด้านการทำงานของกล้ามเนื้อ การใช้ภาษาความคิดสร้างสรรค์ ความแตกต่างระหว่างบุคคล การรับรู้ การปรับพฤติกรรมการเสริมแรงการสร้างแรงจูงใจสำหรับเด็ก และการสร้างวินัยในตนเอง

 

PC 301

จิตวิทยาการรับรู้และการคิด

3

  หน่วยกิต

 

 

(Psychology of  Perception and Cognition)

 

 

ศึกษาทฤษฎีและปรัชญาการวิจัยทางการรับรู้ องค์ประกอบของปัญญาและอิทธิพล
ที่เกี่ยวกับความสามารถในการรู้คิด การจำ การวิเคราะห์ และการตัดสินปัญหา

 

PC 303

การทดสอบทางจิตวิทยา

3

  หน่วยกิต

 

 

(Psychological Testing)

 

 

ศึกษาหลักการ วิธีการและการนำไปใช้ของการทดสอบทางจิตวิทยารวมทั้งหลักการทางสถิติในการสร้างข้อทดสอบ การประเมินผล การแปลความหมายของแบบทดสอบ

 

PC 308

วิธีวิจัยทางจิตวิทยา

3

  หน่วยกิต

 

 

(Methods in Phychlolgical Research)

 

 

PR : PC 208
ศึกษาระบบการวิจัย เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการศึกษา ตัวแปรทางจิตวิทยา เน้นวิธีการตั้งชื่อเรื่อง ตั้งสมมติฐาน กำหนดตัวแปร เก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล การนำเสนอข้อมูลและการแปลผล การอภิปรายและเสนอแนะ
การอ้างอิง และบรรณานุกรม รวมทั้งการเขียนโครงร่างวิจัย

 

PC 313

จิตวิทยาการทดลองเบื้องต้น

3

  หน่วยกิต

 

 

(Introduction to Experimental Psychology)

 

 

PR : PC 208
ศึกษาประเภทต่างๆ ของการทดลอง การเลือกกลุ่มตัวอย่างในการทดลองทางจิตวิทยา ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง วิธีการควบคุมตัวแปร และแบบแผนการทดลองทางจิตวิทยารวมทั้งนำความรู้มาใช้ในการปฏิบัติการในห้องทดลอง

 

PC 315

จิตวิทยาการศึกษา

3

  หน่วยกิต

 

 

(Educational Psychology)

 

 

ศึกษาปัญหา และเทคนิคของการเรียนรู้ วิธีการสอน ภาวการณ์ในห้องเรียน การปรับตัวครูความแตกต่างระหว่างบุคคลและการศึกษาเด็กเป็นรายบุคคล (ควรเรียนกระบวนวิชาPC 203 มาก่อน และสำหรับนักศึกษาวิชาเอกศึกษาศาสตร์ไม่ให้เลือกเรียนเป็นวิชาโทโดยเด็ดขาด)

 

PC 324

ทักษะการสัมภาษณ์

3

  หน่วยกิต

 

 

(Intake Interview Skills)

 

 

ศึกษาและฝึกหัดทักษะต่างๆในการสัมภาษณ์เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่จะนำไปสู่การบริการศึกษาเชิงจิตวิทยา

 

PC 326

การแนะแนวในโรงเรียนประถมศึกษา

3

  หน่วยกิต

 

 

(Guidance in Elecmentary Schools)

 

 

ศึกษาหลักการแนะแนว และเทคนิคการแนะแนวในโรงเรียนประถมศึกษา เน้นการป้องกันปัหาและการส่งเสริมพัฒนานักเรียนประถมศึกษา แนะแนวนักเรียนทั้งด้านการศึกษา อาชีพ และการปรับตัวด้านสังคม

 

PC 328

หลักการพื้นฐานในการบริการปรึกษา

3

  หน่วยกิต

 

 

(Foundations of Counseling)

 

 

ศึกษาพื้นฐานทางปรัชญา กระบวนการและประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีและกลวิธีการบริการปรึกษา

 

PC 329

เทคนิคการแนะแนว

3

  หน่วยกิต

 

 

(Techniques in Guidance)
PR : PC 229

 

 

ศึกษาลึกปฏิบัติการใช้เทคนิคอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆในการแนะแนวเพื่อศึกษาสำรวจข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการใช้ระเบียนสะสมและการศึกษารายกรณีอย่างมีระบบ

 

PC 333

เทคนิคการวางแผนอาชีพและบริการสนเทศ

3

  หน่วยกิต

 

 

(Techniques in Career Planning and Information Service)
PR : PC 229

 

 

ศึกษาทฤษฎีทางอาชีพ และการจัดข้อสนเทศทางอาชีพ ตลอดจนเทคนิคการวางแผนและการเข้าสู่อาชีพ

 

PC 334

ความแตกต่างระหว่างบุคคลและโลกของงาน

3

  หน่วยกิต

 

 

(Individual Dfferences and the World of Works)

 

 

ศึกษาความแตกต่างของบุคคลในการทำงาน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันที่มีผลต่อลักษณะของงาน โอกาส ความเจริญก้าวหน้าของบุคคล และเงื่อนไขต่างๆที่มีผลกระทบต่อการทำงานบุคคล

 

PC 335

บริการฟื้นฟูบำบัดทางจิตเบื้องต้น

3

  หน่วยกิต

 

 

(Introduction to Psychololgical Rehabilbitation Service)

 

 

ศึกษาภูมิหลังทางประวัติศาสตร์และทางกฎหมายของการฟื้นฟูบำบัดทางจิต บทบาทของบุคคลากรด้านการฟื้นฟูบำบัดทางจิตและธรรมชาติของแหล่งการฟื้นฟูบำบัดทางจิต

 

PC 336

การฝึกปฏิบัติเบื้องต้นในการให้คำปรึกษา

3

  หน่วยกิต

 

 

(Introduction to Practicum in Cousling)
(
ควรเรียกระบวนวิชา PC 327 มาก่อน)

 

 

ศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคการให้คำปรึกษาอย่างลึกซึ้ง รวมทั้งการนำเอาวิชาการไป
ฝึกปฏิบัติ

 

PC 343

จิตวิทยาบุคลิกภาพ

3

  หน่วยกิต

 

 

(Psychology of Personality)

 

 

ศึกษาพื้นฐานทฤษฎีและวิจัยเกี่ยวกับพัฒนาการและการทำงานทางบุคลิกภาพ โดยเน้นบุคลิกภาพที่ปกติ รวมทั้งปัญหาการพัฒนาการ ตลอดจนวิธีการที่แต่ละทฤษฏีใช้เกี่ยวกับบุคลิกภาพ

 

PC 345

จิตวิทยาคลินิกเบื้องต้น

3

  หน่วยกิต

 

 

(Introduction to Clinical Psychology)

 

 

ศึกษาถึงความหมายปัญหาความผิดปกติต่างๆวิธีการรักษาลักษณะพื้นฐานของเครื่องมือทดสอบ ตลอดจนงานของนักจิตวิทยาคลินิค
 (ควรเรียนกระบวนวิชา PC 245 มาก่อน)

 

PC 346

จิตวิทยาอปกติ

3

  หน่วยกิต

 

 

(Abnormal Psychology)

 

 

ศึกษาพฤติกรรมที่ผิดปกติ ลักษณะอาการ สาเหตุ และการป้องกันความผิดปกติรวมทั้งโรคประสาท และโรคจิตชนิดต่างๆ

 

PC 347

การวัดผลทางจิตวิทยาคลินิก

3

  หน่วยกิต

 

 

(Psychodiagnosis)

 

 

วิเคราะห์สาเหตุ และสมุฎฐานของปัญหาทางจิตและบุคลิกภาพ โดยอาศัยแบบทดสอบทางจิตวิทยา(ควรเรียนกระบวนวิชา PC 303 , PC 345 มาก่อน)

 

PC 349

จิตบำบัด

3

  หน่วยกิต

 

 

(Psychotherapy)

 

 

ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีจิตบำบัด และการประยุกต์ใช้
(
ควรเรียนกระบวนวิชา PC 345 , PC 347 มาก่อน)

 

PC 350

การติดสารเสพติด

3

  หน่วยกิต

 

 

(Drug Dependence)

 

 

ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการติดยาเสพติดให้โทษประเภทต่างๆในแง่ของอุบัติการณ์อาการแสดง สาเหตุ การบำบัดรักษา การฟื้นฟูสภาพจิตใจ และการป้องกัน

 

PC 354

จิตวิทยาเด็กปัญญาอ่อน

3

  หน่วยกิต

 

 

(Psychology of Mental Retardation)

 

 

ศึกษาชนิดของปัญญาอ่อน สาเหตุ และผลทางการเป็นปัญญาอ่อน การป้องกันและแก้ไขตลอดจนวิธีจัดการศึกษา และการให้ความช่วยเหลือ

 

PC 355

จิตวิทยาบุคลิกภาพที่สมบูรณ์

3

  หน่วยกิต

 

 

(Healthy Personality)

 

 

การศึกษาธรรมชาติและโครงสร้างของบุคลิกภาพ เพื่อหารูปแบบของบุคลิภาพที่สมบูรณ์และเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลิกภาพของบุคคล
(
ควรเรียนกระบวนวิชา PC 245 , PC 343 มาก่อน)

 

PC 356

จิตวิทยาเด็กด้อยโอกาส

3

  หน่วยกิต

 

 

(Psychology of Cultural Disadvantaged Children)

 

 

ศึกษาประเภทและลักษณะของเด็กด้อยโอกาศ ทางวัฒนธรรม สังคม และเศรษฐกิจ ผลของการด้อยโอกาสที่มีต่อจิตใจและพัฒนาการของเด็ก การนำหลักจิตวิทยามา ประยุกต์เพื่อแก้ไข ปรับปรุงและช่วยเหลือ

 

PC 360

จิตวิทยาความแตกต่าง

3

  หน่วยกิต

 

 

(Differential Psychology)

 

 

ศึกษาธรรมชาติและขอบข่ายของความแตกต่างระหว่างบุคคล รวมทั้งสาเหตุของความแตกต่างในด้านสติปัญญา บุคลิกภาพ อารมณ์ สังคม พันธุกรรม และ
สิ่งแวดล้อม

 

PC 363

จิตวิทยาสังคมชั้นสูง

3

  หน่วยกิต

 

 

(Advanced Social Psychology)
PR : PC 263

 

 

ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมสังคมในเรื่องความพึงพอใจระหว่างบุคคล การรับรู้ตนเอง การรับรู้ทางสังคม โดยเน้นบทบาทของกระบวนการความรู้ความเข้าใจในเรื่องการสร้างความประทับใจ ทฤษฎีการระบุสาเหตุพฤติกรรม การตัดสินทางสังคม ความก้าวร้าว พฤติกรรมเอื้อเฟื้อ การเห็นแก่ประโยชน์
ผู้อื่นและการคล้อยตาม

 

PC 365

วิธีการศึกษาทางจิตวิทยาสังคม

3

  หน่วยกิต

 

 

(Methods of Studies in Social Psychology)
PR : PC 308

 

 

ศึกษาวิธีการต่างๆที่ใช้ในการจิตวิทยาสังคม เน้นที่การสำรวจ การศึกษาภาคสนามและการทดลอง รวมทั้งจัดให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ในการวิจัยทางจิตสังคมด้วย

 

PC 377

จิตวิทยาเด็กประพฤติผิด

3

  หน่วยกิต

 

 

(Psychology of Juvenile Delinquency)

 

 

ศึกษาสาเหตุที่ทำให้เด็กกระทำผิดหรือเป็นเด็กเกเร การวัดแรงจูงใจและพฤติกรรมของเด็กเกเร ลักษณะการกระทำของเด็กเกเร และการป้องกันแก้ไข

 

PC 378

จิตวิทยาอาชญากรรม

3

  หน่วยกิต

 

 

(Crimianl Psychology)

 

 

ศึกษาลักษณะและสาเหตุของพฤติกรรมอาชญากรรม การอธิบายพฤติกรรมอาชญากรรมโดยใช้ทฤษฎีบุคลิกภาพ ทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ การพิจารณาพฤติกรรมอาชญากรรมในทางคลินิก การทารุณกรรมในเด็ก ศึกษาแนวคิดในการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด วิธีการฟื้นฟูและอบรมในทัณฑสถาน

 

PC 379

จิตวิทยาสตรี

3

  หน่วยกิต

 

 

(Psychology of Women)

 

 

ศึกษาถึงอิทธิพลของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และสถาบันที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการสังคมของสตรีในสังคมไทย และผลของการอบรมเลี้ยงดูที่มีต่อบุคลิกภาพของผู้หญิง การวิเคราะห์บทบาทและภาวะต่างๆของผู้หญิง รวมทั้งคำอธิบายความแตกต่างระหว่างเพศในเชิงจิตวิทยา

 

PC 380

จิตวิทยาการให้คำปรึกษาเพื่อคุณภาพชีวิตพนักงาน

3

  หน่วยกิต

 

 

(Psychology of  Counseling for Quality of Life)

 

 

การนำเทคนิคและหลักการทางจิตวิทยาการให้คำปรึกษา มาประยุกต์เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ การปรับตัว เจตคติ และพฤติกรรมอื่นๆในการทำงาน รวมทั้งการให้คำปรึกษาเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตของพนักงาน

 

PC 383

จิตวิทยาการสื่อสารและการชักจูง

3

  หน่วยกิต

 

 

(Psychology of Communication and Persuasion)

 

 

ศึกษาพฤติกรรมการสื่อสารและการชักจูงของมนุษย์ การทำงานของสมองในแง่ของระบบ การรับรู้ข่าวสาร การจำ การกระทำ พฤติกรรมสื่อสารภายในตัวบุคคล และระหว่างบุคคล ทั้งแบบการใช้ภาษาและสัญลักษณ์ต่างๆ วิเคราะห์ทฤษฎีการสื่อสารที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเจตคติ ค่านิยมและพฤติกรรม อิทธิพลของการสื่อสารที่มีต่อการชักจูงให้มนุษย์เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

 

PC 384

จิตวิทยาอุตสาหกรรมและความทันสมัย

3

  หน่วยกิต

 

 

(Industrial Psychology and Modernization)

 

 

ศึกษาความหมายของความทันสมัย กระบวนการและแนวโน้มการพัฒนาไปสู่ความทันสมัยของสังคมไทย ผลกระทบของความทันสมัยต่อสังคมและพฤติกรรมของบุคคลบทบาทองนักจิตวิทยาอุตสหกรรม และองค์การต่อการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความทันสมัยผลกระทบจากความทันสมัยที่มีต่อสังคม ลักษณะการพัฒนาไปสู่สังคมอุตสาหกรรมรวมทั้งเทคนิคใหม่ๆในการเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพใน
การทำงาน

 

PC 385

จิตวิทยาการทำงาน

3

  หน่วยกิต

 

 

(Psychology at Work)

 

 

ศึกษาธรรมชาติและลักษณะของงาน ปัญหาที่พบในการสมัครงาน การคัดเลือกการทดสอบทางจิตวิทยา การสัมภาษณ์ แรงจูงใจ ความบีบคั้นใจ การทำงานเป็นกลุ่มอิทธิพลของสังคมและเจคตคิ โดยเน้นองค์ประกอบด้านการพัฒนา กระบวนการรับรู้การสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคลการใช้ความจำ สติปัญญา การเรียนรู้ และบุคลิกภาพที่จะมีส่วนส่งเสริมประสิทธิภาพในการทำงานของบุคคล รวมทั้งการฝึกทักษะในการทำงานร่วมกัน

 

PC 386

จิตวิทยาการตลาดและผู้บริโภค

3

  หน่วยกิต

 

 

(Psychology of Marketing and Consumer)

 

 

ศึกษาการนำแนวความคิดทางจิตวิทยามาประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมการขายเช่นเทคนิคการเพิ่มปริมาณการขาย การโฆษณา การจูงใจการแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ การกำหนดราคา รวมทั้งหมดเทคนิคในการควบคุมพนักงานขาย และศึกษามูลเหตุที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภค ทั้งในด้านส่วนบุคคล เน้นการเรียนรู้ การรับรู้ การจูงใจ บุคลิกภาพ และในด้านสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับวัฒนธรรมครอบครัว และสังคม ตลอดจนกระบวนการให้ข้อมูลแกผู้ปริโภค

 

PC 387

แรงจูงใจและขวัญในการทำงาน

3

  หน่วยกิต

 

 

(Motive an Work Morale)

 

 

ศึกษาทฤษฎีและองค์ประกอบทางสรีระ สภาวะแวดล้อมและปัจจัยทางจิตใจที่กระตุ้นให้เกิดพฤติกรมในมนุษย์ การประยุกต์หลักการและทฤษฏีแรงจูงใจ มาใช้
ในการจูงใจ และสร้างขวัญกำลังใจ เพื่อก่อให้เกิดการทำงานเพื่อมีประสิทธิภาพ

 

PC 393

พัฒนาการทางด้านความคิดความเข้าใจ

3

  หน่วยกิต

 

 

(Cognitive Development)

 

 

ศึกษาทฤษฎีและลักษณะพัฒนาการทางด้าน ความคิด ความเข้าใจตั้งแต่แรกเกิด วัยเด็ก วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ และวัยชรา รวมทั้งอิทธิพลที่มีผลต่อพัฒนาการทางด้านสติปัญญาความคิด ความเข้าใจของมนุษย์

 

PC 395

พัฒนาการทางด้านอารมณ์

3

  หน่วยกิต

 

 

(Emotional Development)

 

 

ศึกษาทฤษฎีและลักษณะพัฒนาการทางด้านอารมณ์ และจิตใจตั้งแต่แรกเกิด วัยเด็ก วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ และวัยชรา รวมทั้งอิทธิพลที่มีผลต่อพัฒนาการทางด้านอารมณ์และจิตใจของมนุษย์

 

PC 396

จิตวิทยาเด็กพิเศษ

3

  หน่วยกิต

 

 

(Psychology for Exceptional Chidren)

 

 

เป็นการศึกษาเพื่อความรู้ ความเข้าใจลักษณะพฤติกรรมพิเศษ สาเหตุของความพิการตลอดทั้งวิธีการช่วยเหลือและส่งเสริมเด็กพิเศษแต่ละประเภท เพื่อให้เด็กพิเศษเหล่านั้นสามารถปรับตัวทั้งด้านอารมณ์ จิตใจ สังคม และวิชาชีพได้อย่างเหมาะสมกับบุคคลทั้งในครอบครัว โรงเรียนและชุมชน

 

PC 397

จิตวิทยาการเล่น

3

  หน่วยกิต

 

 

(Psychology of Play)

 

 

ศึกษาพัฒนาการและธรรมชาติในการเล่นของเด็ก ตั้งแต่แรกเกิด จนกระทั่งเข้าสู่วัยรุ่นอิทธิพลของการเล่นที่มีต่อพัฒนาการทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคมประโยชน์และลักษณะของเครื่องเล่น รวมทั้งกิจกรรมการเล่นแบบต่างๆ

 

PC 398

พัฒนาการทางด้านจริยธรรมและกระบวนการอบรมทางสังคม

3

  หน่วยกิต

 

 

(Moral Development and Socialization)

 

 

ศึกษาทฤษฎีและลักษณะพัฒนาการทางด้านจริยธรรมและกระบวนการอบรมทางสังคม ตั้งแต่แรกเกิด วัยเด็ก วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ และวัยชรา รวมทั้งอิทธิพลที่มีต่อพัฒนาการทางด้านจริยธรรมและกระบวนการอบรมทางสังคมของมนุษย์

 

PC 399

บทบาททางเพศและพฤติกรรมทางสังคม

3

  หน่วยกิต

 

 

(Sex Pole and Social Behavior)

 

 

ศึกษาบทบาททางเพศและพฤติกรรมทางสังคมของชายและหญิงในด้านวิธีการดำเนินชีวิต บทบาทในการทำงานและในครอบครัว บุคลิกภาพและความสามารถโดยศึกษาตามแนวความคิดด้านจิตวิเคราะห์ ชีววิทยา วิวัฒนาการทางวัฒนธรรม พัฒนาการ และจิตวิทยาสังคม

 

PC 408

คอมพิวเตอร์สำหรับนักจิตวิทยา

3

  หน่วยกิต

 

 

(Computer for Psychologist)

 

 

ศึกษาวิธีการใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ในการเก็บข้อมูลต่างๆ ทางจิตวิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล การวางแผนการทดลอง รวมทั้งการทำโปรแกรมแบบทดสอบทางจิตวิทยา

 

PC 420

เทคนิคการบริการปรึกษาและปฏิบัติการ

3

  หน่วยกิต

 

 

(Techniques nad Practicum in Counseling)
PR : PC 327

 

 

ฝึกฝนทักษะต่างๆในด้านการบริการปรึกษาโดยการนำเทคนิคและวิธีการของแนวคิดและพื้นฐานการบริการปรึกษาใช้ในห้องปฏิบัติการ

 

PC 421

การจัดหลักสูตรแนะแนวและอาชีพศึกษา

3

  หน่วยกิต

 

 

(Guidance Curriculum and Career Education)
PR : PC 333

 

 

ศึกษาการจัดหลักสูตรแนะแนวอย่างมีระบบทั้งในระดับประถมและมัธยม โดยเน้นแนวคิดทางอาชีพศึกษาให้บุคคลเข้าใจตนเอง สำนึกรู้เรื่องของอาชีพเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพโดยผสมผสานการเรียนรู้อาชีพเข้ากับหลักสูตรทางวิชาการอื่นๆ

 

PC 422

วิธีการสอนแนะแนว

3

  หน่วยกิต

 

 

(Methods of Guidance Teaching)
PR : PC 421

 

 

เน้นวิธีการสอนแนะแนวในรูปแบบต่างๆตั้งแต่การบรรยายไปจนถึงการทำกิจกรรมกลุ่มรวมทั้งการประเมินผลการสอน

 

PC 424

พัฒนาอาชีพในองค์การ

3

  หน่วยกิต

 

 

(Career Development in Organization)

 

 

ศึกษาพัฒนาการชีวิตในช่วงต่างๆของบุคคล ตลอดจนการพัฒนาอาชีพของบุคคลในองค์การและพื้นฐานของการวางแผนพัฒนาทรัพยากรในองค์การ

 

PC 426

การปรับพฤติกรรม

3

  หน่วยกิต

 

 

(Behavior Modification)

 

 

PR : PC 207
ศึกษาการนำหลักและทฤษฎีทางพฤติกรรมและการเรียนรู้มาประยุกต์ ใช้ในการปรับพฤติกรรม ศึกษาถึงสาเหตุของพฤติกรรมที่เป็นปัญหา และกลวิธีในการแก้ไข ตลอดจนการวางเงื่อนไขพฤติกรรมด้วยเทคนิคหลายรูปแบบ

 

PC 428

การบริหารงานแนะแนวและงานกิจกรรมนักศึกษา

3

  หน่วยกิต

 

 

(Administration of Guidance Program and Student Personnel Works)

 

 

PR : PC 329
ศึกษาการจัดและบริหารโปรแกรมแนะแนว และงานกิจกรรมนักศึกษา โดยเน้นการบริหารงานและบทบาทของบุคลากร การวิเคราะห์ระบบ การบริหารงานพัสดุ และงบประมาณ

 

PC 429

การฝึกภาคปฏิบัติทางการแนะแนวและให้คำปรึกษา

6

  หน่วยกิต

 

 

(Parcticum in Guidance and Counseling)

 

 

ฝึกภาคปฏิบัติงานด้านการแนะแนว และการให้บริการปรึกษา รวมทั้งการศึกษาปัญหาต่างๆเป็นรายบุคคล (เปิดสำหรับนักศึกษาที่เรียนวิชาจิตวิทยาการให้บริการปรึกษาและแนะแนวเป็นวิชาเอกและนักศึกษาต้องติดต่อผู้สอนก่อนลงทะเบียน)

 

PC 430

การปรับตัวด้านปัญหาทางสังคมและภาวะทุพพลภาพ

3

  หน่วยกิต

 

 

(Adjustment Aspects of Social Problems and handicapping Condition)

 

 

ศึกษาปัญหาทางสังคมที่มีผลกระทบต่อภาวะทุพพลภาพของผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งกลวิธีในการปรับตัวของบุคคลเมื่อเผชิญปัญหา

 

PC 433

ผู้ไร้ความสามารถในทัศนะทางจิตวิทยาและการแพทย์

3

  หน่วยกิต

 

 

(Medical and Psychololgical Aspects of Disabilities)

 

 

ศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับธรรมชาติ ของผู้ไร้ความสามรถทางการแพทย์และ
จิตวิทยาและข้อจำกัดในการทำงาน

 

PC 437

สัมมนาทางจิตวิทยาการบริการปรึกษา

3

  หน่วยกิต

 

 

(Seminar in Counseling)

 

 

สัมมนาเกี่ยวกับการค้นคว้าวิจัยและความเคลื่อนไหวต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศในหัวข้อเกี่ยวกับจิตวิทยาการบริการปรึกษาในสถาบันการศึกษาใน
องค์การอุตสาหกรรมและในหน่วยงานสถานพักฟื้น

 

PC 439

การฝึกภาพปฏิบัติทางจิตวิทยาการบริการปรึกษา

6

  หน่วยกิต

 

 

(Field Word in Counseling)
PR : PC 437

 

 

การฝึกปฏิบัติงานด้านการบริการปรึกษาในสถานฝึกงานต่างๆ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาเอกเลือก เพื่อให้นักศึกษานำความรู้ทางทฤษฎีและทักษะต่างๆที่ได้ศึกษามาประยุกต์ใช้กับงานในวิชาชีพ (นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบของการฝึกงานภาคปฎิบัติของภาคจิตวิทยาด้วย)

 

PC 440

จิตวิทยาครอบครัวและสังคม

3

  หน่วยกิต

 

 

(Psychology of Family and Society)
PR : PC 209 , 246

 

 

ศึกษาวงจรชีวิตทางครอบครัวตามแนวความคิดทางทฤษฎีระบบโดยเน้นการ
ปฏิสัมพันธ์ตามขั้นพัฒนาการของครอบครัว และปรากฎการณ์ทางสังคมทั้งที่เป็นการศึกษาระบบของความสัมพันธ์ในครอบครัวในแนวตั้งและแนวนอน

 

PC 443

จิตวิทยาทางเพศ

3

  หน่วยกิต

 

 

(Psychology of Human Sexuality)

 

 

ศึกษาองค์ประกอบเกี่ยวกับเรื่องราวทางเพศของมนุษย์ความเชื่อผิดๆในเรื่องเพศศึกษาและแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาดในเรื่องเพศศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติ จารีตประเพณี และการประพฤติปฏิบัติทางเพศของมนุษย์ หน่วยงานให้บริการการปรึกษาเรื่องเพศในชุมชน การวิเคราะห์บรรทัดฐานของชุมชนที่มี ต่อการประเมินพฤติกรรมทางเพศโดยอาศัยตัวแทนในชุมชนมาร่วมแสดงความคิดเห็น

 

PC 444

สุขภาพจิตและมนุษยสัมพันธ์ในชุมชน

3

  หน่วยกิต

 

 

(Mental Health and Human Relations in Community)

 

 

ศึกษาเน้นด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกัน ไม่ให้เกิดปัญหาทางด้านจิตใจแก่ชุมชน โดยเรียนรู้สาเหตุของปัญหาสุขภาพจิต หลักการป้องกัน การจัดโปรแกรมทางสุขภาพจิตและการสร้างมนุษย์สัมพันธ์เพื่อเกิดปฏิบัติงานในชุมชน

 

PC 450

จิตพยาธิวิทยา

3

  หน่วยกิต

 

 

(Psychopathology)
PR : PC 346

 

 

ศึกษาพยาธิสภาพทางพฤติกรรมในแง่ของปัจจัยเบื้องหลังที่ก่อให้เกิดโรคประสาท โรคจิตและบุคลิกภาพแปรปรวน โดยพิจารณาในแนวความคิดทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ชีววิทยา และการเปลี่ยนแปลงทางจิตวิทยา หัวข้อในการศึกษาประกอบด้วยสาเหตุอาการแสดง การจำแนกโรค และการรักษา

 

PC 459

การฝึกปฏิบัติทางจิตวิทยาคลินิก

6

  หน่วยกิต

 

 

(Parcticum in Clinical Psychlolgy)

 

 

ฝึกปฏิบัติการแก้ปัญหาและช่วยเหลือผู้มีปัญหาทางจิต (เปิดสำหรับนักศึกษาวิชาเอกจิตวิทยาคลินิก และนักศึกษาต้องติดต่อผู้สอน ก่อนลงทะเบียน)

 

PC 460

ระบบและทฤษฎีทางจิตวิทยา

3

  หน่วยกิต

 

 

(Systems and Theories in Psychology)

 

 

ศึกษาประวัติพัฒนาการของวิชาจิตวิทยา ตั้งแต่กลางศตวรรษที่19 จนถึงปัจจุบัน โดยเน้นกลุ่มทฤษฎีต่างๆที่เป็นพื้นฐานของจิตวิทยาสังคมปัจจุบัน

 

PC 464

การวิจัยส่วนบุคคลทางจิตวิทยาสังคม

4

  หน่วยกิต

 

 

(Individual Research in Social Psychology)

 

 

PR : PC 365
การวิจัยทางจิตวิทยาสังคมตามหัวข้อที่นักศึกษาสนใจเป็นรายบุคคล (สำหรับนักศึกษาที่เรียนวิชาเอกจิตวิทยาสังคมและต้องติดต่อกับอาจารย์ผู้ผิดชอบด้วยตนเองก่อนการลงเทะเบียน)

 

PC 465

สัมมนาทางจิตวิทยาสังคม

2

  หน่วยกิต

 

 

(Seminar in Social Psychology)

 

 

นำผลงานวิจัยและแนวความคิดในปัจจุบันทางจิตวิทยาสังคมมาอภิปราย โดยวิเคราะห์ในด้านแบบแผนการวิจัย กลุ่มตัวอย่าง ประชากร และผลการวิจัย เป็นต้น
(ควปรึกษาผู้สอนก่อนลงทะเบียนเรียน)

 

PC 469

การฝึกภาคปฏิบัติทางจิตวิทยาสังคม

6

  หน่วยกิต

 

 

(Field Word in Social Psychology)

 

 

ฝึกปฏิบัติ และศึกษาปัญหาสังคมในสภาพการณ์ที่เป็นจริง โดยการใช้ความรู้และ
วิธีการศึกษาจิตวิทยาสังคม
(นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบการออกฝึกภาคปฏิบัติของ
ภาควิชาจิตวิทยา
)

 

PC 480

การทดสอบและการประเมินทางจิตวิทยาในอุตสาหกรรม
และองค์การ

3  หน่วยกิต

 

 

(Psychological testing and Assessment in Industrial and Organization)

 

 

ศึกษาวิธีการทดสอบและการประเมินทางจิตวิทยาในโรงงานอุตสาหกรรมและ
องค์การ ศึกษาแบบต่างๆ เช่น แบบทดสอบความถนัด แบบตรวจสอบความสนใจในอาชีพ แบบทดสอบบุคลิกภาพและเจตคติต่างๆ การพัฒนาแบบทดสอบและเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผล รวมทั้งรู้วิธีวิเคราะห์และเขียนรายงานผลที่ได้จากการพัฒนาเครื่องมือ

 

PC 481

จิตวิทยาการแก้ปัญหาและตัดสินใจ

3

  หน่วยกิต

 

 

(Psychology of Problem Solving and Decision Making)

 

 

ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ ธรรมชาติในการตัดสินใจของบุคคลในแต่ละสถานการณ์ โดยเน้นถึงการตัดสินใจในการทำงาน การตัดสินใจในกระบวนการบริหารของผู้นำ การตัดสินใจเลือกแสดงพฤติกรรม การตัดสินใจเสี่ยง การตัดสินใจเพื่อแก้ปัญหาและความแตกต่างในการตัดสินใจของบุคคลประเภทต่างๆ

 

PC 486

การวิจัยและพัฒนาเพื่อการฝึกอบรม

3

  หน่วยกิต

 

 

(Research and Development for Training)

 

 

ศึกษาแนวคิดและทฤษฏีที่สำคัญทางจิตวิทยา รวมทั้งผลงานวิจัยต่างๆ เพื่อนำมาประยุกต์ในการพัฒนาบุคลากรในองค์การและอุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับงาน และความก้าวหน้าในอาชีพ

 

 

เรียนรู้วิธีวิเคราะห์หลักสูตรการฝึกอบรม การจัดบุคลากร และการใช้แบบทดสอบประเมินบุคลากร เพื่อพัฒนาและฝึกอบรมให้เหมาะสมกับลักษณะและประสบการณ์ของบุคลากร

 

PC 487

สัมมนาและดูงานทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

3

  หน่วยกิต

 

 

(Seminar and Field Trip in Industrial and Organizational Psychology)

 

 

นำผลงานวิจัยและแนวความคิดในปัจจุบันทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มาอภิปราย โดยวิเคราะห์ในด้านแบบแผนการวิจัย รวมทั้งแนวคิดและความเคลื่อนไหวในวงการอุตสาหกรรมและองค์การทั้งภายในและภายนอกประเทศ

 

PC 488

การศึกษาและวิจัยทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

6

  หน่วยกิต

 

 

(Individual Research in Industrial and Organizational Psychology)

 

 

การศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาทางจิตวิทยาในอุตสาหกรรมและองค์การ ประเมินผลโครงการ โดยนำระเบียบวิธีวิจัยและการประเมินผลมาใช้ในการศึกษา การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เป็นรายบุคคล

 

PC 489

การฝึกภาคปฏิบัติทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

6

  หน่วยกิต

 

 

(Field Work in Industrial and Organizational Psychology)

 

 

การฝึกปฏิบัติงานทางด้านอุตสาหกรรมและองค์การในหน่วยงานต่างๆ ตามความเหมาะสมของสาขาวิชาเอกเลือก เพื่อให้นักศึกษานำความรู้ทางทฤษฎีและทักษะต่างๆที่ได้ศึกษา มาประยุกต์ใช้กับงานในวิชาชีพ

 

PC 493

จิตวิทยาการเรียนการสอนสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน

3

  หน่วยกิต

 

 

(Psychology for Early Childhood Education)

 

 

ศึกษาเกี่ยวกับจิตวิทยาการเรียนการสอน รวมทั้งวิธีการสร้างอุปกรณ์เพื่อใช้ประกอบในการเรียนการสอน สำหรับเด็กแรกเกิด จนถึงวัย 6 ขวบ

 

PC 494

จิตวิทยาความสัมพันธ์ในครอบครัว

3

  หน่วยกิต

 

 

(Psychology of Family Relations)

 

 

ศึกษาการเลือกคู่ครอง การปรับตัวในชีวิตครอบครัว ปัญหาเพศสัมพันธ์ การวางแผนครอบครัว กฎหมายครอบครัว วิธีการแก้ปัญหาการครองเรือน ศึกษาวุฒิภาวะ และเจตคติของบิดามารดา อิทธิพลของสังคมที่มีต่อครอบครัว ความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องตลอดจนแนวทางการแก้ปัญหาภายในครอบครัว

 

PC 495

วิธีการศึกษาด้านจิตวิทยการพัฒนาการ

3

  หน่วยกิต

 

 

(Method in Developmental Psychlogy)

 

 

ศึกษาวิธีการต่างๆที่ใช้ในวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ เน้นที่การศึกษาภาคสนาม การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านจิตวิทยาพัฒนาการ ตลอดจนศึกษาในเรื่องพัฒนาการตามหัวข้อที่นักศึกษาสนใจเป็นรายบุคคล
(สำหรับนักศึกษาที่เรียนวิชาเอกจิตวิทยาพัฒนาการเท่านั้น)

 

PC 496

จิตวิทยาพัฒนาการประยุกต์

3

  หน่วยกิต

 

 

(Applied Developmental Psychology)

 

 

ศึกษาการประยุกต์ทฤษฎี หลักการและลักษณะทางจิตวิทยาพัฒนาการในวัยต่างๆของมนุษย์ เพื่อให้ปรับตัวและสามารถดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสม ตามสภาพแวดล้อมของสังคมไทย

 

PC 498

สัมมนาทางจิตวิทยาพัฒนาการ

3

  หน่วยกิต

 

 

(Seminar in  Developmental Psychology)

 

 

นำผลงานวิจัยและข้อมูลที่ได้จากการสังเกต การดูงาน การศึกษาเด็กเป็นรายบุคคลมาอภิปรายแสดงความคิดเห็นโดยให้สอดคล้องและสัมพันธ์กับสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน (สำหรับนักศึกษาที่เรียนวิชาเอกจิตวิทยาพัฒนาการเท่านั้น)

 

PC 499

ฝึกปฏิบัติงานทางด้านจิตวิทยาพัฒนาการ

3

  หน่วยกิต

 

 

(Practicum in Developmental Psychology)

 

 

ศึกษาปัญหาทางพัฒนาการของบุคคลในสภาพการณ์ที่เป็นจริง โดยนำความรู้และวิธีการศึกษาทางจิตวิทยาพัฒนาการมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์และค้นหาแนวทางแก้ปัญหา (สำหรับนักศึกษาที่เรียนวิชาเอกจิตวิทยาพัฒนาการเท่านั้น)

 

PC 543

ครอบครัวบำบัดเบื้องต้น

3

  หน่วยกิต

 

 

(Introduction to Family Therapy)
PR : PC 420

 

 

ศึกษาความเป็นมาของครอบครัวบำบัด ทฤษฎี งานวิจัย และกระบวนการครอบครัว บำบัดตามแนวทฤษฎีต่างๆ การฝึกหัดครอบครัวบำบัด รวมทั้งแนวทางของการนำครอบครัวบำบัดมาประยุกต์ใช้ในสังคมไทย

 

PC 547

การสัมมนาทางจิตวิทยาคลินิกและชุมชน

3

  หน่วยกิต

 

 

(Seminar in Clinic and Community Psychology)

 

 

สัมมนาเกี่ยกับทฤษฎี งานวิจัย และปัญหาต่างๆ ทางจิตวิทยาคลินิกและชุมชน

 

PE103

พลศึกษา

1

  หน่วยกิต

 

 

(Physical Education)

 

 

ความหมาย ความมุ่งหมาย ของข่าย และความสำคัญของพลศึกษา ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับพลศึกษา การพลศึกษาในชีวิตประจำวัน รูปแบบของการออกกำลังกายและการบริหารกายที่ถูกต้อง คุณและโทษของการออกกำลังกาย ทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับกรีฑา ยิมนาสติก บาสเกตบอล กิจกรรมการเล่นเข้าจังหวะ การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย กีฬาเขต ซีเกมส์ เอเชี่ยนเกมส์และโอลิมปิกเกมส์

 

PE 211

ฟุตบอล 1

1

  หน่วยกิต

 

 

(Soccer 1) (เฉพาะชาย)

 

 

ประวัติความเป็นมาของฟุตบอล ทักษะเฉพาะบุคคลเบื้องต้นในการเล่นทีม ตำแหน่งผู้เล่นหน้าที่ของผู้เล่นแต่ละตำแหน่งและกติกาการเล่น

 

PE 212

ฟุตบอล 2

 

1

  หน่วยกิต

 

 

(soccer 2)

 

 

ทักษะฟุตบอลชั้นสูง วิธีรุกและวิธีรับแบบต่างๆ กลยุทธ์การเล่นเป็นทีม ความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งหน้าที่ของผู้เล่น การเป็นเจ้าหน้าที่การตัดสินกฎกติกาการแข่งขัน

 

PE 221

บาสเกตบอล 1

 

1

  หน่วยกิต

 

 

(Basketball 1)

 

 

ประวัติความเป็นมาของบาสเกตบอล ความรู้ความเข้าใจ ทักษะเบื้องต้นต่างๆด้านบุคคลในกีฬาบาสเกตบอล วิธีการเล่นเป็นทีม กติกาเบื้องต้น

 

PE 222

ปรัชญาและหลักการพลศึกษา

 

2

  หน่วยกิต

 

 

(Philosopy and Principles of Physical Education an Recreation)

 

 

ความมุ่งหมายและลักษณะวิชาของพลศึกษา เป้าหมายและจุดมุ่งหมายของพลศึกษาประวัติการพลศึกษา หลักการและปรัชญาทางพลศึกษา หลักสำคัญทางพลศึกษาซึ่งมีรากฐานมาจากทางด้านชีววิทยา จิตวิทยา และสังคมวิทยา และเป็นขบวนการศึกษาเป็นจุดมุ่งหมายของการเคลื่อนไหวของมนุษย์ โดยใช้กิจกรรมพลศึกษาเป็นสื่อ

 

PE 232

บาสเกตบอล 2

 

1

  หน่วยกิต

 

 

(Basketball 2)

 

 

ทักษะของบาลเกตบอลชั้นสูง หน้าที่และตำแหน่ง วิธีรุกและวิธีรับแบบต่างๆกลยุทธ์ในการเล่นทีม กฎกติกาการแข่งขัน การเป็นเจ้าหน้าที่และการตัดสิน

 

PE 241

กรีฑาลู่และลาน 1

 

1

  หน่วยกิต

 

 

(Track and Field 1)

 

 

ประวัติ หลักและทักษะเบื้องต้นในการวิ่งระยะสั้น ระยะกลางกระโดดน้ำ กระโดดไกลเขย่งก้าวกระโดด ทุ่มน้ำหนัก ขว้างจักร พุ่งหลน กระโดดสูง

 

PE 242

กรีฑาลู่และลาน 2

 

1

  หน่วยกิต

 

 

(Track and Field 2)

 

 

การวิ่งระยะไกล มาราธอน และเทคนิคทักษะชั้นสูงของการวิ่งระยะต่างๆการกระโดดไกล เขย่งก้าวกระโดด กระโดดสูง ทุ่มน้ำหนัก ขว้างจักร พุ่งหลน และกระโดดน้ำ ปัญจกรีฑา และทศกรีฑา กติกาและการบันทึกผลการแข่งขัน

 

PE 244

กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา

3

  หน่วยกิต

 

 

(Anatomy and Physiology)

 

 

ความรู้เบื้องต้นของร่างกายมนุษย์ ลักษณะและหน้าที่เซลล์กล้ามเนื้อและอวัยวะต่างๆระบบโครงร่าง ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบหายใจ ระบบไหลเวียนของโลหิต ระบบขับถ่าย ระบบต่อมไร้ท่อ

 

PE 248

เครื่องอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ทางพลศึกษา

1

  หน่วยกิต

 

 

(Facilities and Equipment in Physical Education)

 

 

ความรู้เกี่ยวกับเครื่องอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ทางพลศึกษา การเลือกใช้เครื่องอำนวยความสะดวก อุปกรณ์ให้เหมาะสม และมีประโยชน์ทางด้านการสอนและการข่งขันการผลิต การดัดแปลงและการจัดหาเครื่องอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ทางพลศึกษา

 

PE 261

เทเบิลเทนนิส

 

1

  หน่วยกิต

 

 

(Table Tennis)

 

 

ประวัติความเป็นมาของเทเบิลเทนนิส ทักษะเบื้องต้นของเทเบิลเทนนิส กลยุทธ์ในการเล่นประเภทเดี่ยวและประเภทคู่ กติกาการแข่งขัน การจัดการแข่งขัน การตัดสินหลักการและวิธีสอน

 

PE 273

เกมส์เบ็ดเตล็ด 1

 

1

  หน่วยกิต

 

 

(Minor Games)

 

 

ความมุ่งหมาย ประโยชน์และประเภทเกมส์เบ็ดเตล็ด ฝึกการเล่นของเกมส์ประเภทต่างๆการเป็นผู้นำและผู้ตาม การจัดหาวัสดุเหลือใช้ และการประดิษฐ์อุปกรณ์ต่างๆ สำหรับเกมส์เบ็ดเตล็ด

 

PE 274

การบริหารกาย

 

1

  หน่วยกิต

 

 

(Calisthenics)

 

 

ความมุ่งหมายและประโยชน์ของการบริหาร ประเภทของการบริหารกาย และแบบฝึกท่ากายบริหารแบบต่างๆ

 

PE 275

การสร้างสมรรถภาพทางกาย

 

1

  หน่วยกิต

 

 

(Body Conditioning)

 

 

ความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับเทคนิคทางเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายที่มีผลต่อการเล่นกีฬา หลักการสรีรวิทยาที่มีอิทธิพลต่อการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย วิธีการประเมินผล วิธีการจัดแบ่งหมู่ในการฝึก หลักและวิธีการปฏิบัติ การปรับปรุงและแก้ไขสภาพร่างกายของเด็กอปกติ

 

PE 281

กระบี่

 

1

  หน่วยกิต

 

 

(Krabi)

 

 

ประวัติความเป็นมาของกระบี่ ความรู้และทักษะเกี่ยวกับศิลปะ การต่อสู้ป้องกันตัวด้วยกระบี่ การขึ้นพรหม และการรำไม้ต่างๆ ประเพณีการแสดง การแข่งขันหลักและวิธีการสอน การไหว้ครู

 

PE 291

มวยสากล 1

 

1

  หน่วยกิต

 

 

(Boxing 1)

 

 

ความรู้หลักการและทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับมวยสากล การต่อสู้มวยสากล ระเบียบและกติกาการแข่งขัน วิธีการฝึก

 

PE 292

มวยสากล 2

 

1

  หน่วยกิต

 

 

(Boxing 2)

 

 

เทคนิคและทักษะขั้นสูงของมวยสากล เทคนิคการต่อสู้ กติกาการแข่งขัน การจัดการแข่งขัน การเป็นผู้ตัดสิน ความรู้เกี่ยวกับวิธีสอน และการฝึกหัดเพื่อให้ได้ผลดีและปลอดภัย

 

PE 301

พฤติกรรมการสอนพลศึกษา 1

 

4

  หน่วยกิต

 

 

(Teaching Behavior in Physical Education 1)

 

 

ศึกษาถึงความหมายของการพลศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา แนวความคิดในการสอนพลศึกษา ลักษณะผู้สอนที่ดีกับจรรยาบรรณแห่งอาชีพ หลักการสอนทั่วไป วิธีการสอนเทคนิคการสอนและอุปกรณ์การสอน การสังเกตการสอนวิชาพลศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา
(สอนให้ผู้เรียนได้ปฎิบัติจริงๆ เพื่อให้เกิดผลเชิงพฤติกรรมด้วย)

 

PE 302

พฤติกรรมการสอนพลศึกษา 2

 

4

  หน่วยกิต

 

 

(Teaching Behavior in Physical Education 2)

 

 

ศึกษาถึงเรื่องหลักสูตรพลศึกษาชั้นมัธยมและการวิเคราะห์หลักสูตรการทำโครงการสอนระยะยาว การทำบันทึกการสอน การวัดและการประเมินผลทางพลศึกษารวมทั้งการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคารสอนวิชาพลศึกษา (สอนให้ผู้เรียนได้ปฎิบัติจริงๆ เพื่อให้เกิดผลเชิงพฤติกรรมด้วย)

 

PE 303

การสอนวิชาพลศึกษา

 

3

  หน่วยกิต

 

 

(Teaching of Physical Education)

 

 

ศึกษาความหมาย ความมุ่งหมาย แนวความคิดวิชาพลศึกษา การวิเคราะห์หลักสูตรการทำแผนการสอน บันทึกการสอน การทดลองสอน การจัดดำเนินการสอนในห้องเรียนการวัดและการประเมินผลวิชาพลศึกษาและคุณลักษณะของครูที่ดี

 

PE 313

ฟุตบอล 3

 

1

  หน่วยกิต

 

 

(Soccer 3)

 

 

ทฤษฎี วิธีสอนและการฝึกทักษะฟุตบอลเป็นรายบุคคล การเล่นเป็นทีม ยุทธวิธีในการฝึกแบบตั้งรับและแบบรุก การรู้จักแก้ไขปัญหา หลักและวิธีปฏิบัติในการเป็นเจ้าหน้าที่แข่งขัน และการเป็นผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล ความรู้ความเข้าใจในระเบียบและกติกาการแข่งขัน พฤติกรรมของนักกีฬา และเทคนิคในการเล่นขั้นสูง

 

PE 314

ฮอกกี้

 

1

  หน่วยกิต

 

 

(Hockey)

 

 

ประวัติความเป็นมา ความรู้ความเข้าใจทักษะต่างๆของฮอกกี้ การจับไม้ การผลักไม้การส่งลูก การรับลูกแบบต่างๆ วิธีการเล่นแบบรุก วิธีการเล่นแบบรับ กติกาการแข่งขัน การตัดสิน และวิธีการสอน

 

PE 321

แฮนด์บอล

 

1

  หน่วยกิต

 

 

(Handball)

 

 

ความรู้ความเข้าใจทักษะต่างๆ ของแฮนด์บอล การรับส่ง การยิงประตูแบบต่างๆ วิธีรุกวิธีรับ การเล่นเป็นทีม กติกาการเล่น วิธีการตัดสิน และหลักการสอน

 

PE 324

หลักการจัดพลศึกษาในโรงเรียนมัธยม

2

  หน่วยกิต

 

 

(Organization of Physical Education in Secondary School)

 

 

นโยบายและหลักการในการจัดพลศึกษาในโรงเรียน การจัดโครงการพลศึกษาของโรงเรียนระดับต่างๆ หลักเกณฑ์ในการจัดสถานที่เกี่ยวกับพลศึกษา การกำหนดเวลาเรียน พลศึกษา การเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ขนาดของชั้นเรียนและการแข่งหมู่ งบประมาณตลอดจนเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆ การวัดผลและประเมินผลโครงการจัดพลศึกษาในโรงเรียน ปัญหาและอุปสรรคการจัดและบริหารพลศึกษาในประเทศไทย

 

PE 326

วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว

 

2

  หน่วยกิต

 

 

(Kinesiology)

 

 

การประยุกต์หลักกายวิภาค สรีระวิทยา และกลศาสตร์เพื่อช่วยให้การเคลื่อนไหวของร่างกายได้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น อีกทั้งสามรถนำมาใช้สอนวิชาพลศึกษาและการกีฬาเพื่อให้ได้ผลดียิ่งขึ้น

 

PE 328

สรีระการออกกำลังกาย

 

2

  หน่วยกิต

 

 

(Physiology of Exercises)

 

 

ศึกษาถึงเรื่องผลการทางสรีระในการออกกำลังกายด้วยกิจกรรมทางพลศึกษา ศึกษาถึงบทบาทของระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อ ระบบการหายใจ และระบบไหลเวียนของโลหิตที่มีผลต่อการออกกำลังกายของมนุษย์

 

PE 331

วอลเล่ย์บอล 1

 

1

  หน่วยกิต

 

 

(Volleyball 1)

 

 

ประวัติความเป็นมาของวอลเล่ย์บอล ความรู้และความเข้าใจทักษะเบื้องต้นต่างๆเช่นการเล่นลูกมือบน การเล่นลูกมือล่าง การรับ การโต้ ตำแหน่งและหน้าที่ผู้เล่นกติกาการเล่น หลักและวิธีการสอนทักษะต่างๆในแต่ละระดับชั้น

 

PE 332

วอลเล่ย์บอล 2

 

1

  หน่วยกิต

 

 

(Volleyball 2)

 

 

ทักษะต่างๆชั้นสูงของวอลเล่ย์บอล ความสัมพันธ์ของตำแหน่งหน้าที่ของการเล่นต่างๆกลยุทธในการเล่นแบบต่างๆวิธีการเล่นเมื่อเป็นฝ่ายเสริ์ฟและเมื่อเป็นฝ่ายรับกฎกติกาการเป็นเจ้าหน้าที่ดำเนินการแข่งขัน

 

PE 333

บาสเกตบอล 3

 

1

  หน่วยกิต

 

 

(Basketball 3)

 

 

หลักและวิธีการสอนและเทคนิคในการฝึกกีฬาบาสเกตบอล ยุทธวิธีของการเล่นเป็นทีมแบบตั้งรับและแบบรุก หลักและวิธีปฏิบัติในการเป็นเจ้าหน้าที่แข่งขัน และการเป็นผู้ตัดสินศึกษาถึงระเบียบและกติกาการแข่งขัน พฤติกรรมของนักศึกษาและเทคนิคในการเล่นชั้นสูง

 

PE 343

กรีฑา 3

 

1

  หน่วยกิต

 

 

(Track and Field 3)

 

 

หลักและวิธีสอนและเทคนิคในการฝึกกรีฑา หลักและวิธีปฏิบัติในการเป็นเจ้าหน้าที่แข่งขันและการเป็นผู้ตัดสิน ศึกษาระเบียบและกติกาการแข่งขัน พฤติกรรม ของนักศึกษาและเทคนิคในการเล่นขั้นสูง

 

PE 351

ว่ายน้ำ 1

 

1

  หน่วยกิต

 

 

(Swimming 1)

 

 

ประวัติความเป็นมา ความรู้ความเข้าใจเทคนิคและทักษะของท่าว่ายน้ำเบื้องต้น การลงสู่น้ำการลอยตัว การหายใจ วิธีว่ายแบบต่างๆความปลอดภัย หลักและวิธีการสอนว่ายน้ำ

 

PE 352

ว่ายน้ำ 2

 

1

  หน่วยกิต

 

 

(Swimming 2)

 

 

เทคนิคและทักษะว่ายน้ำแบบต่างๆชั้นสูง การดำน้ำ กติกาการว่ายน้ำ การจัดการแข่งขันและการเป็นเจ้าหน้าที่ตลอดจนหลักและวิธีการสอน

 

PE 361

เทนนิส 1

 

3

  หน่วยกิต

 

 

(Tennis 1)

 

 

ประวัติความเป็นมา ความรู้ความเข้าใจทักษะเบื้องต้นของเทนนิส การจับไม้ การตีลูกแบบต่างๆการรับลูกแบบต่างๆวิธีการเล่น กติกาการแข่งขัน การเป็นเจ้าหน้าที่ หลักและวิธีการสอน

 

PE 362

เทนนิส 2

 

1

  หน่วยกิต

 

 

(Tennis 2)

 

 

ทักษะเทนนิสชั้นสูง หลักและกลยุทธของการเล่นแบบต่างๆทั้งประเภทเดี่ยวและประเภทคู่ กติกาการแข่งขัน การเป็นผู้ติดสิน การเป็นเจ้าหน้าที่และวิธีการฝึกสอน เทนนิส

 

PE 369

ยิงธนู

 

1

  หน่วยกิต

 

 

(Archery)

 

 

ประวัติและความเป็นมาของกีฬายิงธนู ความรู้ความเข้าใจเทคนิคและทักษะของกีฬาประเภทนี้ เรียนรู้ถึงอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นและทางป้องกันตลอดจนอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอน ระเบียบและกติกาการแข่งขัน ความรู้เกี่ยวกับวิธีสอนและการฝึกหัดเพื่อให้เกิดผลดี

 

PE 371

ยิมนาสติก 1

 

1

  หน่วยกิต

 

 

(Gymnastic 1)

 

 

ทักษะเบื้องต้นยิมนาสติคประเภทต่างๆเช่นยืดหยุ่นการออกกำลังกายแบบท่ามือเปล่าราวคู่ ราวเดี่ยว ถีกระโดด พร้อมทั้งหลักและวิธีการสอนในระดับชั้นต่างๆ

 

PE 372

ยิมนาสติก 2

 

1

  หน่วยกิต

 

 

(Gymnastic 2)

 

 

ทักษะและเทคนิคการเล่นยิมนาสติคชั้นสูง ท่าต่างๆของบาร์เดี่ยว และบาร์คู่ถีบกระโดดห่วง แทรมลีน การรวมท่าเป็นชุด การแข่งขัน กฎกติกาการตัดสินและวิธีการสอน

 

PE 375

ฟลอร์เอ็กเซอร์ไซด์

 

1

  หน่วยกิต

 

 

(Floor-Exercise)

 

 

ประวัติความเป็นมา ประโยชน์ การเคลื่อนไหวเบื้องต้น ลีลายิมนาสติคชั้นสูง

 

PE 381

มวยไทย 1

 

1

  หน่วยกิต

 

 

(Thai Boxing 1)

 

 

ประวัติความเป็นมา ความรู้หลักการและทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับกีฬามวยไทย การบริหารกาย การฟุตเวิร์ค การตั้งท่าการ์ด การใช้หมัดเย็บ หมัดตรง หมัดฮุก หมัดอัปเปอร์คัต การป้องกันการใช้เท้า เข่า ศอก

 

PE 382

มวยไทย 2

 

1

  หน่วยกิต

 

 

(Thai Boxing 2)

 

 

เทคนิคและทักษะของมวยไทยชั้นสูง การต่อสู้ การจัดการแข่งขัน ระเบียบและกติกาการแข่งขัน การเป็นผู้ตัดสิน ความรู้เกี่ยวกับวิธีสอนและการฝึกหัดให้ได้ผลดี และความปลอดภัย

 

PE 384

ซอฟท์บอล

 

1

  หน่วยกิต

 

 

(Soft Ball)

 

 

ความรู้ความเข้าใจทักษะต่างๆเช่น การส่ง การรับ การตี การเปลี่ยนเบส การวิ่ง การเล่นเป็นทีมกติกาการเล่น การเป็นเจ้าหน้าที่ การตัดสินหลักและวิธีการสอน

 

PE 386

ตะกร้อและเซปัคตะกร้อ

 

1

  หน่วยกิต

 

 

(Takraw and sepak Takraw)

 

 

ความรู้และทักษะเบื้องต้นในการเล่นตะกร้อและเซปัคตะกร้อ ทักษะการเล่นตะกร้อ แต่ละประเภท ตลอดจนชนิดตะกร้อ กติกาการแข่งขันและวิธีตัดสิน วิธีสอนและการจัดการแข่งขัน

 

PE 388

การป้องกันและการรักษาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา

1

  หน่วยกิต

 

 

(Care and Prevention of Athletic Injuries)

 

 

ความสำคัญของการป้องกันและการรักษาบาดเจ็บจากกีฬา ความรู้บางประการในการปฐมพยาบาล ชนิดของอุบัติเหตุหรืออันตรายเกี่ยวกับกีฬาประเภทต่างๆ การรักษาและการป้องกันอันตรายหรืออุบัติเหตุอันเนื่องจากกีฬาประเภทแต่ละประเภทนั้นๆหลักของการใช้ความร้อน ความเย็น และการฝึกหัด

 

PE 391

ยูโด 1

1

  หน่วยกิต

 

 

(Judo 1)

 

 

ประวัติความเป็นมา ทักษะเบื้องต้นของยูโด การบริหารกาย ศัพท์เฉพาะ การล้มด้วยท่าต่างๆการทุ่มและการต่อสู้เบื้องต้น กฎ กติกา

 

PE 392

ยูโด 2

 

1

  หน่วยกิต

 

 

(Judo 2)

 

 

เทคนิคและทักษะยูโดขั้นสูง การล็อคและการแก้ การป้องกันและการโต้ตอบ ระเบียบกฎ กติกาการแข่งขัน วิธีการสอนยูโด การเป็นเจ้าหน้าที่ และการเป็น
ผู้ตัดสิน

 

PE 397

มวยปล้ำ

 

1

  หน่วยกิต

 

 

(Wrestling)

 

 

ประวัติความเป็นมา การบริหารกายที่ใช้ในกีฬามวยปล้ำ ศัพท์เฉพาะที่ใช้ในแต่ละท่าการปล้ำแต่ละท่า การแก้ไข กฎกติกาการแข่งขัน การจัดการแข่งขัน การเป็นผู้ตัดสินและวิธีการสอน

 

PE 411

รักบี้ฟุตบอล 1

 

1

  หน่วยกิต

 

 

(Rugby-Football 1)

 

 

ความรู้ความเข้าใจทักษะเบื้องต้นของรักบี้ฟุตบอล การส่งลูก การรับลูก การไลน์เอ๊าท์การวิ่งขณะมีลูก การหลบหลีก การเก็บลูก การฟอลล์ การเตะแต่ละแบบ การจับแทคเกิ้ลทักษะการเล่นทีม ตำแหน่งหน้าที่ข้องผู้เล่น กติกาการแข่งขัน

 

PE 412

รักบี้ฟุตบอล 2

 

1

  หน่วยกิต

 

 

(Rugby-Football 2)

 

 

เทคนิคและทักษะการเล่นชั้นสูง การเล่นเมื่อเป็นฝ่ายรุกและฝ่ายรับ กลวิธีการเล่นแบบต่างๆกฎกติกาการแข่งขัน การตัดสิน หลักการสอนและการฝึก

 

PE 414

แนวโน้มและปัญหาปัจจุบันวิชาพลานามัย

2

  หน่วยกิต

 

 

(Trend and Current Issues in Health Physical Education and Recreation)

 

 

ศึกษาแนวโน้มและวิเคราะห์ปัญหาของวิชาพลศึกษา สุขศึกษาและนันทนาการ ตลอดจนศึกษาลู่ทางในการพัฒนาและวางแผนโครงการวิชาพลามัยในโรงเรียนและชุนชน

 

PE 415

สัมมนาทางการสอนวิชาพลศึกษา

2

  หน่วยกิต

 

 

(Seminar in Health,Physical Education and Recreation)

 

 

สัมมนาเกี่ยวกับปัญหาการสอนวิชาพลานามัยในโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาที่นักศึกษาได้ประสบในขณะทำการฝึกสอนและศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหานั้นๆ

 

PE 416

การฝึกสอนวิชาพลศึกษา

 

6

  หน่วยกิต

 

 

(Student Teaching in Health Physical Education and Recreation)

 

 

ฝึกสอนในวิชาสุขศึกษา พลศึกษา และนันทนาการ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดให้ภายใต้การแนะนำของอาจารย์นิเทศทางภาควิชาพลานามัย

 

PE 425

บรรดิการทางพลศึกษา

 

2

  หน่วยกิต

 

 

(Adapted Physical Education)

 

 

สาเหตุและชนิดการผิดปกติทางด้านร่างกายและจิตใจของนักเรียนในวัยต่างๆการใช้ผลของการตรวจร่างกายในการที่จะจัดบรรดิการ การจัดกิจกรรม การประเมินผลและการติดตามผลของร่างกายและจิตใจของนักเรียน

 

PE 426

พลคึกษาเด็กพิเศษ

 

3

  หน่วยกิต

 

 

(Physical Education for Special Children)

 

 

ความมุ่งหมายประวัติความเป็นมาของพลศึกษาเด็กพิเศษ การจัด การบริหาร และการสอนพลศึกษาพิเศษ ศึกษาสาเหตุ ชนิดของความผิดปกติของนักเรียนที่ต้องการสอนพลศึกษาพิเศษ การจัดกิจกรรม การประเมินผลและการติดตามผลของความผิดปกติ

 

PE 427

หลักและวิธีการฝึกกีฬา

 

1

  หน่วยกิต

 

 

(Scientific Principles of Coaching)

 

 

หลักเบื้องต้นในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ การใช้จิตวิทยาเพื่อเป็นหลักในการที่ผู้ฝึกจะนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดต่อนักกีฬา การค้นคว้าแก้ไขสิ่งบกพร่องในกีฬาแต่ละประเภท และการคัดเลือกนักกีฬาแต่ละประเภท

 

PE 433

วอลเล่ย์บอล 3

 

1

  หน่วยกิต

 

 

(Volleyball 3)

 

 

หลักและวิธีสอนเทคนิคในการฝึกกีฬาวอลเล่ย์บอล ยุทธวิธีของการเล่นเป็นทีม หลักและวิธีปฏิบัติในการเป็นเจ้าหน้าที่แข่งขันและการเป็นผู้ตัดสิน ศึกษาถึงระเบียบและกติกาการแข่งขัน พฤติกรรมของนักกีฬา และเทคนิคในการเล่นขั้นสูง

 

PE 453

การช่วยคนตกน้ำและความปลอดภัยทางน้ำ

1

  หน่วยกิต

 

 

(Life Saving)

 

 

หลักและวิธีการช่วยคนตกน้ำในแบบต่างๆการปฐมพยาบาลคนตกน้ำหลักและวิธีการสอน

 

PE 455

กระโดดน้ำ

 

1

  หน่วยกิต

 

 

(Diving)

 

 

ทักษะพื้นฐานในการกระโดดน้ำ ฝึกความสัมพันธ์ในการใช้เท้า แขน ลำตัว และศีรษะฝึกท่ากระโดดแต่ละท่า กติกาการแข่งขัน

 

PE 457

โปโลน้ำ

 

1

  หน่วยกิต

 

 

(Water Polo)

 

 

ทักษะเบื้องต้นของการรับส่งลูกบอลในน้ำวิธีการเล่น กติกาการจัดการแข่งขัน การตัดสินและวิธีการสอน

 

PE 461

แบดมินตัน

 

1

  หน่วยกิต

 

 

(Badminton)

 

 

ประวัติความเป็นมาของกีฬาแบดมินตัน ความรู้ความเข้าใจ เทคนิคและทักษะเบื้องต้นของแบดมินตัน การจับไม้ การตีลูกแบบต่างๆ กติกาการแข่งขัน การเป็นเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน การตัดสินประเภทเดี่ยว ประเภทคู่ หลักและวิธีการสอนแบดมินตั

 

PE 469

โบว์ลิ่ง

 

1

  หน่วยกิต

 

 

(Bowling)

 

 

ประวัติและวิวัฒนาการของโบว์ลิ่ง ตั้งแต่สมัยเริ่มแรกมาจนถึงปัจจุบัน เรียนรู้ถึงคำศัพท์และภาษาที่ใช้ ตลอดจนความมุ่งหมายของกีฬาประเภทนี้ ฝึกฝนทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับการถือลูกโบว์ลิ่ง การยืน การก้าวเท้า และการโยน เรียนรู้ถึงการบันทึกคะแนน อุปกรณ์ที่ใช้ การจัดการแข่งขัน ระเบียบ และกติกาการแข่งขัน มารยาทและความปลอดภัย

 

PE 470

กอล์ฟเพื่อสุขภาพ

 

3

  หน่วยกิต

 

 

(Golf for Health)

 

 

ศึกษาประวัติความเป็นมาของกีฬากอล์ฟ หลักการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ อุปกรณ์ และการเก็บรักษา ประโยชน์ การฝึกทักษะต่างๆ การฝึกสนามจริง มารยาทและกติกากอล์ฟ รวมทั้งการป้องกันอุบัติเหตุและการปฐมพยาบาล

 

PE 482

ดาบสองมือ

 

1

  หน่วยกิต

 

 

(Thai Swords)

 

 

ความรู้และทักษะเกี่ยวกับศิลปการป้องกันตัวด้วยกระบอง การขึ้นพรหม และการรำไม้ต่างๆและการต่อสู้กันแบบต่างๆ ประเพณีการแสดงการแข่งขัน หลักการและวิธีการสอน การไหว้ครู

 

PE 494

ศิลปการป้องกันตัว

 

1

  หน่วยกิต

 

 

(Self Defence)

 

 

ทฤษฎีหลักการและทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับศิลปการป้องกันตัวสำหรับสตรี เทคนิคและการป้องกันตัวในยามฉุกฉิน อุปกรณ์ที่จำเป็น ความรู้เกี่ยวกับวิธีสอนและการฝึกหัดเพื่อให้เกิดความรู้ ความชำนาญและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

 

PE 561

เทนนิสเพื่อสุขภาพ

 

3

  หน่วยกิต

 

 

(Tennis for Health)

 

 

ศึกษาประวัติความเป็นมา คุณค่าของการออกกำลังกายด้วยการเล่นเทนนิสเพื่อสุขภาพ รวมทั้งศึกษาเกี่ยวกับความบาดเจ็บ และการป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นเทนนิส เรียนรู้มารยาทและกติกาการเล่นเทนนิส ฝึกทักษะการตีโฟร์แฮนด์
การเสริ์ฟ วอลเล่ย์ และการเล่นทีม

 

 

PG 101

ภาษาโปรตุเกสพื้นฐาน 1

 

3

  หน่วยกิต

 

 

 

(Fundamental Portuguese 1)

 

 

 

ศึกษาการใช้ภาษาโปรตุเกสในเรื่องการทักทาย การแนะนำตัว การบอกเวลา ครอบครัวที่อยู่อาศัย การใช้เวลาว่าง อาหารและเครื่องดื่ม และการซื้อของ ทั้งนี้เพื่อศึกษาลักษณะโครงสร้างประโยค คำศัพท์และสำนวนภาษาโปรตุเกส โดยการฝึการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน

 

 

PG 102

ภาษาโปรตุเกสพื้นฐาน 2

 

3

  หน่วยกิต

 

 

 

(Fundamental Portuguese 2)
(
ควรเรียนกระบวนวิชา  PG 101 มาก่อน)

 

 

 

ศึกษาการใช้ภาษาโปรตุเกสต่อจากภาษาโปรตุเกสพื้นฐาน1ในเรื่อง ดินฟ้า อากาศ สุขภาพ การเดินทาง การสนทนา การติดต่อกับผู้อื่นในโอกาสต่างๆการอ่านข้อความอย่างง่ายๆทั้งนี้เพื่อศึกษาลักษณะโครงสร้าง ประโยค คำศัพท์สำนวนภาษาโปรตุเกสโดยฝึกการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน

 

 

PH 103

ฟิสิกส์ทั่วไป

3

  หน่วยกิต

 

 

 

(Introduction to Physics)

 

 

 

คำนำ มาตรกรรมและหน่วยแรงและการเคลื่อนที่งาน พลังงาน กลศาสตร์ของของไหล คลื่น ความร้อน เสียง แสง สีต่างๆ ไฟฟ้าเพื่อการสื่อสาร อะตอมและควอนตัม นิวเคลียสกัมมันตภาพรังสี พลังงานปรมาณูเพื่อประโยชน์ในทางสันติ
(ไม่เปิดสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์)

 

 

PH 105

ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป

1

  หน่วยกิต

 

 

 

(Laboratory of PH 103)
PR : PH 103
(ไม่เปิดสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์)

 

 

 

ปฏิบัติการทดลอง10-12 การทดลองในเนื้อหาวิชาของไหล คลื่น ความร้อน แสงและเสียง

 

 

PH 106

ดาราศาสตร์ทั่วไป

3

  หน่วยกิต

 

 

 

(General Astrnomy)
(ไม่เปิดสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์)

 

 

 

ศึกษาถึงลักษณะท้องฟ้า การเคลื่อนที่ของโลก เวลา ดาวฤกษ์ ระบบสุริยะ แกแลกซี-ทัศนอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ พลังงานจากห้วงอากาศ สิ่งมีชีวิตในเอกภพ

 

 

PH 108

ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน

3

  หน่วยกิต

 

 

 

(Electricity in everday Life)
(ไม่เปิดสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ วิชาเอกคณิต-วิทยาศาสตร์)

 

 

 

ศึกษาหลักการเบื้องต้นของไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าสื่อสาร และไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ การผลิตและการนำไฟฟ้ามาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ ทางไฟฟ้า เศรษฐศาสตร์ของไฟฟ้า การป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าการประหยัด ไฟฟ้า การตรวจสอบและซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน

 

 

PH 111

ฟิสิกส์พื้นฐานขั้นมหาวิทยาลัย 1

3

  หน่วยกิต

 

 

 

(General Physics 1)
PR : MA 111

 

 

 

ศึกษามาตรกรรมและหน่วย เวกเตอร์ สมดุล การเคลื่อนที่แรง และโมแมนตัมงานและพลังงาน ระบบอนุภาค พลศาสตร์ของเทห์วัตถุแข็งแกร่ง ความยืดหยุ่น
อุทกพลศาสตร์และความหนืด อุณหภูมิและการขยายตัว กลศาสตร์ สถิติ ปรากฎการณ์เคลื่อนย้าย

 

 

PH 112

ฟิสิกส์พื้นฐานขั้นมหาวิทยาลัย2

3

  หน่วยกิต

 

 

 

(General Physics2)
PR : PH 111

 

 

 

ศึกษาแรงโน้มถ่วง แรงไฟฟ้า แรงแม่เหล็ก สนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่ไม่แปรเปลี่ยนตามเวลา สนามแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งแปรค่าตามเวลา วงจรไฟฟ้า

 

 

PH 113

ปฏิบัติการฟิสิกส์1

1

  หน่วยกิต

 

 

 

(Physics Laboratory1)
PR : PH 111

 

 

 

ทำการทดลอง10-12 เรื่อง เกี่ยวกับกลศาสตร์ กลศาสตร์เกี่ยวกับของไหล และวิชาเทอร์โมไดนามิกส์

 

 

PH 114

ปฏิบัติการฟิสิกส์2

3

  หน่วยกิต

 

 

 

(Physics Laboratory2)
PR : PH 112

 

 

 

ปฏิบัติการทดลอง10-12 การทดลองในเนื้อหาวิชาแม่เหล็กไฟฟ้า แสง เสียง

 

 

PH 134

เทคโนโลยีการพลังงานกับสังคม

3

  หน่วยกิต

 

 

 

(Energy Technology for Society)

 

 

 

ศึกษาหลักการทั่วไปของวิทยาการและเทคโนโลยีทางด้านพลังงาน ทั้งที่ใช้ในปัจจุบันและที่จะนำมาใช้ทดแทนโดยไม่หมดเปลือง เน้นถึงแหล่งเชื้อเพลิง และที่มาของพลังงานรูปต่างๆ ตลอดจนการนำมาใช้ตั้งแต่ครั้งอดีตจนถึงปัจจุบันตามสภาพภูมิประเทศและสภาวะเศรษฐกิจของสังคม และเพื่อให้ได้ทราบถึงสภาวการณ์และแนวทางการใช้พลังงานที่ถูกต้อง


 

 

PH 212

กลศาสตร์

3

  หน่วยกิต

 

 

 

(Mechanics)
PR : PH 112
และ MA 213

 

 

 

กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน งาน พลังงาน และโมเมนตัม การเคลื่อนที่ของอนุภาพในมิติเดียวและสอง สามมิติ การเคลื่อนที่ของระบบอนุภาค ระบบโคออร์ดิเนตที่กำลังเคลื่อนที่ ความโน้มถ่วง และกลศาสตร์เกี่ยวกับวัตถุในท้องฟ้า ลอเรนซ์ทรานฟอร์มเมชั่นสมการของลากรองค์ และสมการของแฮมิตัน

 

 

PH 214

คลื่น

3

  หน่วยกิต

 

 

 

(Waves)
PR : PH 112
และ MA 213

 

 

 

ศึกษาการเคลื่อนที่กลับไปกลับมาโดยได้รับแรงกระตุ้นจากภายนอก คลื่นที่เกิดไปเรื่อยๆการสะท้อน คลื่นดลและกลุ่มคลื่นโพลาไรเซซัน การแทรกสอด และการนำไปประยุกต์กับวิชาเสียงและแสง

 

 

PH 215

ฟิสิกส์สถิติ

3

  หน่วยกิต

 

 

 

(Statistical Physics)
PR : PH 112
และ MA 213

 

 

 

ศึกษาลักษณะของระบบแมคโครสตอปิค หลักเบื้องต้นของความน่าจะเป็น หลักการทางสถิติใช้กับระบบอนุภาค ปฏิกิริยาการแลกเปลี่ยนความร้อนและทฤษฎีของระบบไมโครสคอปิค

 

 

PH 217

ไฟฟ้าและแม่เหล็ก

3

  หน่วยกิต

 

 

 

(Electricity and Magnetism)
PR : PH 214

 

 

 

ศึกษาเวกเตอร์ไฟฟ้าสถิต ไดอิเล็คตริก กระแสไฟฟ้า การเหนี่ยวนำแม่เหล็ก วัสดุแม่เหล็กสมการของแมกซ์เวล วงจรกระแสสลับ

 

 

PH 218

ฟิสิกส์สถิติ และความร้อน

3

  หน่วยกิต

 

 

 

(Statistical and Thermal Physics)
PR : PH 112
(เปิดสำหรับนักศึกษาโทฟิสิกส์เท่านั้น)

 

 

 

ศึกษากฎข้อหนึ่ง สอง และสาม ของเทอร์โมไดนามิกส์ ความคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับความน่าจะเป็น ระบบไมโครสคอปิค และระบบมาโครสคอปิค ก๊าซในอุดมคติความจุ ความร้อนของของแข็ง

 

 

PH 222

ดาราศาสตร์

3

  หน่วยกิต

 

 

 

(Astronomy)
PR : PH 112 และ MA 213

 

 

 

ศึกษาตรีโกณมิติทรงกลม ทรงกลมของท้องฟ้า การหักเห การคลาดเคลื่อนของเวลา ปริเซสซั่น นิวเตชั่น

 

 

PH 223

ฟิสิกส์ดาราศาสตร์

3

  หน่วยกิต

 

 

 

(Astrophysics)
PR : PH
112 และ MA 213

 

 

 

ศึกษาตำแหน่งและขนาดของดาวฤกษ์ ไบนารี และวาริอะเปิลสตาร์ ดวงอาทิตย์ระบบดาวเคราะห์ ฟิสิกส์ของดวงดาว กาแลกซี และจักรวาลวิทยา

 

 

PH 225

อิเล็กทรอนิกส์ 1

3

  หน่วยกิต

 

 

 

(Electronics 1)
PR : PH
112 และ MA 213

 

 

 

ศึกษาวงจรกระแสสลับและโครงข่ายไฟฟ้า หลักของหลอดสูญญากาศ และสิ่งประดิษฐ์จากสารกึ่งตัวนำ

 

 

PH 226

อิเล็กทรอนิกส์ 2

3

  หน่วยกิต

 

 

 

(Electronics 2)
PR : PH 225

 

 

 

ศึกษาหลอดสูญญากาศ สิ่งประดิษฐ์จากสารกึ่งตัวนำและประยุกต์ใน เรคติไฟเออร์ เครื่องขยาย และออสซิลลเตอร์

 

 

PH 227

ปฏิบัติการสำหรับอิเล็คทรอนิกส์ 1

1

  หน่วยกิต

 

 

 

(Laboratory for PH 225)
PR : PH 225

 

 

 

ประกอบด้วยการทดลอง6-7การทดลอง เกี่ยวกับวงจรกระแสสลับ หลอดสูญญากาศและสิ่งประดิษฐ์จากสารกึ่งตัวนำ

 

 

PH 228

ปฏิบัติการสำหรับอิเล็คทรอนิกส์ 2

1

  หน่วยกิต

 

 

 

(Laboratory for PH 226)
PR : PH 226
หรือเรียนควบ PH 226

 

 

 

ศึกษาเกี่ยวกับเนื้อหาในวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 2 ประกอบด้วยการทดลอง 6-8 การทดลอง

 

 

PH 235

ระบบพลังงานแสงอาทิตย์

3

  หน่วยกิต

 

 

 

(Solar Energy Systems)
PR : PH
112

 

 

 

ศึกษาเกี่ยวกับดวงอาทิตย์ แสงอาทิตย์ การประมาณการแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ที่ผิวโลก การถ่ายเทพลังงานความร้อนในรูปแบบต่างๆ การวบรวมและเก็บพลังงานจากดวงอาทิตย์ การนำพลังงานแสดงอาทิตย์มาประยุกต์ใช้เซลล์แสดงอาทิตย์การเก็บพลังงานไฟฟ้า

 

 

PH 240

ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์

3

  หน่วยกิต

 

 

 

(Mathematial Physics)
PR : MA 112, PH 111

 

 

 

ศึกษาการประยุกต์ของการหาอนุพันธ์และการอินทีเกรต เลขจำนวน แคลคูลัสในหนึ่งสองและสามมิติ สมการดิฟเฟอเรนเชียล แบบปกติและแบบพาร์เชียล ฟังก์ชันพิเศษ เมทริกซ์ เวกเตอร์สเปซเบื้องต้น โดยเน้นถึงการประยุกต์วิชาฟิสิกส์

 

 

PH 274

มาตรวิทยาเบื้องต้น

3

  หน่วยกิต

 

 

 

(Introduction to Elementary Metrology)
PR : PH 111 PH 112
และ ST 203

 

 

 

ศึกษาหน่วยรากฐานของการวัดปริมาณทางวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะหน่วยเอสไอและศึกษาระบบการถ่ายทอดมาตรฐานของการวัดปริมาณตั้งแต่ระดับระหว่างประเทศ จนถึงงานศึกษาทฤษฎีการวัดปริมาณเบื้องต้น เพื่อเข้าใจธรรมชาติของความผิดพลาดในการวัดปริมาณจากสาเหตุต่างๆรวมถึงวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการวัดปริมาณโดยใช้ความรู้ทางฟิสิกส์เบื้องต้นและสถิติ ซึ่งได้จากตัวอย่างการวัดและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์บางเรื่องซึ่งจะแสดงถึงวิธีการ และความสำคัญของความถูกต้องของการวัดปริมาณ

 

 

PH 312

ฟิสิกส์ยุคใหม่

3

  หน่วยกิต

 

 

 

(Modern Physics)
PR : PH 212 , PH 214

 

 

 

ศึกษาทฤษฎีสัมพันธภาพ การแผ่รังสีความร้อนและจุดกำเนิดของทฤษฎีควอนตัม อนุภาค อิสระ สมการของโรดิงเจอร์ อะตอมที่มีอิเล็กตรอนตัวเดียว อนุภาคที่มีลักษณะเหมือนกัน และอะตอมที่ซับซ้อนขึ้น

 

 

PH 314

ฟิสิกส์อุณหภาพ

3

  หน่วยกิต

 

 

 

(Thermal Physics)
PR : PH 215

 

 

 

ศึกษาอุณหพลศาสตร์ ทฤษฎีของก๊าซ เอ็นโทรปี พลังงานศักย์ในทาง
อุณหพลศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงสถานะ ฟังก์ชันพาร์ทิชัน ทฤษฎีการกระจายของแมกซ์เวลล์ โบลต์ซมันน์ทฤษฎีการกระจายของเฟร์ปี
-ดิแรก และโบส-ไอน์สไตน์

 

 

PH 322

ทรรศนศาสตร์ประยุกต์

3

  หน่วยกิต

 

 

 

(Applied Optics)
PR : PH
112

 

 

 

ศึกษาออฟติคอลกลาส เลนส์หนา ผลของการหยุด ความคลามเคลื่อนของเลนส์การมองเห็นและโฟโตเมทตรี

 

 

PH 324

แม่เหล็กไฟฟ้า2

3

  หน่วยกิต

 

 

 

(Electromagmntism2)
PR : PH 217

 

 

 

ศึกษาสนามศักย์ ศักย์เวกเตอร์ของแม่เหล็ก การแผ่รังสีของแม่เหล็กไฟฟ้า

 

 

PH 325

ฟิสิกส์รังสี

3

  หน่วยกิต

 

 

 

(Radiological Physics)
PR : PH 312

 

 

 

ศึกษาทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับอะตอมและนิวเคลียส กัมมันตภาพรังสี การผลิตไอโซโทป การใช้สารกัมมันตภาพรังสี

 

 

PH 340

ทฤษฎีสัมพันธภาพ

3

  หน่วยกิต

 

 

 

(Theories of Relativity)
PR : PH 112

 

 

 

แนวคิดและการคำนวณเบื้องต้นของทฤษฎี สัมพันธภาพ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือทฤษฎีสัมพันธภาพพิเศษกับทฤษฎีสัมพันธภาพทั่วไป ที่มาของสมมุติฐานของทฤษฎีสัมพัธภาพความพร้อมกัน การเรียงลำดับและความเป็นเหตุผลของเหตุการณ์การยึดของเวลาการหดของความยาว มวลความขัดแย้งกันของนาฬิกา การวิเคราะห์ในสี่มิติ ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า ทฤษฎีสัมพันธ์ภาพทั่วไปเบื้องต้น


 

 

PH 413

กลศาสตร์ควอนตัม 1

3

  หน่วยกิต

 

 

 

(Quantum Mechanics 1)
PR : PH 312

 

 

 

ทบทวนกลศาสตร์ แบบดั้งเดิม และจุดเริ่มต้นของทฤษฎีควอนตัม รากฐานของ
กลศาสตร์แบบคลื่น สมการของโรดิงเจอร์ ปัญหาสำหรับมิติเดียว โอเพอเรเตอร์ ฟอร์มมัวซึ่ม ปัญหาเกี่ยวกับแรงศูนย์กลาง และการกระจ่ายของอนุภาค

 

 

PH 414

กลศาสตร์ควอนตัม 2

3

  หน่วยกิต

 

 

 

(Quantum Mechanics 2)
PR : PH 413

 

 

 

ศึกษากลศาสตร์ของเมทริกซ์โมเมนตัมเชิงมุม สปิน การแปลงรูป วิธีหาค่าโดยประมาณกลศาสตร์ควอนตัมเชิงสถิติ

 

 

PH 415

ปฏิบัติการฟิสิกส์ชั้นสูง1

3

  หน่วยกิต

 

 

 

(Advanced Laboratory in Physics1)
PR : CI

 

 

 

การทดลองเกี่ยวกับอะตอม นิวเคลียส สภาวะของแข็ง ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ชั้นสูงและทรรศศาสตร์ ซึ่งนักศึกษาจะต้องทำการทดลองทั้งหมด 5 เรื่อง (4ชั่วโมงต่อสัปดาห์)

 

 

PH 416

ทรรศนศาสตร์

3

  หน่วยกิต

 

 

 

(Optics)
PR : PH 217

 

 

 

ศึกษาการแผ่รังสีของขั้วคู่ การเลี้ยวเบนชนิดฟรอนโฮเฟอร์ อินทิกรัลของเคอร์ซอฟฟ์การเลี้ยวเบนชนิดเฟรซเนล การกักกันแสง การกระจัดกระจายและ
โพลาไรเซซั่น ปรากฏการณ์ของซีแมน การปล่อยรังสีโดยการกระตุ้น

 

 

PH 417

ปฏิบัติการฟิสิกส์ชั้นสูง 2

3

  หน่วยกิต

 

 

 

(Advanced Laboratory in Phsics 2)
PR : PH 415

 

 

 

เพื่อเป็นการเสริมความรู้และการทดลองตาม PH 415 นักศึกษาจะต้องทำการทดลองเพิ่มขึ้นอีก 8 เรื่อง (4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)


 

 

PH 418

สัมมนา

1

  หน่วยกิต

 

 

 

(Semainar)
PR :
ต้องเป็นนักศึกษาวิชาฟิสิกส์ปีที่ 4

 

 

 

ผู้จะลงวิชาสัมมนาได้ต้องเป็นนักศึกษาวิชาฟิสิกส์ปีที่ 4 ขึ้นไป เป็นการสัมมนาในแต่ละสัปดาห์เกี่ยวกับหัวข้อทางฟิสกส์ที่น่าสนใจ

 

 

PH 421

ฟิสิกส์ว่าด้วยของแข็ง1

3

  หน่วยกิต

 

 

 

(Solid Sate Physics1)
PR : PH 312

 

 

 

โครงสร้างของผลึก การเคลื่อนไหวของแลททิส ทฤษฎีพรีอิเล็ตรอน ทฤษฎีแถบของพลังงานในของแข็ง สารกิ่งตัวนำ คุณสมบัติไดอิเล็คตริกของสาร และคุณสมบัติทางแม่เหล็กของสาร

 

 

PH 422

ฟิสิกส์ว่าด้วยของแข็ง2

3

  หน่วยกิต

 

 

 

(Solid Sate Physics2)
PR : PH 421

 

 

 

ศึกษาคุณสมบัติทางไดอิเล็คตริกและเฟอโรอิเล็กตริกของสาร คุณสมบัติทางแม่เหล็กของสาร เรโซแนนซ์แม่เหล็กและรีแลกเซซั่น ปรากฎการณ์ทางแสดงของของแข็งความไม่สมบูรณ์ของแลททิส สภาพนำยวดยิ่ง

 

 

PH 424

นิวเคลียร์ฟิสิกส์

3

  หน่วยกิต

 

 

 

(Nuclear Physics)
(ควรเรียนกระบวนวิชา PH 413 มาก่อน)

 

 

 

ศึกษาคุณสมบัติทางนิวเคลียร์ของธาตุ คุณสมบัติของนิวคลีไอ ที่มีเสถียรภาพและรูปแบบทางนิวเคลียร์ การสลายทางนิวเคลียร์อันตรกิริยานิวเคลียร์

 

 

PH 426

ฟิสิกส์ของเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู

3

  หน่วยกิต

 

 

 

(Reactor Physics)
(ควรเรียนกระบวนวิชา PH 413 มาก่อน)

 

 

 

ศึกษาสังกัปของความน่าจะเป็นและพื้นที่ภาคตัดของนิวเคลียร์ นิวตรอนฟลักซ์ทฤษฎีการแพร่

 

 

PH 427

อิเล็กทรอนิกส์ 3 (หลักวิศกรรมวิทยุ)

3

  หน่วยกิต

 

 

 

(Electronics 3) (Principle of Radio Engineering)
PR : PH 226

 

 

 

ศึกษาหลักการของเครื่องรับวิทยุ องค์ประกอบและการทำงานของเครื่องระบบ เอ.เอ็ม. องค์ประกอบและการทำงานของเครื่องรับระบบ เอฟ.เอ็มง องค์ประกอบและการทำงานของเครื่องรับโทรทัศน์

 

 

PH 428

อิเล็กทรอนิกส์ 4

3

  หน่วยกิต

 

 

 

(Electronics 4) (Digital Electronics)
PR : PH 226

 

 

 

ศึกษาระบบจำนวน ระบบเลขฐานสองพีชคณิตแบบบลูและการประยุกต์ลอจิกเกต
วงจรลอจิกพื้นฐาน วงจรผสม ฟลิบ
-ฟลอม เคาน์เตอร์ เรจจิสเตอร์ การคำนวณ โดยสัญญาณพัลส์ในวงจรดิจิตอล องค์ประกอบและการทำงานของวงจร พื้นฐานวงจรรวม ไมโครโปรเซสเซอร์เบื้องต้น

 

 

PH 429

รังสีคอสมิค

3

  หน่วยกิต

 

 

(Cosmic Rays)
PR : PH 413

 

 

 

ศึกษาธรรมชาติและจุดกำเนิดของรังสีคอสมิค วิธีการตรวจวัด ผลของภูมิแม่เหล็กการทะลุผ่านบรรยากาศและแอร์เชาเวอร์ อนุภาคมูลฐาน แรงทางแม่เหล็กไฟฟ้าและทางนิวเคลียร์

 

 

PH 430

ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ 3

1

  หน่วยกิต

 

 

 

(Laboratory for Electronics 3)
PR : PH 427
หรือ CR

 

 

 

ประกอบด้วย 8-10 การทดลองในเนื้อหากระบวนวิชา PH 427 หลักการของเครื่องรับวิทยุ กลไกของเครื่องรับวิทยุระบบ เอ.เอ็ม. กลไกของเครื่องรับวิทยุระบบ เอฟ.เอ็ม กลไกของเครื่องรับโทรทัศน์

 

 

PH 431

ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ 4

1

  หน่วยกิต

 

 

 

(Laboratory for Electronics 4)
PR : PH 428

 

 

 

ประกอบด้วย 8-10การทดลองในเนื้อหากระบวนวิชา PH 428 ทฤษฎีระบบไบนารีกลไกลของวงจรพื้นฐาน กลไกของวงจรรวม และการใช้งานดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์

 

 

PH 454

ฟิสิกส์ประยุกต์ทางชีวการแพทย์

3

  หน่วยกิต

 

 

 

(Biomedical Physics)
(ควรเรียนกระบวนวิชา PH 424 มาก่อน)

 

 

 

ศึกษาการประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านการแพทย์ กล่าวคือวิธีการใช้เครื่องมือนิวเคลียร์ร่วมกับสารกัมมันตรังสี การป้องกันอันตรายจากกัมมันตรังสีที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ใช้ ผู้เกี่ยวข้อง และคนไข้ วิธีการเรดิโออิมมูโนเอสเสย์ (Radioim munoassay Method)หลักการใช้สารกัมตรังสีรักษาโรค

 

 

PH 456

ฟิสิกส์อะตอม

3

  หน่วยกิต

 

 

 

(Atomic Physics)
PR : PH 413

 

 

 

ศึกษาความรู้พื้นฐานและแนวความคิดเบื้องต้นของอะตอม และแบบจำลองของอะตอม โครงสร้างของอะตอมและปรากฎการณ์ที่เกี่ยวกับการเปล่งรังสีในเทอมของทฤษฎีควอนตัม กลศาสตร์ คลื่นขั้นพื้นฐานได้ถูกพัฒนาและประยุกต์ใช้กับโครงสร้าง ของอะตอมง่ายๆ และใช้กับปัญหาศักย์รูปบ่อและศักย์กำแพง พฤติกรรมของอะตอมในสนามที่ใส่เข้าไป ศึกษาอันตรกิริยาในอะตอมที่มีอิเล็คตรอนหลายตัวโดยทฤษฎีเพอร์เทอร์เบชัน ทฤษฎีของสปินและโมเมนตัม การประยุกต์ฟิสิกส์อะตอมกับวิทยาศาสตร์บางสาขา

 

 

PH 457

การวิเคราะห์โดยใช้ฟลูออเรสเซนส์เอ็กซ์

3

  หน่วยกิต

 

 

 

(X-Ray Flurescence Analysis)

 

 

 

ศึกษาวิธีการวิเคราะห์วิจัยโดยประยุกต์หลักการของการใช้อนุภาคกระตุ้นให้เกิดรังสีเอ็กซ์(Particle-induced x-ray Emission)เรียกชื่อย่อว่า "ปิกส์"(Pixe)โดยแบ่งกระบวนวิชาออกเป็น ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเปล่งรังสีเอ็กซ์ (X-Rays) ทฤษฎีเบื้องต้นของวิธีการ การกระตุ้นให้เกิดรังสีเอ็กซ์แบคกราวน์ (Background) การจัดการทดลอง หลักในการพิจารณาปฏิบัติ การประยุกต์วิธีการของ"ปิกส์" ในการวิเคราะห์วิจัยสารตัวอย่างชนิดต่างๆ

 

 

PH 464

หลักการของเลเซอร์

3

  หน่วยกิต

 

 

 

(Principles Lasers)
PR : PH 413

 

 

 

ศึกษาหลักการของเลเซอร์เบื้องต้น ซึ่งมีขอบข่ายครอบคลุมถึงทฤษฎี และวิทยาการของเลเซอร์ โดยพิจารณาเลเซอร์พื้นฐานอันประกอบด้วยสารกิริยา ระบบการบกระดับพลังงาน และโพรงกำทอนที่เหมาะสม จนถึงทฤษฎีของคลื่นต่อเนื่องและพฤติกรรมชั่วขณะของเลเซอร์ และศึกษาคุณลักษณะของเลเซอร์ชนิดต่างๆ ตลอดจนกลไกการทำงานของมันและการประยุกต์ใช้