TL 427

การสอนซ่อมเสริมวิชาภาษาอังกฤษ

3

  หน่วยกิต

 

(Remedial Teaching of English)

 

ศึกษาความหมาย เป้าหมายสำคัญ และลักษณะการสอนซ่อมเสริม องค์ประกอบที่เป็นสาเหตุของความล้มเหลวทางการเรียน วิธีการวินิจฉัยปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนเทคนิคการสอนซ่อมเสริมวิชาภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษา

TL 429

สัมมนาครูวิชาภาษาอังกฤษ

3

  หน่วยกิต

 

(Seminar for English Teachers)

 

การนำประสบการณ์วิชาชีพครูมาวิเคราะห์และหาวิธีแก้ไขปัญหาในการสอนภาษาอังกฤษ การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การสาธิตการจัดการเรียนการสอน และรายงานเพื่อปรับปรุงการสอนวิชาภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพ

TL 439

สัมมนาครูวิชาสังคมศึกษา

3

  หน่วยกิต

 

(Seminar for English Teachers)

 

การนำประสบการณ์วิชาชีพครูมาศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การอภิปราย การสาธิตการจัดการเรียนการสอนและรายงาน เพื่อปรับปรุงการสอนวิชาสังคมศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

TL 449

สัมมนาครูวิชาประวัติศาสตร์

3

  หน่วยกิต

 

(Seminar for History Teachers)

 

การนำประสบการณ์วิชาชีพครูมาศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การอภิปราย การสาธิตการจัดการเรียนการสอนและรายงาน เพื่อปรับปรุงการสอนวิชาประวัติศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ

TL 459

สัมมนาครูวิชาภูมิศาสตร์

3

  หน่วยกิต

 

(Seminar for Geography Teachers)

 

การนำประสบการณ์วิชาชีพครูมาศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การอภิปราย การสาธิตการจัดการเรียนการสอนและรายงาน เพื่อปรับปรุงการสอนวิชาภูมิศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ

TL 467

การสอนซ่อมเสริมวิชาคณิตศาสตร์

3

  หน่วยกิต

 

(Remedial Teaching of Mathematics)

 

ศึกษาความหมาย เป้าหมายสำคัญ และลักษณะการสอนซ่อมเสริม องค์ประกอบที่เป็นสาเหตุของความล้มเหลวทางการเรียน วิธีการวินิจฉัยปัญหาการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน เทคนิคการสอนซ่อมเสริมวิชาคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา

TL 469

สัมมนาครูวิชาคณิตศาสตร์

3

  หน่วยกิต

 

(Seminar for Nathematics Teachers)

 

การนำประสบการณ์วิชาชีพครูมาศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การอภิปราย การสาธิตการจัดการเรียนการสอนและรายงาน เพื่อปรับปรุงการสอนวิชาคณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ

TL 479

สัมมนาครูวิชาวิทยาศาสตร์

3

  หน่วยกิต

 

(Seminar for Science Teachers)

 

การนำประสบการณ์วิชาชีพครูมาศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และหาแนวทางแก้ไขปัญหาโดยร่วมกันอภิปราย สาธิตการจัดการเรียน
การสอนและรายงาน เพื่อปรับปรุงการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ

TL 494

การสร้างแบบฝึกหัดวิชาภาษาฝรั่งเศส

3

  หน่วยกิต

 

(French Exercise Construction)

 

ศึกษาจุดมุ่งหมาย หลักเกณฑ์ในการสร้างแบบฝึกหัด และแบบฝึกหัดชนิดต่าง ๆ ฝึกฝนการสร้างแบบฝึกหัดที่มีประสิทธิภาพเพื่อฝึกทักษะทั้ง 4 รวมทั้งไวยากรณ์
ฝรั่งเศส

TL 496

ทฤษฎีการสอนภาษาฝรั่งเศส

3

  หน่วยกิต

 

(Theories of French Teaching)

 

ศึกษาเปรียบเทียบทฤษฎีการสอนภาษาฝรั่งเศสในฐานะภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะทฤษฎีต่าง ๆ ในศตวรรษที่ 20 อันเป็นผลสืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของทฤษฎีจิตวิทยาทฤษฎีทางภาษาศาสตร์ และทฤษฎีทางการศึกษา รวมทั้งแนวโน้มของการสอนภาษาฝรั่งเศส

TL 499

สัมมนาครูสอนภาษาฝรั่งเศส

3

  หน่วยกิต

 

(Seminar for French Teachers)

 

การนำประสบการณ์วิชาชีพครูมาวิเคราะห์และหาวิธีแก้ไขปัญหาในการสอนภาษาฝรั่งเศส โดยร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สาธิตการจัดการเรียนการสอนและรายงาน เพื่อปรับปรุงการสอนวิชาภาษาฝรั่งเศสให้มีประสิทธิภาพ

TM 101

เทคโนโลยีการสื่อสารมวลชนเบื้องต้น

3

  หน่วยกิต

 

(Introduction to Mass Communication Technology)

 

รูปแบบ ประเภท บทบาทและหน้าที่ ของเทคโนโลยีสื่อมวลชน การนำคอมพิวเตอร์มาใช้งานสื่อสารมวลชน การวิเคราะห์เครื่องมืออุปกรณ์ การใช้งานให้ตรงกับสภาพของงานในองค์กร อย่างมีประสิทธิผล ผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม ในการทำงาน ปัญหา อุปสรรคในอดีต ตลอดจนการประเมินผลการนำเทคโนโลยีมาใช้งาน เปรียบเทียบ และการวิเคราะห์ ในแง่มุมการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม และ การเมืองอันเนื่องมาจากเทคโนโลยีสื่อมวลชน

TM 102

การจัดและเรียงพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์

3

  หน่วยกิต

 

(Desktop Publishing and Typesetting)

 

ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมืออุปกรณ์ ของการจัดพิมพ์ด้วยไมโครคอมพิวเตอร์ การใช้ การผลิตงานกับสื่อผสม การต่อเชื่อมอุปกรณ์เทคโนโลยีอื่นๆ การสร้างข้อมูล ตาราง อักษร ภาพ กราฟิคต่างๆ การใช้เครื่องพิมพ์ชนิดต่างๆ การออกแบบงาน เช่น
ตัวอักษร ภาพ งานสกรีนสีต่างๆ การพิมพ์หนังสือพิมพ์ นิตยสาร สื่อสิ่งพิมพ์ชนิดอื่นด้วยระบบพิมพ์ไฟฟ้า การเลือกใช้โปรแกรมที่เหมาะสมกับการผลิตงาน หลักการออกแบบจัดหน้าสิ่งพิมพ์ จิตวิทยาการจัดหน้าสิ่งพิมพ์ ตลอดจนวิเคราะห์ ปัญหา อุปสรรค และประเมินผลค่าตอบแทนการจัดพิมพ์ด้วยไมโครคอมพิวเตอร์ ในปัจจุบันเพื่อการพัฒนาการใช้งานในอนาคต

TM 103

การผลิตสื่อด้วยคอมพิวเตอร์

3

  หน่วยกิต

 

(Computerized-Media Production)

 

หลักและทฤษฎีการออกแบบงานเพื่อการผลิตสื่อด้วยคอมพิวเตอร์ การวางแผนงาน ด้าน แสง สี และภาพ หลักการผลิตสื่อให้มีมโนทัศน์ที่มีประสิทธิผลแก่ผู้รับสาร ตลอดจนแนวทางแก้ปัญหาและการประเมินผลงานการผลิต การบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือการผลิต และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตลอดจนแนวทางแก้ไข เพื่อให้เกิดสุนทรีภาพทางโลกทัศน์เพื่อการพัฒนา การผลิตสื่อด้วยคอมพิวเตอร์

TM 104

เทคโนโลยีการนำเสนอและผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์

3

  หน่วยกิต

 

(Electronic Media Production and Media Presentation Technology)

 

สำรวจข้อมูล ความหมาย สื่ออิเล็คทรกนิกส์ วิธีการนำเสนอสื่อในอดีต ตั้งแต่ยุค
ฟื้นฟูศิลปวิทยา
(Renaissance) จนถึงยุคปัจจุบัน วิเคราะห์งานด้านการแสดงและวิธีการนำเสนอสื่ออิเล็คทรอนิกส์รูปแบบต่างๆเพื่อประยุกต์ใช้งานให้ตรงกับงานด้านเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชนปัจจุบัน ปฎิบัติการสร้างสื่อเพื่อการนำเสนอด้านแสง สี เสียง การออกแบบ ฉาก จากเครื่องมือเทคโนโลยีอื่น หรือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสม อภิปรายปัญหา อุปสรรค และการประเมินผลงานTM 201

เทคโนโลยีการใช้สื่อยุคใหม่

3

  หน่วยกิต

 

(Cable and New Communications Technologies)

 

ความหมาย การสื่อสารผ่านระบบเคเบิล ดาวเทียม ประเภทเคเบิล วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ SMATV โทรทัศน์ระบบสเตริโออริโอโฟนิค ผ่านเคเบิล เคเบิล
โทรทัศน์ เทคโนโลยีการส่งภาพแบบใหม่ เทเลเท็กซ์ วิดีโอเท็กซ์ ตลอดจนการบริการข้อมูลข่าวสารด้วยคอมพิวเตอร์
(CIS) ระบบต่างๆ

TM 202

การเขียนบทเพื่อการสื่อสารมวลชน

3

  หน่วยกิต

 

(Script Writing for Mass Communication)

 

ความหมาย จุดมุ่งหมาย ธรรมชาติของการเขียนบท ประเภทของบท ลักษณะ ชนิด และประโยชน์ ใช้งานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้านการสร้างบทที่เหมาะสมกับงานวิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ วิเคราะห์เปรียบเทียบการเขียนบทชนิดต่างๆ เพื่อการประยุกต์มัลติมิเดียเข้ากับงานสร้างบทในด้านอักษร ภาพ แสงสี เสียง และกราฟิค เน้นการสร้างผลงานด้านทัศนศิลป์ที่มีคุณภาพเพื่อจูงใจผู้รับสาร ด้วยผลงานที่ผลิตจากเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

TM 203

การจัดการเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

3

  หน่วยกิต

 

(Mass Communications Technology Management)

 

วิธีการจัดการเชิงธุรกิจการสื่อสารมวลชน นโยบาย ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัดในการจัดการเกณฑ์ และหลักการนำอุปกรณ์ เครื่องมือมาใช้ในองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ การวางแผนงาน ระบบงาน การใช้งานข้อมูลตลอดจนประโยชน์ด้านโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้องงานสื่อสารมวลชน เช่น ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โทรศัพท์ เทเล็กส์ แฟกส์ วิทยุสื่อสาร ฯลฯ ที่สัมพันธ์กับงานสื่อสารมวลชนในเชิงธุรกิจ ด้านการจัดการเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

TM 301

เทคโนโลยีการสื่อสารมัลติมีเดีย

3

  หน่วยกิต

 

(Multimedia Communications Technology)

 

ความหมาย ภูมิหลัง รูปแบบ การผลิต ระบบต่างๆ และองค์ประกอบการสื่อสารมัลติมีเดียดิจิตอลออดิโอ วีดีโอ ซีดีรอม ADSL ,LANS ,ATM, มัลติมีเดียกับ PC การประชุมมัลติมีเดียในองค์กร การติดต่อสื่อสารกับมวลชน ระบบเสียง กราฟิค และภาพ รวมทั้งหัวข้อต่างๆด้านการพิจารณานำมัลติมีเดียทั้งระบบมาใช้กับระบบการศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล


TM 302

เทคโนโลยีการสื่อสารผ่านเครือข่าย

3

  หน่วยกิต

 

(Networking Communications Technology)

 

ศึกษาลักษณะ ระบบการทำงาน กรรมวิธีการสร้างสื่อผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และเทคโนโลยีการสื่อสาร การเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลในสังคม ไปยังส่วนต่างๆของสังคม ผลกระทบของการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลที่มีต่อองค์กรที่กี่ยวข้องกับการสื่อสารมวลชน โดยเน้นบทบาทของการใช้เทคโนโลยีในการถ่ายทอดข่าวสารด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมในระบบการสื่อสารมวลชน

TM 303

การออกแบบกราฟิคและแอนิเมชั่นเพื่อการสื่อสารมวลชน

3

  หน่วยกิต

 

(Graphic Design and Animation for Mass Communication)

 

ลักษณะ ระบบ การใช้งานสื่อกราฟิค และแอนิเมชั่นด้านการเผยแพร่ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ตลอดจน การออกแบบกราฟิคและแอนิเมชั่น เพื่อการสื่อสารในด้านการศึกษาการปฏิบัติการ งานออกแบบสื่อกราฟิค และแอนิเมชั่น โดยพิจารณาความเหมาะสม ความรับผิดชอบต่อวัฒนธรรมมวลชนโดยรวมเน้นงานสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาสังคม ประเทศชาติ

TM 304

เทคโนโลยีการจัดการการสื่อสารด้วยกราฟิค

3

  หน่วยกิต

 

(Graphic Communication Management Technology)

 

จุดประสงค์ เป้าหมาย การจัดการสื่อสารมวลชน เทคนิคการจัดการสื่อกราฟิค
โทรคมนาคมเหมาะสมกับงานผลิตสื่อมวลชนการเลือกใช้เทคโนโลยี การวางแผน ทฤษฎีองค์การ ภาวะผู้นำ ทีมงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเครื่องมืออุปกรณ์ ระบบความคุมคุณภาพ งบประมาณ การปรับระบบ วิเคราะห์ประสิทธิภาพ ตลอดจนการประเมินการจัดการสื่อทั้งระบบ รวมทั้งปัญหากฎหมายที่ควบคุมระบบการสื่อสารมวลชนทั้งในประเทศ และกฎหมายระหว่างประเทศ

TM 305

เทคโนโลยีการผลิตภาพเบื้องต้น

3

  หน่วยกิต

 

(Introduction to image Production Technology)

 

หลักและวิธีการสร้างภาพด้วยกรรมวิธีต่างๆ การถ่าย การเปลี่ยน ย้ายภาพ วาดภาพ เขียนภาพพิมพ์ และสำเนาภาพ เทคนิคการสแกนภาพขาวดำ ภาพสี ภาพมิติศิลป์ประเภทต่างๆเทคนิคการวิเคราะห์ภาพ การวิเคราะห์สกรีน สี งานผลิตภาพทุกประเภทที่ปรากฏต่อสื่อมวลชน รวมตลอดถึงบทบาท หน้าที่รับผิดชอบที่มีต่อสังคม

TM 306

จิตวิทยาการสื่อสารกับการเปลี่ยนความคิดเห็น

3

  หน่วยกิต

 

(Communication Psychology and shaping Opinion)

 

ธรรมชาติของสื่อ กระบวนการสื่อสารแต่ละประเภท อิทธิพลของสื่อด้านการจูงใจ ความคิดเห็นทัศนคติ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของบุคคลและมวลชน จิตวิทยาการจูงใจผู้รับสาร หลักการออกแบบ และการผลิตงานเพื่อตอบสนองการจูงใจเพื่อเปลี่ยนความคิดเห็นการโน้มน้าวใจบุคคล กลุ่ม หรือ มวลชนด้วยเทคโนโลยีสื่อสาร
มวลชน เน้นจิตวิทยาด้านการสื่อความหมายด้วยภาษา เสียง และภาพกราฟิคต่างๆ

TM 307

ประเด็นเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

3

  หน่วยกิต

 

(Mass Communication Technology Issues)

 

สัมมนาปัญหาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน ด้วยสัญลักษณ์ ภาพถ่าย เทคโนโลยีการพิมพ์ด้านภาพเคลื่อนไหว ภาพยนตร์ โทรทัศน์ ภาพวิดิทัศน์ ภาพถ่ายระบบดิจิตอล ฯลฯ เน้นปัญหาต่างๆในการนำมาใช้ในอาชีพ การงานในปัจจุบันทั้งแง่
ทฤษฏีและปฏิบัติ การรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ ข้อมูลการผลิต อภิปรายปัญหา เพื่อแนวทางแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและแนวโน้มที่จะประสบในอนาคต

TM 401

การวิจัยทางเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

3

  หน่วยกิต

 

(Research in Mass Communication Technology)

 

ระเบียบวิธีวิจัย ทั้งเชิงคุณภาพ และปริมาณวิธีการค้นหาข้อมูล วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง แหล่งข้อมูล ด้านเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนในอดีตและปัจจุบัน การออกแบบวิจัยด้านสื่อสารมวลชนการวิคราะห์ข้อมูลการออกแบบการทดลอง กึ่งการทดลอง ตลอดจนการออกแบบวิจัยวิธีผสมผสาน การตีความข้อมูลด้านเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และการสรุปผลการค้นคว้าวิจัย

TM 402

การวิจัยประยุกต์ด้านเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

3

  หน่วยกิต

 

(Applied Research in Mass Communication Technology)

 

สภาพปัจจุบันด้านเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนที่นำมาใช้ในเชิงธุรกิจการสื่อสารมวลชน ปัญหาอุปสรรค และข้อจำกัดในการนำสื่อมวลชนมาใช่เผยแพร่ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการสำรวจตลาด รวบรวมข้อมูลด้านสมมติฐาน การวางแผนงาน วิเคราะห์ ตีความปัญหาด้านเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนในตลาดรายงาน อภิปรายผลสรุปจากข้อมูลทั้งหมด เพื่อนำเสนอที่ประชุมหรือการสัมมนาต่อไป

TM 403

การจัดหน้าและการออกแบบ

3

  หน่วยกิต

 

(Layout and Design)

 

การออกแบบการปฎิบัติการต่างๆ การใช้กราฟิค การผลิตสื่อต่างๆด้วยการใช้คอมพิวเตอร์ โดยการใช้โปรแกรมการจัดหน้าที่เหมาะสมในการออกแบบจัดหน้าแต่ละประเภท

TM 404

ผลกระทบของสื่อมวลชนกับสังคม

3

  หน่วยกิต

 

(The Impact of Mass Media on Society)

 

ศึกษาด้านสังคมศาสตร์กับวัฒนธรรมมวลชน ที่ได้รับผลจากสื่อมวลชน เน้นในเรื่องทฤษฎีและการปฏิบัติในการปกครองแบบประชาธิปไตย มุ่งศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่มีผลกระทบกับสื่อหนังสือพิมพ์ การเปลี่ยนแปลงระหว่างการเมืองและหนังสือพิมพ์ ผลของการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารที่มีต่อกัน รวมทั้งการเมืองและวิถีสังคม

TM 405

เทคโนโลยีวารสารศาสตร์การแพร่ภาพและเสียง

3

  หน่วยกิต

 

(Technology of Broadcast Journalism)

 

การรายงานข่าวโทรทัศน์ การผลิตวิดีโอประกอบข่าว ตลอดจนการตัดต่อข่าว การนำเสนอข่าวทางวิทยุและโทรทัศน์ นักศึกษาต้องศึกษาถึงการใช้กล้อง การบันทึกภาพนอกสถานที่ เทคนิคการสัมภาษณ์ขณะบันทึกภาพในเหตุการณ์ และองค์ประกอบของเรื่องราวที่จะผลิตและนำเสนอ

TM 406

การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยรายงาน

3

  หน่วยกิต

 

(Computer-Assisted Reports)

 

การพัฒนาเทคนิคการรายงานเหตุการณ์ เรื่องราว ปรากฏการณ์ หรือข่าวประเภทต่างๆที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยรายงานเพื่อความรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นจริง รวมตลอดถึงการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยทำการรายงานข่าวระดับประเทศ เสนอต่อประชาชน

TM 407

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมวลชน

3

  หน่วยกิต

 

(information Technology and Mass Communication)

 

ศึกษาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม แนวคิดการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ซอร์ฟแวร์ในระบบการสื่อสารมวลชน รวมทั้งการวางแผนการใช้เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ และการสื่อสารให้เหมาะสมต่อลักษณะเศรษฐกิจ และสังคมในแต่ละประเภท

TM 408

เทคโนโลยีการตัดต่อข่าว

3

  หน่วยกิต

 

(News Editing Technology)

 

เทคนิคการตัดต่อข่าว กำหนดให้มีการปฏิบัติจริงจังอย่างน้อย 3 ชั่วโมง เกี่ยวกับเครื่องมือการตัดต่อ ทั้งภาพและเสียง เลือกเรื่องราว เนื้อหา หรือข่าวประเภทต่างๆ โดยมีผู้ชำนาญในการฝึกปฏิบัติจริง

TM 409

ประเด็นสำคัญด้านเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน

3

  หน่วยกิต

 

(Current Issues in Mass  Communication Technology)

 

ค้นคว้า รวบรวม ประเด็น ปัญหาต่างๆด้านเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชนในสังคมปัจจุบัน การวิเคราะห์ประเด็นปัญหา อภิปราย หลักการอ้างอิงข้อมูลต่างๆ การรวบรวมข้อสนเทศ การค้นหาระบบข้อมูล หลักการวิเคราะห์ ตีความข้อมูล ที่ปรากฏ
ข้อเท็จจริง รวบรวมความคิด มโนทัศน์ ของกลุ่ม ความคิดเห็นของกลุ่มต่างๆตลอดจนหาข้อสรุปผล และแนวทางการแก้ปัญหาในการสื่อสารมวลชนในปัจจุบันและอนาคต

TM 410

การรายงานผ่านไซเบอร์สเปส

3

  หน่วยกิต

 

(Cyberspace Reporting)

 

สำรวจโลกคอมพิวเตอร์  ที่มีผู้ใช้จำนวนมาก  เครือข่ายสื่อสารทั่วโลก  ศึกษากระบวนการ “ชุมชนเสมือนจริง” (Virtual communities) สำรวจถึงการใช้อินเตอร์เน็ตที่สร้างความเป็นผู้นำไม่เพียงแต่ด้านการวิจัย  แต่ยังสร้างความคุ้นเคยกับระบบที่เป็นวัฒนธรรมของมนุษย์อีกด้วย

TM 411

ปฏิบัติการสื่อมวลชน

3

  หน่วยกิต

 

(Mass Media Workshop)

 

ปฏิบัติการสื่อสารมวลชน  เลือกปฏิบัติตามประเภทที่ต้องการ  การกระจายเสียง  หรือสื่อสิ่งพิมพ์  หนังสือพิมพ์  นิตยสาร  ภาพทางวารสารศาสตร์  สื่อใหม่ ฯลฯ 
นักศึกษาต้องใช้เวลาปฏิบัติการอย่างน้อย 2 วัน ต่อสัปดาห์  ของการเลือกปฏิบัติการสื่อที่ตนสนใจนั้น

TM 412

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

3

  หน่วยกิต

 

(Application of Mass Communication Technology)

 

หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสารมวลชนสาขาต่างๆ ค้นคว้าหาความรู้  เพิ่มเติม  แสวงหาความจริง  องค์ความรู้  ใหม่ที่ได้จากการวิเคราะห์  เปรียบเทียบ  ตามที่นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  เพื่อเป็นการเสริมกรอบความคิด  ในการเตรียมงาน  ก่อนการเขียนสารนิพนธ์

TN 233

การเขียนแบบการช่าง

2

  หน่วยกิต

 

(Technical Drawing)
PR : MA 112 (
แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2)
         PH 112 (
ฟิสิกส์พื้นฐานขั้นมหาวิทยาลัย 2)

 

ทฤษฎีการเขียนแบบและการฝึกการเขียนแบบ

TN 311

ชีวเคมีและเทคโนโลยี

2

  หน่วยกิต

 

(Biochemistry and Technology)
PR : CH 112 (
เคมีอินทรีย์ 2)
         CH 234 (
ปฏิบัติการทางเคมีวิเคราะห์)

 

การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นฐานเกี่ยวกับสารชีวโมเลกุลที่พิจารณาถึงพืชวัตถุดิบ เทคนิคการสกัดด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น สกัดด้วยอินทรีย์เคมีสาร สกัดด้วยการตกตะกอนและอื่น ๆ ที่น่าสนใจ ศึกษาส่วนประกอบทางเคมี คุณสมบัติและการทดสอบสารเหล่านั้น เทคนิควิธีการเก็บและการถนอมรักษา

TN 312

ปฏิบัติการชีวเคมีและเทคโนโลยี

1

  หน่วยกิต

 

(Biochemistry and Technology Laboratory)
PR : TN 311 (
ชีวเคมีและเทคโนโลยี)

 

การทดลองในห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับการแยกสารชีวโมเลกุลประเภทต่าง ๆ ออกมาจากพืชวัตถุดิบ โดยใช้เทคนิควิธีการสกัดด้วยสารอินทรีย์ สกัดด้วยการตกตะกอนการหมุนเหวี่ยงและอื่น ๆ การทำสารเหล่านี้ให้บริสุทธิ์ การทดสอบคุณสมบัติของชีวโมเลกุลประเภทต่าง ๆ

TN 313

พืชเศรษฐกิจสำหรับอุตสาหกรรม

2

  หน่วยกิต

 

(Economic Plants for industry)
PR : BO 216 (
พืชเศรษฐกิจ)
         FT 221 (
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น)

 

การศึกษาพืชที่นำมาใช้ประโยชน์สำหรับอุตสาหกรรม ทั้งที่เป็นเรื่องของพืชทำอาหาร พืชเพื่อใช้งานก่อสร้าง พืชทำยา พืชที่ให้ส่วนใย ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญของมนุษย์ ในชีวิตประจำวัน เทคนิคการนำส่วนต่าง ๆ ของพืชมาใช้ให้เกิดประโยชน์และประโยชน์ใช้งานการเก็บและถนอมรักษา การแก้ปัญหาของเสียจากพืช

TN 314

การบรรจุหีบห่อและการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร

2

  หน่วยกิต

 

(Packaging and Storage)
PR : TN 321 (
การทำงานของหน่วยเครื่องมือทางวิศวกรรมเคมี)

 

เทคนิคการบรรจุหีบห่อและเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพื่อประโยชน์ในด้านการส่งจำหน่ายทั้งภายในและต่างประเทศ ให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและรักษาคุณภาพได้ยาวนาน ทั้งนี้คำนึงถึงด้านความแข็งแรง ความงามและดึงดูดความสนใจต่อผู้ใช้หรือผู้ซื้ออีกด้วย

TN 321

การทำงานของหน่วยเครื่องมือทางวิศวกรรมเคมี

3

  หน่วยกิต

 

(Unit Operations in Chemical Engineering)
PR : CM 221 (
เคมีอินทรีย์ 1)

 

พื้นฐานทางวิศวกรรมสำหรับกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม การทำสมดุล มวลสารและพลังงานกลศาสตร์ของไหลและการถ่ายเทความร้อน จลนศาสตร์ และชนิดปฏิกรณ์ ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยสำหรับกระบวนการแยกผลิตภัณฑ์ กระบวนการทางเคมีและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนวัตถุดิบเป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้ประโยชน์และผลกำไร

TN 322

ปฏิบัติการทำงานของหน่วยเครื่องมือทางวิศวกรรมเคมี

2

  หน่วยกิต

 

(Unit Operations Laboratory)
PR : TN 321 (
การทำงานของหน่วยเครื่องมือทางวิศวกรรมเคมี)

 

งานภาคปฏิบัติเกี่ยวกับแต่ละขั้นตอนของกระบวนการเปลี่ยนวัตถุดิบเป็นผลิตผลทางอุตสาหกรรม

TN 323

กระบวนการอุตสาหกรรมทางเคมี

2

  หน่วยกิต

 

(Chemical Process Industries)
PR : CM 221 (
เคมีอินทรีย์ 1)
        CH 234 (
ปฏิบัติการทางเคมีวิเคราะห์ 1)

 

การแนะนำกระบวนการอุตสาหกรรมเคมีหลายชนิดที่ผลิตสารเคมี เส้นใยสิ่งทอ น้ำตาล กระดาษ ปิโตรเลียม ผลิตภัณฑ์ยา เป็นต้น ทั้งนี้รวมถึงแผนผังในขบวนการผลิตและการประเมินราคาการผลิตอีกด้วย

TN 324

ปฏิบัติการกระบวนการอุตสาหกรรมทางเคมี

1

  หน่วยกิต

 

(Chemical Process Industries Laboratory)
PR : TN 323 (
กระบวนการอุตสาหกรรมทางเคมี)

 

งานภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการทำน้ำให้สะอาด การผลิตปุ๋ยเอ็น-พี-เค การสกัดน้ำมันพืชและกระบวนการอุตสาหกรรมอย่างอื่นที่สนใจนำมาทำการทดลอง

TN 325

สิ่งแวดล้อมและมลภาวะ

2

  หน่วยกิต

 

(Environment and Pollution)
PR : TN 323 (
กระบวนการอุตสาหกรรมทางเคมี)

 

การศึกษาสิ่งแวดล้อมและมลภาวะที่เกิดมาจากอากาศ น้ำ และเสียง เพื่อให้ทราบถึงแหล่งที่มา การป้องกันและการแก้ปัญหา

TN 326

เชื้อเพลิงและพลังงาน

2

  หน่วยกิต

 

(Fuel and Energy)
PR : TN 323 (
กระบวนการอุตสาหกรรมทางเคมี)

 

ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับกระบวนการทางอุตสาหกรรมจลศาสตร์และอุณหพลวัตร การใช้งานและการประหยัด การเกิดไฟไหม้และการระเบิด ปัญหามลภาวะเมื่อเชื้อเพลิงและพลังงานที่เป็นก๊าซธรรมชาติ ก๊าซเชื้อเพลิง น้ำมันปิโตรเลียมและไม้ฟืน

TN 421

การถ่ายทอดเทคโนโลยี

2

  หน่วยกิต

 

(Technology Transfer)
สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4

 

เทคนิคและวิธีการดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยการอธิบายง่าย ๆ และชัดเจนจากผู้ทำการทดลอง หรือนักวิจัยไปสู่ประชาชนหรือผู้ใช้

TO 201

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

3

  หน่วยกิต

 

(Tourism Industry)

 

ศึกษาความรู้เบื้องต้น แนวคิด ปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางท่องเที่ยว พัฒนาการของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ความสำคัญและผลกระทบของอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวต่อเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง องค์ประกอบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐ และบทบาทขององค์กรต่างๆในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว รวมทั้งข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

TO 202

พฤติกรรมนักท่องเที่ยว

3

  หน่วยกิต

 

(Tourist Behavior)

 

ศึกษาแรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยว วัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยว กระแสพฤติกรรมและกระบวนการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวที่จะซื้อสินค้าและบริการท่องเที่ยว การจำแนกนักท่องเที่ยวตามวัย เพศ สถานภาพและอาชีพ รวมทั้งพฤติกรรมที่แตกต่างกันทางสังคม วัฒนธรรมและศาสนาของนักท่องเที่ยว

TO 301

การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 1

3

  หน่วยกิต

 

(Tourism Business Management 1)

 

ศึกษาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตัวแทนจำหน่ายธุรกิจท่องเที่ยว การบริหารงานภายในองค์กร นโยบาย การวางแผนการผลิตบริการนำเที่ยว รูปแบบการจัดนำเที่ยว การคิดต้นทุนกำไร การเขียนรายงาน การจัดการ
เดินทาง ตลอดจนความสัมพันธ์และการทำธุรกิจร่วมกับธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมการบริการเดินทางท่องเที่ยว รวมทั้งการติดตามประเมินผล

TO 302

การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 2

3

  หน่วยกิต

 

(Tourism Business Management 2)

 

ศึกษาองค์ประกอบและปัจจัยที่มีผลต่อตลาดการท่องเที่ยว การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย สินค้าทางการท่องเที่ยว การวางแผน การดำเนินการ และการส่งเสริมการคลาดท่องเที่ยว รวมทั้งช่องทางการจำหน่ายบริการท่องเที่ยว รวมทั้งการติดตาม
และประเมินผล

TO401

หลักการมัคคุเทศก์

3

  หน่วยกิต

 

(Tourist Guide)

 

ศึกษาความหาย ความสำคัญของมัคคุเทศก์ ต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว คุณสมบัติ บทบาทหน้าที่ จรรยาบรรณ การปฏิบัติงานของมัคคุเทศก์ และเทคนิคการนำชม ตลอดจนความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานมัคคุเทศก์ เช่น ระเบียบพิธีการเข้า-ออกราชอาณาจักร งานบริการของสายการบิน ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรงแรม การแลกเปลี่ยนเงินตรา การถ่ายภาพเบื้องต้น การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การให้ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว รวมทั้งศึกษาทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ

TO 402

การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน

3

  หน่วยกิต

 

(Sustainable Tourism)

 

ศึกษาความหมาย ความเป็นมา แนวคิด สถานการณ์และแนวโน้มของการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องและการจัดการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนโดยเน้นหลักการและการดำเนินการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ระบบนิเวศและสมดุลธรรมชาติ การสื่อความหมายและการท่องเที่ยวธรรมชาติ การอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว รวมทั้งข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรการท่องเที่ยว

TO 403

สัมมนาการท่องเที่ยว

3

  หน่วยกิต

 

(Seminar on Tourism)

 

ศึกษาประเด็นปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยเน้นให้นักศึกษาอภิปรายและวิเคราะห์โดยใช้หลักทฤษฎีความรู้ที่ได้เรียนมา

TO 404

การจัดการธุรกิจการประชุม

3

  หน่วยกิต

 

(Convention Business Management)

 

ศึกษาความเป็นมาความสำคัญของธุรกิจการประชุม การจัดการธุรกิจการประชุมซึ่งเป็นกลุ่ม MICE ได้แก่ การพบปะสังสรรค์ การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การประชุมสัมมนา งานแสดงสินค้าและนิทรรศการ รวมทั้งศึกษาศักยภาพของประเทศในการเป็นศูนย์กลาง แนวทางการพัฒนาและปัญหาอุปสรรคของการจัดการธุรกิจการประชุม

TP 102

เทคโนโลยีการพิมพ์

3

  หน่วยกิต

 

(Printing Technology)

 

ลักษณะและความสำคัญของการพิมพ์ เทคโนโลยีการพิมพ์ วัสดุที่ใช้ในการพิมพ์ เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร และสิ่งพิมพ์อื่นๆ

TP 104

การเรียงพิมพ์

3

  หน่วยกิต

 

(Type-Setting)

 

การเรียงพิมพ์ระบบต่างๆ เช่น การเรียงพิมพ์ด้วยมือ การเรียงพิมพ์ด้วยเครื่อง เทคโนโลยีการเรียนพิมพ์สมัยใหม่ เช่น การเรียงพิมพ์ด้วยแสง ซึ่งควบคุมโดยคอมพิวเตอร์ ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการเรียงพิมพ์

TP 201

ระบบการพิมพ์

3

  หน่วยกิต

 

(Printing Processes)

 

หลักการของการพิมพ์ระบบต่างๆ แม่พิมพ์และกระบวนการพิมพ์แต่ละระบบ เช่น ระบบเลตเตอร์เพรส ระบบออฟเซท ระบบกราเวียร์ ฯลฯ เปรียบเทียบการใช้งานของการพิมพ์แต่ละระบบ

TP 202

คอมพิวเตอร์สำหรับงานพิมพ์

3

  หน่วยกิต

 

(Computers Used in Printing)

 

ศึกษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในงานพิมพ์ เช่นโปรแกรมสำเร็จรูปประเภทต่างๆ ที่ใช้ในงานผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ และงานการพิมพ์

TP 203

การประกอบฟิล์ม

3

  หน่วยกิต

 

(Film Assembly)

 

อุปกรณ์การประกอบฟิล์ม การประกอบฟิล์มลายเส้นและภาพขาวดำ การประกอบฟิล์มลายเส้นและภาพสี การประกอบฟิล์มด้วยมือ และการใช้เทคโนโลยี

TP 301

เทคนิคการพิมพ์

3

  หน่วยกิต

 

(Printing Techniques)

 

เทคนิคต่างๆที่ใช้ในงานพิมพ์ ความรู้ด้านอุปกรณ์การพิมพ์ เช่นเครื่องพิมพ์ชนิดต่างๆ โครงสร้างของเครื่องพิมพ์ การใช้งานและการบำรุงรักษา การใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

TP 302

วัสดุทางการพิมพ์

3

  หน่วยกิต

 

(Printing Materials)

 

ประเภทของวัสดุทางการพิมพ์ เช่น กระดาษ พลาสติก ฟอยด์ โลหะ แท้ โพลิเมอร์ คุณสมบัติของวัสดุ การเลือกใช้ การเปรียบเทียบและประเมินวัสดุพิมพ์แต่ละประเภท

TP 303

เทคโนโลยีการออกแบบสิ่งพิมพ์

3

  หน่วยกิต

 

(Printing Design Technology)

 

หลักการและองค์ประกอบของการออกแบบงานสิ่งพิมพ์ ประเภทต่างๆ เช่น การออกแบบ นามบัตร บัตรเชิญ กล่องรูปทรงต่างๆ และอื่นๆ การใช้เทคโนโลยีในการออกแบบสิ่งพิมพ์

TP 304

เทคโนโลยีการผลิตหนังสือ

3

  หน่วยกิต

 

(Book Production Technology)

 

เทคโนโลยีการจัดทำหนังสือแบบต่างๆการกำหนดขนาด การจัดวางหน้า การออกแบบหน้า การพับหนังสือแบบต่างๆการจัดทำรูปเล่มหนังสือ การกำหนดวิธีการเข้าเล่มของสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือ ตำรา วารสารต่างๆ

TP 305

การออกแบบบรรจุภัณฑ์

3

  หน่วยกิต

 

(Packaging Design)

 

ศิลปะการออกแบบเพื่องานบรรจุภัณฑ์ประเภทต่างๆ การเลือกวัสดุ การออกแบบที่เหมาะสมกับลักษณะของสินค้า ทั้งนี้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า

TP 306

เทคโนโลยีสิ่งพิมพ์เฉพาะประเภท

3

  หน่วยกิต

 

(Specialized Publication Technology)

 

ธรรมชาติ ประเภท องค์ประกอบ และลักษณะของสิ่งพิมพ์เฉพาะ เช่น หนังสือ พิมพ์ วารสาร นิตยสารในองค์กร โปสเตอร์ โบว์ชัวร์ จดหมายข่าว ฯลฯ เทคนิคการพิมพ์สิ่งพิมพ์เฉพาะกิจให้น่าสนใจ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานผลกระทบของสิ่งพิมพ์เฉพาะกิจต่อสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง

TP 402

หมึกพิมพ์

3

  หน่วยกิต

 

(Printing Ink)

 

ความรู้เกี่ยวกับหมึกพิมพ์ เช่น สี ความหนืด ความเหนียว การแห้งตัว การเรียงตัวของผงสี การยึดติดกับวัสดุพิมพ์ การกระจายของผงสี การผสมสี ความเพี้ยนของสี คุณสมบัติของสีที่เหมาะสำหรับงานพิมพ์แต่ละประเภท

TP 403

การแยกสีทางการพิมพ์

3

  หน่วยกิต

 

(Color Separation)

 

ทฤษฎีสี แสง ระบบ และวิธีแยกสีแบบต่างๆ การแยกสีด้วยกล้องถ่ายภาพทางการพิมพ์ และการใช้คอมพิวเตอร์ การแยกสี จากต้นฉบับชนิดต่างๆ การควบคุมคุณภาพและการประเมินผลด้านการแยกสีทางการพิมพ์

TP 404

การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์

3

  หน่วยกิต

 

(Desktop Publishing)

 

แนวความคิด ในกสนผลิตสิ่งพิมพ์ยุคใหม่ การใช้คอมพิวเตอร์ในกระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ ในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

TP 405

การพิมพ์ออฟเซต

3

  หน่วยกิต

 

(Offset Lithography)

 

หลักการพื้นฐานของการพิมพ์ออฟเซต การทำแม่พิมพ์ น้ำยาฟาวน์เทน ระบบการทำชื้น ระบบหมึก ระบบการกดพิมพ์ส่วนต่างๆของเครื่องพิมพ์ การควบคุมงานพิมพ์ การประเมินคุณภาพงานพิมพ์

TP 406

การพิมพ์ไร้สัมผัส

3

  หน่วยกิต

 

(Non-impact Printing)

 

การพิมพ์ไร้สัมผัสแบบต่างๆ เช่น การพิมพ์ระบบเลเซอร์ ระบบถ่ายโอนความร้อน ระบบพ่นหมึก ระบบอิเลคทรอโพโตกราฟี ระบบแมกเนโนกราฟี คุณสมบัติและลักษณะเฉพาะตัวของการพิมพ์ไร้สัมผัสประเภทต่างๆ

TP 407

การบริหารจัดการสำนักพิมพ์

3

  หน่วยกิต

 

(Printing Management)

 

การบริหารสำนักพิมพ์ การจัดองค์กรด้านการพิมพ์ การวางแผนการผลิต การจัดการส่วนต่างๆในสำนักพิมพ์ การบริหารงานบุคคล การประมาณราคา การบริหารวัสดุ และครุภัณฑ์ในสำนักพิมพ์

TP 408

ธุรกิจการพิมพ์

3

  หน่วยกิต

 

(Printing Business)

 

แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจการพิมพ์ มูลค่าของธุรกิจการพิมพ์ภายในประเทศและระหว่างประเทศ การจัดองค์กรในธุรกิจการพิมพ์ การบริหารงานบุคคล บริหารงานผลิต และบริหารองค์กร กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับธุรกิจการพิมพ์ ปัญหาอุปสรรคและแนวโน้มของธุรกิจการพิมพ์

TP 409

การวิจัยทางการพิมพ์

3

  หน่วยกิต

 

(Research on Printing)

 

ประเภทของการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย การศึกษาค้นคว้าข้อมูล แหล่งข้อมูลเพื่อการวิจัยด้านการพิมพ์ การออกแบบการวิจัยด้านการพิมพ์ การดำเนินการวิจัย การสรุปและอภิปรายผล

TP 410

การออกแบบรูปเล่ม

3

  หน่วยกิต

 

(Book Design)

 

การออกแบบรูปเล่มหนังสือแบบต่างๆ การพับหนังสือ การเย็บเล่มหนังสือแบบต่างๆ การเลือกและวิเคราะห์งานเพื่อการออกแบบและเย็บเล่มหนังสือ เครื่อง มือ เทคโนโลยีการออกแบบรูปเล่ม การซ่อมและการเย็บเล่มหนังสือเก่า เอกสาร
ประวัติศาสตร์

TP 412

การพิมพ์บรรจุภัณฑ์

3

  หน่วยกิต

 

(Package Printing)

 

รูปแบบของหีบห่อและบรรจุภัณฑ์ การสร้างแม่พิมพ์สำหรับหีบห่อและบรรจุภัณฑ์ กระบวนการและขั้นตอนการพิมพ์ การพับ การตัด การเคลือบงานพิมพ์บรรจุภัณฑ์ การพับบรรจุภัณฑ์ประเภทต่างๆ

TP 413

กรณีศึกษา

3

  หน่วยกิต

 

(Case Study)

 

นักศึกษาเสนอโครงงานด้านสิ่งพิมพ์และเทคโนโลยีการพิมพ์ที่ตนสนใจ และเสนอภาควิชาเพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องที่ศึกษาและอนุมัติอาจารย์ผู้ควบคุมดูแล

TP 414

ประสบการณ์วิชาชีพ

3

  หน่วยกิต

 

(Practicum)

 

นักศึกษาเลือกสถาบัน องค์กรเพื่อฝึกปฏิบัติงานด้านสิ่งพิมพ์หรือเทคโนโลยีการพิมพ์ โดยทำแบบรายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตามที่ภาควิชากำหนด

TR 203

การขนส่งทั่วไป

3

  หน่วยกิต

 

(Introductory Transportation)

 

ศึกษาลักษณะต่าง ๆ ของอุตสาหกรรมการขนส่ง เช่นความสำคัญและบทบาทของการขนส่ง ภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมการขนส่ง อิทธิพลของการขนส่งต่อการประกอบธุรกิจประเภทอื่นๆ ฯลฯ

TR 301

การจัดการกิจการพาณิชยนาวี

3

  หน่วยกิต

 

(Shipping Management)

 

ศึกษาประวัติการเดินเรือพาณิชย์ โครงสร้างและลักษณะอุตสาหกรรมการเดินเรือ การปฏิบัติงานของบริษัทเดินเรือชนิดต่าง ๆ การจัดองค์การของบริษัทเดินเรือพาณิชย์ การจัดหาเรือ การจัดทำเอกสารและพิธีการศุลกากรของเรือและสินค้า ค่าใช้จ่ายในการขนส่งทางทะเล ชมรมเดินเรือ และอัตราค่าระวางต่าง ๆ ระบบการขนส่งคอนเทนเนอร์และการปฏิบัติงานของท่าเรือ

TR 302

การจัดการกิจการเดินรถโดยสารและรถบรรทุก

3

  หน่วยกิต

 

(Bus and Truck Management)

 

ศึกษาการดำเนินงานบริการผู้โดยสารและสินค้าทางรถยนต์ การจัดงานบริหาร งานบุคคลการจัดตารางเดินรถ ต้นทุนและการกำหนดค่าบริการ ตลอดจนระเบียบข้อบังคับในการประกอบกิจการด้านนี้

TR 304

การจัดการอุตสาหกรรมการบิน

3

  หน่วยกิต

 

(Airline Industry Management)

 

ศึกษาการดำเนินงานบริการผู้โดยสารทางอากาศ การจัดงานบริหารงานบุคคล การจัดตารางการบิน รายได้และรายจ่ายในการดำเนินงาน การกำหนดค่าบริการของบริษัทการบินและท่าอากาศยาน พระราชบัญญัติการบินพลเรือน และข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการขนส่งผู้โดยสารทางอากาศ

TR 305

การจัดการสถานีขนส่ง

3

  หน่วยกิต

 

(Terminal Management)

 

ศึกษาการดำเนินงานบริการของสถานีขนส่งทางรถยนต์ ท่าเรือ และท่าอากาศยาน การจัดงานบริหาร งานบุคคล รายได้ และรายจ่ายในการดำเนินงาน ระบบการขนถ่ายและปฏิบัติงานในสถานีขนส่ง ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่ให้บริการ

TR 306

การขนส่งในตัวเมือง

3

  หน่วยกิต

 

(Urban Transportation)

 

ศึกษาการพัฒนาการต่าง ๆ ด้านการขนส่งในตัวเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาตัวเมืองกับการขนส่ง ประเภทของการขนส่งที่นำมาใช้ในตัวเมือง ตลอดจนปัญหาของการขนส่งในตัวเมืองและแนวทางแก้ไข

TR 307

การขนส่งระหว่างประเทศ

3

  หน่วยกิต

 

(International Transportation)

 

ศึกษาถึงบทบาทของการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารระหว่างประเทศ การดำเนินงานขนส่งระหว่างประเทศทางอากาศและทางมหาสมุทร การจัดการส่งสินค้าออกและการนำเข้าสินค้าเข้า หน่วยงานที่ควบคุมการขนส่งระหว่างประเทศให้มีประสิทธิภาพตลอดจนปัญหาต่าง ๆ ที่ประสบและการแก้ไข

TR 402

การวางแผนการขนส่ง

3

  หน่วยกิต

 

(Transportation Planning)

 

ศึกษาหลักการวางแผนขนส่ง การประมาณอุปสงค์ของการขนส่ง ส่วนประกอบของแผนการขนส่ง การศึกษาความเป็นไปได้ของแผนการขนส่ง การเลือกแผนการขนส่ง การบริหารและประเมินผลแผนการขนส่ง

TR 404

การจัดการกิจการขนส่ง

3

  หน่วยกิต

 

(Traffic Management)

 

ศึกษาด้านทฤษฎีและปฏิบัติของการ จัดการอุตสาหกรรมการขนส่ง ด้านการขนส่งสินค้า การขนส่งผู้โดยสารและนักท่องเที่ยว การจัดแบ่งแผนกงานต่าง ๆ ของกิจการขนส่ง การวิเคราะห์ค่าจ้างทดแทน การกำหนดเส้นทางและการวิจัยการขนส่ง

TR 405

ปัญหาการจัดการขนส่ง

3

  หน่วยกิต

 

(Transportation Management Problem)

 

ศึกษาถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์กับการขนส่ง อันก่อให้เกิดปัญหาด้านการขนส่งประเภทต่าง ๆ ในอดีตและปัจจุบัน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เหล่านั้น

TR 407

การกำหนดค่าบริการขนส่ง

3

  หน่วยกิต

 

(Transportation Pricing)

 

ศึกษาโครงสร้างเกี่ยวกับการกำหนดค่าบริการของการขนส่งประเภทต่าง ๆ ทั้งทางรถยนต์ รถไฟ ทางน้ำ ทางอากาศ ความสัมพันธ์ระหว่างค่าบริการขนส่งต่อกิจกรรม ทางเศรษฐกิจ

TR 408

กฏข้อบังคับในการจัดระเบียบการขนส่ง

3

  หน่วยกิต

 

(Transportation Regulations)

 

ศึกษากฏข้อบังคับของการขนส่งในการจัดระเบียบและควบคุมการขนส่งประเภทต่าง ๆ

TS 102

การพูดเบื้องต้น

3

  หน่วยกิต

 

(Fundamentals of Speech)

 

หลักการพูดทั่วไปของการพูด ประเภทต่างๆของการพูดในที่สาธารณะ การพูดที่สัมฤทธิผล การจัดประชุม สัมมนา การสัมภาษณ์ และการอภิปราย

TS 104

พฤติกรรมการพูดและการฟัง

3

  หน่วยกิต

 

(Speech Behaviors and the Audience)

 

พฤติกรรมการพูด การประเมินผล และการวิเคราะห์พฤติกรรมของบรรดาผู้ฟัง ในแง่จิตวิทยาเพื่อพัฒนาความสามารถในการสื่อสารให้สัมฤทธิผล ศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและปฎิบัติ

TS 201

หลักการพูดเพื่อภาวะผู้นำ

3

  หน่วยกิต

 

(Principles of Speech for Leadership Patterns)

 

ลักษณะความเป็นผู้นำ ประเภทต่างๆของการสื่อสาร การบังคับบัญชา การวินิจฉัยสั่งการ การอบรม ศิลปะการถ่ายทอดของผู้นำตอบุคคล และกลุ่มบุคคล ในลักษณะของผู้นำระดับต่างๆ

TS 202

การแสดง 1

3

  หน่วยกิต

 

(Performance 1)

 

การแสดงในฐานะเป็นพฤติกรรมทางสื่อสารของมนุษย์ ส่วนประกอบและรูปแบบการแสดงต่างๆ วิธีสื่อสารของการแสดงรูปแบบนั้นๆ บทบาททางสื่อสารมวลชนของการแสดงเหล่านั้น ต่อสังคมและวัฒนธรรม ลักษณะกลุ่มคนดู การพัฒนารูปแบบและเนื้อหา เพื่อประโยชน์ทางการสื่อสาร กฎหมายและกฎเกณฑ์ทางการแสดง

TS 203

การพูดเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

3

  หน่วยกิต

 

(Speech for Business Communication)

 

หลักการติดต่อสื่อสารต่างๆ เทคนิคการนำเสนอ เพื่อประสิทธิผลในการติดต่อทางธุรกิจ และการบริการของหน่วยงาน รวมทั้งการพูดเพื่อนำเสนอแนวความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ

TS 301

การพูดในอาชีพสื่อมวลชน

3

  หน่วยกิต

 

(Speech for  Mass Media)

 

หลักการพูดในอาชีพเพื่อสื่อสารมวลชนทางวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์
รูปแบบการพูดประเภทต่างๆ การเป็นผู้ประกาศ  การสัมภาษณ์ การอภิปราย และการเป็นผู้ดำเนินรายการทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

TS 302

การพูดจูงใจ

3

  หน่วยกิต

 

(Persuasive Speaking)

 

หลักการ รูปแบบ ทฤษฎี และศิลปะของการพูดจูงใจ วิเคราะห์ผู้รับสารในการเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรม รวมทั้งการฝึกพูดจูงใจในสถานการณ์ต่างๆ

TS 303

วาทนิพนธ์

3

  หน่วยกิต

 

(Speech Composition)

 

เทคนิคการเตรียมบทวาทนิพนธ์ สำหรับบุคคลในฐานะและตำแหน่งต่างๆ โดยคำนึงถึงโอกาสและกลุ่มผู้ฟัง

TS 304

การพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์

3

  หน่วยกิต

 

(Speech for Public Relations)

 

ลักษณะ ประเภท และเทคนิคการพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์ การเตรียมการออกแบบ บท การวิเคราะห์ผู้ฟัง กลยุทธ์การให้สัมภาษณ์ การพูดแก้ไขวิกฤติการณ์ทางการประชาสัมพันธ์ อันจะเป็นประโยชน์ ต่อการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน
ผลกระทบของการใช้คำพูดที่มีต่อภาพลักษณ์ขององค์การ

TS 305

สื่อสารการแสดงเบื้องต้น

3

  หน่วยกิต

 

(Introduction to Performing Arts)

 

หลักการและเทคนิคเบื้องต้นในการใช้คำ เสียง สีหน้า สายตา ท่าทาง และการแสดงอารมณ์เพื่อประยุกต์ใช้ในการแสดงทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุ โทรทัศน์  ภาพยนตร์ และละครเวที

TS 306

การพูดเพื่อการนำเสนอ

3

  หน่วยกิต

 

(Oral Presentations)

 

หลักการพูดเพื่อการนำเสนอ และพูดเพื่อเสนอบริการในรูปแบบต่างๆ วิเคราะห์พฤติกรรมและความต้องการของผู้ฟัง วิธีการสร้างความสนใจ และศิลปะในการพูดเพื่อการจูงใจผู้ฟังเพื่อให้ยอมรับในสิ่งที่นำเสนอนั้นอย่างมีประสิทธิภาพ

TS 307

คอมพิวเตอร์ประยุกต์สำหรับวาทนิเทศ

3

  หน่วยกิต

 

(Applications of Computers to Speech Communication)

 

ศึกษาความเป็นมา บทบาท ความสำคัญของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ในงานสื่อสารและวาทวิทยา ตลอดจนใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยงานวาทนิเทศ ได้แก่ การค้นคว้า เรียบเรียง การใช้แผนภูมิ เป็นต้น เพื่อนำเสนอวาทนิพนธ์

TS 401

การพูดเพื่อการขาย

3

  หน่วยกิต

 

(Speaking for selling)

 

ศึกษาหลักการพูด เพื่อขายสินค้าและขายบริการในรูปแบบต่างๆ ศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า วิธีการเรียกร้องความสนใจ และวิธีการพูดเพื่อขายสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

TS 403

การแสดง 2

3

  หน่วยกิต

 

(Performannce 2)

 

พฤติกรรมการสื่อสารการแสดง ประเภทแสดงเป็นกลุ่ม การสอดแทรกข่าวสารพัฒนาการ โดยไม่กระทบกระเทือนรูปแบบเดิม

TS 404

การอ่านตามนัยเนื้อหา

3

  หน่วยกิต

 

(Oral Interpretation)

 

การอ่านตีความสาร โดยใช้ศิลปะการสื่อสาร วิเคราะห์หลักทฤษฎี และฝึกการอ่านออกเสียงให้ถูกต้องตามนัยเนื้อหาของบทร้อยแก้ว เช่น บทความ สารคดี บทร้อยกรอง และละครศึกษา การใช้อากัปกิริยา และการใช้เสียงเพื่อถ่ายทอดสารสู่ผู้ฟัง
ให้เกิดอารมณ์ ความรู้สึกในเนื้อหานั้นๆ

TS 405

การเขียนบททางสื่อสารการแสดง

3

  หน่วยกิต

 

(Scriptwriting for the Performing Arts)

 

การเขียนบทสำหรับการแสดงอย่างสั้นและอย่างยาว และการทำจำลองสถานการณ์ โดยคำนึงถึงวิธีการสอดแทรกข่าวสารพัฒนาการอย่างมีประสิทธิภาพ

TS 406

บุคลิกภาพและมรรยาทวัฒนธรรม

3

  หน่วยกิต

 

(Personality and Mannerisms)

 

การเสริมสร้างบุคลิกภาพและมรรยาทวัฒนธรรมไทย และนานาชาติในสังคมหลายรูปแบบ

TS 407

การเป็นผู้ประกาศและพิธีกร

3

  หน่วยกิต

 

(The Art of The Announcer and Master of Crremonies)

 

การเตรียมตัวและการดำเนินรายการในการเป็นโฆษก ผู้ประกาศ พิธีกร ผู้สัมภาษณ์ และนักประชานิเทศ รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวทางโทรทัศน์

TS 408

เทคนิคการนำเสนอและการจัดกิจกรรมฝึกอบรม

3

  หน่วยกิต

 

(Persentation and Training Activities)

 

การนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ เทคนิคการนำเสนอ ทั้งด้วยวาจา เป็นลายลักษณ์อักษร การเตรียมการนำเสนอโครงการหรือโปรแกรมทั้งในเชิงธุรกิจ และในเชิง
วิชาการ หลักการเลือกใช้สื่อ เพื่อการนำเสนอแต่ละประเภท และวิธีการประเมินผล การจัดกิจกรรมการฝึกอบรม ทั้งในด้านการเป็นผู้จัดการ และการเป็นวิทยากร

TS 409

การฝึกงานทางวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง

3

  หน่วยกิต

 

(Professional Practice in Speech Communication and Performing Arts)

 

ฝึกทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์โดยตรง ในสาขาวาทวิทยา และสื่อสารการแสดง โดยครอบคลุมการพูด และการแสดงทุกรูปแบบ และทุกระดับในองค์การต่างๆ และในชีวิตประจำวัน การวิเคราะห์และประเมินผลการพูดและการแสดง
การเขียนต้นฉบับสำหรับพูด ในฐานะและตำแหน่งต่างๆสำหรับทุกโอกาสรวมทั้งการเขียนบทสำหรับการแสดงทุกรูปแบบ

TS 410

การวิจัยทางวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง

3

  หน่วยกิต

 

(Speech and Performance Research)

 

ศึกษาทางทฤษฎี เทคนิค กระบวนการของการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์และการเขียนรายงานการวิจัย สำหรับใช้ในงานวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง

TV 101

วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เบื้องต้น

3

  หน่วยกิต

 

(Introduction to Radio and Television Broadcasting)

 

ประวัติการกระจายเสียงทั้งในและต่างประเทศ วิวัฒนาการของการกระจายเสียง บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และอิทธิพลที่มีต่อสังคม ในฐานะที่เป็นสื่อมวลชนประเภทหนึ่ง จรรยาบรรณของนักวิทยุและโทรทัศน์

TV 102

ภาษาเพื่อการสื่อสาร

3

  หน่วยกิต

 

(Language Communication)

 

หลักความรู้ขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับธรรมชาติของภาษาและการสื่อสารทางวิทยุโทรทัศน์ ความสัมฤทธิ์ผลในการสื่อสารของตนเองและจากแหล่งอื่น ฝึกการใช้คำและสำนวน ให้เหมาะสมกับความหมายของสาร ฝึกการเรียบเรียงความคิดให้เป็นระเบียบ และการใช้ความคิดให้มีเหตุผล แสดงออกได้อย่างคมคายตรงตามที่ต้องการ

TV 201

การเขียนบทวิทยุกระจายเสียง

3

  หน่วยกิต

 

(Script Writing for Radio)

 

หลักการเขียนบท วิธีการเขียนบทสำหรับรายการประเภทต่างๆทางวิทยุกระจายเสียง ฝึกปฎิบัติการเขียนบทวิทยุกระจายเสียง

TV 202

การเขียนบทวิทยุโทรทัศน์

3

  หน่วยกิต

 

(Script Writing for Television)

 

หลักการเขียนบท วิธีการเขียนบทสำหรับรายการประเภทต่างๆทางวิทยุโทรทัศน์ฝึกปฎิบัติการเขียนบทวิทยุโทรทัศน์

TV 203

ข่าววิทยุกระจายเสียง

3

  หน่วยกิต

 

(Radio News Reporting)

 

หลักการค้นคว้าข้อมูลเขียนข่าววิทยุกระจายเสียง หลักการพิจารณาถึงความสำคัญ ความน่าสนใจของข่าว การเขียนต้นฉบับข่าว รูปแบบของรายการข่าววิทยุกระจายเสียงประเภทต่างๆ การสัมภาษณ์เชิงข่าว และการวิจารณ์ข่าว

TV 204

ข่าววิทยุโทรทัศน์

3

  หน่วยกิต

 

(Television News Reporting)

 

หลักการค้นคว้าข้อมูลเขียนข่าววิทยุโทรทัศน์ หลักการพิจารณาถึงความสำคัญ ความน่าสนใจของข่าว การเขียนต้นฉบับข่าว รูปแบบของรายการข่าววิทยุโทรทัศน์ประเภทต่างๆ การสัมภาษณ์เชิงข่าว และการวิจารณ์ข่าว

TV 205

จริยธรรมและกฎหมายสื่อสารมวลชน

3

  หน่วยกิต

 

(Mass Media Ethics and Law)

 

แนวคิด สิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชน หลักจริยธรรม และจรรยาบรรณสื่อสารมวลชน รวมทั้งกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับสื่อสารมวลชน บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของสื่อมวลชนในสังคมประชาธิปไตย ตลอดจนกรณีศึกษาในการวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของสื่อมวลชน

TV 301

เทคนิคการแสดงทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

3

  หน่วยกิต

 

(Acting Techniques for Radio and Television)

 

หลักเกณฑ์และเทคโนโลยีการแสดงทางวิทยุและโทรทัศน์ เทคนิคการวิเคราะห์บท เทคนิคการจำและทำความเข้าใจ การใช้เสียง เทคนิคการปฏิบัติการแสดงในห้องกระจายเสียงวิทยุและห้องส่งโทรทัศน์

TV 302

การจัดรายการวิทยุกระจายเสียง

3

  หน่วยกิต

 

(Radio Programming)

 

ศึกษาหลักการและเทคนิคการจัดรายการประเภทต่างๆ  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การผลิต การใช้และการบำรุงรักษาอุปกรณ์ในห้องส่ง


TV 303

การจัดรายการวิทยุโทรทัศน์

3

  หน่วยกิต

 

(Television Programming)

 

ศึกษาหลักการและเทคนิคในการจัดรายการประเภทต่างๆ  เช่น รายการข่าว รายการสารคดี รายการละคร รายการสัมภาษณ์ รายการปกิณกะ รายการพิเศษ การจัดทำแผนผังรายการ โดยคำนึงถึงวันเวลาที่เหมาะสมกับผู้ชมรายการ

TV 304

การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง

3

  หน่วยกิต

 

(Radio Program Production)

 

เทคนิคในการสร้างสรรค์รายการ เพื่อผลประโยชน์ของผู้ฟังรายการ ฝึกปฎิบัติการผลิตรายการเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ

TV 305

การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์

3

  หน่วยกิต

 

(Television Program Production)

 

ศึกษากระบวนการ และเทคนิคในการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ประเภทต่างๆ เช่น รายการข่าว รายการสารคดี รายการสัมภาษณ์ รายการปกิณกะ รายการดนตรี
รายการพิเศษ รวมทั้งบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรในการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ ฝึกปฎิบัติการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ประเภทต่างๆ

TV 306

การออกแบบฉากและอุปกรณ์ประกอบฉาก

3

  หน่วยกิต

 

(Design of Set and Props)

 

ศิลปะการออกแบบฉาก การสร้างฉากและการจัดอุปกรณ์ประกอบฉากสำหรับการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์รูปแบบต่างๆ

TV 307

การแต่งหน้าและการออกแบบเครื่องแต่งกาย

3

  หน่วยกิต

 

(Make-up Techniques and Costume Design)

 

ทฤษฎีและปฎิบัติเกี่ยวกับเทคนิคการแต่งหน้าผู้แสดงตามลักษณะนิสัย การแต่งหน้าเพื่อเปลี่ยนบุคลิกและวัย เทคนิคพิเศษ เช่น การแต่งบาดแผล วิธีการออกแบบเครื่องแต่งกายให้เหมาะสม

TV 308

เทคนิคสื่อสารการแสดง

3

  หน่วยกิต

 

(Techniques of Performing Communication)

 

เทคนิคการเปล่าเสียง และปรับเสียง เทคนิคการแสดงสีหน้าท่าทาง การใช้เทคโนโลยีช่วยในการแสดงอารมณ์ให้เหมาะสม เทคโนโลยีการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อสื่อความหมายให้สัมพันธ์กับบทบาท หน้าที่ และจรรยาบรรณของนักแสดง

TV 401

การจัดการงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

3

  หน่วยกิต

 

(Broadcasting management)

 

หลักการจัดการของสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ รวมทั้งโครงสร้างองค์กร การบริหารการประเมินผล กฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวกับองค์กรภายนอก แนวโน้มในการจัดการองค์กร

TV 402

ธุรกิจสื่อสารมวลชน

3

  หน่วยกิต

 

(Mass Communication Business)

 

หลักการและเทคนิคการบริหารและการจัดการสื่อมวลชนประเภทต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุและโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และการประชาสัมพันธ์เป็นตัววิเคราะห์การตลาด การลงทุน และการจัดการประเภทต่างๆ

TV 403

การวิจารณ์การแพร่ภาพและการกระจายเสียง

3

  หน่วยกิต

 

(Critical Broadcasting)

 

พัฒนาความสามารถของนักศึกษาในการวิเคราะห์ วิจารณ์ศิลปะการกระจายเสียง และการแพร่ภาพ วัฒนธรรมนิยม ปัญหาสังคม เน้นเรื่องการอภิปรายในเชิงเทคนิคการแพร่ภาพและเสียง ในด้านศิลปะการเมือง และปัญหาด้านวัฒนธรรม เพื่อเตรียมการวิจารณ์รายการวิทยุและโทรทัศน์

TV 404

การวิจัยงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

3

  หน่วยกิต

 

(Research on Broadcasting)

 

ระเบียบวิธีวิจัย เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ วิธีการค้นหาข้อมูล แหล่งข้อมูล วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การออกแบบวิธีวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล และการสรุปผลการวิจัย

TV 405

วิทยุโทรทัศน์เพื่อสังคม

3

  หน่วยกิต

 

(Radio and Television for Society)

 

บทบาทหน้าที่และอิทธิพลของวิทยุและโทรทัศน์ประเภทต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ความรับผิดชอบของสถาบันการสื่อสารที่มีต่อสังคม

TV 406

วิทยุโทรทัศน์เพื่อการพัฒนาชุมชน

3

  หน่วยกิต

 

(Broadcasting for Community Development)

 

บทบาท และหลักการนำวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการพัฒนาชุมชน มาใช้ในด้านการศึกษา การจัดการ และการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อการพัฒนาชุมชน การใช้เทคนิคในการผลิตรายการเพื่อการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ

TV 407

สื่อประเพณีไทย

3

  หน่วยกิต

 

(Thai Traditional Media)

 

ประวัติความเป็นมาของการแสดงและการละเล่นพื้นบ้านที่สำคัญของไทย ในรูปแบบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับขนบธรรมเนียม ประเพณี และความเชื่อประจำท้องถิ่น บทประพันธ์ประกอบการแสดง และการละเล่นพื้นบ้าน ตลอดจนนิทานชาวบ้าน ที่เป็นต้นกำเนิดของการแสดงและการละเล่น

TV 408

สัมมนาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

3

  หน่วยกิต

 

(Seminar on Radio and Television)

 

การศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับศิลปะการสื่อสารทางวิทยุและโทรทัศน์ โดยเฉพาะจากผู้ประกอบอาชีพในด้านนี้เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด และประสบการณ์

VI 101

ภาษาเวียดนามพื้นฐาน 1

3

  หน่วยกิต

 

(Fundamental Vietnamese 1)

 

ศึกษาลักษณะทั่วๆไปของภาษาเวียดนาม เช่น ลักษณะพยางค์ ลักษณะคำ หน่วยเสียงสระ พยัญชนะ วิธีการเขียน ศึกษาคำศัพท์ และฝึกสนทนาเบื้องต้น

VI 102

ภาษาเวียดนามพื้นฐาน 2

3

  หน่วยกิต

 

(Fundamental Vietnamese 2)
PR : VI 101

 

ศึกษาต่อจาก VI 101โดยเพิ่มคำศัพท์ในการสนทนา และฝึกอ่าน โดยเน้นการออกเสียงให้ถูกต้อง

VI 201

ภาษาเวียดนามพื้นฐาน 3

3

  หน่วยกิต

 

(Fundamental Vietnamese 3)
PR : VI 102

 

ศึกษาต่อจาก VI 102 โดยเน้นการเรียนรู้คำศัพท์ สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน ศึกษาโครงสร้างของประโยคและหลักไวยากรณ์ของภาษาเวียดนาม

VI 202

ภาษาเวียดนามพื้นฐาน 4

3

  หน่วยกิต

 

(Fundamental Vietnamese 4)
PR : VI 201

 

ศึกษาต่อจาก VI 201 โดยเพิ่มการศึกษาถ้อยคำ สำนวน ทักษะ ในด้านการฟัง
การพูด การอ่าน และการเขียน

ZO 216

สัตววิทยา

3

  หน่วยกิต

 

(Zoology)
PR : BI 115

 

หลักชีววิทยาของสัตว์เกี่ยวกับสัณฐานวิทยา สรีรวิทยา ศัพภวิทยา วิวัฒนาการและประวัติของสัตว์ที่เป็นตัวแทนของไฟลัมสำคัญ ๆ ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง และสัตว์มีกระดูกสันหลัง

ZO 301

วิวัฒนาการ

3

  หน่วยกิต

 

(Evolution)
PR : ZO 216

 

ศึกษากลไกและขบวนการการเกิดสิ่งมีชีวิต หลักฐานต่าง ๆ ที่สนับสนุนว่าวิวัฒนาการมีจริง สาเหตุของการมีวิวัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างพันธุศาสตร์ การปรับตัว การคัดเลือกโดยธรรมชาติ การวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตชั้นต่ำจนถึง
ชั้นสูง รวมทั้งการวิวัฒนาการของมนุษย์และเผ่าพันธุ์

ZO 311

สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 1

4

  หน่วยกิต

 

(Invertebrate Zoology 1)
PR : ZO 216

 

การศึกษาทั่ว ๆ ไป เกี่ยวกับสัณฐานวิทยา กายวิภาคสรีรวิทยา และอนุกรมวิธานของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังชั้นต่ำ เซลล์เดียวถึงซูโดซีโลเมท เน้นเฉพาะถึงความสัมพันธ์ทางเชื้อสาย นิเวศวิทยา และพฤติกรรม ปฏิบัติการผ่าตัดการสาธิต (มีการศึกษานอกสถานที่)

ZO 312

สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 2

4

  หน่วยกิต

 

(Invertebrate Zoology 2)
PR : ZO 311

 

ศึกษาต่อเนื่องจากวิชา ZO 311 โดยเน้นหนักทางสัณฐานวิทยา กายวิภาค สรีรวทิยา นิเวศวิทยา และอนุกรมวิธานของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังชั้นสูง จากซีสโซซิโลเมทถึงคอร์เดทชั้นต่ำ ปฏิบัติการผ่าตัดสัตว์ตัวอย่าง (มีการศึกษานอกสถานที่)

ZO 313

กีฏวิทยา

3

  หน่วยกิต

 

(Entomology)
PR : ZO 216

 

ศึกษาอนุกรมวิธาน โครงสร้างภายนอกและภายในของแมลง วงชีวิตของแมลงชนิดต่าง ๆ ประโยชน์และโทษของแมลงต่อมนุษยชาติ ตลอดจนการเก็บและรักษาตัวอย่างแมลง มีการศึกษานอกสถานที่

ZO 321

นิเวศวิทยาของสัตว์

3

  หน่วยกิต

 

(Animal Ecology)
PR : BI 221

 

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์และสิ่งแวดล้อม จำนวน การกระจาย ความต้องการอาหาร พฤติกรรม การจัดระบบสังคม วิวัฒนาการและการปรับตัวของสัตว์และปัญหาทางปฏิบัติงานนิเวศวิทยา (มีการศึกษานอกสถานที่)

ZO 331

การวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบ

3

  หน่วยกิต

 

(Comp arative Anatomy)
PR : ZO 216

 

ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับการเกิดรูปร่างและโครงสร้างของสัตว์มีกระดูกสันหลัง โดยสังเขปมีการเปรียบเทียบลักษณะทางกายวิภาค ตั้งแต่สัตว์มีกระดูกสันหลังชั้นต่ำ
ไปยังชั้นสูง

ZO 351

ไมโครเทคนิค

3

  หน่วยกิต

 

(Microtechnique)
PR : BO 215 , ZO 216

 

ศึกษาการเตรียมตัวอย่างที่ย้อมสีชนิดชั่วคราวและถาวรเพื่อศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์เทคนิคการผ่าสัตว์และการติดบนสไลด์ของเนื้อเยื่ออวัยวะและสัตว์ทั้งตัว การเฉือนด้วยมือและการใช้ไมโครโตมเพื่อเฉือนต่อเนื่องกันไป

ZO 352

พฤติกรรมของสัตว์

3

  หน่วยกิต

 

(Animal Behavior)
PR : BI 221

 

ศึกษาปัจจัยที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมในสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังรวมถึงสรีรวิทยาที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแสดงออกของพฤติกรรม พฤติกรรมส่วนตัวและพฤติกรรมสังคม เน้นถึงความสำคัญของการปรับตัวการผสมพันธุ์ การป้องกันตัว พฤติกรรมการกินอาหาร การติดต่อสื่อสาร การพัฒนาการของพฤติกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับนิเวศวิทยาของประชากรสัตว์

ZO 353

สัตว์เศรษฐกิจ

3

  หน่วยกิต

 

(Economic Zoology)
PR : ZO 216

 

ศึกษานิสัยการหาอาหารของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ
การควบคุมสัตว์ที่เป็นอันตราย ทรัพยากรสัตว์ป่าซึ่งเป็นเศรษฐกิจของประเทศ กฎหมายอนุรักษ์สัตว์ป่า

ZO 354

การจัดการคุณภาพน้ำเพื่อการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

3

  หน่วยกิต

 

(Water Quality Management for Fisheries and Aquaculture)
(ควรเรียนผ่านกระบวนวิชา BI 221 หรือเรียนควบ)

 

คุณภาพน้ำที่มีผลต่อการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การเปลี่ยนแปลงและสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติและในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ ผลกระทบของคุณภาพน้ำต่อสัตว์น้ำ การจัดการคุณภาพน้ำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพน้ำในการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (กระบวนวิชานี้มีปฏิบัติการและฝึกภาคสนาม)

ZO 355

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

3

  หน่วยกิต

 

(Aquaculture)
(
ควรเรียนผ่านกระบวนวิชา BI 221 หรือเรียนควบ)

 

หลักการ ประวัติความเป็นมาและการพัฒนาวิธีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในประเทศไทย ระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วิธีการเพาะเลี้ยงและการอนุบาลสัตว์น้ำที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ (กระบวนวิชานี้มีปฏิบัติการและฝึกภาคสนาม)

ZO 411

สัตว์มีกระดูกสันหลัง

3

  หน่วยกิต

 

(Vertebrate Zoology)
PR : ZO 216

 

ศึกษาประวัติธรรมชาติของสัตว์มีกระดูกสันหลังชั้นต้น ลักษณะทางสัณฐานและความสัมพันธ์กับนิเวศวิทยา การกระจายของสัตว์ และพฤติกรรมของสัตว์ชั้นสูง

ZO 412

สัตว์เซลเดียว

3

  หน่วยกิต

 

(Protozoology)
PR : ZO 311

 

ศึกษาชีววิทยาในหลายสาขาของสัตว์พวกโปรโทซัว รวมทั้งอนุกรมวิธาน และชีวประวัติของตัวแทนของสัตว์เซลล์เดียวทั้งที่มีชีวิตอิสระและพวกที่เป็นปรสิท

ZO 413

อนุกรมวิธานของแมลง 1

3

  หน่วยกิต

 

(Systematic Entomology 1)
PR : ZO 313

 

ศึกษาประวัติการจัดหมวดหมู่ของแมลง การจัดหมวดหมู่ การศึกษาซากของแมลงและวิวัฒนาการของแมลง (มีการศึกษานอกสถานที่)

ZO 414

อนุกรมวิธานของแมลง 2

3

  หน่วยกิต

 

(Systematic Entomology 2)
PR : ZO 413

 

ศึกษาการเก็บรวบรวม การตรวจหาชนิด และความแตกต่างด้านอนุกรมวิธานของแมลงลักษณะทางอนุกรมวิธาน วิธีการเชิงปริมาณของการเตรียมการวิเคราะห์เอกสารทางอนุกรมวิธาน (มีการศึกษานอกสถานที่)

ZO 415

มีนวิทยา

3

  หน่วยกิต

 

(Ichthyology)
PR : ZO 216 หรือโดยความเห็นชอบของผู้สอนหรือภาควิชา

 

ศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับปลา ซึ่งได้แก่สัณฐานวิทยา อนุกรมวิธาน ประวัติธรรมชาติหลักและเทคนิคการศึกษาปลา แนวความคิดเกี่ยวกับชนิดและวิวัฒนาการกระจายของปลา

ZO 421

ภูมิศาสตร์ของสัตว์

3

  หน่วยกิต

 

(Zoogeography)
PR : BI 221 , ZO 311 , ZO 411

 

ศึกษาการแพร่กระจายของสัตว์ ขึ้นกับปรากฏการณ์ในธรรมชาติ และสภาพภูมิอากาศ (มีการศึกษานอกสถานที่)

ZO 422

ชลธีวิทยา

3

  หน่วยกิต

 

(Limnology)
PR : BI 221

 

ศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับน้ำจืด ว่าด้วยลักษณะทางชีววิทยา ฟิสิกส์และเคมีของทะเลสาบและน้ำภายในแผ่นดิน การประยุกต์ชลธีวิทยาเพื่อการประมง
(มีการศึกษานอกสถานที่)

ZO 423

แมลงเศรษฐกิจ

3

  หน่วยกิต

 

(Economic Entomology)
PR : ZO 313

 

ศึกษาแมลงเศรษฐกิจ ปัจจัยที่มีผลต่อธรรมชาติและจุดกำเนิดของแมลง นิเวศวิทยาของแมลง วิธีการควบคุมแมลงโดยทางกล ทางเคมี ทางฟิสิกส์ และทางชีววิทยาแมลงศัตรูพืชที่สำคัญของการเกษตร วิธีการสำรวจในงานทางเศรษฐกิจ
(มีการศึกษานอกสถานที่)

ZO 424

นิเวศวิทยาของแมลง

3

  หน่วยกิต

 

(Insect Ecology)
PR : BI 221 , ZO 311

 

ศึกษาแมลงที่สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งที่จะนำวิชานี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์เป็นพิเศษ (มีการศึกษานอกสถานที่)

ZO 425

นิเวศวิทยาทางทะเล

3

  หน่วยกิต

 

(Marine Ecology)
PR : BI 221

 

ศึกษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล ลักษณะทางฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยาของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในทะเล ผลิตผลของทะเล ความสัมพันธ์ทางภูมิศาสตร์ของน้ำกับการประมงและการกระจายของสัตว์น้ำ (มีการศึกษานอกสถานที่)

ZO 431

มีญชวิทยา

4

  หน่วยกิต

 

(Histology)
PR : ZO 216

 

ศึกษาวิธีการทั่วๆ ไปที่ใช้ในการศึกษาเนื้อเยื่อ โครงสร้าง และคุณสมบัติของเซลล์เยื่อบุผิว เยื่อเกี่ยวฟัน กระดูกอ่อน กระดูกแข็ง เลือด กล้ามเนื้อ เยื่อประสาท และระบบเนื้อเยื่อของอวัยวะสำคัญ

ZO 432

วิทยาเอมบริโอ

4

  หน่วยกิต

 

(Embryology)
PR : ZO 216

 

ศึกษาขบวนการเจริญของสัตว์ชนิดต่าง ๆ ตั้งแต่การสร้างเซลล์สืบพันธุ์ การปฏิสนธิได้เป็นเอมบริโอที่จะเจริญในขั้นต่าง ๆ จนกระทั่งเป็นสิงมีชีวิตที่มีอวัยวะสมบูรณ์ตามชนิดของสัตว์นั้น ๆ

ZO 441

สรีรวิทยา

4

  หน่วยกิต

 

(Physiology)
PR : ZO 216

 

ศึกษาสรีรวิทยาของสัตว์ เกี่ยวกับเนื้อเยื่อ อวัยวะ และการทำงานของระบบต่าง ๆ ในร่างกาย ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกลไกการทำงานของอวัยวะ


ZO 451

ปรสิตวิทยา

3

  หน่วยกิต

 

(Parasitology)
PR : ZO 216 , ZO 311

 

ศึกษาเกี่ยวกับสัตว์ที่อยู่อาศัยอยู่ในหรือบนสัตว์อื่น มุ่งศึกษาทางอนุกรมวิธาน สัณฐานวิทยาวงชีวิต พยาธิสภาพและอาการ การป้องกันและควบคุมตลอดจนการวิเคราะห์หาตัวปรสิตในห้องปฏิบัติการของปรสิตโปโตซัว พยาธิตัวแบน และ
พยาธิตัวกลม

ZO 452

กีฏวิทยาทางการแพทย์

3

  หน่วยกิต

 

(Medical Entomology)
PR : ZO 313

 

ศึกษาอนุกรมวิธาน สัณฐานวิทยา วงชีวิต กลไกในการแพร่โรคของอาร์โธป๊อดที่มีความสำคัญทางการแพทย์ โดยเฉพาะแมลงพาหะของโรค ตลอดจนการป้องกันและควบคุมอาร์โธป๊อดเหล่านี้ ปรสิต อาร์โธป๊อดทำให้เกิดและนำเชื้อโรคได้อย่างไร การกำจัดยุง แมลงดูดเลือด เรือด เหา แมลงวัน ตัวหมัด และโรคที่เกิดจากสัตว์เหล่านี้เป็นพาหะไมท์อาร์โธป๊อดที่มีพิษ (มีการศึกษานอกสถานที่)

ZO 490

สัมมนา

1

  หน่วยกิต

 

(Seminar)
PR :
เป็นนักศึกษาปีที่ 4 หรือโดยความเห็นชอบของอาจารย์

 

การอภิปรายปัญหาที่เกี่ยวข้องในทางสัตว์ในชั้นเรียนโดยนักศึกษา

ZO 498

ปัญหาพิเศษ

3

  หน่วยกิต

 

(Special Problem)
PR : เป็นนักศึกษาปีที่ 4 หรือโดยความเห็นชอบของอาจารย์

 

ศึกษาและทดลองในหัวข้อทางด้านสัตว์ภายใต้การพิจารณาของภาควิชา

ZO 511

เฮอร์พิโทวิทยา

3

  หน่วยกิต

 

(Herpetology)
PR : ZO ZO 411

 

ศึกษาอนุกรมวิธาน การแพร่การะจายพันธ์ วงชิวิต และการจัดหมวดหมู่ของสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ โดยเฉพาะพันธ์ที่มีแหล่งการแพร่กระจายอยู่ในประเทศไทยและในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

ZO 512

ปักษีวิทยา

3

  หน่วยกิต

 

(Ornithology)
PR : ZO 411

 

ศึกษาอนุกรมวิธาน และลักษณะนิสัยของนกชนิดต่าง ๆ ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (มีการศึกษานอกสถานที่)

ZO 513

กษีรภวิทยา

3

  หน่วยกิต

 

(Mammalogy)
PR : ZO 411

 

ศึกษาอนุกรมวิธานและลักษณะนิสัยของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (มีการศึกษานอกสถานที่

ZO 531

กระดูกวิทยา

3

  หน่วยกิต

 

(Osteology)
PR : ZO 411

 

ศึกษาลักษณะโครงสร้างและความสำคัญของกระดูก รวมทั้งการวิวัฒนาการของกระดูกตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย โดยใช้กระดูกคนเป็นตัวอย่างของการศึกษา

ZO 541

สรีรวิทยาขอเซลล์

3

  หน่วยกิต

 

(Cellular Physiology)
PR : BI 451 , CM351 , CM357

 

ศึกษากิจกรรมของเซลล์ในด้านความสัมพันธ์กับโครงสร้าง และการจัดระบบทางเคมีของเซลล์ สภาวะแวดล้อมปกติทั้งภายนอกและภายในเซลล์ ผนังเซลล์ การซึมผ่านผนังเซลล์องค์ประกอบโมเลกุลของเซลล์ เอมไซม์ และเมตาโบลิซึมของเซลล์

ZO 542

ต่อมไร้ท่อวิทยาเปรียบเทียบ

3

  หน่วยกิต

 

(Comparative Endocrinology)
PR : ZO 441

 

ศึกษาระบบแบบแผนของต่อมไร้ท่อ เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างทั้งลักษณะอวัยวะทางเคมี การทำงานของต่อมไร้ท่อในสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังและสัตว์มีกระดูกสันหลัง ศึกษาโครงสร้าง การผลิต การทำลาย และสรีรวิทยาของสารสร้างจากต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อร่างกาย และการดำรงชีวิต


ZO 551

ชีวมิติและการวางแผนงานทดลอง

3

  หน่วยกิต

 

(Biometry and Experimental Design)
PR : ST 203

 

ศึกษาหลักการและมโนทัศน์ทางชีวสถิติ แบบแผนและวิธีการวิจัยทางชีวภาพ

ZO 552

ระเบียบวิธีวิจัยทางชีววิทยา

3

  หน่วยกิต

 

(Research Method in Biology)
PR :
เป็นนักศึกษาปีที่ 4 หรือโดยความเห็นชอบของอาจารย์

 

ศึกษาถึงระเบียบและวิธีการเกี่ยวกับการวิจัยทางชีววิทยา การใช้เครื่องมือเกี่ยวกับการวิจัยทางชีววิทยา