IS 354

การอนุรักษ์และการบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด

3

หน่วยกิต

 

 

(Preservation and Conservation of Library Materials)

 

 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารการอนุรักษ์และกรบำรุงรักษา ประเด็นสำคัญ และปัญหาในการอนุรักษ์และเก็บรักษาทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด

 

IS 355

เทคโนโลยีในการจัดเอกสารและจดหมายเหตุ

3

หน่วยกิต

 

 

(Information Technology for Records and Archives Administration)

 

 

สำรวจและประเมินเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ สำหรับใช้ในการจัดเอกสารและจดหมายเหตุปฏิบัติการจัดเก็บและค้นคืนเอกสาร

 

IS 356

การพิมพ์และการเผยแพร่หนังสือ

3

หน่วยกิต

 

 

(The Publishing and Book Trade)

 

 

วิวัฒนาการของตัวอักษร ตัวพิมพ์ กระดาษ การออกแบบ การกำหนดขนาด การผลิตหนังสือและสิ่งพิมพ์ การเข้าเล่ม การพิมพ์และกฎหมายลิขสิทธิ์ อุตสาหกรรมการพิมพ์และการเผยแพร่ เทคโนโลยีการพิมพ์ ปัญหาและแนวโน้ม

 

IS 357

การใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ กับงานบริการสารสนเทศ

3

หน่วยกิต

 

 

(Microcomputer for Information Services)

 

 

ไมโครคอมพิวเตอร์กับงานสารสนเทศ ในด้านการผลิต การจัดเอกสาร การสร้างฐานข้อมูลเพื่อบริการสารสนเทศ การใช้ตารางคำนวณ การจัดสถานที่ อุปกรณ์และการบำรุงรักษา

 

IS 358

หัวข้อการศึกษาพิเศษ

3

หน่วยกิต

 

 

(Special topics)

 

 

เนื้อหาวิชากำหนดขึ้นด้วยความเห็นชอบของภาควิชา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและวิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุเพื่อเผยแพร่เครือข่ายอินเทอร์เน็ต

 

IS 359

เทคนิคการเขียนโครงการในระบบสารสนเทศ

3

หน่วยกิต

 

 

(Techniques for Project Writing on Information Systems)

 

 

เทคนิคการเขียนโครงการในระบบสารสนเทศ ส่วนประกอบของโครงการ
การกำหนดระยะเวลาเครื่องมือที่ใช้ และบุคลากรในการจัดทำโครงการ

 

IS 381

ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

3

หน่วยกิต

 

 

(The Academic Library)

 

 

ความหมาย วัตถุประสงค์ บทบาทหน้าที่ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา การจัดการและการบริการ การนำเทคโนโลยีมาใช้กับงานห้องสมุด ปัญหาและแนวโน้ม

 

IS 382

ห้องสมุดประชาชน

3

หน่วยกิต

 

 

(The Public Library)

 

 

พัฒนาการของห้องสมุดประชาชน ระบบห้องสมุดประชาชนในประเทศไทย
การบริหารและการบริการกิจกรรม ปัญหา แนวทางพัฒนา และการนำเทคโนโลยี

 

 

มาใช้กับการปฏิบัติงาน

 

IS 383

ห้องสมุดเฉพาะ

3

หน่วยกิต

 

 

(The Special Library)

 

 

ความหมาย วัตถุประสงค์ หน้าที่ การบริหารและการบริการ การนำเทคโนโลยีมาใช้กับการปฏิบัติงานของห้องสมุดหรือการสำรวจความต้องการของผู้ใช้ ปัญหาและแนวโน้ม

 

IS 384

ห้องสมุดกฎหมาย

3

หน่วยกิต

 

 

(The Law Library)

 

 

การบริหารและดำเนินการห้องสมุดกฎหมาย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการใช้

 

 

สารสนเทศ ระบบการทำงานของกระบวนการยุติธรรม เน้นเอกสารทางกฎหมาย การบริการ และการนำเทคโนโลยีมาใช้กับการปฏิบัติงาน

 

IS 385

ทรัพยากรสารสนเทศสำหรับเด็กและวัยรุ่น

3

หน่วยกิต

 

 

(Information Resources for Children and Adults)

 

 

ประวัติความเป็นมาของทรัพยากรสารสนเทศสำหรับเด็กและวัยรุ่น สำรวจลักษณะของวรรณกรรมที่อยู่ในความสนใจ การประเมิน การคัดเลือก การพัฒนาความสนใจเพื่อส่งเสริมการอ่าน บทบาทของห้องสมุดในการดำเนินกิจกรรมและการให้บริการ ศึกษางานเขียนและการจัดทำหนังสือสำหรับเด็กและวัยรุ่น

 

IS 386

ทรัพยากรสารสนเทศสำหรับผู้ใหญ่

3

หน่วยกิต

 

 

(Information Resources for Adults)

 

 

ประเภทของผู้อ่านระดับผู้ใหญ่ ความต้องการ ความสนใจและนิสัยในการอ่านของ
ผู้ใหญ่ บทบาทของห้องสมุดในการดำเนินกิจกรรมและให้บริการ

 

IS 387

บริการสารสนเทศเพื่อชุมชน

3

หน่วยกิต

 

 

(Community and Information Services)

 

 

ศึกษาความต้องการการใช้สารสนเทศของชุมชน การสำรวจแหล่งสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง วิธีจัดตั้ง การให้บริการชี้แนะ แหล่งการสร้างและจัดเก็บแฟ้มข้อมูล  เน้นวิธีการใช้บริการสารสนเทศแก่ผู้ใช้ในชุมชนที่ห่างไกล

 

IS 388

การเผยแพร่บริการสารสนเทศ

3

หน่วยกิต

 

 

(Dissemination of Information Services)

 

 

บทบาทหน้าที่ของห้องสมุด และศูนย์สารสนเทศในด้านการเผยแพร่บริการสารสนเทศ การวางแผน วิธีดำเนินงาน การเผยแพร่สารสนเทศทั้งภายในและภายนอกห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ การใช้สื่อสารสนเทศประเภทต่างๆ ในการเผยแพร่

 

 

บริการสารสนเทศ

 

IS 389

ทรัพยากรสารสนเทศและการรู้หนังสือ

3

หน่วยกิต

 

 

(Information Resources and Literacy)

 

 

ทรัพยากรสารสนเทศและกลยุทธ์สำหรับผู้สอนบรรณารักษ์ศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกับผู้สอนในโรงเรียน การพัฒนาวิธีอ่าน วิธีคัดเลือกสารสนเทศ ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้อ่านแต่ละวัย และพัฒนาสภาวะการอ่านต่อเนื่อง

 

IS 480

ทรัพยากรมนุษย์ในห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ

3

หน่วยกิต

 

 

(Human Resources in Libraries and Information Centers)

 

 

ทฤษฎีและหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในห้องสมุด และศูนย์

 

 

สารสนเทศทุกประเภท การประเมินผลการปฏิบัติงาน กรณีศึกษาปัญหาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

 

IS 481

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

3

หน่วยกิต

 

 

(Introduction to Serial Publications)

 

 

ลักษณะสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง การคัดเลือก การจัดหา การใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการและการควบคุมความร่วมมือในการดำเนินงานด้านวารสาร

 

IS 482

การแนะวิธีใช้แหล่งสารสนเทศ

3

หน่วยกิต

 

 

(Bibliographic Instruction and Guidance)

 

 

ความรู้เกี่ยวกับวิธีสอนการใช้สื่อการสอน วิธีวัดผล การสอนวิธีการใช้แหล่งความรู้ทางบรรณานุกรมทั้งที่เป็นสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

 

IS 485

สารสนเทศทางเศรษฐศาสตร์ และธุรกิจ

3

หน่วยกิต

 

 

(Resources in Economics and Business)

 

 

ศึกษาทรัพยากรสารสนเทศที่สำคัญๆ ทางด้านเศรษฐศาสตร์และ ธุรกิจ เน้นทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการอ้างอิง ทั้งที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

 

IS 486

สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ

3

หน่วยกิต

 

 

(Information for Decision Making)

 

 

ศึกษาการนำสารสนเทศไปใช้เพื่อการตัดสินใจ กลุ่มผู้ใช้สารสนเทศเพื่อการตัดสิน

 

 

ใจ การจัดการสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ และเทคโนโลยีที่ใช้ในการสร้างระบบ

 

IT 104

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ

3

  หน่วยกิต

 

 

(Introduction to Computer for Business)

 

 

ศึกษาความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ โครงสร้างของ Hardware และ Software อุปกรณ์ที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานต่าง ๆ ทางด้านธุรกิจ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานข้อมูล ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางไมโครคอมพิวเตอร์และการใช้งานส่วนบุคคล เช่น Word Processing
ฐานข้อมูลเบื้องต้นและโปรแกรมประยุกต์เฉพาะงาน

 

IT 105

ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

3

  หน่วยกิต

 

 

(Introduction to Computer Systems)

 

 

PR :  ไม่มี
ศึกษาประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบต่าง ๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ อุปกรณ์ต่อเนื่องต่าง ๆ ที่ใช้ในระบบคอมพิวเตอร์ การประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ในลักษณะต่าง ๆ
เน้นการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในกิจการต่าง ๆ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการทำงานต่าง ๆ ทั้งในระบบขนาดเล็กและขนาดใหญ่ วางพื้นฐานความเข้าใจในเรื่องการเขียนโปรแกรม โดยฝึกเขียนอัลกอริธึม สำหรับแก้ปัญหาเบื้องต้นต่าง ๆ โดยมีตัวอย่างภาษาคอมพิวเตอร์แบบง่ายประกอบ

 

IT 203

การเขียนโปรแกรมเพื่อใช้งาน

3

  หน่วยกิต

 

 

(Programming for Applications)

 

 

PR :  ควรเรียน IT 105 มาก่อน
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการสร้างอัลกอริธึมเพื่อแก้ปัญหา การออกแบบอัลกอริธึมและรูปแบบต่าง ๆ ของโครงสร้างคำสั่งที่จำเป็นสำหรับการเขียนอัลกอริธึม การใช้ประเภทข้อมูล (data type) แบบต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหาไวยากรณ์ของภาษาโปรแกรมขั้นสูง เช่น ภาษาปาสคาล การเขียนโปแกรมจากอัลตราไวโอเลต การใช้เครื่องมือช่วยออกแบบโปรแกรมเช่นแผนผังการทำงาน (flow-chart) วิธีการออกแบบชนิดบนลงล่าง และการจำแนกโปรแกรมออกเป็นส่วนย่อย (program decomposition) การเขียนโปรแกรมแบบมีโครงสร้าง (structured program) คุณสมบัติที่ควรมีของโปรแกรมที่ดี ตลอดถึงการใช้รูปแบบโปรแกรมที่ทำให้อ่านง่าย และการเขียนหมายเหตุ (comment) ในโปรแกรม เนื้อหาวิชาจะเน้นในการฝึกหัดเขียนโปรแกรมจริงให้นักศึกษาเกิดทักษะในระดับที่สามารถสร้างโปรแกรม ตรวจสอบความถูกต้องและแก้ไขความผิดพลาดในโปรแกรมระดับเบื้องต้นสำหรับงานในลักษณะต่าง ๆ กัน เช่น งานธุรกิจ งานคำนวณทางวิทยาศาสตร์ ฯลฯ

 

IT 204

การเขียนโปรแกรมขั้นสูงและโครงสร้างข้อมูล

3

  หน่วยกิต

 

 

(Advanced Programming and Information Structures)

 

 

PR :  ควรเรียน IT 203 มาก่อน
โครงสร้างสำหรับบรรจุข้อมูลและการเขียนโปรแกรมสำหรับปัญหาแบบต่าง ๆ โครงสร้างข้อมูลแบบต่าง ๆ และวิธีปฏิบัติการกับโครงสร้างเหล่านั้น เช่น สตริง, ลิงค์ลิสท์, สแตค, คิว, ทรี, กราฟและแฟ้ม การวิเคราะห์ ออกแบบและหาวิธีแก้ปัญหาแบบต่าง ๆ เช่น แบบแบ่งแยกแล้วเอาชนะ (Divide and Conquer), วิธีย้อนรอย (Backtracking), วิธีโปรแกรมพลวัต (Dynamic Programming), วิธีศาสตร์สำนึก (Heuristic), การพิจารณาประสิทธิภาพของโปรแกรมเบื้องต้น โดยการวัดความซับซ้อนของอัลกอริธึม โดยอาศัยตัวอย่างของอัลกอริธึมสำหรับค้นหาข้อมูล (Searching) และจัดลำดับข้อมูล (Sorting) แบบต่าง ๆ วิธีการพื้นฐานในทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ที่จำเป็นในการสร้างโปรแกรมสำหรับใช้งานจริง วิชานี้เน้นการเขียนโปรแกรมให้มีลักษณะที่ดีต่อเนื่องมาจาก IT 203 และยังเพิ่มการเขียนเอกสารประกอบโปรแกรม เช่น คู่มือผู้ใช้โปรแกรมและคู่มือทางเทคนิคอีกด้วย

 

IT 253

ภาษาโคบอล

1

  หน่วยกิต

 

 

(COBOL Programming)

 

 

PR :  ควรเรียน IT 203 มาก่อน
ศึกษาโครงสร้างของภาษาโคบอลและพื้นฐานความสามารถของภาษาโคบอล
ซึ่งจุดมุ่งหมายของวิชานี้ คือ การให้ความรู้แก่นักศึกษามากพอที่จะเข้าใจและสามารถเขียนโปรแกรมต่าง ๆ ในภาษาโคบอล

 

IT 254

ภาษาอาร์พีจี

1

  หน่วยกิต

 

 

(RPG Programming)

 

 

PR :  ควรเรียน IT 203 มาก่อน
ศึกษาโครงสร้างของภาษาอาร์พีจี พร้อมทั้งวิธีการเขียนโปรแกรมวงจรการทำงานของภาษาอาร์พีจี เทคนิคชั้นสูง ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมในงานต่าง ๆ

 

IT 255

ภาษาพีแอล 1

1

  หน่วยกิต

 

 

(Programming Language 1 (PL/1)

 

 

PR :  ควรเรียน IT 203 มาก่อน
ศึกษาโครงสร้างของภาษาพีแอล 1 พร้อมทั้งวิธีการเขียนโปรแกรมรวมถึงความสามารถพิเศษของภาษาพีแอล 1 เปรียบเทียบกับภาษาฟอร์แทรนและภาษาโคบอล การทดสอบและแก้ไขโปรแกรมพีแอล 1 ในด้านต่าง ๆ

 

IT 256

ภาษาฟอร์แทรน

1

  หน่วยกิต

 

 

(FORTRAN Programming)

 

 

PR :  ควรเรียน IT 203 มาก่อน
ศึกษาโครงสร้างของภาษาฟอร์แทรน พร้อมทั้งการแก้ปัญหาต่าง ๆ ในการเขียนโปรแกรมแบบต่าง ๆ วิธีการใช้โปรแกรมย่อย

 

IT 257

ภาษาปาสคาล

1

  หน่วยกิต

 

 

Pascal Programming

 

 

ศึกษาโครงสร้างของภาษาปาสคาล กฎ และรูปแบบในการเขียนโปรแกรม ประโยชน์และประเภทของงานที่เหมาะสมกับภาษาปาสคาล

 

IT 258

ภาษาซี

1

  หน่วยกิต

 

 

(C Programming)

 

 

PR :  ควรเรียน IT 203 มาก่อน
ศึกษาลักษณะทั่วไปและลักษณะจำเพาะของภาษาซีและธรรมชาติที่แตกต่างจากภาษาอื่น ลักษณะของตัวแปร ตัวดำเนินการ นิพจน์และการทำงานในลักษณะโปรแกรมโครงสร้าง การสร้างและเรียกใช้พังก์ชัน การสร้างแฟ้มและเข้าถึงแฟ้มการทำงานในระบบยูนิกซ์

 

IT 259

ภาษาเบสิก

1

  หน่วยกิต

 

 

(BASIC Programming)

 

 

PR :  ควรเรียน IT 203 มาก่อน
ศึกษาโครงสร้างของภาษาเบสิกพร้อมทั้งการแก้ปัญหาต่าง ๆ การจัดการข้อมูล

 

IT 303

โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล

3

  หน่วยกิต

 

 

(Computer Organization and Communication)

 

 

PR :  ควรเรียน IT 204 มาก่อน
องค์ประกอบและโครงสร้างของเครื่องคอมพิวเตอร์แบบต่าง ๆ ระบบตัวเลขและคำสั่งในเครื่องคอมพิวเตอร์ โครงสร้างระบบกับภาษาเครื่องและภาษาแอสเซมบลี การจัดการทำงานต่าง ๆ ของส่วนประกอบภายในของเครื่อง การทำงานของโปรแกรมควบคุมระบบ การต่ออุปกรณ์ภายนอกเข้ากับเครื่อง การใช้เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ควบคุมอุปกรณ์อื่น การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้นแบบอนุกรมและแบบขนานระหว่างอุปกรณ์ในระบบคอมพิวเตอร์ และข่ายงานคอมพิวเตอร์แบบต่าง ๆ

 

IT 304

การจัดแฟ้มข้อมูลและระบบฐานข้อมูล

3

  หน่วยกิต

 

 

(File Organization and Database System)

 

 

PR :  ควรเรียน IT 303 มาก่อน
การประมวลผลแฟ้มข้อมูล ประเภทของแฟ้มข้อมูลและการจัดแฟ้มข้อมูลให้เหมาะกับงาน ระบบการจัดแฟ้มข้อมูลในระบบปฏิบัติการเครื่อง การเขียนโปรแกรมเพื่อใช้แฟ้มข้อมูลแบบต่าง ๆ ประเภทของฐานข้อมูล (แบบเชิงชั้น แบบข่ายงาน และแบบเชิงสัมพันธ์) วิธีการจัดฐานข้อมูลและการออกแบบระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้งานและการประยุกต์ใช้ระบบฐานข้อมูลสำเร็จรูปในเครื่องคอมพิวเตอร์แบบต่าง ๆ

 

IT 305

อัลกอริธึมเพื่อการวิเคราะห์เชิงตัวเลข

3

  หน่วยกิต

 

 

(Algorithmic Numerical Methods)

 

 

PR :  MA 226 และควรเรียน IT 256 มาก่อน
อัลกอริธึมและโปรแกรมสำหรับการหารากของสมการและระบบสมการ
อัลกอริธึมของเมทริกซ์และดิเทอร์มิแนนท์ การอินเทอร์โพเลท การดิฟเฟอเรนชิเอทและอินทิเกรต สมการถดถอยและวิธีกำลังสองน้อยที่สุด สมการดิฟเฟอเรน
เชียล อัลกอริธึมสำหรับปัญหาค่าไอเกนและการแปลงเชิงเส้น การประยุกต์ใช้ในงานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

 

IT 403

การวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน

3

  หน่วยกิต

 

 

(System Analysis and Design)

 

 

PR :  ควรเรียน IT 304 มาก่อน
ศึกษาวิธีวิเคราะห์ระบบ วงจรการพัฒนาระบบ เครื่องมือพื้นฐานในการพัฒนาระบบการออกแบบระบบงานทั่วไปและระบบงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ การจัดส่วนประกอบระบบคอมพิวเตอร์เพื่อทำงานกับระบบงาน ลักษณะการออกแบบและควบคุมโครงการการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ มีการฝึกหัดวิเคราะห์และออกแบบระบบงานเฉพาะอย่าง

 

IT 404

การจัดระบบสารสนเทศ

3

  หน่วยกิต

 

 

(Information System Organization)

 

 

PR :  ควรเรียน IT 403 มาก่อน
ศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System) ข่าวสารที่จำเป็นในการบริหารองค์กร
การเก็บและเข้าถึงข้อมูลการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียกหาข้อมูล
(Information Retrieval) การควบคุมข่าวสารในระบบและการตรวจสอบความถูกต้อง การป้องกันข้อมูล การเข้ารหัสข้อมูลเพื่อความปลอดภัย การประมวลผลในข่ายงานแบบกระจาย การทำงานของโปรแกรมระบบ (System Programs) การจัดการหน่วยงานที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับข้อมูล (Data Center Management) การจัดการข่ายงานคอมพิวเตอร์

 

JA 101

ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 1

3

  หน่วยกิต

 

 

(Fundamental Japanese 1)

 

 

ศึกษาคำศัพท์ คำกล่าวทักทาย และประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ฝึกฝนทักษะในการอ่าน ฟัง พูด และเขียน

 

JA 102

ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 2

3

  หน่วยกิต

 

 

(Fundamental Japanese 2)

 

 

ศึกษาคำศัพท์ คำกล่าวทักทาย และประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ฝึกฝนทักษะในการอ่าน ฟัง พูด และเขียนในระดับสูงกว่า JA 101 (ควรเรียน JA 101 มาก่อน)

 

JA 201

ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 3

3

  หน่วยกิต

 

 

(Fundamental Japanese 3)

 

 

ศึกษาอักษรคันจิ ทบทวนรูปประโยคที่เรียนมาแล้ว และเพิ่มคำศัพท์ รูปประโยคที่สลับซับซ้อนขึ้นด้วยการเรียนข้อความหรือเรื่องสั้น ๆ เพื่อฝึกทักษะในการอ่าน ฟัง พูด และเขียน (ควรเรียน JA 102 มาก่อน)

 

JA 202

ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 4

3

  หน่วยกิต

 

 

(Fundamental Japanese 4)

 

 

ศึกษาอักษรคันจิเพิ่มเติม เรียนรูปประโยคที่สลับซับซ้อนขึ้นด้วยข้อความหรือเรื่องสั้น ๆ เพื่อฝึกทักษะในการอ่าน ฟัง พูด และเขียน (ควรเรียน JA 201 มาก่อน)

 

JA 211

การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 1

3

  หน่วยกิต

 

 

(Japanese Conversation 1)

 

 

ศึกษาและฝึกสนทนาให้สามารถเข้าใจและพูดเกี่ยวกับตนเอง กล่าวคำทักทายและพูดประโยคง่าย ๆ เกี่ยวกับชีวิตประจำวัน(ควรเรียน JA 102 มาก่อน)

 

JA 212

การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 2

3

  หน่วยกิต

 

 

(Japanese Conversation 2)

 

 

ศึกษาและฝึกสนทนาให้สามารถเข้าใจ พูดเกี่ยวกับตนเอง กล่าวคำทักทายและพูดประโยคง่าย ๆ เกี่ยวกับชีวิตประจำวันได้ในระดับสูงกว่า JA 211
(
ควรเรียน JA 211 มาก่อน)

 

JA 301

ภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง 1

3

  หน่วยกิต

 

 

(Intermediate Japanese 1)

 

 

ศึกษาอักษรคันจิและข้อความเรื่องสั้น ๆ ฝึกเขียนข้อความสั้น ๆ เน้นทักษะในการอ่านและเขียน (ควรเรียน JA 202 มาก่อน)

 

JA 302

ภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง 2

3

  หน่วยกิต

 

 

(Intermediate Japanese 2)

 

 

ศึกษาอักษรคันจิและข้อความเรื่องสั้น ๆ ฝึกเขียนข้อความสั้น ๆ เน้นทักษะในการอ่านและการเขียนในระดับต่อจาก JA 301 (ควรเรียน JA 301 มาก่อน)

 

JA 311

การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 3

3

  หน่วยกิต

 

 

(Japanese Conversation 3)

 

 

ศึกษาคำศัพท์และฝึกสนทนาตามบทสนทนาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวต่าง ๆ
(ควรเรียน JA 202 มาก่อน)

 

JA 312

การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 4

3

  หน่วยกิต

 

 

(Japanese Conversation 4)

 

 

ศึกษาคำศัพท์และฝึกฝนสนทนาตามบทสนทนาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวต่าง ๆ ในระดับสูงกว่า JA 311 (ควรเรียน JA 311 มาก่อน)

 

JA 321

การเขียนภาษาญี่ปุ่น 1

3

  หน่วยกิต

 

 

(Japanese Writing 1)

 

 

ฝึกเขียนอนุเฉทสั้น ๆ ด้วยการใช้หลักไวยากรณ์และคำศัพท์ที่เรียนมาแล้ว (ควรเรียน JA 202 มาก่อน)

 

JA 322

การเขียนภาษาญี่ปุ่น 2

3

  หน่วยกิต

 

 

(Japanese Writing 2)

 

 

ฝึกเขียนอนุเฉทที่ยาวขึ้นในระดับที่สูงกว่า JA 321 (ควรเรียน JA 321 มาก่อน)

 

JA 331

การแปลภาษาญี่ปุ่น 1

3

  หน่วยกิต

 

 

(Translation 1 (Japanese/Thai)

 

 

ศึกษาหลักการแปลและฝึกแปลประโยคและข้อความทั้งจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทยและจากภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น (ควรเรียน JA 202 มาก่อน)

 

JA 332

การแปลภาษาญี่ปุ่น 2

3

  หน่วยกิต

 

 

(Translation 2 (Japanese/Thai)

 

 

ฝึกแปลข้อความหรือบทคัดที่น่าสนใจ โดยใช้คำศัพท์และสำนวนที่ถูกต้องจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น (ควรเรียน JA 331 มาก่อน)

 

JA 374

บทอ่านภาษาญี่ปุ่นเกี่ยวกับวัฒนธรรม
และความเป็นอยู่ของชาวญี่ปุ่น

3

  หน่วยกิต

 

 

(Readings in Japanese Culture and Living)

 

 

ศึกษาบทอ่านเกี่ยวกับวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ของชาวญี่ปุ่นยุคปัจจุบัน

 

JA 384

ประวัติวรรณคดีญี่ปุ่นโดยสังเขป

3

  หน่วยกิต

 

 

(A Brief Survey of the History of Japanese Literature)

 

 

ศึกษาความเป็นมาของวรรณคดีญี่ปุ่น โดยสังเขปตามลำดับยุคสมัย เพื่อเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์บ้านเมือง สภาพสังคม ลักษณะวรรณคดี และความคิดอ่านในวรรณคดี

 

JA 401

ภาษาญี่ปุ่นระดับสูง 1

3

  หน่วยกิต

 

 

(Advanced Japanese 1)

 

 

ศึกษาอักษรคันจิและข้อความหรือเรื่องสั้น ๆ ฝึกอ่าน เขียน แปลข้อความในระดับต่อจาก JA 302 (ควรเรียน JA 302 มาก่อน)

 

JA 402

ภาษาญี่ปุ่นระดับสูง 2

3

  หน่วยกิต

 

 

(Advanced Japanese 2)

 

 

ศึกษาอักษรคันจิและข้อความหรือเรื่องสั้น ๆ ฝึกอ่าน เขียน แปลข้อความในระดับต่อจาก JA 401 (ควรเรียน JA 401 มาก่อน)

 

KH 101

ภาษาเขมรพื้นฐาน 1

3

 หน่วยกิต

 

 

(Fundamental Khmer 1)

 

 

ศึกษาลักษณะตัวอักษรมูล ตัวอักษรเชรียง ลักษณะคำ พยางค์ ทำนองเสียง วิธีเขียนพยัญชนะตัวเต็ม ตัวเชิง รูปสระลอย สระจม การประสมอักษร ศึกษาคำศัพท์และ
ฝึกสนทนาเบื้องต้น

 

KH 102

ภาษาเขมรพื้นฐาน 2

3

 หน่วยกิต

 

 

(Fundamental Khmer 2)
PR : KH 101

 

 

ศึกษาคำศัพท์มากขึ้น โดยเพิ่มคำศัพท์ในการสนทนาและฝึกการเขียน ฝึกการอ่านโดยเน้นการออกเสียง ให้ถูกต้องตามหลักภาษาศาสตร์ ศึกษาเครื่องหมายประกอบ

 

 

การเขียนต่าง ๆ

 

KH 201

ภาษาเขมรพื้นฐาน 3

3

 หน่วยกิต

 

 

(Fundamental Khmer 3)
PR : KH 102

 

 

ศึกษาคำศัพท์เพิ่มขึ้น โดยการเน้นการเรียนรู้คำศัพท์สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน ศึกษาโครงสร้างของประโยค และหลักไวยากรณ์ของภาษาเขมร ฝึกเขียนข้อความง่าย ๆ

 

KH 202

ภาษาเขมรพื้นฐาน 4

3

 หน่วยกิต

 

 

(Fundamental Khmer 4)
PR : KH 201

 

 

ศึกษาวรรณกรรมปัจจุบันโดยการเพิ่มการศึกษาถ้อยคำ สำนวน สุภาษิต และบทความตามหนังสือพิมพ์รายวัน เพื่อเป็นพื้นฐานให้เกิดความเข้าใจภาษาและวัฒนธรรมเขมรมากยิ่งขึ้น

 

KO 101

ภาษาเกาหลีพื้นฐาน 1

3

 หน่วยกิต

 

 

(Fundamental Korean 1)

 

 

การสนทนาภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน ฝึกทักษะการฟัง เพื่อความเข้าใจ ฝึกฟังบทสนทนา ข้อความ หรือนิทานสั้น ๆ

 

KO 102

ภาษาเกาหลีพื้นฐาน 2

3

 หน่วยกิต

 

 

(Fundamental Korean 2)
PR : KO 101

 

 

ฝึกการอ่านภาษาเกาหลีที่เข้าใจง่ายและใช้ภาษาในชีวิตประจำวันโดยคัดเลือกข้อความและหนังสือประเภทสารคดีและบันเทิง นำมาฝึกทักษะการอ่าน เพื่อความเข้าใจเนื้อหาและโครงสร้างของประโยค

 

KO 201

ภาษาเกาหลีพื้นฐาน 3

3

 หน่วยกิต

 

 

(Fundamental Korean 3)
PR : KO 102

 

 

การฝึกเขียนตัวอักษร คำ ประโยค รวมทั้งข้อความง่าย ๆ  ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
เช่น การเขียนจดหมายส่วนตัว บันทึกประจำวัน บัตรเชิญและบัตรอวยพร 

KO 202

ภาษาเกาหลีพื้นฐาน 4

3

 หน่วยกิต

 

 

(Fundamental Korean 4)
PR : KO 201

 

 

การศึกษาไวยากรณ์เกาหลีเกี่ยวกับประโยคพื้นฐานที่เกี่ยวกับรูปแบบประโยคการ

 

 

เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประโยคในแต่ละสถานการณ์

 

LI 200

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษา

3

  หน่วยกิต

 

 

(Introduction to Language)

 

 

ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษา เริ่มตั้งแต่เรื่องความสำคัญของภาษา จุดกำเนิดของภาษา ลักษณะภาษาของสัตว์ ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและสมอง ระบบเสียง ระบบคำ ระบบไวยากรณ์อันเกี่ยวข้องกับศาสตร์ ภาษาศาสตร์เชิงปฏิบัติ (Pramatics) การเรียนรู้ภาษา ลักษณะและเหตุแห่งความหลากหลายทางภาษา รวมไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงภาษาจนกระทั่งลักษณะของภาษาและตัวเขียนต่าง ๆ ในโลก

 

LI 210

ภาษาศาสตร์เบื้องต้น

3

  หน่วยกิต

 

 

(Introduction to Linguistics)

 

 

ศึกษาหลักเบื้องต้นของภาษาศาสตร์พรรณนา (Descriptive Linguistics) ลักษณะและธรรมชาติของภาษาในด้านองค์ประกอบและโครงสร้าง และศึกษาการวิเคราะห์ภาษาตามทฤษฎีไวยากรณ์แบบปริวรรต

 

LI 211

สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ

3

  หน่วยกิต

 

 

(English Phonetics)

 

 

ศึกษาหน่วยเสียง หลักการออกเสียงภาษาอังกฤษ ฐานกรณ์ของเสียงและลักษณะการทำงานในการออกเสียงของอวัยวะออกเสียง พร้อมทั้งฝึกออกเสียงต่าง ๆ และกำหนดฐานกรณ์ให้ได้โดยแม่นยำและรวดเร็ว ตลอดจนฝึกอ่านและเขียนสัญลักษณ์ทางสัทศาสตร์จนคล่อง

 

LI 212

โครงสร้างภาษาอังกฤษ

3

  หน่วยกิต

 

 

(The Structure of English)

 

 

ศึกษาระบบโครงสร้างของภาษาอังกฤษในระดับ เสียง คำ และประโยคตามหลักการของทฤษฎีไวยากรณ์แนวโครงสร้าง (Structural Approach)


 

LI 220

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาศาสตร์สเปน

3

  หน่วยกิต

 

 

(Introduction to the Spanish Linguistics)

 

 

PR :  SN 201
ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาศาสตร์สเปนในเรื่องหน่วยเสียง หน่วยคำ โครงสร้างประโยคของภาษาสเปนปัจจุบัน

 

LI 240

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาศาสตร์รัสเซีย

3

  หน่วยกิต

 

 

(Introduction to Russian Linguistics)

 

 

(ควรเรียนกระบวนวิชา  SN 202 มาก่อน)
ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาศาสตร์รัสเซีย ในหน่วยเสียง หน่วยคำ โครงสร้างประโยคของภาษารัสเซียปัจจุบัน เพื่อให้เข้าใจในลักษณะของภาษารัสเซียอย่าง
ถูกต้อง

 

LI 243

สัทศาสตร์และสรวิทยาภาษารัสเซีย

3

  หน่วยกิต

 

 

(Russian Phonetics and Phonology)

 

 

(ควรเรียนกระบวนวิชา LI 240 มาก่อน)
ศึกษาเสียงและระบบเสียงในภาษารัสเซียตั้งแต่สระ พยัญชนะ การลงเสียงหนักและทำนองเสียงทุกประเภท ตลอดจนศึกษากฎเกณฑ์ต่างๆ ของการออกเสียง

 

LI 245

ประวัติไวยากรณ์รัสเซีย

3

  หน่วยกิต

 

 

(History of Russian Grammar)

 

 

(ควรเรียนกระบวนวิชา LI 240 มาก่อน)
ศึกษาประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการของไวยากรณ์ภาษารัสเซียโบราณจนถึงภาษารัสเซียปัจจุบันโดยสังเขป

 

LI 246

อรรถศาสตร์ภาษารัสเซีย

3

  หน่วยกิต

 

 

(Russian Semantics)

 

 

(ควรเรียนกระบวนวิชา LI 240 มาก่อน)
ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีและการวิเคราะห์ความหมายของคำในภาษารัสเซีย

 

LI 248

การวิเคราะห์และการสร้างคำในภาษารัสเซีย

3

  หน่วยกิต

 

 

(Word Analysis and Formation Russian)

 

 

(ควรเรียนกระบวนวิชา LI 240มาก่อน)
ศึกษาส่วนประกอบของคำและวิธีต่างๆ ในการสร้างคำ เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ไปใช้ในทักษะต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

LI 253

สัทศาสตร์ภาษากรีก

3

  หน่วยกิต

 

 

(Modern Greek Phonetics)

 

 

ศึกษาหน่วยเสียงและหลักการออกเสียงในภาษากรีก ศึกษาฐานกรณ์ และวิธีการเปล่าเสียงเหล่านั้น รวมทั้งการออกเสียงที่เป็นปัญหาสำหรับนักศึกษาไทย
(ควรเรียนกระบวนวิชา GR 202 มาก่อน)

 

LI 260

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาศาสตร์ฝรั่งเศส

3

  หน่วยกิต

 

 

(Introduction to French Linguistics)

 

 

ศึกษาหลักเบื้องต้นภาษาศาสตร์ฝรั่งเศส โดยศึกษาระบบหน่วย เสียง คำ และวากยสัมพันธ์ของภาษาฝรั่งเศสปัจจุบัน (ควรเรียนกระบวนวิชา FR 202 มาก่อน)

 

LI 271

สัทศาสตร์ภาษาเยอรมัน

3

  หน่วยกิต

 

 

(German Phonetics)

 

 

ศึกษาหน่วยเสียง หลักการออกเสียงภาษาเยอรมัน ตำแหน่งที่เกิดของเสียงต่าง ๆ ลักษณะอาการของการเปล่งเสียงนั้น ๆ เน้นการฝึกเสียงที่เป็นปัญหาสำหรับนักเรียนไทยเป็นพิเศษ เพื่อประโยชน์ในการอ่าน การพูด และการสนทนา ตลอดจนศึกษาการเขียนสัญลักษณ์ทางสัทศาสตร์

 

LI 310

สัทศาสตร์ทั่วไป

3

  หน่วยกิต

 

 

(General Phonetics)

 

 

ศึกษาประวัติความเป็นมาของสัทศาสตร์ ความสัมพันธ์กับศาสตร์แขนงอื่น และหลักการเปล่งเสียงที่ปรากฏในภาษาพูด ฝึกฟังเสียงและเปล่งเสียงต่าง ๆ ตามระบบสัทอักษรของ International Phonetic Associations

 

LI 311

สัทวิทยา 1

3

  หน่วยกิต

 

 

(Phonology 1)

 

 

ศึกษาความสำคัญและที่มาของทฤษฎีโครงสร้างของระบบเสียง ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างของระบบเสียง และโครงสร้างของระบบอื่น ๆ ในภาษาไทย เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างแนวความคิดของสัทวิทยาแนวโครงสร้างนิยม (Structuralism) สัทวิทยาปริวรรต (Generative Phonology) ฝึกวิเคราะห์ระบบเสียงในภาษาต่าง ๆ ฝึกสร้างกฎในเรื่องเสียงและการเรียงลำดับกฎเพื่อนำไปใช้ตามแนวสัทวิทยาแบบปริวรรต

 

LI 312

วากยสัมพันธ์ศึกษา

3

  หน่วยกิต

 

 

(Studies in English Syntax)

 

 

ศึกษาระบบโครงสร้างของประโยคภาษาอังกฤษตามแนวคิดของภาษาศาสตร์พรรณนารวมไปถึงศึกษาข้อแตกต่างระหว่างแนวคิดทางภาษาศาสตร์ต่าง ๆ ที่ว่าด้วยโครงสร้างของประโยคภาษาอังกฤษ ฝึกสร้างกฎเกี่ยวกับโครงสร้างประโยคและฝึกการนำไปใช้

 

LI 313

ความรู้เบื้องต้นทางอรรถศาสตร์

3

  หน่วยกิต

 

 

(Introduction to Semantics)

 

 

ศึกษาแนวคิดพื้นฐานในวิชาอรรถศาสตร์ เน้นการวิเคราะห์ทฤษฎีตามแนวปรัชญาและภาษาศาสตร์เกี่ยวกับความหมายของคำและข้อความการสื่อความหมายระหว่างบุคคล ความหมายที่เป็นสื่อทางความรู้สึก ความหมายที่สัมพันธ์กับความเป็นจริง ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประกอบต่าง ๆ ของภาษาศาสตร์ที่นำความหมายไปเกี่ยวข้องได้แก่ ระบบเสียง ระบบคำ และระบบประโยค

 

LI 315

ภาษาถิ่นในภาษาอังกฤษ

3

  หน่วยกิต

 

 

(The Dialects of English)

 

 

ศึกษาภาษาถิ่นที่สำคัญในภาษาอังกฤษ โดยเน้นภาษาถิ่นที่พูดกันในประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกาและเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างภาษาอังกฤษแบบมาตรฐานในประเทศอังกฤษกับสหรัฐอเมริกาในด้านน้ำเสียง คำศัพท์ การสะกด และโครงสร้างทางไวยกรณ์

 

LI 316

ไวยากรณ์อังกฤษแบบปริวรรตเบื้องต้น

3

  หน่วยกิต

 

 

(Introduction to English Transformational Grammar)

 

 

ศึกษาทฤษฎีและการพัฒนาของทฤษฎีไวยากรณ์อังกฤษแบบปริวรรต โดยเฉพาะเรื่องชนิดของกฎปริวรรต การใช้กฎ ความสำคัญในการเรียงลำดับกฎ

 

LI 323

สัทศาสตร์และสรวิทยาภาษาสเปน

3

  หน่วยกิต

 

 

(Spanish Phonetics and Phonology)

 

 

PR :  LI 220
ศึกษาระบบเสียงของภาษาสเปน  เน้นการฝึกออกเสียงให้ถูกต้อง

 

LI 324

วจีวิภาคภาษาสเปน

3

  หน่วยกิต

 

 

(Spanish Morphology)

 

 

PR :  LI 220
ศึกษาองค์ประกอบและระบบของคำในภาษาสเปน


 

LI 325

วากยสัมพันธ์ภาษาสเปน

3

  หน่วยกิต

 

 

(Spanish Syntax)

 

 

PR :  LI 220
ศึกษาหน้าที่ของคำ วลี และโครงสร้างประโยคในภาษาสเปน

 

LI 332

การวิเคราะห์โครงสร้างภาษาไทย

3

  หน่วยกิต

 

 

(Analysis of Thai Structure)

 

 

ศึกษาหลักเบื้องต้นของภาษาศาสตร์ ลักษณะธรรมชาติของภาษาในด้านองค์ประกอบและโครงสร้าง ศึกษาวิเคราะห์ภาษาไทยเพื่อให้รู้ถึงองค์ประกอบเหล่านั้นตามทฤษฎีต่าง ๆ ที่ศึกษากันวงการภาษาศาสตร์ เพื่อประโยชน์ในการใช้ภาษาให้มีประสิทธิภาพ

 

LI 333

ระบบเสียงในภาษาไทย

3

  หน่วยกิต

 

 

(Thai Phonology)

 

 

ศึกษาระบบเสียงสระ พยัญชนะ วรรณยุกต์ และเสียงอื่น ๆ ในภาษาไทยตามทฤษฎีต่าง ๆ ที่ศึกษากันในวงการภาษาศาสตร์ ตลอดจนเปรียบเทียบระบบเสียงภาษาไทยในถิ่นต่าง ๆ เพื่อให้เข้าใจความเปลี่ยนแปลง สามารถอธิบายและนำไปใช้ประโยชน์

 

LI 344

วจีวิภาคภาษารัสเซีย

3

  หน่วยกิต

 

 

(Russian Morphology)
(
ควรเรียนกระบวนวิชา LI 240 มาก่อน)

 

 

ศึกษาคำ องค์ประกอบและระบบคำในภาษารัสเซีย

 

LI 363

สรวิทยาภาษาฝรั่งเศส

3

  หน่วยกิต

 

 

(French Phonology)

 

 

ศึกษาระบบเสียงและการออกเสียงในภาษาฝรั่งเศส (ควรเรียนกระบวนวิชา LI 210 หรือ LI 260 มาก่อน)

 

LI 373

วจีภาคในภาษาเยอรมัน

3

  หน่วยกิต

 

 

(German Morphology)

 

 

ศึกษาเกี่ยวกับคำและองค์ประกอบของคำในภาษาเยอรมัน (ควรเรียนกระบวนวิชา LI 210 มาก่อน)

 

LI 380

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาศาสตร์ประยุกต์

3

  หน่วยกิต

 

 

(Introduction to Applied Linguistics)

 

 

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษาศาสตร์และวิทยาการแขนงต่าง ๆ ซึ่งนำทฤษฎีภาษาศาสตร์ไปใช้ในภาคปฏิบัติ ศึกษาวิธีนำผลการค้นคว้าสาขาภาษาศาสตร์ไปประยุกต์ช่วยแก้ปัญหาภาคปฏิบัติต่าง ๆ ของนักสังคมวิทยา นักการศึกษา
นักจิตวิทยา นักมานุษยวิทยา ฯลฯ

 

LI 384

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาศาสตร์เชิงสังคม

3

  หน่วยกิต

 

 

(Introduction to Sociolinguistics)

 

 

ศึกษาความแตกต่างของภาษาตามกลุ่มสังคม ศึกษาประโยชน์ของการนำความรู้เรื่องความแตกต่างของภาษาไปใช้โดยเน้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาษาถิ่นส่วนที่สะท้อนโครงสร้างของสังคมและส่วนที่สะท้อนให้เห็นระบบนโยบายการใช้ภาษาในสังคมนั้น ๆ

 

LI 385

การวิเคราะห์และกลวิธีในการใช้ภาษา

3

  หน่วยกิต

 

 

(Discourse Analysis Strategies)

 

 

ศึกษาการตีความบทสนทนาโดยอาศัยความรู้ทางภาษาศาสตร์และปัจจัยต่าง ๆ ทางสังคมสังเคราะห์งานวิจัยมูลฐานเกี่ยวกับการสื่อสารที่มีอยู่ในสาขาวิชาต่าง ๆ เช่น ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์เชิงสังคม มานุษยวิทยาและสื่อสารวิทยาชนิดไม่ใช้ถ้อยคำหัวข้อหลักที่จะศึกษา ได้แก่ การสื่อสารระหว่างบุคคลในแง่ภาษาศาสตร์เชิงสังคม ความรู้เชิงสังคมและวัฒนธรรมที่อ้างอิงใช้ในการสนทนา การสื่อสารระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์

 

LI 386

ภาษาศาสตร์เชิงปฏิบัติ 1

3

  หน่วยกิต

 

 

(Pragmatics 1)

 

 

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างของภาษาและการนำภาษาไปใช้ตามเหตุการณ์และในสถานการณ์ที่เป็นจริง โดยเน้นเรื่องลักษณะทางภาษาศาสตร์โดยเฉพาะในส่วนที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งระหว่างโครงสร้างทางไวยากรณ์และทำนองเสียง ผู้ที่พูดเลือกใช้ในการถ่ายทอดความหมาย ความต้องการ ความเชื่อ อารมณ์ ประสบการณ์ และทัศนคติของผู้พูด เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารในชีวิตสังคมประจำวัน

 

LI 387

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาศาสตร์เชิงจิตวิทยา

3

  หน่วยกิต

 

 

(Introduction to Psycholinguistics)

 

 

ศึกษาสัญญาณและการรับรู้ด้านภาษาพูด ศึกษาหลักการและทฤษฎีการเรียนรู้ภาษาและการเรียนรู้การพูดสองภาษาเพื่อนำไปสู่ความเข้าใจในเรื่องพฤติกรรมในการใช้ภาษาและการเรียนรู้ภาษา

 

LI 388

ภาษาศาสตร์ประยุกต์ในการเรียนรู้ภาษา

3

  หน่วยกิต

 

 

(Applied Linguistics in Language Learning)

 

 

ศึกษาการนำหลักภาษาศาสตร์และจิตวิทยาไปประยุกต์ในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและภาษาที่สอง วิเคราะห์ทฤษฎีพื้นฐานโดยเน้นส่วนที่สัมพันธ์กับระเบียบวิธีการเรียนรู้ต่าง ๆ

 

LI 389

ภาษาสัมพันธ์ศึกษา

3

  หน่วยกิต

 

 

(Interlanguage Studies)

 

 

ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับสภาวะแทรกซ้อนทางภาษาที่ผู้เรียนภาษาที่สองประสบอยู่ทั้งในภาษาพูดและภาษาเขียน ศึกษาวิธีวิเคราะห์เทียบภาษา วิธีวิเคราะห์ข้อผิดพลาด วิธีวิเคราะห์สมรรถนะทางภาษา และศึกษากระบวนการถ่ายทอดความคิดออกมาเป็นภาษา

 

LI 390

การวิเคราะห์เทียบภาษาอังกฤษกับภาษาไทย

3

  หน่วยกิต

 

 

(Contrastive Analysis of English and Thai)

 

 

ศึกษาหลักการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างภาษาอังกฤษกับภาษาไทยในด้านระบบเสียง โครงสร้างคำ รูปประโยค และความหมาย

 

LI 391

ภาษาและกระบวนการถ่ายทอดความคิด

3

  หน่วยกิต

 

 

(Language and Discourse Processing)

 

 

ศึกษาทฤษฎีหลักการและกระบวนการถ่ายทอดความคิดในการใช้ภาษาและในการทำความเข้าใจภาษา โดยเฉพาะในการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ

 

LI 392

ภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 1

3

  หน่วยกิต

 

 

(Computational Linguistics)

 

 

ศึกษาหลักการวิเคราะห์ข้อมูลทางภาษาเพื่อให้สามารถใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือทำงานทางด้านภาษาได้ ศึกษาการทำงานของคอมพิวเตอร์ทางด้านภาษา ขั้นตอนวิธีปฏิบัติงาน โครงสร้างของหน่วยเก็บข้อมูล การรับข้อมูลของเครื่อง การเก็บข้อมูลและการเสนอข้อมูลตัวอักษร การค้นคำในพจนานุกรม การกระจายคำ และประโยค (ควรเรียนกระบวนวิชา LI 210 มาก่อน)

 

LI 394

ภาษาศาสตร์สำหรับผู้เรียนวรรณคดี

3

  หน่วยกิต

 

 

(Linguistics for Students of Literature)

 

 

ประยุกต์ความรู้ทางภาษาศาสตร์กับการศึกษาวรรณคดี ศึกษาลักษณะทางภาษาศาสตร์ปัจจุบันในเรื่อง เสียง ศัพท์ โครงสร้างประโยคและความหมายอย่างกว้าง ๆ เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจความหมายของเสียง คำ สำนวนและข้อความในวรรณกรรมตามที่ผู้ประพันธ์ได้ใช้ความรู้ในเรื่องธรรมชาติและลักษณะของภาษาสื่อความหมาย มายังผู้อ่าน

 

LI 395

ภาษาศาสตร์และการอ่าน 1

3

  หน่วยกิต

 

 

(Linguistics and Reading 1)

 

 

ศึกษาทฤษฎี หลักการและวิธีการทางภาษาศาสตร์เพื่อนำมาประยุกต์ ในการแก้ปัญหาและการส่งเสริมการอ่านในระดับพื้นฐาน (ควรเรียนกระบวนวิชา LI 200 และ LI 387 มาก่อน)

 

LI 397

ภาษาศาสตร์และการเขียน 1

3

  หน่วยกิต

 

 

(Linguistics and Writing 1)

 

 

ศึกษาทฤษฎีทางภาษาศาสตร์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น ศึกษาระเบียบวิธีเกี่ยวกับการเขียน เทคนิคการเขียนและใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีประโยชน์ต่อการเขียนภาษาอังกฤษระดับเบื้องต้น เน้นวิธีแก้ปัญหาการเขียนภาษาอังกฤษเป็นรายบุคคลของผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง และการแก้ไขปัญหาดังกล่าวตามแนวภาษาศาสตร์

 

LI 398

การใช้คำและกระสวนประโยคภาษาอังกฤษที่น่ารู้
สำหรับนักศึกษาไทย

3

  หน่วยกิต

 

 

(Words and Sentence Patterns in English Usage for Thai Students)

 

 

ศึกษาปัญหาภาษาอังกฤษในด้านการใช้คำและกระสวนประโยคที่เป็นปัญหากับนักศึกษาไทย โดยเน้นความรู้และทักษะในการใช้กระสวนประโยคที่น่ารู้ต่าง ๆ ในภาษาอังกฤษ

 

LI 411

ประวัติภาษาศาสตร์

3

  หน่วยกิต

 

 

(History of Linguistics)

 

 

ศึกษาประวัติและวิวัฒนาการของวิชาภาษาศาสตร์โดยเริ่มจากแนวคิดพื้นฐานตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงสมัยภาษาศาสตร์ปริวรรต โดยเน้นให้เห็นความแตกต่างระหว่างแนวความคิดและทฤษฎีทางภาษาศาสตร์แนวต่าง ๆ

 

LI 412

สัทวิทยา 2

3

  หน่วยกิต

 

 

(Phonology 2)

 

 

ศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างของระบบเสียงที่เกี่ยวข้องกับเสียงเน้นหนัก (Stress) ทำนองเสียง (Intonation) และเสียงวรรณยุกต์ (Tone) ศึกษาแนวคิดใหม่ของทฤษฎีโครงสร้างของระบบเสียง โดยเฉพาะทฤษฎีโครงสร้างของระบบเสียงแบบธรรมชาตินิยม(Natural Phonology) และการประยุกต์แนวความคิดนี้เข้ากับพฤติกรรม

 

 

การเรียนรู้และการใช้ภาษา

 

LI 413

ภาษาศาสตร์ภาคประวัติเบื้องต้น

3

  หน่วยกิต

 

 

(Introduction to Historical Linguistics)

 

 

ศึกษาสาเหตุการเปลี่ยนแปลงของภาษา กระบวนการเปลี่ยนแปลงของภาษาเปรียบเทียบภาษาและทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงของภาษา ตลอดจนผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของภาษาในด้านเสียง คำ ประโยคความหมาย

 

LI 414

ประวัติภาษาอังกฤษ

3

  หน่วยกิต

 

 

(Introduction to History of the English Language)

 

 

ศึกษาประวัติความเป็นมาของภาษาอังกฤษ เน้นเรื่องวิวัฒนาการของภาษาอังกฤษ ตั้งแต่สมัยแองโกลแซกซัน จนถึงปัจจุบัน ในด้านการสะกด การออกเสียง สระ พยัญชนะ การลงเสียงเน้นหนัก ระบบโครงสร้างของคำ ระบบโครงสร้างประโยค ตลอดจนวิวัฒนาการของศัพท์และความหมาย

 

LI 417

หัวข้อที่น่าสนใจเกี่ยวกับไวยากรณ์อังกฤษแบบปริวรรต

3

  หน่วยกิต

 

 

(Issues in English Transformational Grammar)

 

 

ศึกษาและวิเคราะห์ข้อโต้แย้งของนักภาษาศาสตร์กลุ่มต่าง ๆ ที่มีต่อทฤษฎีและการประยุกต์ไวยากรณ์ปริวรรต เช่น ข้อคิดเห็นของนักภาษาศาสตร์เชิงสังคม นักภาษาศาสตร์ประยุกต์ เพื่อการสอนภาษาอังกฤษ

 

LI 418

หัวข้อที่น่าสนใจทางภาษาศาสตร์ในปัจจุบัน

3

  หน่วยกิต

 

 

(Topics in Linguistics)

 

 

ศึกษาแนวคิดใหม่ ๆ ทางภาษาศาสตร์และปัญหาเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติต่าง ๆ
โดยเน้นเฉพาะหัวข้อเรื่องที่น่าสนใจในปัจจุบัน

 

LI 419

หัวข้อที่น่าสนใจเกี่ยวกับภาษาและพฤติกรรม

3

  หน่วยกิต

 

 

(Topics in Language and Behavior)

 

 

ศึกษาแนวความคิดใหม่ ๆ ที่น่าสนใจในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและพฤติกรรม โดยเน้นผลงานวิจัยค้นคว้าของสาขาภาษาศาสตร์ในส่วนที่สัมพันธ์กับวิทยาการแขนงต่าง ๆ ของสาขาสังคมศาสตร์

 

LI 420

อรรถศาสตร์ภาษาสเปน

3

  หน่วยกิต

 

 

(Spanish Semantics)

 

 

PR :  LI 220
ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีและการวิเคราะห์ความหมายในภาษาสเปน

 

LI 423

อิทธิพลของภาษาต่างๆที่ใช้ในประเทศสเปน

3

  หน่วยกิต

 

 

(Influence of Language Variations in Spain)

 

 

PR :  LI 220
ศึกษาอิทธิพลภาษาต่างๆที่ใช้ในประเทศสเปนคือ กาตาลัน(catalan) กาเยโก (gallego) และอันดาลูซ(andaluz) ที่มีต่อภาษาสเปนในแต่ละท้องถิ่น

 

LI 424

การเปรียบเทียบภาษาสเปนในประเทศสเปนและ
กลุ่มประเทศละตินอเมริกา

3

  หน่วยกิต

 

 

(Spanish in Spain and in Latin America)

 

 

PR :  LI 220
ศึกษาเปรียบเทียบภาษาสเปนมาตรฐานในประเทศสเปนและกลุ่มประเทศ
ละตินอเมริกาในด้านระบบเสียง คำ และโครงสร้างของประโยค

 

LI 425

ประวัติภาษาสเปน

3

  หน่วยกิต

 

 

(History of the Spanish Language)

 

 

PR :  LI 220
ศึกษาประวัติและการวิวัฒนาการทางภาษาของภาษาสเปนในประเทศสเปน ด้านระบบเสียง คำ และโครงสร้างของประโยค

 

LI 433

วิวัฒนาการของภาษาไทย

3

  หน่วยกิต

 

 

(Development of the Thai Language)

 

 

ศึกษาประวัติความเป็นมาของภาษาไทย ตั้งแต่สมัยโบราณจนกระทั่งถึงปัจจุบันทั้งในด้านพัฒนาการของระบบเสียง โครงสร้างคำ ประโยคและความหมายตามทฤษฎีที่ศึกษากันในวงการภาษาศาสตร์ภาคประวัติ (Historical Linguistics) เพื่อให้ตระหนักถึงคุณค่าของภาษาไทย

 

LI 434

ภาษาไทยเพื่อศิลปะการสื่อสาร

3

  หน่วยกิต

 

 

(Thai Language for Communication Arts)

 

 

ศึกษาภาษไทยตามแนวจิตภาษาศาสตร์ (Psycholinguistics) สังคมภาษาศาสตร์ (Sociloinguistecs) และมานุษยภาษาศาสตร์ (Anthropololgical Linguistics) เพื่อประโยชน์แก่การสื่อสารในปัจจุบัน

 

LI 442

ปัญหาการฟังและการพูดภาษารัสเซีย

3

  หน่วยกิต

 

 

(Problems in Listening to and Speaking Russian)
(
ควรเรียนกระบวนวิชา LI 240 มาก่อน)

 

 

ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาในด้านการฟังและการพูดภาษารัสเซียของคนไทย

 

 

เพื่อสามารถนำมาวิเคราะห์และหาทางแก้ไข

 

LI 444

วากยสัมพันธ์ภาษารัสเซีย

3

  หน่วยกิต

 

 

(Russian Syntax)
(
ควรเรียนกระบวนวิชา LI 240 มาก่อน)

 

 

ศึกษาหน้าที่ของคำ วลีและโครงสร้างของประโยคประเภทต่าง ๆ ในภาษารัสเซีย

 

LI 447

การวิเคราะห์เปรียบเทียบภาษารัสเซียกับภาษาไทย

3

  หน่วยกิต

 

 

(Contrastive Analysis of Russian and Thai)
(
ควรเรียนกระบวนวิชา LI 240 มาก่อน)

 

 

ศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบ ภาษารัสเซีย กับภาษาไทยในเรื่องระบบเสียง คำ ประโยคและถ้อยคำ สำนวนที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย

 

LI 461

วจีวิภาคภาษาฝรั่งเศส

3

  หน่วยกิต

 

 

(French Mophology)

 

 

ศึกษาคำ องค์ประกอบและหน้าที่ของคำในภาษาฝรั่งเศส (ควรเรียนกระบวนวิชา
LI 210
หรือ LI 260 มาก่อน)

 

LI 462

การวิเคราะห์เทียบภาษาฝรั่งเศสกับภาษาไทย

3

  หน่วยกิต

 

 

(Contrastive Analysis of French and Thai

 

 

ศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบ ภาษาฝรั่งเศสและภาษาไทยในเรื่องระบบเสียง คำ ประโยคและถ้อยคำ สำนวนที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย (ควรเรียนกระบวนวิชา LI 210 หรือ LI 260 มาก่อน)

 

LI 463

อรรถศาสตร์ภาษาฝรั่งเศส

3

  หน่วยกิต

 

 

(French Semantics)

 

 

ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีและการวิเคราะห์ความหมายในภาษาฝรั่งเศส (ควรเรียนกระบวนวิชา LI 210 หรือ LI 260 มาก่อน)

 

LI 464

การวิเคราะห์เทียบภาษาฝรั่งเศสกับภาษาอังกฤษ

3

  หน่วยกิต

 

 

(Contrastive Analysis of French and English)

 

 

ศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบภาษาฝรั่งเศสและภาษาอังกฤษในเรื่องระบบเสียงคำ ประโยคและถ้อยคำ สำนวนที่ใช้อย่างแพร่หลาย (ควรเรียนกระบวนวิชา LI 210 หรือ LI 260 มาก่อน)

 

LI 465

วากยสัมพันธ์ในภาษาฝรั่งเศส

3

  หน่วยกิต

 

 

(French Syntax)

 

 

ศึกษาหน้าที่ของคำ วลี และประโยค ในภาษาฝรั่งเศส
(
ควรเรียนกระบวนวิชา LI 210 หรือ LI 260 มาก่อน)

 

LI 466

ภาษาศาสตร์ประยุกต์ในการเรียนภาษาฝรั่งเศส
เป็นภาษาต่างประเทศ

3

  หน่วยกิต

 

 

(Applied Linguistics in Learning French as a Foreign Language)

 

 

ศึกษาแนวความคิดและทฤษฎีใหม่ ๆ ทางภาษาศาสตร์เพื่อนำความคิดต่าง ๆ นั้นมาประยุกต์ในการวิเคราะห์ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการเรียนภาษา
(ควรเรียนกระบวนวิชา LI 210 หรือ LI 260 มาก่อน)

 

LI 467

ปัญหาการฟังและการพูดภาษาฝรั่งเศส

3

  หน่วยกิต

 

 

(Problems in Listening and Speaking French)

 

 

ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาของคนไทยในด้านการฟัง และการพูดภาษาฝรั่งเศสและหาแนวทางแก้ไข (ควรเรียนกระบวนวิชา LI 210 หรือ LI 260 มาก่อน)

 

LI 468

ปัญหาการอ่านภาษาฝรั่งเศส

3

  หน่วยกิต

 

 

(Problem in Reading French)

 

 

ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาของคนไทยในด้านการอ่านภาษาฝรั่งเศส และหาแนวทางแก้ไข (ควรเรียนกระบวนวิชา LI 210 หรือ LI 260 มาก่อน)

 

LI 469

ปัญหาการเขียนภาษาฝรั่งเศส

3

  หน่วยกิต

 

 

(Problem in Writing French)

 

 

ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาของคนไทยที่เกี่ยวกับทักษะการเขียนภาษาฝรั่งเศสและหาแนวทางแก้ไข (ควรเรียนกระบวนวิชา LI 210 หรือ LI 260 มาก่อน)

 

LI 471

อรรถศาสตร์ในภาษาเยอรมัน

3

  หน่วยกิต

 

 

(German Semantics)

 

 

ศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการและอรรถศาสตร์ในภาษาเยอรมัน (ควรเรียนกระบวนวิชา LI 210 มาก่อน)

 

LI 473

วากยสัมพันธ์ในภาษาเยอรมัน

3

  หน่วยกิต

 

 

(German Syntax)

 

 

ศึกษาโครงสร้างของภาษาเยอรมัน หน้าที่ของคำ วลี และประโยค
(ควรเรียนกระบวนวิชา LI 210 มาก่อน)

 

LI 478

ภาษาศาสตร์ประยุกต์ในการเรียนภาษาเยอรมันเป็น
ภาษาต่างประเทศ

3

  หน่วยกิต

 

 

(Applied Linguistics in Learning German as a Foreign Language)

 

 

ศึกษาแนวความคิดและความก้าวหน้าทางภาษาศาสตร์ โดยการเปรียบเทียบ
โครงสร้างระหว่างภาษาเยอรมันและภาษาไทย รู้จักค้นคว้าหาวิธีเรียนภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ

 

LI 479

ปัญหาในการเรียนภาษาเยอรมัน

3

  หน่วยกิต

 

 

(Problems in the German Language Skill Training)

 

 

ศึกษาให้รู้ปัญหาของการเรียนภาษาเยอรมันในแต่ละทักษะของนักเรียนไทย เพื่อสามารถนำปัญหานั้นมาวิเคราะห์และหาทางแก้ไข (ควรเรียนกระบวนวิชา LI 210 มาก่อน)

 

LI 482

ภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 2

3

  หน่วยกิต

 

 

(Computational Linguistics 2)

 

 

ศึกษาหลักการวิเคราะห์ข้อมูลทางภาษาเพื่อให้สามารถใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือทำงานทางด้านภาษาได้ ศึกษาการทำงานของคอมพิวเตอร์ทางด้านภาษา (ต่อจาก LI 392) เทคนิคการเก็บและการใช้ไวยากรณ์ การกระจายแบบต่าง ๆ การปริวรรตและเทคนิค สำหรับงานวิจัยทางภาษาศาสตร์
(
ควรเรียนกระบวนวิชา LI 392 มาก่อน)

 

LI 485

การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการใช้ภาษาอังกฤษ

3

  หน่วยกิต

 

 

(Error Analysis of English Usage)

 

 

ศึกษาความแตกต่างในการเรียนรู้ภาษาแม่และภาษาต่างประเทศและวิธีการวิเคราะห์ข้อผิดพลาด โดยเน้นถึงสาเหตุต่าง ๆ ของข้อผิดพลาดความเป็นไปได้และไม่ได้ของการคะเนข้อผิดพลาดในการเปรียบเทียบภาษาสองภาษา (Contrastive analysis) การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดทางด้านเสียง โครงสร้างประโยค ความหมาย ระดับคำระดับประโยคในขั้นสื่อสาร รวมถึงข้อผิดพลาดทางด้านวัฒนธรรมตลอดจนวิธีแก้ไขข้อผิดพลาดชนิดต่าง ๆ ดังกล่าว

 

LI 486

ภาษาศาสตร์เชิงปฏิบัติ 2

3

  หน่วยกิต

 

 

(Pragmatics 2)

 

 

ศึกษาระบบต่าง ๆ ทางภาษาศาสตร์ที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวัน เป็นต้นว่าวัจนกรรม
(speech acts) ความตั้งใจสื่อสาร การตีความหมายของภาษาที่ใช้ ศึกษาความ

 สัมพันธ์ระหว่างระบบความเชื่อกับภาษาและระหว่างภาษาพูดกับภาษาท่าทาง ตลอดจนโครงสร้างเชิงวิเคราะห์ของบทสนทนา

 

LI 487

ภาษาศาสตร์และการพัฒนาการเรียนรู้ภาษา

3

  หน่วยกิต

 

 

(Linguistics and Language Acquistion)

 

 

ศึกษาการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาในระดับต่าง ๆ ตั้งแต่แรกเริ่ม ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสมมติฐานพื้นฐาน ปัญหาการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาที่หนึ่งและภาษาที่สอง ศึกษาวิเคราะห์ลักษณะทางภาษาศาสตร์ของภาษาเด็กเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของภาษา กระบวนการเรียนรู้ภาษาและการนำข้อเท็จจริงต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ภาษาปัจจุบัน

 

LI 494

ภาษาศาสตร์และการทดสอบทางภาษา

3

  หน่วยกิต

 

 

(Linguistics and Language Testing)

 

 

ศึกษาการนำหลักและวิธีการทางภาษาศาสตร์ไปประยุกต์ในการสร้างข้อทดสอบภาษาอังกฤษ วิเคราะห์ทฤษฎีพื้นฐานทางภาษาศาสตร์ที่ใช้ได้กับข้อทดสอบรูปแบบ
ต่าง ๆ โดยเน้นที่ความสัมพันธ์กับคุณลักษณะของแบบทดสอบทักษะทางภาษาในแต่ละลักษณะ

 

LI 495

ภาษาศาสตร์และการอ่าน 2

3

  หน่วยกิต

 

 

(Linguistics and Reading II)

 

 

ศึกษาทฤษฎี หลักการและวิธีการทางภาษาศาสตร์ต่อเนื่องจากภาษาศาสตร์และการอ่าน 1 เพื่อนำมาประยุกต์ในการแก้ปัญหาและส่งเสริมการอ่านในระดับสูงขึ้น

 

LI 497

ภาษาศาสตร์และการเขียน 2

3

  หน่วยกิต

 

 

(Linguistics and Writing II)

 

 

ศึกษาและฝึกให้รู้จักนำทฤษฎีทางภาษาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเขียนมาประยุกต์ใช้ในการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ จดหมายภาษาอังกฤษ การเล่าเรื่อง ฝึกการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการเขียนภาษาอังกฤษ โดยอาศัยข้อมูลจากการเขียนในระดับต่าง ๆ ทั่วไป เน้นการแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าว และส่งเสริมการเขียนให้ถูกต้อง

 

LI 499

การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการอ่าน

3

  หน่วยกิต

 

 

(Miscue Analysis in Reading)

 

 

ศึกษาทางทฤษฎี หลักการและวิธีการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการอ่านตามแนวหลักการทางภาษาศาสตร์ และจิตภาษาศาสตร์ โดยเน้นการอ่านภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศและการใช้กลวิธี (Strategies) ในการแก้ปัญหาและส่งเสริมการอ่าน
(
ควรเรียนกระบวนวิชา LI 388 และ LI 497 มาก่อน)

 

LO 101

ภาษาลาวพื้นฐาน 1

3

  หน่วยกิต

 

 

(Fundamental Lao 1)

 

 

ศึกษาระบบเสียงในภาษาลาว ฝึกหัดเขียน อ่านสระ พยัญชนะและวรรณยุกต์ การผสมสระ พยัญชนะและวรรณยุกต์ ศึกษาคำนาม สรรพนาม และคำกริยาง่ายๆ และ

 

 

การใช้คำศัพท์เหล่านั้น ฝึกฝนการสนทนาเบื้องต้นในเรื่องการทักทาย การแนะนำ การเดินทาง การบอกเวลา การซื้อของ

LO 102

ภาษาลาวพื้นฐาน 2

3

  หน่วยกิต

 

(Fundamental Lao 2)

 

PR : LO 101

 

ศึกษาการเขียน  อ่านและการใช้คำนาม สรรพนามและกริยาสูงขึ้น ศึกษาการใช้คำขยาย คำบอกจำนวนนับ และวรรณยุกต์ ฝึกฝนการสนทนาในเรื่องดินฟ้าอากาศ อาหาร เครื่องดื่ม กีฬา สุขภาพและอื่นๆ

LO 201

ภาษาลาวพื้นฐาน 3

3

  หน่วยกิต

 

(Fundamental Lao 3)

 

PR : LO 102

 

ศึกษาการใช้แม่ ก กาและมาตราตัวสะกด การเขียนชนิดต่างๆ การพูดในโอกาสต่างๆ การอ่านเอกสารต่างๆ และฝึกฝนการสนทนาที่สูงขึ้น

LO 202

ภาษาลาวพื้นฐาน 4

3

  หน่วยกิต

 

(Fundamental Lao 4)

 

PR : LO 201

 

ศึกษาการเขียน อ่าน พูด ในระดับที่สูงขึ้น ศึกษาคำผญา คำสุภาษิต คำพังเพย
คำโตงโตย และฝึกฝนบทสนทนาในเรื่องต่างๆที่สูงขึ้น

LW 101

หลักกฎหมายมหาชน

2

  หน่วยกิต

 

(Principle of Public Law)

 

ศึกษาความหมายและพัฒนาการของกฎหมายมหาชน แนวความคิดพื้นฐาน ลักษณะเฉพาะและบทความสำคัญของกฎหมายมหาชน ความหมาย องค์ประกอบและรูปของรัฐ ความเป็นนิติบุคคลและสถาบันต่าง ๆ ของรัฐ การปกครองโดยกฎหมายบ่อเกิดของกฎหมายมหาชนและนิติวิธีของกฎหมายมหาชน

LW 102

หลักกฎหมายเอกชน

2

  หน่วยกิต

 

(Principle of Private Law)

 

ศึกษาความหมายและพัฒนาการของกฎหมายเอกชน แนวความคิดพื้นฐาน และบทบาทความสำคัญของกฎหมายเอกชน การใช้และการตีความกฎหมายเอกชน อิทธิพลของแนวความคิดในเรื่องรัฐสวัสดิการ ที่มีต่อหลักกฎหมายเอกชนอันเป็นผล ให้มีการก่อรูปของกฎหมายกึ่งเอกชนกึ่งมหาชน หลักทั่วไปและสาระเบื้องต้น ของกฎหมายแพ่งตามที่ปรากฎในลักษณะ 1-2 ของประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ บรรพ 1

LW 103

ประวัติศาสตร์กฎหมายไทยและระบบกฎหมายหลัก

2

  หน่วยกิต

 

(Thai Legal History and Major Legal System)

 

ศึกษาวิวัฒนาการกฎหมายไทย อิทธิพลของกฎหมายต่างประเทศในกฎหมายไทยโบราณ การแบ่งสมัยสำคัญในประวัติศาสตร์กฎหมายไทย ศึกษาตัวอย่าง กฎหมาย ไทยโบราณ บางลักษณะ เช่น ละเมิดสัญญา ฯลฯ อิทธิพลของกฎหมายต่างประเทศและวิวัฒนาการของระบบกฎหมายไทยยุคหลังเปรียบเทียบระบบกฎหมาย หลักที่สำคัญของโลก เพื่อทำความเข้าใจกับอิทธิพลและแนวโน้มของกฎหมายไทย ปัจจุบันโดยศึกษาระบบกฎหมายโรมาโน-เยอรมานิค กฎหมายแองโกลแซกซอน กฎหมายสังคมนิยม ฯลฯ

LW 104

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

3

  หน่วยกิต

 

(Introduction to Law)
(สำหรับนักศึกษาคณะอื่นๆ)

 

ศึกษาลักษณะทั่วไปของกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย การใช้กฎหมาย บุคคลและความสามารถ สิทธิและการใช้สิทธิ ระยะเวลาแห่งสภาพบุคคล การกำหนด ตัวบุคคล ความสามารถนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 ลักษณะ 2

LW 105

กฎหมายอาญา ภาค 1

3

  หน่วยกิต

 

(Criminal Law (Part 1))
(สำหรับนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์)

 

ศึกษาลักษณะของกฎหมายอาญา หลักทั่วไปแห่งกฎหมายอาญา และความรับผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1 และศึกษาถึงลักษณะของโทษ
การกำหนดโทษเหตุต่าง ๆ อันเกี่ยวกับการลงโทษทางอาญา และบทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษตามประมวลกฎหมายอาญาภาค
1

LW 201

นิติปรัชญา

2

  หน่วยกิต

 

(Philosophy of Law)

 

ศึกษาเชิงวิเคราะห์แนวความคิดด้านปรัชญากฎหมายของสำนักความคิดต่าง ๆ ที่สำคัญในอดีตและปัจจุบัน ตลอดจนปัญหารากฐานสำคัญในเชิงทฤษฎีกฎหมายอันรวมถึงเรื่องความสัมพันธ์หรือความขัดแย้งระหว่ากฎหมายกับศีลธรรมหรือความยุติธรรม หลักนิติธรรม ธรรมชาติแห่งความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับอำนาจรัฐ บทบาทของกฎหมาย ในการสร้างความเป็นธรรมของสังคม ข้อถกเถียงเรื่องยุติธรรมบนพื้นฐานของหลักเรื่องความเสมอภาค และหลักอรรถประโยชน์ ปัญหาเรื่องการปฏิวัติและการต่อเนื่องของระบบกฎหมาย พันธะหน้าที่ในการเคารพ เชื่อฟังกฎหมาย และปัญหาเรื่องการต่อต้านหรือฝ่าฝืนกฎหมายโดยสันติวิธี

LW 202

กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง

3

  หน่วยกิต

 

(Constitutional Law and Political Institution)

 

ศึกษาประวัติความหมาย และประเภทของรัฐธรรมนูญ รัฐและรูปของรัฐ รัฐบาล และรูปของรัฐบาล การแบ่งแยกอำนาจ อำนาจอธิปไตยและความเกี่ยวพันระหว่างอำนาจเหล่านี้ กฎหมายรัฐธรรมนูญของไทย หลักการทั่วไปของการเลือกตั้ง พรรคการเมือง กฎหมายการเลือกตั้งของไทย

LW 203

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา

3

  หน่วยกิต

 

(Civil and Commercial Code : Juristic Acts and Contracts)

 

ศึกษาลักษณะของนิติกรรม การก่อให้เกิดนิติกรรม การแสดงเจตนาเหตุอันทำให้แสดงเจตนาเสื่อมเสีย เจตนาลวงและนิติกรรมอำพราง การตีความแสดงเจตนา โมฆะและโมฆียกรรม เงื่อนไขและเงื่อนไขเวลา ระยะเวลาอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 ลักษณะ 4 ถึง 6 ลักษณะของสัญญา การก่อให้เกิดสัญญา ผลแห่งสัญญา สัญญาซึ่งมีมัดจำและเบี้ยปรับ ความระงับแห่งสัญญาตาม

 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 ลักษณะ 2

LW 204

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์

3

  หน่วยกิต

 

(Civil and Commercial Code : Property)

 

ศึกษาลักษณะของทรัพย์สิน ประเภทของทรัพย์สิน ความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างทรัพย์ เครื่องอุปกรณ์ ดอกผล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 ลักษณะ 3 ลักษณะและหลักทั่วไปของทรัพยสิทธิ ชนิดของทรัพย์สิทธิตามประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 4

LW 205

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหนี้

3

  หน่วยกิต

 

(Civil and Commerical Code : Obligation)

 

ศึกษาความหมายของหนี้ บ่อเกิดแห่งหนี้ วัตถุแห่งหนี้ ผลแห่งหนี้ การโอนหนี้ ลูกหนี้ เจ้าหนี้หลายคน ความระงับแห่งหนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 ลักษณะ 1

LW 206

กฎหมายอาญา 1

3

  หน่วยกิต

 

(Criminal Law 1)

 

ศึกษาลักษณะของกฎหมายอาญา หลักทั่วไปแห่งกฎหมายอาญา ทฤษฎีว่าด้วยความผิด ทฤษฎีว่าด้วยความรับผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1 ลักษณะของโทษ การกำหนดโทษ เหตุต่าง ๆ อันกระทบกระเทือนถึงการลงโทษทางอาญาบทบัญญัติทั่วไปที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1

LW 207

กฎหมายอาญา 2

3

  หน่วยกิต

 

(Criminal Law 2)

 

ศึกษาความผิดเฉพาะอย่าง คือความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม ความผิดเกี่ยวกับศาสนา ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง ความผิดเกี่ยวกับการค้า ความผิดเกี่ยวกับเพศ ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 ลักษณะ 1 ถึง 9

LW 208

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด จัดการงานนอกสั่ง
ลาภมิควรได้

3

  หน่วยกิต

 

(Civil and Commecil Code : Torts, Management of Affairs Without Mandate and Undue Enrichment)

 

ศึกษาหนี้ซึ่งเกิดโดยมิได้มีสัญญา คือ เรื่องละเมิด โดยทำความเข้าใจเรื่องความรับผิดเพื่อการกระทำของตนเอง ความรับผิดเพื่อการกระทำของบุคคลอื่น ความรับผิดชอบของเจ้าของสัตว์ ความรับผิดของผู้ครอบครองอาคาร ความรับผิดของผู้ครอบครองหรือควบคุมดูแลยานพาหนะอันเดินด้วยเครื่องจักรกล ค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิดนิรโทษกรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 ลักษณะ 5 และศึกษาถึงหนี้ซึ่งเกิดโดยมิได้มีสัญญาอย่างอื่น คือ เรื่องจัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 ลักษณะ 3 และ 4

LW 209

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยซื้อขาย แลกเปลี่ยน  ให้

2

  หน่วยกิต

 

(Civil and Commercial Code : Sale, Exchange, Gift)

 

ศึกษาสัญญาเฉพาะอย่าง คือ สัญญาซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 1 ถึง 3

LW 210

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน

2

  หน่วยกิต

 

จ้างทำของ รับขน
(Civil and Commercial Code : Hire of Property, hire Purchase, Hire of Services, Hire of Work, Carriages)

 

ศึกษาสัญญาเฉพาะอย่าง คือ สัญญาเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 4 ถึง 8

LW 211

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยยืม ฝากทรัพย์ เก็บของในคลังสินค้า ประนีประนอมยอมความ การพนันขันต่อ

2

  หน่วยกิต

 

(Civil and Commerical Code : Loan, Deposit, Warehousing, Compromise, Gambling and Betting)

 

ศึกษาสัญญาเฉพาะอย่าง คือ ยืม ฝากทรัพย์ เก็บของในคลังสินค้า ประนีประนอมยอมความ การพนันขันต่อ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 9, 10, 14, 17 และ 18

LW 212

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันภัย

2

  หน่วยกิต

 

(Civil and Commercial Code : Insurance)

 

ศึกษาสัญญาเฉพาะอย่าง คือ ประกันภัย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 19 และ 21

LW 213

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด

2

  หน่วยกิต

 

(Civil and Commerical Code : Bills, Current Account)

 

ศึกษาสัญญาเฉพาะอย่าง คือ ตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 19 และ 21

LW 214

กฎหมายอาญา ภาค 2-3

3

  หน่วยกิต

 

(Criminal Law : Part 2-3)
(สำหรับนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์)

 

ศึกษาความผิดลักษณะต่าง ๆ ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 และ ความผิด
ลหุโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค
3

LW 215

กฎหมายธุรกิจ 1

3

  หน่วยกิต

 

(Business Law 1)
(สำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ)

 

ศึกษาหลักกฎหมายแพ่งเกี่ยวกับบุคคล นิติกรรม สัญญาขายฝาก หนี้ ทรัพย์สิน
หลักกฎหมายพาณิชย์เกี่ยวกับเอกเทศสัญญาที่สำคัญ เช่น ซื้อขาย แลกเปลี่ยน
ขายฝาก เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน ยืม ให้ ค้ำประกัน ฝากทรัพย์ เก็บของในคลังสินค้า ตัวแทน นายหน้า จำนำ จำนอง บัญชีเดินสะพัด ตั๋วเงิน

LW 301

กฎหมายอาญา 3

3

  หน่วยกิต

 

(Criminal Law 3)

 

ศึกษาความผิดเฉพาะอย่าง คือ ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ความผิดเกี่ยวกับ เสรีภาพและชื่อเสียง ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายอาญาภาค 2 ลักษณะ 10 ถึง 12 ความผิดลหุโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญาภาค 3

LW 302

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย ค้ำประกัน จำนอง จำนำ

2

  หน่วยกิต

 

(Civil and Commercial Code : Suretyship, Mortgage, Pledge)

 

ศึกษาสัญญาเฉพาะอย่าง คือ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 11 และ 13

LW 303

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตัวแทน นายหน้า

2

  หน่วยกิต

 

(Civil and Commercial Code : Agency, Brokerage)

 

ศึกษาสัญญาเฉพาะอย่าง คือ ตัวแทน นายหน้า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 15 และ 16

LW 304

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัว

3

  หน่วยกิต

 

(Civil and Commerical Code : Family)

 

ศึกษากฎหมายครอบครัวให้ทราบเรื่องการสมรส บิดามารดากับบุตร ค่าอุปการะเลี้ยงดู ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5

LW 305

พระธรรมนูญศาลยุติธรรม

3

  หน่วยกิต

 

(Law on Court Organization)

 

ศึกษาประวัติศาลยุติธรรม งานศาลยุติธรรม งานฝ่ายตุลาการ และงานธุรการ
ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกา ผู้พิพากษา เขตศาล อำนาจศาล องค์คณะศาล สำรองผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบแห่งศาลคดีเด็กและเยาวชน

LW 306

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1

3

  หน่วยกิต

 

(Civil Procedure Code 1)

 

ศึกษากระบวนการดำเนินคดีแพ่งให้ทราบบทวิเคราะห์ศัพท์ ศาลคู่ความ การยื่น และส่งคำคู่ความและเอกสาร คำพิพากษาและคำสั่งตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1 ลักษณะ 1 ถึง 4, 6 วิธีพิจารณาสามัญในศาลชั้นต้น วิธีพิจารณาวิสามัญ ในศาลชั้นต้น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 2 ลักษณะ 1 และ 2

LW 307

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2

3

  หน่วยกิต

 

(Civil Procedure Code 2)

 

ศึกษากระบวนการดำเนินคดีแพ่ง (ต่อ)  ให้ทราบการอุทธรณ์และฎีกา วิธีการ ชั่วคราวก่อนพิพากษา และการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 3 และ 4

LW 308

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1

3

  หน่วยกิต

 

(Criminal Procedure Code 1)

 

ศึกษากระบวนการดำเนินคดีอาญา ให้ทราบหลักทั่วไป อำนาจพนักงานสอบสวนและศาล หมายเรียกและหมายอาญา การจับ ขัง จำคุก ค้น และปล่อยชั่วคราว การสอบสวน การชันสูตรพลิกศพ การฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาภาค 1 และภาค 2 วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 3

LW 309

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2

3

  หน่วยกิต

 

(Criminal Procedure Code 2)

 

ศึกษากระบวนการดำเนินคดีอาญา (ต่อ) ให้ทราบการอุทธรณ์และฎีกา การบังคับตามคำพิพากษาและค่าธรรมเนียม การอภัยโทษ เปลี่ยนโทษ และลดโทษ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 4 ภาค 6 และภาค 7 วิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง ตามกฎหมายจัดตั้งและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง

LW 310

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วน บริษัท และสมาคม

2

  หน่วยกิต

 

(Civil and Commercial Code : Partnerships, Companies, Association)

 

ศึกษาสัญญาเฉพาะอย่าง คือ หุ้นส่วน บริษัทและสมาคม ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 22 และ 23

LW 311

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก

3

  หน่วยกิต

 

(Civil and Commercial Code : Succession)

 

ศึกษากฎหมายการสืบมรดก ให้ทราบเรื่องบทบัญญัติทั่วไป สิทธิโดยชอบธรรมในการรับมรดก พินัยกรรม วิธีจัดการและปันทรัพย์มรดก มรดกที่ไม่มีผู้รับ อายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6

LW 312

กฎหมายปกครอง

3

  หน่วยกิต

 

(Administrative Law)

 

ศึกษาความหมาย ที่มาของกฎหมายปกครอง หลักการจัดระเบียบทางปกครอง การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กิจการทางปกครอง บริการสาธารณะ การกระทำทางปกครอง หลักกฎหมายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และการควบคุมฝ่ายปกครอง

LW 313

กฎหมายล้มละลาย

2

  หน่วยกิต

 

(Bankruptcy Law)

 

ศึกษาประวัติและหลักสำคัญของกฎหมายล้มละลาย รวมทั้งให้ทราบกระบวนการดำเนินคดีล้มละลาย

LW 314

กฎหมายลักษณะพยาน

2

  หน่วยกิต

 

(Law of Evidence)

 

ศึกษาลักษณะและกฎเกณฑ์การสืบพยานหลักฐานของศาล ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา หลักในการรับฟังและไม่รับฟังพยานหลักฐาน รวมทั้งหลักเรื่องพยานบอกเล่าและพยานความเห็น ข้อที่ศาลรู้เอง ข้อสันนิษฐาน และหน้าที่นำสืบ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1 ลักษณะ 5 และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 5

LW 315

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

3

  หน่วยกิต

 

(Introduction to Civil and Commercial Code)
(สำหรับนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์)

 

ศึกษาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บางลักษณะ คือ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป บุคคล ทรัพย์ นิติกรรมและสัญญา หนี้ ครอบครัว และมรดก

LW 316

กระบวนการยุติธรรมและระบบศาลไทย

3

  หน่วยกิต

 

(Judicial Process)
(สำหรับนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์)

 

ศึกษากระบวนการยุติธรรมไทย หลักเกณฑ์การดำเนินคดีอาญาในชั้นพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการ สาระสำคัญของการพิจารณาและสืบพยานในศาล ระบบศาลในประเทศไทย กระทรวงยุติธรรมและคณะกรรมการตุลาการ งานฝ่ายตุลาการและงานธุรการของศาล ชั้นของศาล เขตอำนาจศาล องค์คณะศาล

LW 317

กฎหมายธุรกิจ 2

3

  หน่วยกิต

 

(Business Law 2)
(สำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ)

 

ศึกษากฎหมายต่าง ๆ เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจที่สำคัญ ตั้งแต่ก่อตั้ง การจดทะเบียนการขออนุญาตจัดตั้ง วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ การดำเนินการ การเลิกกิจการของสถาบันธุรกิจที่ดำเนินงานโดยเอกชนคนเดียว ห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชน ธุรกิจเงินทุนหลักทรัพย์ และเครดิตฟองซิเอร์ สหกรณ์ รัฐวิสากิจ สมาคม หอการค้า พ... การบัญชี พ... เครื่องหมายการค้า พ... ตลาดหลักทรัพย์ กฎมายที่กำหนดความรับผิดทางอาญาเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ เช่น กฎหมายเกี่ยวกับการกำหนดความรับผิดชอบเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วน บริษัทและการดำเนินธุรกิจอื่น ๆ

LW 401

กฎหมายแรงงานและประกันสังคม

3

  หน่วยกิต

 

(Labour and Social Security Law)

 

ศึกษากำเนิดและหลักสำคัญของกฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายแรงงานสัมพันธ์และกฎหมายประกันสังคม

LW 402

กฎหมายที่ดิน

3

  หน่วยกิต

 

(Land Law)

 

ศึกษาประวัติและหลักสำคัญของกฎหมายที่ดิน กฎหมายเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินและกฎหมายอาคารชุด

LW 403

กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง

3

  หน่วยกิต

 

(Public International Law)

 

ศึกษาที่มาและหลักเบื้องตันของกฎหมายระหว่างประเทศ สิ่งที่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายระหว่างประเทศ เขตแดนของรัฐ ทะเลหลวง องค์การของรัฐในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กิจการระหว่างประเทศ การระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศ สงคราม ความเป็นกลาง

LW 404

กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันทางการคลังของรัฐ

3

  หน่วยกิต

 

(Financial Institution Law)

 

ศึกษาหลักกฎหมายการคลังที่เกี่ยวกับการเงิน การคลัง วิธีการงบประมาณ และระบบภาษีอากร หลักเศรษฐสาสตร์ที่เกี่ยวกับการเงินและการคลัง ซึ่งองค์กรของรัฐอันได้แก่ฝ่ายนิติบัญญัติใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารประเทศ

LW 405

กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลและคดีอาญา

3

  หน่วยกิต

 

(Private International Law)

 

ศึกษาที่มาและหลักเบื้องต้นของกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล การจำแนกบุคคลตามสภาพทางภูมิศาสตร์ การจำแนกนิติบุคคลตามสภาพทางภูมิศาสตร์ การได้สิทธิหรือสถานะของคนต่างด้าว การขัดกันแห่งกฎหมาย อำนาจหน้าที่และอำนาจศาล อำนาจเด็ดขาดของรัฐในคดีอาญา การร่วมมือระหว่างประเทศปราบอาชญากรรม การส่งผู้ร้ายข้ามแดน ผลของคำพิพากษาทางอาญาทางต่างประเทศ

LW 406

กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร

3

  หน่วยกิต

 

(Taxation Law)

 

ศึกษาหลักการของการภาษีอากรและรายได้อื่น ๆ ของรัฐบาล ชนิดของภาษี และอัตราภาษี นโยบายภาษี การบริหารงานด้านภาษี สาระสำคัญของกฎหมาย ภาษีอากร

LW 407

เศรษฐศาสตร์การเมืองสำหรับนักกฎหมาย

3

  หน่วยกิต

 

(Political Economics for Lawyers)

 

ศึกษาความรู้อันเป็นรากฐานในทางเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีและระบบเศรษฐกิจแนวความคิดของสำนักต่าง ๆ ระบบเศรษฐกิจเปรียบเทียบ ระบบเศรษฐกิจของไทย รากฐานความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ จุดมุ่งหมายของเศรษฐกิจและสังคม ปัญหาเศรษฐกิจในปัจจุบัน

LW 408

สังคมการเมืองสำหรับนักกฎหมาย

3

  หน่วยกิต

 

(Political Sociology for Lawyers)

 

ศึกษาความเป็นจริงทางการเมืองโดยใช้ทฤษฎีทางสังคมวิทยาของสำนักต่าง ๆ
เพื่อทำความเข้าใจกับสภาพของอำนาจทางการเมืองในประเทศเสรีประชาธิปไตย ประเทศสังคมนิยม ประเทศกำลังพัฒนาและใช้เป็นแนวทางวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางกฎหมายและการเมืองในประเทศ

LW 409

กฎหมายทหาร

3

  หน่วยกิต

 

(Military Law)

 

ศึกษากฎหมายอาญาทหาร ธรรมนูญศาลทหาร และกฎอัยการศึก

LW 410

กฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ

3

  หน่วยกิต

 

(Comparative Constitutional Law)

 

ศึกษาความหมายของกฎหมายเปรียบเทียบ และรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบและศึกษาถึงหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญในประเทศที่สำคัญ เพื่อเป็นแนววิเคราะห์กฎมาย
รัฐธรรมนูญของไทย

LW 411

กฎหมายปกครองเปรียบเทียบ

3

  หน่วยกิต

 

(Comparative Administrative Law)

 

ศึกษาความหมายของกฎหมายเปรียบเทียบ และกฎหมายปกครองเปรียบเทียบ และศึกษาถึงหลักกฎหมายปกครองในประเทศที่สำคัญ เพื่อเป็นแนววิเคราะห์กฎหมายปกครองของไทย

LW 412

กฎหมายว่าด้วยระบบพรรคการเมือง

3

  หน่วยกิต

 

(Law on Political Parties)

 

ศึกษาระบบพรรคการเมือง แนวนโยบายและวิธีดำเนินงานของพรรคการเมือง กฎหมายและกฎข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับพรรคการเมือง

LW 413

กฎหมายเลือกตั้ง

3

  หน่วยกิต

 

(Election Law)

 

ศึกษากฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งและกฎข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง

LW 414

กฎหมายศุลกากร

3

  หน่วยกิต

 

(Customs Law)

 

ศึกษาพระราชบัญญัติศุลกากร พระราชกฤษฎีกากำหนดพิกัดอัตราภาษีศุลกากร ระเบียบการชำระภาษีศุลกากรขาเข้าและขาออก

LW 415

กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดิน

3

  หน่วยกิต

 

(Land Reform Law)

 

ศึกษาขอบเขตและการได้มาซึ่งสิทธิในที่ดิน หลักการใช้ประโยชน์ในที่ดิน ความสัมพันธ์ตามกฎหมายระหว่างผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินกับรัฐหรือเอกชน การจัดระบบที่ดิน ตลอดจนกฎหมายและกฎข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดระบบที่ดินเพื่อความเป็นธรรมในสังคม

LW 416

กฎหมายว่าด้วยการเกษตรและวิธีพิจารณาความในศาลเกษตร

3

  หน่วยกิต

 

(Agricultural Law and Procedure of the Court)

 

ศึกษาหลักกฎหมายเกี่ยวกับเกษตรกร กฎหมายและกฎข้อบังคับต่าง ๆเกี่ยวกับวิธีพิจารณาความในศาลเกษตร

LW 417

กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

3

  หน่วยกิต

 

(Law on Administration of State Affairs)

 

ศึกษาหลักสำคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายและกฎข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

LW 418

กฎหมายเกี่ยวกับการขนส่งและการจราจร

3

  หน่วยกิต

 

(Transportation and Traffic Law)

 

ศึกษากฎหมาย กฎข้อบังคับและวิธีดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับการขนส่ง กฎหมายและกฎข้อบังคับต่าง ๆ เกี่ยวกับการจราจร ทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ

LW 419

ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย

3

  หน่วยกิต

 

(English for Lawyers)

 

ศึกษาถ้อยคำสำนวนกฎหมายเป็นภาษาอังกฤษ