หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต

(ภาษาอังกฤษ)

 

โครงสร้างหลักสูตร

1.     หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                             33                             หน่วยกิต

2.     หมวดวิชาเฉพาะ                                                    107             หน่วยกิต

        2.1   วิชาชีพ                                                           47               หน่วยกิต

        2.2   วิชาเอก                                                            42                           หน่วยกิต

        2.3   วิชาโท                                                            18              หน่วยกิต

3.     หมวดวิชาเลือกเสรี                                                     5              หน่วยกิต

                                                                    รวม              145                หน่วยกิต

 

1.    หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                    33                   หน่วยกิต

            RU 100 ความรู้คู่คุณธรรม (บังคับไม่นับหน่วยกิต)

      1.1  สังคมศาสตร์                                        6                     หน่วยกิต

  3     หน่วยกิต           

 

เลือกเรียน
 
1 กระบวนวิชา                    

 
              EF 105  การศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม                                         

               PS 110  การเมืองการปกครองไทย

               PC 103  จิตวิทยาทั่วไป                                                                      3    หน่วยกิต

      1.2 มนุษยศาสตร์                                        9                     หน่วยกิต

เลือกเรียน  1 กระบวนวิชา     

 

 

 3    หน่วยกิต           

 
              AR 103 ศิลปวิจักษณ์                                                                         

               MU 103 ดนตรีวิจักษณ์                

               HE 105 อนามัยส่วนบุคคลและชุมชน                                                  2    หน่วยกิต

               LB 103 การใช้ห้องสมุด                                                                    1    หน่วยกิต

               PE 103 พลศึกษา                                                                              1    หน่วยกิต

               PY 103 ปรัชญาเบื้องต้น                                                                    3    หน่วยกิต

        1.3 ภาษา                                                 12                  หน่วยกิต

              EN 101 ประโยคพื้นฐานและศัพท์ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน                   3    หน่วยกิต

               EN 102 ประโยคและศัพท์ทั่วไป                                           3             หน่วยกิต            TH 101  ลักษณะการใช้ภาษาไทย                                                     3    หน่วยกิต

               TH 102  ความรู้ทั่วไปทางวรรณคดีไทย                                                 3    หน่วยกิต

 

      1.4 คณิต-วิทยาศาสตร์                                  6                     หน่วยกิต

เลือกเรียน 1 กระบวนวิชา     

 

 

 3    หน่วยกิต           

 
              IT  105 ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น                                                     

               MA 103 คณิตศาสตร์พื้นฐาน

               SC 103  วิทยาศาสตร์พื้นฐาน                                                             3    หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ                                             107                หน่วยกิต

      2.1 วิชาชีพ                                                 47              หน่วยกิต

            2.1.1   วิชาชีพพื้นฐาน                             27              หน่วยกิต

                   ET 303 เทคโนโลยีการศึกษา                                                     3    หน่วยกิต

                        CU 203 หลักสูตรและวิธีสอนทั่วไป                                           3    หน่วยกิต

                        EF 313 หลักการศึกษา                                                              3    หน่วยกิต

                        MR 203 ความรู้เกี่ยวกับสถิตและวิจัยทางการศึกษา                         3    หน่วยกิต

                        MR 303 การประเมินผลการศึกษา                                               3    หน่วยกิต

                        PC 315 จิตวิทยาการศึกษา                                                         3    หน่วยกิต

                        TL 406 การฝึกสอน                                                                 6    หน่วยกิต

                        TL 407 สัมมนาการสอน                                                           3    หน่วยกิต

               2.1.2   วิชาชีพเฉพาะสาขา                        14               หน่วยกิต

                   TL 321 พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 1                              4    หน่วยกิต

                        TL 322 พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 2                              4    หน่วยกิต

                        TL 324 ปฏิบัติการสอนฟังและพูดภาษาอังกฤษก่อนการฝึกสอน      3    หน่วยกิต

                        TL 325 ปฏิบัติการสอนอ่านและเขียนภาษาอังกฤษก่อนการฝึกสอน3      หน่วยกิต

               2.1.3 วิชาชีพเลือก                                  6-12            หน่วยกิต

1.      นักศึกษาต้องเลือกจากทั้ง 2.1.3.1 และ 2.1.3.2

2.      นักศึกษาที่ต้องเรียนกระบวนวิชา TL 406(การฝึกสอน) ให้เลือกไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต นักศึกษาที่ได้รับการยกเว้นการฝึกสอนให้เลือกไม่น้อยกว่า
12
หน่วยกิต

2.1.3.1 กลุ่มวิชาชีพภาษาอังกฤษ

       CU 226   การวิเคราะห์หนังสือเรียนและหนังสืออ่าน           3    หน่วยกิต

                       ประกอบวิชาภาษาอังกฤษ

       MR 325   การประเมินผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ              3    หน่วยกิต

                                 TL 320         นวัตกรรมทางการสอนภาษาอังกฤษ                      3       หน่วยกิต

       TL 424       การสร้างแบบฝึกหัดวิชาภาษาอังกฤษ                      3       หน่วยกิต

       TL 426       ทฤษฎีการสอนวิชาภาษาอังกฤษ                      3    หน่วยกิต

       TL 427       การสอนซ่อมเสริมวิชาภาษาอังกฤษ                        3       หน่วยกิต

       TL 429       สัมมนาครูวิชาภาษาอังกฤษ                                   3       หน่วยกิต

2.1.3.2  กลุ่มวิชาทางการศึกษา

      CU403       ปัญหาและแนวโน้มของหลักสูตรและการสอน  3    หน่วยกิต

       EA 415 กฎและระเบียบปฏิบัติในโรงเรียน                          3    หน่วยกิต

       TL 213 วาทการสำหรับครู                                               3    หน่วยกิต

       TL 303       การจัดกิจกรรมกลุ่มในโรงเรียน                       3    หน่วยกิต

       TL 400       การจัดการเรียนการสอนแบบเอกัตบุคคล           3    หน่วยกิต

       TL 408       การศึกษาเป็นรายบุคคล                                        3       หน่วยกิต

       TL 409       การนิเทศการสอน                                               3       หน่วยกิต

      2.2 วิชาเอก                                                42                              หน่วยกิต

            2.2.1 วิชาเอกบังคับ                                 30            หน่วยกิต

                   EN 201 การอ่านเอาความ                                                        3    หน่วยกิต

                        EN 203 การอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ                                      3    หน่วยกิต

                        EN 204  การสนทนาในลักษณะที่กำหนดให้                               3    หน่วยกิต

                        EN 205  การเขียนประโยคต่างๆและอนุเฉทสั้นๆ                         3    หน่วยกิต

                        EN 230 ความรู้เบื้องต้นในเรื่องวรรณคดีอังกฤษและ                    3    หน่วยกิต

                                      วรรณคดีอเมริกัน

                        EN 309 การฟังเพื่อความเข้าใจ 1                                              3    หน่วยกิต

                        EN 405 การเขียนบทย่อความ บทแสดงความเห็น                         3    หน่วยกิต

                                      และจดหมาย

                        LI 311    สัทวิทยา  1                                                                3    หน่วยกิต

                        TL223    ภาษาศาสตร์สำหรับครู                                                3    หน่วยกิต

                        TL326    ระบบไวยกรณ์ภาษาอังกฤษสำหรับครู                            3    หน่วยกิต

        2.2.2       วิชาเอกเลือก                                           12                     หน่วยกิต

             ให้นักศึกษาเลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพียงกลุ่มเดียว

                 2.2.2.1    กลุ่มการสอนภาษาอังกฤษ

                   CU 423 วรรณกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอน                              3    หน่วยกิต

                        EN 202 การอ่านตีความ                                                           3    หน่วยกิต

 

                        EN 206 การเขียนอนุเฉทชนิดต่างๆ                                           3    หน่วยกิต

                        EN 303 การสนทนาในเรื่องทั่วๆไป                                          3    หน่วยกิต

                        LI 312    วากยสัมพันธ์ศึกษา                                                     3    หน่วยกิต

                        LI 313    ความรู้เบื้องต้นทางอรรถศาสตร์                                    3    หน่วยกิต

                        TL 225   ภาษาอังกฤษแนวเปรียบเทียบเพื่อการสอน       3             หน่วยกิต

               2.2.2.2 กลุ่มภาษาอังกฤษธุรกิจ

                        EN 303 การสนทนาในเรื่องทั่วๆไป                                          3    หน่วยกิต

                        EN 320 ภาษาอังกฤษในเรื่องการสมัครงาน                                3    หน่วยกิต

                        EN 321 ภาษาอังกฤษที่ใช้ในสำนักงาน                                     3    หน่วยกิต

                        EN 326 ภาษาอังกฤษในสาขาบริหารธุรกิจ                                 3    หน่วยกิต

                        EN 409 การฟังเพื่อความเข้าใจ 2                                              3    หน่วยกิต

                        EN 420 ภาษาอังกฤษสำหรับเลขานุการ                                     3    หน่วยกิต

               2.2.2.3 กลุ่มภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว

                   EN 303 การสนทนาในเรื่องทั่วๆไป                                          3    หน่วยกิต

                        EN 306 การอ่านเพื่อการศึกษาข้อเท็จจริง                                   3    หน่วยกิต

                        EN 320 ภาษาอังกฤษในเรื่องการสมัครงาน                                3    หน่วยกิต

                        EN 323 ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์                                      3    หน่วยกิต

                        EN 409 การฟังเพื่อความเข้าใจ  2                               3             หน่วยกิต

               2.2.2.4 กลุ่มการแปล

                        EN 306 การอ่านเพื่อการศึกษาข้อเท็จจริง                                   3    หน่วยกิต

                        EN 322 จุดมุ่งหมาย หลักการ และวิธีแปล                    3             หน่วยกิต

                        EN 409 การฟังเพื่อความเข้าใจ 2                                              3    หน่วยกิต

                        EN 423 การแปลวรรณกรรมสำหรับเด็ก                                     3    หน่วยกิต

                        EN 424 การแปลข่าวและสารคดี                                               3    หน่วยกิต

                        EN 425 การแปลเรื่องสั้นและนวนิยาย                                       3    หน่วยกิต

                        EN 426 การแปลบทภาพยนตร์และบทโทรทัศน์                          3    หน่วยกิต

                        LI 313    ความรู้เบื้องต้นทางอรรถศาสตร์                                    3    หน่วยกิต

               2.2.2.5 กลุ่มภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมวลชน                

                        EN 305 การเขียนเชิงสาธก                                                      3    หน่วยกิต

                        EN 306 การอ่านเพื่อศึกษาข้อเท็จจริง                                         3    หน่วยกิต

                        EN 320 ภาษาอังกฤษในเรื่องการสมัครงาน                                3    หน่วยกิต

                        EN 406 การเขียนความเรียงและบทวิจารณ์                                 3    หน่วยกิต

                        EN 421 ภาษาอังกฤษในหนังสือพิมพ์                                        3    หน่วยกิต

                        EN 422   การเขียนแบบสร้างสรรค์เบื้องต้น                   3             หน่วยกิต

 

      2.3 วิชาโท                                                 18                   หน่วยกิต

 

3.    หมวดวิชาเลือกเสรี                                        5                     หน่วยกิต