สำนักและสถาบัน

 

·       สำนักงานอธิการบดี

·       สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล

·       สำนักหอสมุดกลาง

·       สำนักเทคโนโลยีการศึกษา

·       สำนักพิมพ์

·       สำนักกีฬา

·       สถาบันคอมพิวเตอร์

·       สถาบันวิจัยและพัฒนา

·       สถาบันการศึกษานานาชาติ

·       สถาบันวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยรามคำแหงเฉลิมพระเกียรติ

·       สถาบันภาษา

·       สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ

·       สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานอธิการบดี

 

สำนักงานอธิการบดีแบ่งส่วนราชการเป็น  กองดังนี้

1. กองกลาง

2. กองคลัง

3. กองการเจ้าหน้าที่

4. กองกิจการนักศึกษา

5. กองแผนงาน

6. กองอาคารสถานที่

7. กองงานวิทยาเขต

8. กองบริการการศึกษา

 

-          กองกลาง

มีหน้าที่เกี่ยวกับงานสารบรรณ งานประชาสัมพันธ์ งานการประชุมและพิธีการ

-          กองคลัง

มีหน้าที่เกี่ยวกับงานการเงิน การบัญชี งานงบประมาณ งานพัสดุ

-          กองการเจ้าหน้าที่

มีหน้าที่เกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล งานฝึกอบรม งานสวัสดิการ งานทะเบียนประวัติ งานวินัยและนิติกร

-          กองกิจการนักศึกษา

มีหน้าที่เกี่ยวกับงานนักศึกษาวิชาทหาร งานแพทย์และอนามัย งานวินัยนักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานแนะแนวและทุนการศึกษา

-          กองแผนงาน

มีหน้าที่เกี่ยวกับงานวิจัยสถาบัน งานวางผังแม่บท งานวิเคราะห์และประสานการวางแผน งานวิเทศสัมพันธ์ และงานธุรการ

-          กองอาคารสถานที่

มีหน้าที่เกี่ยวกับงานบริการความปลอดภัย งานสาธารณูปโภค งานช่างและยานพาหนะ งานอาคารสถานที่และงานธุรการ

-          กองงานวิทยาเขต

มีหน้าที่รับผิดชอบการเรียนการสอนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยรามคำแหงและแบ่งหน้าที่การบริหารงานออกเป็น 6 งาน คือ งานเลขานุการ งานอาคารและสถานที่ งานช่าง และยานพาหนะ งานแพทย์และอนามัย งานกิจการและบริการนักศึกษาและงานโสตทัศนศึกษา

-          กองบริการการศึกษา

มีหน้าที่เกี่ยวกับงานพัฒนาหลักสูตรและการสอน งานพัฒนาอาจารย์ งานพัฒนาสื่อการสอน และประสานงานการบรรยายสรุปและการบรรยายผ่านดาวเทียมสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติส่วนภูมิภาค

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
(
สวป.)

 

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล(สวป.) มีหน้าที่รับผิดชอบงานหลัก

ของมหาวิทยาลัยด้านการรับสมัครนักศึกษา การลงทะเบียนเรียน การจัดตารางสอบ และการประมวลผลการศึกษาและขึ้นทะเบียนบัณฑิต โดยนักศึกษาสามารถขอใช้บริการต่างๆ ได้ดังนี้

ชั้น 1

1.ฝ่ายหนังสือสำคัญ (ฝน.) โทร. 0-2310-8604 ให้บริการเกี่ยวกับ

- ใบรับรองการเป็นนักศึกษา (ช่องที่ 5)

- ใบรับรองบำเหน็จหรือบำนาญตกทอด (ช่องที่ 5)

- ใบรับรองเวลาสอบ , ใบรับรองลักษณะวิชา (ช่องที่ 5)

- ทุนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลเรียนดี 5G (ช่องที่ 5)

- ใบรับรองเวลาเรียน (ช่องที่ 5)

- ตรวจสอบคุณวุฒิที่จบจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

- ใบรับรองสภาฯทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ช่องที่ 4)

- ใบแปลปริญญาบัตร ภาษาอังกฤษ (ช่องที่ 4)

- การยื่นคำร้องขอรับอนุปริญญา (ช่องที่ 5-6)

- ขอแจ้งจบภาคสุดท้ายที่ลงทะเบียนเรียน (ช่องที่ 6)

- การขึ้นทะเบียนบัณฑิต (ช่องที่ 4)

- การขอรับปริญญาบัตร (รับด้วยตนเอง) (ช่องที่ 6)

- รับรองสำเนาถูกต้องใบปริญญาบัตร (ช่องที่ 6)

2.ฝ่ายจัดตารางสอนและลงทะเบียน (ฝท.) โทร0-2310-8616 ให้บริการเกี่ยวกับ

- การบอกเลิกและสับเปลี่ยนกระบวนวิชา (ช่องที่ 11)

- การขอถ่ายเอกสารหลักฐานการลงทะเบียนเรียนเพื่อใช้ในการเข้าสอบ
 
(ช่องที่ 9)

- จ่ายคำร้องคืนเงิน หลังการบอกเลิกกระบวนวิชา (ช่องที่ 7)

- รับลงทะเบียนเรียนทางไปษณีย์

3.ฝ่ายประมวลผลการศึกษา (ฝศ.) โทร. 0-2310-8603 ให้บริการเกี่ยวกับ

-ใบรับรองผลการศึกษา(Transcript)ที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา สมัครงาน ศึกษาต่อขอทุนการศึกษา ฯลฯ(ช่องที่ 2)

-ใบรับรองผลการศึกษา การตรวจสอบผลการเรียน (check-grade Barcode) เพื่อตรวจสอบหน่วยกิต(ช่องที่ 2)

-ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ที่สำเร็จการศึกษา ซึ่งสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้วฉบับภาษาไทย ภาษาอังกฤษ (ช่องที่ 3)

-จัดส่งผลการสอบรายบุคคลของนักศึกษาส่วนภูมิภาค

ชั้น 2

ฝ่ายทะเบียนและประวัตินักศึกษา (ฝป.) โทร. 0-2310-8605 ให้บริการเกี่ยวกับ

-การทำบัตรประจำตัวนักศึกษา (กรณีบัตรหาย บัตรชำรุด บัตรหมดอายุ)

-การติดต่อขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล

-การขอแก้ไขชื่อ-นามสกุล ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

-การย้ายคณะและเปลี่ยนสาขาวิชา

-การแจ้งย้ายที่อยู่ (เฉพาะทางไปรษณีย์)

-การลาออกจากการเป็นนักศึกษา

-การขอถ่ายเอกสารใบสมัครเพื่อเข้าสอบ(ในกรณีบัตรหายหรือไม่ได้เอามา)

-ตรวจสอบประวัตินักศึกษา

-บริการทำบัตรประจำตัวนักศึกษาส่วนภูมิภาคในกรณีต่างๆ


ชั้น
3

ฝ่ายรับสมัคร (ฝร.) โทร. 0-2310-8615 ให้บริการเกี่ยวกับ

-การติดต่อขอซื้อใบสมัครทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

-การรับสมัครนักศึกษาทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

-การรับสมัครเป็นกรณีพิเศษ สำหรับผู้ศึกษาเป็นรายกระบวนวิชาโดยไม่รับปริญญา โดยต้องมีวุฒิจบ ม.3

-การรับสมัครโดยการเทียบโอนย้ายต่างสถาบัน

-การติดต่อเมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับวุฒิบัตร

-การตรวจสอบวุฒิบัตร (วุฒิบัตรที่ใช้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา)

-การติดต่อประสานงานของศูนย์บริการวิชาการส่วนภูมิภาค (ศบภ.มร.)

ชั้น 6

1.ฝ่ายจัดตารางสอบและกรรมการคุมสอบ (ฝก.) โทร. 0-2310-8611 ให้บริการเกี่ยวกับ

-การจัดห้องสอบและที่นั่งสอบ

-การจัดกรรมการควบคุมการสอบ

-การกำหนดสีข้อสอบ

-บริการตารางสอบไล่รายบุคคล

-การตรวจสอบจำนวนนักศึกษาที่เข้าสอบ และขาดสอบในแต่ละกระบวนวิชา

-ดำเนินการจัดสอบสำหรับสนามสอบส่วนภูมิภาค

2. ฝ่ายจัดตารางสอนและลงทะเบียน (ฝท.) โทร. 0-2310-8610 ให้บริการเกี่ยวกับ

-การลงทะเบียนเรียนกรณีพิเศษ

-ปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน

-การติดต่อเนื่องจากสอบที่นั่งเสริม

-การตรวจสอบสถานภาพการเป็นนักศึกษา

-การเทียบโอนหน่วยกิต

-การถูกลงโทษห้ามลงทะเบียนเรียน

-การตรวจสอบกระบวนวิชาที่เปิดสอน

-การตรวจสอบวัน เวลาและสถานที่เรียน

-การขอใช้ห้องเรียน ห้องสอบ

-บริการโอนย้ายนักศึกษาส่วนกลางไปภูมิภาค และภูมิภาคไปส่วนกลาง

ชั้น 7

ศูนย์บริการวิชาการและสนเทศ (ศว.) โทร. 0-2310-8612 ให้บริการเกี่ยวกับ

-ข้อมูลการศึกษาในมหาวิทยาลัยรามคำแหง

-การติดต่อขอรับบริการแนะแนวการศึกษาด้วยตนเองทางจดหมาย ทางโทรศัพท์ (ชั้น1และชั้น7)

-การบริการทางด้านข้อมูลนักศึกษาในมหาวิทยาลัยรามคำแหง

-บริการเอกสารทางด้านสายงานประกอบอาชีพของบัณฑิต

  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

-ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานของหน่วยงาน/บริษัทต่างๆ

-บริการห้องสมุด/ห้องสมุดอาชีพ

-บริการถ่ายสำเนาเอกสารจากไมโครฟิล์ม

-สถิตินักศึกษา และบัณฑิตของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


สำนักหอสมุดกลาง

 

การบริการของสำนักหอสมุดกลาง

          “สำนักหอสมุดกลาง” แหล่งข่าวข้อมูลความรู้หรือสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเรียน การสอน การศึกษาค้นคว้าและวิจัยของนักศึกษา และคณาจารย์มหาวิทยาลัยรามคำแหง สำนักหอสมุดกลาง มีที่ทำการเป็นอาคาร 5 ชั้น 3 หลัง ติดต่อกัน ตั้งอยู่ทางด้านซ้ายของพระรูปพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

            ปัจจุบันสำนักหอสมุดกลาง ได้ให้บริการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ แก่ผู้ใช้บริการสำนักหอสมุดกลางทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยโดยผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการต่างๆได้ดังนี้

            บริการระบบ OPAC (Online Public Access Catalog) / Web OPAC เป็นบริการสืบค้นฐานข้อมูลหนังสือ เอกสาร วารสาร วัสดุไม่ตีพิมพ์ ฯลฯ ของห้องสมุด/ข้อมูล และบริการของห้องสมุด รวมทั้งสามารถเสนอแนะหนังสือ และบริการที่ต้องการได้ในแบบ Online ฐานข้อมูลดังกล่าวให้รายละเอียดทางบรรณานุกรมแทนบัตรรายการ โดยสืบค้นผ่านระบบ

            -OPAC (Telnet ที่ Library.Lib.ru.ac.th lez in : library)

            -Web OPAC ที่ http://www.lib.ru.ac.th

*บริการฐานข้อมูลสำเร็จรูป ซีดี-รอม (CD-ROM) ให้บริการสืบค้นสารสนเทศเฉพาะสาขาวิชาจากฐานข้อมูลสำเร็จรูปในลักษณะที่เป็นบรรณานุกรมและสาระสังเขปจากบทความในวารสารและเอกสาร

*บริการฐานข้อมูลสื่อผสม (Multi media) มี 47 ฐานข้อมูล เช่น ไปดูให้เต็มตาความล้ำค่าเต็มไทย , History of the world

*บริการฐานข้อมูลตุลาการ รวบรวมคำพิพากษาฎีกา และคำสั่งร้องของศาลฎีกา โดยเชื่อมโยงกับศูนย์บริการข้อมูลตุลาการกระทรวงยุติธรรม

-บริการฐานข้อมูลรัฐสภา เป็นฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเอกสาร ข้อมูลสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา รัฐสภา รวมกฎหมาย ข้อมูลงบประมาณ โดยเชื่อมโยงกับศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

*บริการฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง เนื้อหาจากต้นฉบับ

-บริการฐานข้อมูล Journal linle

เป็นฐานข้อมูลวารสารภาษาไทย และภาษาต่างประเทศทุกสาขาวิชา ของห้องสมุด สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ผู้ใช้สามารถสืบค้นผ่านเครือข่าย Internet ที่ 
http:// www.journallink.or.th
ภายใต้ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง หมายเลข ISSN และชื่อสถาบัน

*บริการฐานข้อมูลดรรชนีวารสารภาษาไทย TJNI

เป็นฐานข้อมูลดรรชนีวารสารด้านการเงิน และธุรกิจการศึกษา ข่าวรามคำแหง คอมพิวเตอร์ มนุษย์ศาสตร์ รัฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีผู้ใช้สามารถสืบค้นผ่านเครือข่าย Internet ที่  http://website.LiB.Ru.ac.th

*บริการฐานข้อมูลดรรชนีไมโครฟิล์ม  หนังสือพิมพ์ภาษาไทย (MMI) เป็นฐานข้อมูลดรรชนีหนังสือพิมพ์ที่ถ่ายบันทึกลงไมโครฟิล์ม ตั้งแต่ปี 2514-ปัจจุบันได้แก่ หนังสือพิมพ์สยามรัฐ(รายวัน,รายสัปดาห์) มติชน(รายวัน,รายสัปดาห์) ไทยรัฐ เดลินิวส์  กรุงเทพธุรกิจ ประชาชาติธุรกิจ ฐานเศรษฐกิจ ผู้ใช้สามารถสืบค้นผ่านเครือข่าย Internet ที่  http://website.LiB.Ru.ac.th

*บริการยืมหนังสือและเอกสารระหว่างห้องสมุด เป็นความร่วมมือในการยืมทรัพยากร สารสนเทศ ระหว่างห้องสมุด สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานอื่นๆเมื่อผู้ใช้มีความต้องการเอกสาร สิ่งพิมพ์ของห้องสมุดอื่นๆ ที่ตรวจสอบแล้วว่าไม่มีอยู่ในสำนักหอสมุดกลาง ผู้ใช้สามารถติดต่อขอให้บรรณารักษ์ดำเนินการให้ได้ โดยการขอยืมฉบับจริง/ขอถ่ายสำเนาจากห้องสมุดนั้น หรือผู้ใช้ไปติดต่อขอยืมด้วยตนเองได้  บรรณารักษ์จะเป็นผู้ออกแบบฟอร์มการยืมให้

บริการทั้งหมดดังได้กล่าวข้างต้นนั้น เป็นบริการที่สำคัญ ทั้งสามารถเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ใช้ได้อย่างมาก บริการนอกเหนือจากนั้นสามารถติดต่อได้โดยตรงที่สำนักหอสมุดกลาง ซึ่งยินดีรับใช้ผู้มาใช้บริการตลอดเวลา

เวลาที่เปิดบริการ

            วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 7.30 - 21.00.

            วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 8.30 – 16.30.

วันเสาร์ก่อนสอบภาคปกติ 1 เดือน เวลา 8.30 – 21.00.     
วันหยุดราชการประจำปี ปิดบริการ

 

 


สถานที่ที่ให้บริการ

บริการ

สถานที่

โทรศัพท์

บริการยืม-คืน หนังสือทั่วไป

อาคาร 1 ชั้น 1

0-2310-8636

บริการหนังสือนวนิยาย/เรื่องสั้น

อาคาร 1 ชั้น 1

-

บริการหนังสือจอง

อาคาร 1 ชั้น 2

0-2310-8637

บริการหนังสือปริญญาโท

อาคาร 1 ชั้น 2

0-2310-8637

บริการหนังสือและสิ่งพิมพ์ทั่วไป 1 (หมวด A-H)

อาคาร 1 ชั้น 3

0-2310-8638

บริการหนังสือและสิ่งพิมพ์ทั่วไป 2 (หมวด J-P)

อาคาร 1 ชั้น 4

0-2310-8639

บริการหนังสือและสิ่งพิมพ์ทั่วไป 3 (หมวด Q-Z)

อาคาร 1 ชั้น 5

0-2310-8641

บริการวารสาร เอกสาร หนังสือพิมพ์

อาคาร 2 ชั้น 1-3

0-2310-8642

บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า

อาคาร 3 ชั้น 1

0-2310-8646

บริการสืบค้นสารนิเทศจากฐานข้อมูล

อาคาร 3 ชั้น ลอย

0-2310-8632-4ต่อ23

บริการสิ่งพิมพ์รัฐบาล/สิ่งพิมพ์ ม..

อาคาร 3 ชั้น 2

0-2310-8646

บริการวิทยานิพนธ์/หนังสืออนุสรณ์

อาคาร 3 ชั้น 3

0-2310-8632-4

บริการวัสดุไม่ตีพิมพ์

อาคาร 3 ชั้น 4

0-2310-8647

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา

 

เป็นอาคารทำการ 4 ชั้น ตั้งอยู่ทางด้านขวาของตึกอำนวยการที่วิทยาเขตบางนา

เวลาเปิดบริการ ระหว่างเปิดภาคการศึกษา

            วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 – 18.30.

            วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 8.30 – 16.30.

            วันหยุดราชการประจำปี ปิดบริการ

ระหว่างปิดภาคการศึกษา

            วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30.

            วันเสาร์/อาทิตย์/นักขัตฤกษ์ ปิดบริการ

หลักฐานในการสมัครเป็นสมาชิกห้องสมุด

-บัตรประจำตัวนักศึกษา

-บัตรประจำตัวประชาชน

-ใบเสร็จชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนภาคเรียนปัจจุบัน

การเป็นสมาชิกมีกำหนดอายุ 1 ภาคการศึกษา เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาต้องนำใบเสร็จชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนภาคเรียนปัจจุบันมาต่ออายุสมาชิกห้องสมุดทุกภาคการศึกษา

ติดต่อเป็นสมาชิกห้องสมุดได้ที่อาคาร 1 ชั้น 1 สำนักหอสมุดกลาง หรือฝ่ายห้องสมุดวิทยาเขตบางนา

ให้บริการ

บริการ

สถานที่

โทรศัพท์

บริการยืม-คืน หนังสือทั่วไป

ชั้น 1

0-2316-8360 ต่อ 23

บริการทำบัตรสมาชิกห้องสมุด

ชั้น 1

0-2316-8360 ต่อ 21,23

บริการวารสาร/เอกสาร/หนังสือพิมพ์

ชั้น 1

0-2316-8360 ต่อ 22

บริการหนังสือทั่วไป  (หมวด A- Z)

ชั้น 2

0-2316-8360 ต่อ 21

บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า

ชั้น 3

0-2316-6473 ต่อ 19

บริการหนังสือจอง/ตำราเรียน มร.

ชั้น  3

0-2316-6473 ต่อ 18

บริการหนังสืออ้างอิง/สิ่งพิมพ์ ม.. / สิ่งพิมพ์รัฐบาล

ชั้น 4

0-2316-6473 ต่อ 19

บริการวัสดุไม่ตีพิมพ์

ชั้น 4

0-2316-6473 ต่อ 16

 

 

 

สำนักเทคโนโลยีการศึกษา

 

สำนักเทคโนโลยีการศึกษา เป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา การจัดตั้งสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ..2525 ซึ่งประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่มที่ 103 หน้า 12 ตอนที่ 59 วันที่ 14 เมษายน 2529 แบ่งส่วนราชการในสำนักเทคโนโลยีการศึกษา ออกเป็น 1 สำนักงาน และ 4 ฝ่าย คือ

1. สำนักเลขานุการ

2. ฝ่ายโสตทัศนศึกษา

3. ฝ่ายวิทยุและโทรทัศน์การศึกษา

4. ฝ่ายเทคนิค

5. ฝ่ายศูนย์บริการและพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา

 

ภารกิจสำคัญ

ผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์

            -รายการกระบวนวิชาเพื่อการศึกษา

-รายการสารคดีเพื่อบริการสังคมและชุมชน

เพื่อให้นักศึกษาที่ไม่สามารถฟังการบรรยายในชั้นเรียนได้ มหาวิทยาลัยจึงจัดให้มีการออกอากาศทางรายกายวิทยุทั่วประเทศ ดังนี้

ส่วนกลาง ได้แก่

กรงเทพฯ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย รายการ 2 ความถี่ 846KHZ ระบบ FM ออกอากาศทุกวัน ภาคเช้า 06.00-07.00. และ 08.00-11.30. ยกเว้นวันอาทิตย์ เวลา 08.00-08.30. ถ่ายทอดรายการปาฐกถาธรรม ภาคบ่าย เวลา14.00 – 18.00. และภาคค่ำ  เวลา 18.15 – 18.30. เวลา 08.30-19.00. และเวลา 21.00 – 23.00.

(หมายเหตุ รายการถ่ายทอดสดจากวิทยุ BBC ทุกๆวันๆละ 105 นาที ได้แก่ รายการบทเรียนภาษาอังกฤษ 15 นาที เวลา 18.15 – 18.30. รายการข่าวและสารคดี 3 นาที เวลา 19.30 –20.00. รายการวิเคราะห์ข่าวสารจากภาษาอังกฤษ 60 นาที เวลา 21.00-22.00.)

 

 

 

 

ส่วนภูมิภาค ได้แก่

ออกอากาศ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 06.00 – 22.30. วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 20.30 – 22.30 . และ 22.30 –24.30 . ได้แก่ สถานีวิทยุวปถ.กรมการทหารสื่อสาร ส่วนภูมิภาคจังหวัดต่างๆ รวม 13 สถานี ได้แก่ วปถ. 2 เชียงใหม่, วปถ. 3 นครราชสีมา, วปถ. 4 ทุ่งสง, วปถ. 5 สงขลา, วปถ. 6 อุบลราชธานี, วปถ. 7 อุดรธานี, วปถ. 9นครสววค์, วปถ. 10 เชียงราย, วปถ. 12 ขอนแก่น, วปถ. 14 อุตรดิตถ์, วปถ. 15 ชุมพร, วปถ. 16 ยะลา, วปถ. 17 ตรัง

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยส่วนภูมิภาค (สวท) จังหวัดต่างๆ รวม 2 สถานี ได้แก่ สวท.หนองคาย, สวท.นราธิวาส

 

ผลิตรายการโทรทัศน์

            รายการสารคดีและรายการข่าว กิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยเพื่อเผยแพร่ข่าวสารและประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษาและประชาชน ได้ผลิตรายการออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์และสถานีวิทยุโทรทัศน์เครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ในส่วนภูมิภาคสังกัดศูนย์ประชาสัมพันธ์เขตทั้ง 6 เขต โดยออกอากาศวันเสาร์ เวลา 09.00 – 10.30. รายการละ 30 นาที

 

ควบคุมสัญญาณและบันทึก

            การถ่ายทอดสดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมไปยังสาขาวิทยบริการส่วนภูมิภาค

            ระดับปริญญาตรี เปิดสอน 4 คณะ ได้แก่ นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ และมนุษศาสตร์

สาขาวิทยบริการที่เปิดสอน จำนวน 11 จังหวัด ได้แก่ จ.นครศรีธรรมราช จ.ตรัง จ.ปราจีนบุรี จ.อุทัยธานี จ.ลพบุรี จ.แพร่ จ.สุโขทัย จ.ศรีสะเกษ จ.ขอนแก่น จ.อำนาจเจริญ และจ.นครพนม

            ระดับปริญญาโท เปิดสอน 3 คณะ ได้แก่ บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ และบริหารการศึกษา

            สาขาวิทยบริการที่เปิดสอน จำนวน 13 จังหวัด ได้แก่ จ.นครศรีธรรมราช จ.ตรัง จ.ปราจีนบุรี จ.อุทัยธานี จ.ลพบุรี จ.แพร่ จ.สุโขทัย จ.ศรีสะเกษ จ.ขอนแก่น จ.อำนาจเจริญ จ.นครพนม จ.นครราชสีมา และวิทยาเขตบางนา

 

งานด้านบริการ

            สำหรับนักศึกษา

            -บริการสำเนาเทปบันทึกเสียง อัดเทปคำบรรยายที่บันทึกเสียงโดยอาจารย์เจ้าของวิชาและบางวิชาก็เป็นกระบวนวิชาที่นำออกอากาศทางสถานีวิทยุและส่วนบันทึกเพื่อให้บริการแก่นักศึกษาโดยเฉพาะ
นักศึกษาสามารถมาขอใช้บริการโดยนำเทปคาสเซท ขนาด
60 นาที จำนวนประมาณ 8 - 23 ม้วน
(ขึ้นอยู่กับกระบวนวิชาๆ ละกี่ครั้ง/ม้วน) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

            -บริการยืม – คืน สื่อการศึกษา นักศึกษาผู้ใช้บริการสามารถยืมไปฟังที่บ้านได้ และต้องส่งเทปคืนภายใน 3 วัน นับจากวันที่ขอยืม

-เทปเสียง ยืมได้ครั้งละ 4 ม้วน

-เทปภาพ ยืมได้ครั้งละ 2 ม้วน

-บริการรับชมและรับฟังสื่อการศึกษา

-บริการโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ

 

สำหรับผู้สนใจทั่วไป (คิดอัตราค่าบริการ)

-บริการผลิตรายการแถบเสียงหรือสำเนาแถบเสียงในสถานที่และนอกสถานที่

-บริการผลิตรายการโทรทัศน์หรือทำสำเนารายการโทรทัศน์หรือสำเนารายการโทรทัศน์ในสถานที่และนอกสถานที่

-การใช้ห้องบันทึกเสียงหรือห้องผลิตรายการโทรทัศน์

-การใช้อุปกรณ์สำหรับผลิตแถบบันทึกเสียงหรือแถบวิดีทัศน์ในสถานที่หรือนอกสถานที่

-การขอบริการตัดต่อแถบวิดีทัศน์

 

หมายเหตุ ผู้ประสงค์จะขอรับบริการ ขอทราบรายละเอียด วิธีการ ขั้นตอน ได้ที่ ฝ่ายศูนย์บริการและพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา โทร. 0-2718-7281-5  ต่อ 106 , 108

 

สถานที่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้

สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตู้ป.. 24-1122 ปท.รามคำแหง กรุงเทพฯ 10241

โทร. 0-2718-7281-5 , 0-2310-8703-6

โทรสาร. 0-2310-8700

 

 

 

 

 

 

 

 


 


สำนักพิมพ์

 

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นศูนย์กลางของการผลิต-การจำหน่ายตำราและอุปกรณ์การศึกษาที่ทันสมัย ตั้งอยู่ริมถนนรามคำแหง ตรงข้ามกับธนาคารทหารไทย (สาขารามคำแหง) ติดกับการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เป็นอาคารขนาดใหญ่สูง 9 ชั้น ชั้นที่ 1-2 เป็นฝ่ายผลิต ชั้น 3 เป็นฝ่ายจำหน่ายและคลังสินค้าย่อย ชั้น 4 เป็นสำนักงานผู้บริหารสำนักพิมพ์ ชั้น 5-6 เป็นฝ่ายเตรียมการผลิต ส่วนชั้น 7-9 เป็นสถาบันการศึกษานานาชาติ

งานบริการของสำนักพิมพ์

ฝ่ายผลิต สำนักพิมพ์ได้รับงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ระบบที่ทันมัย สามารถ

พิมพ์ตำราสื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพให้เพียงพอและทันต่อความต้องการของนักศึกษาและประชาชนทั่วไปนอกจากผลิตตำรา คู่มือ และหนังสืออ่านประกอบในระดับปริญญาตรี จำนวน 1,822 กระบวนวิชาแล้วยังผลิตตำรา คู่มือ และหนังสืออ่านประกอบในระดับ ปริญญาโทอีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งจัดบริการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ข่าวรามคำแหง วารสารต่างๆของคณะสำนัก ซึ่งพิมพ์เผยแพร่ทุกเดือนรวมทั้งเอกสารแนะนำการรับสมัครนักศึกษาใหม่ก็เป็นส่วนสำคัญที่เป็นสื่อกลางที่ดีระหว่างนักศึกษาประชาชนกับมหาวิทยาลัย นอกจากนั้นสำนักพิมพ์ยังให้บริการการพิมพ์กับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งภาคราชการและเอกชนซึ่งก็ได้รับคำชมในการจัดพิมพ์เป็นอย่างดีเสมอมา

ฝ่ายจำหน่ายและคลังสินค้า สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหงมีศูนย์จำหน่ายตำราและ

อุปกรณ์การศึกษาโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมทุกขั้นตอน ทำให้สะดวกต่อการจัดหาหรือเลือกซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ ศูนย์จำหน่ายตำราและอุปกรณ์การศึกษาตั้งอยู่ที่อาคารสำนักพิมพ์ชั้นที่ 3

หนังสือจะจัดวางให้เลือกในห้องแอร์เย็นสบาย มีบริการทุกหมวดวิชาตามรหัสต่างๆ ทุกวิชา เมื่อนักศึกษาเลือกจนพอใจแล้วก็นำตำราไปชำระเงินโดยระบบบาร์โค้ด พร้อมรับใบเสร็จจะสะดวกรวดเร็วมาก

การให้บริการในส่วนนี้เฉพาะช่วงลงทะเบียนหรือรับนักศึกษาใหม่ ฝ่ายจำหน่ายจัดบริการตำราชุดแยกตามคณะต่างๆ ที่ห้องกระจกชั้น 1 รวมทั้งการจำหน่าย ม.. 36 และ ม.. 37 ด้วย

เวลาเปิด – ปิด การจำหน่าย

จันทร์ – ศุกร์ 09.00 – 16.00.

ช่วงที่มหาวิทยาลัยสอบไล่ เปิดจำหน่ายทุกวันที่มีการสอบ

การสั่งซื้อตำราทางไปรษณีย์ (ติดต่อที่อาคารสำนักพิมพ์ชั้น 3)

นักศึกษาหรือประชาชนทั่วไปที่มีความประสงค์จะสั่งซื้อตำราของมหาวิทยาลัย ไม่ว่า

จะเป็นระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สามารถดำเนินการได้ดังนี้

            1.ส่งรายชื่อหนังสือและระบุรหัสวิชา จำนวนที่สั่งซื้อพร้อมธนาณัติและตั๋วแลกเงินทางไปรษณีย์ สั่งจ่ายในนามของ

ผู้อำนวยการสำนักพิมพ์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240

ปณ. รามคำแหง เท่านั้น

*กรุณา ระบุ ชื่อ ที่อยู่ ของผู้รับให้ชัดเจน

 

                      2.นักศึกษาที่สั่งจองตำราทางไปรษณีย์จะต้องส่งเงินค่าตำราและค่าส่งเป็นธนาณัติมาด้วย

                      3.เมื่องานบริการไปรษณีย์ ได้รับรายละเอียดการสั่งซื้อตำราแล้ว ก็จะดำเนิน

การจัดส่งไปในรูปของสิ่งตีพิมพ์ลงทะเบียน ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์นับจากวันที่งานไปรษณีย์ได้รับจดหมาย การจัดส่งตำราสำนักพิมพ์จะจัดส่งตำราเล่มที่อยู่ไปให้ก่อน ส่วนเล่มใดที่ยังไม่มีจะจัดส่งให้ทันทีที่ตำราพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ในกรณีที่ตำราค้างส่งและมีเงินเหลือซึ่งงานบริการไปรษณีย์ได้พิจารณาเห็นว่า

ตำราดังกล่าวจะไม่เสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษานั้น (หรือประมาณก่อนสอบ 3 สัปดาห์ งานบริการไปรษณีย์จะไม่จัดส่ง) ซึ่งกรณีนี้ งานบริการไปรษณีย์จะมีไปรษณียบัตรเรียกให้มาปิดบัญชี (เงินเหลือ เกิน-ขาด) ตามเวลาที่กำหนด

4.นักศึกษาที่ได้สั่งจองตำราทางไปรษณีย์จะต้องไปปิดบัญชี (เงินเกิน-ขาด)

การสั่งจองของท่านเป็นภาคๆไป ในระยะเวลาที่มีการสอบ หากเกินกำหนดเวลาและไม่มาติดต่องานบริการไปรษณีย์ฝ่ายจำหน่ายจะปิดบัญชี และนำเงินส่งเข้าเป็นรายได้ของสำนักพิมพ์ แต่ถ้านักศึกษามีความประสงค์ที่จะสั่งจองตำราต่อจะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบอย่างช้าในวันสุดท้ายของการปิดบัญชีใน

ภาคนั้นๆ ทั้งนี้เพื่อจะได้โอนเงินไปดำเนินการต่อในภาคการศึกษาต่อไป

หากไม่มีการติดต่อใดๆ งานไปรษณีย์จะถือว่า นักศึกษาสละสิทธิ์ในเงินดังกล่าว

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคณะที่มีความประสงค์ จะซื้อตำรา สามารถซื้อได้ที่สำนัก

พิมพ์ ชั้น 3 และที่ งานกิจการและบริการนักศึกษา วิทยาเขตบางนา อาคารพระมาส ชั้นล่าง (PRB) โดยเปิดจำหน่ายวันจันทร์-ศุกร์ เวลาราชการ

 

งานจำหน่ายอุปกรณ์การศึกษา

ให้บริการจำหน่าย อุปกรณ์การศึกษา ประกอบด้วย เครื่องหมายนักศึกษาหญิง เครื่องหมายนักศึกษาวิชาทหาร ปากกา ดินสอ ปกพลาสติก เนคไทของมหาวิทยาลัย ของที่ระลึกต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ในราคาย่อมเยา

การติดต่อระหว่างนักศึกษากับสำนักพิมพ์สามารถติดต่อได้ทางไปรษณีย์หรือโทรศัพท์

หมายเลข 0-2310-8755-9 โทรสารหมายเลข 0-2318-0905 หรือเว็บไซท์ (Website) www.ru.ac.th

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักกีฬา

 

สำนักกีฬาเป็นหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมติสภามหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2540 วัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่ง ให้มีคุณภาพทางด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ และสังคม ตามแผนการพัฒนากีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 2 อันจะส่งผลถึงการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม และประเทศชาติต่อไป 

สำนักกีฬาตั้งอยู่ที่อาคาร AD1 โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

1.พัฒนาการกีฬาขั้นพื้นฐาน  โดยจัดการสอนระยะสั้น ฝึกอบรม การเผยแพร่ความรู้ เพื่อให้สามารถเล่นกีฬาได้ ดูกีฬาเป็น มีร่างกายแข็งแรง จิตใจสมบูรณ์ เกิดคุณธรรมในด้านความมีระเบียบวินัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา

2. พัฒนาการกีฬาเพื่อสุขภาพ  การให้บริการด้านสถานที่และอุปกรณ์เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย การเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ โดยให้นักศึกษา บุคลากร และประชาชนที่สนใจได้รู้จักเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ เข้าใจถึงประโยชน์ของการเล่นกีฬา สามารถออกกำลังกายเพื่อป้องกันโรคภัยไข้เจ็บหรือเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย

3. พัฒนาการกีฬาเพื่อการแข่งขัน  โดยจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ จัดหลักสูตรอบรมผู้ฝึกสอนกีฬา ระดับต้น กลาง สูง โดยให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาแก่นักศึกษาและผู้ฝึกสอน ตลอดจนปฏิบัติงานวิจัยเกี่ยวกับกีฬา เพื่อยกระดับมาตราฐานการกีฬาประเภทต่างๆ

4.พัฒนาการบริหารองค์กรกีฬา  โดยการกำหนดโครงสร้าง ขอบข่ายและความรับผิดชอบเพื่อจะได้เป็นศูนย์กลางประสานงานเรื่องกีฬา แนะนำ ควบคุม และส่งเสริมการดำเนินงานด้านกีฬาให้กว้างขวางและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

5. พัฒนาความร่วมมือด้านกีฬา  ทั้งภายในและต่างประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

สถาบันคอมพิวเตอร์

 

          มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีนักศึกษาจำนวนมาก การพิจารณานำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เหมาะสมจึงเป็นสิ่งจำเป็น  มหาวิทยาลัยรามคำแหงโดยผู้บริหารระดับสุงมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์กร โดยกำหนดนโยบายในการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมทุกรูปแบบ เพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา เช่น ระบบการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมในส่วนภูมิภาค การเชื่อมเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ไปยังสาขาวิทยบริการฯ การเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระหว่างมหาวิทยาลัยรามคำแหง(หัวหมาก) และวิทยาเขตบางนา การเชื่อมโยงเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยของรัฐ และมีโครงการอีกหลายโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ ซึ่งแต่ละโครงการจะมีการเชื่อมประสานกันอย่างเป็นระบบเพื่อการบริการนักศึกษา  ดังนี้

 

Course On Demand

          Course On Demand เป็นเทคโนโลยีที่ผสมผสานโดยนำเทคโนโลยีมัลติมีเดีย และเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลมาประยุกต์ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในด้านการศึกษาและเปิดโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่มีเวลาจำกัดด้วยภารกิจหน้าที่และอาชีพ ที่ไม่สามารถมาเรียนตามตารางเรียนที่กำหนด Course On Demand  เป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ณ วันนี้มหาวิทยาลัยมีศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(IT Services center) ที่เริ่มพัฒนาเทคโนโลยีการเรียนการสอนในระบบ Course On Demand เพื่อบริการกับนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย และกำลังขยายเครือข่ายไปยังสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติในส่วนภูมิภาค ซึ่งท่านสามารถใช้บริการได้ สำหรับในช่วงแรกจะมีวิชาพื้นฐานให้บริการและจะขยายวิชาเพิ่มขึ้นในระบบ


อินเทอร์เน็ตรามคำแหง
(RU. Internet)

เพื่อให้นักศึกษามีความใกล้ชิดกับมหาวิทยาลัยมากขึ้นเพราะการทำงานต่างๆ จะทำงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (www.ru.ac.th) ดังนั้นไม่ว่านักศึกษาจะอยู่ที่ไหนก็ตามก็สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของทางมหาวิทยาลัยได้

 

เครือข่ายเสียงและภาพอินเทอร์เน็ต ม..

            มหาวิทยาลัยมีวิทยุกระจายเสียง และสถานีโทรทัศน์ไม่จำกัดจำนวนสถานี โดยใช้ศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ  ที่มหาวิทยาลัยมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่ว่าผู้ชมจะอยู่ที่ใดทั้งในและต่างประเทศ ผู้ชมสามารถใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตรับฟัง และรับชมรายการที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นตามตารางรายการออกอากาศ โดยบางรายการ เช่น การวิเคราะห์ข่าว การถ่ายทอดสดการสอนจากห้องเรียนโดยตรง การสนทนาด้านวิชาการ การบรรยายทางวิชาการ ผู้ชม ผู้ฟัง สามารถมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น หรือซักถามโต้ตอบได้จากทั่วโลก ด้วยระบบ Internet Phone หรือโทรศัพท์ และยังสามารถสื่อสารทั้งภาพและเสียงได้ท่านสามารถรับชมและรับฟังข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ทั่วโลกไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใดก็ตาม ซึ่งข้อมูลหรือรายการที่มีให้เลือกชมและฟัง นั้นจะเป็นรายการโทรทัศน์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ที่ผลิตเพื่อให้ความรู้กับนักศึกษา ประกอบไปด้วยความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยรามคำแหง รายการโทรทัศน์รามคำแหง การถ่ายทอดสดผ่านอินเทอร์เน็ต ละรายการพิเศษอื่นๆ

 

RU.Internet Radio

RU.Internet Radio เป็นระบบบริการข่าวสารด้วยเสียงบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นบริการรูปแบบใหม่ของมหาวิทยาลัยโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งจะทำให้ระบบข่าวสารกระจายได้ทั่วโลกและสนองความต้องการของผู้บริโภค นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารและการบรรยายกระบวนวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยได้ตลอดเวลาและมหาวิทยาลัยยังมรายการถ่ายทอดสดการบรรยายกระบวนวิชาจากห้องเรียนในมหาวิทยาลัยโดยสามารถเปิดบรรยายพร้อมกันหลายวิชาในเวลาเดยวกัน โดยจะแบ่งออกเป็น 2 ระบบ คือ

ระบบที่ 1 รายการที่สามารถเรียกได้ตลอดเวลาและตามความต้องการเช่น

            -การบรรยายกระบวนวิชาที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุ

            -รายการตอบคำถามกระบวนวิชาและอื่นๆ
            -รายการสอนภาษาอังกฤษ จาก BBC


ระบบที่ 2 รายการถ่ายทอดสดจากมหาวิทยาลัย เช่น

            -การบรรยายกระบวนวิชาจากห้องเรียน

            -การประชุมและสัมมนาทางวิชาการ

            -รายการข่าวสารและบันเทิง

 

RU. Students

            ระบบผู้ช่วยทางการศึกษาบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อช่วยให้เกิดความคุ้นเคยในการใช้งานเพื่อให้ระบบนี้เป็นเสมือนเพื่อน ผู้ที่จะช่วยแนะนำในการเรียน  ช่วยในการค้นข้อมูลต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ไม่ค่อยมีเวลามาติดต่อกับมหาวิทยาลัยด้วยตนเอง ดังนั้นไม่ว่านักศึกษาจะอยู่ที่ไหนก็ตาม ก็สามารถดูรายละเอียดวิชาที่เปิดสอน (.. 30) ตรวจสอบการเรียน,ผลสอบ,ตารางสอบ และข้อมูลต่างๆ

 

www.faikham.com

เป็นเวปไซต์ที่มหาวิทยาลัยได้จดทะเบียนเพื่อเป็นสื่อกลางของมหาวิทยาลัยระหว่างนักศึกษา อาจารย์ และประชาชนทั่วไป เพื่อเผยแพร่กิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยและชมรมโดยมีกลุ่มนักศึกษาเป็นผู้ดำเนินการ และอยู่ในความควบคุมดูแลขอสถาบันคอมพิวเตอร์ รวมทั้งยังเป็นแหล่งฝึกงานของนักศึกษา มีรายละเอียดระบบดังนี้

1.เป็นสื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกับนักศึกษาและผู้สนใจ เช่น เทคนิคการสัมภาษณ์ ข้อมูลการให้ทุน  การเตรียมตัวศึกษาต่อ การแนะนำสถานศึกษา และคำแนะนำจากผู้มีประสบการณ์

2.เป็นจุดแลกเปลี่ยนข้อมูลทัศนคติและความคิดเห็น เช่น การลงคะแนนเสียง เรื่องที่อยู่ในความสนใจต่างๆ (E-Vote)

3.เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลสองฝ่าย กล่าวคือ ในขณะที่ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษา และผู้สนใจ

4.เพิ่มโอกาส ประสบการณ์ และศักยภาพของนักศึกษา

 

www.Huamark.com

            เป็นเวปไซต์ที่มหาวิทยาลัยได้จดทะเบียนเพื่อเป็นสื่อกลางของมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ดังนี้

            1.เป็นผู้ช่วยในการสืบค้นข้อมูลสนับสนุนการเรียนการสอนให้กับอาจารย์ นักศึกษา และ
เจ้าหน้าที่

2.ช่วยให้คณาจารย์มีข้อมูลอ้างอิงที่ตรงกับความต้องการในการสอนแต่ละวิชา


3.
ช่วยให้เจ้าหน้าที่ได้มีข้อมูลที่ถูกต้องและสามารถอ้างอิงได้ ในการให้คำปรึกษากับนักศึกษา

4.ให้ผู้ใช้บริการมีข้อมูลที่ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน ที่ช่วยสนับสนุนให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

5.เป็นการเติมเต็มแก่การศึกษาของนักศึกษาให้สามารถสืบค้นข้อมูลและเพิ่มเติมต่อเนื่องตลอดจนใช้อ้างอิงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

6.ส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการได้ใช้กรรมวิธีการเรียนรู้ในรูปแบบสมัยใหม่

7.เสริมความเป็นเลิศทางวิชาการของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

8.เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของนักศึกษาที่มีเวลาน้อย

9.เป็นการเสริมมาตรการการประกันคุณภาพ

 

ระบบสอบถามข้อมูลอัตโนมัติด้วยโทรศัพท์

            มหาวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญกับนักศึกษาที่ไม่สามารถมาเรียนที่มหาวิทยาลัย หรือติดภารกิจอื่นใดก็ตามสามารถติดต่อกับมหาวิทยาลัยได้ ในกรณีที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ก็ใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต แต่ในกรณีที่ไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยมิได้ละเลย ได้ติดตั้งระบบบริการข่าวสารด้วยโทรศัพท์ นักศึกษาสามารถติดต่อระบบข่าวสารกับมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นปฎิทินการศึกษา ผลการสอบ ตารางสอบ การลงทะเบียนทางโทรศัพท์ การบรรยายกระบวนวิชาต่างๆ และบริการอื่นๆ นอกจากนั้นยังมีระบบ Fax On Demand สำหรับพิมพ์ข้อมูลจากระบบ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษา หมายเลขที่เปิดให้บริการ 0-2310-6000 และ 0-2310-6100

การใช้ระบบบริการสอบถามข้อมูลข่าวสารอัตโนมัติ มีขั้นตอนดังนี้

                1. หมุนหมายเลข 0-2310-6000 และ 0-2310-6100

                2. ระบบจะตอบรับว่า

  ระบบสอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์มหาวิทยาลัยรามคำแหง

     กด 1 ข่าวประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป

     กด 2 ข้อมูลนักศึกษา (ผลการสอบ , ตารางสอบ)

     กด 3 ระบบลงทะเบียนเรียน (ลงทะเบียนทางโทรศัพท์ , ตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียน)

                     กด 4 วิธีการใช้ระบบทั่วไป

                3. เลือกหมายเลขที่ต้องการสอบถาม
การลงทะเบียนเรียนทางโทรศัพท์

นักศึกษาโทรศัพท์มายังหลายเลข 0-2310-6000 หรือ 0-2310-6100แล้วจะเข้าสู่
             "
ระบบสอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง"

       เมนูแรก                                          กด 1       ข่าวประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป

                                                                กด 2    ข้อมูลนักศึกษา

                                                                กด 3    ข้อมูลการลงทะเบียนเรียน

                                                                กด 4    วิธีการใช้ระบบและบริการ

1.ให้นักศึกษากดเลข 3 เข้าสู่เมนูข้อมูลการลงทะเบียนเรียน
เมนูข้อมูลการลงทะเบียนเรียน

กด 1       ลงทะเบียนเรียนทางโทรศัพท์

                                                                กด 2    ตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียน

                                                                กด 3    ตรวจสอบวันลงทะเบียนเรียน

                                                                กด 4    กระบวนวิชาที่เปิดสอน

                                                                กด 5       รายละเอียดกระบวนวิชา

2. ให้นักศึกษากดเลข 1 เพื่อลงทะเบียนเรียนทางโทรศัพท์ จะมีเสียงตอบรับ ดังนี้
            "
สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่การลงทะเบียนเรียนทางโทรศัพท์"

กด 1       เพื่อลงทะเบียนผ่านทางโทรศัพท์

                                                                กด 2    เพื่อตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียน

                                                         กด 3    เพื่อกลับสู่เมนูหลัก

3.ให้นักศึกษากดเลข 1 เพื่อลงทะเบียนผ่านทางโทรศัพท์  จะมีเสียงตอบรับดังนี้
            "
กรุณากดรหัสนักศึกษาแล้วตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยม (#)"

     4.ให้นักศึกษากดเลขรหัสนักศึกษาแล้วตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหรือ # ชาร์ป เช่น 4401001254 #
         จะมีเสียงตอบรับดังนี้

                 "
กรุณาใส่วันเดือนปีเกิด วันที่ 2 หลัก/เดือน 2 หลัก /ปี 4 หลัก"

5.ให้นักศึกษากดเลขรหัสผ่าน (วัน-เดือน-ปีเกิด) แล้วตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหรือ # ชาร์ป เช่น         
    เกิดวันที่
20 เดือนมกราคม พ..2526 ให้กด 20012526#              จะมีเสียงตอบรับดังนี้                                                                                      
        
"ขณะนี้ระบบกำลังติดต่อฐานข้อมูลกรุณารอสักครู่"  และ

กด 1       เพื่อต้องการลงทะเบียนและแจ้งจบการศึกษา

กด 2       เพื่อต้องการลงทะเบียนปกติ (ไม่แจ้งจบ)

 

    6.ให้นักศึกษากดหมายเลขตามความต้องการ เช่น ถ้าคาดว่าจะจบให้กด 1 หรือ ถ้าไม่ขอจบ ให้กด 2
    จะมีเสียงตอบรับดังนี้

                  "กรุณากดรหัสวิชาและตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยม"

   7.ให้นักศึกษากดรหัสวิชาที่แปลงเป็นตัวเลขแล้ว เช่น EN101 ให้กด 3262101 # จะมีเสียงตอบรับ ดังนี้
                 "ขณะนี้ระบบกำลังติดต่อฐานข้อมูล กรุณารอสักครู่"

    ถ้ารหัสวิชาที่กดไม่ถูกต้อง ระบบจะตอบรับดังนี้
                  "ขออภัยค่ะ ท่านกดรหัสวิชาไม่ถูกต้อง"

     และจะให้นักศึกษากดรหัสวิชาอีก จนกว่าจะถูกต้อง ถ้ารหัสวิชาที่กดนั้นถูกต้อง ระบบจะตอบรับดังนี้
                  "วิชา EN101 จำนวน 3 หน่วยกิต" และ

กด 1       เพื่อฟังซ้ำ

กด 2    เพื่อยืนยันวิชานี้
กด 3    เพื่อยกเลิกวิชานี้

ถ้านักศึกษาต้องการฟังชื่อวิชาซ้ำ ให้กด 1 แล้วระบบจะอ่านทวนชื่อวิชาและจำนวนหน่วยกิตให้

8.เมื่อนักศึกษาฟังแล้วว่ากดรหัสวิชาถูกต้อง ถ้านักศึกษาต้องการยืนยันการลงทะเบียนวิชานี้ ให้กด 2 แล้ว    ระบบจะอ่าน "ยืนยันวิชา........."แล้ว

กด 1   ฟังรายกระบวนวิชาที่ท่านลงทะเบียนไว้
กด
2   เพื่อเพิ่มกระบวนวิชา
กด
3   เพื่อสิ้นสุดและยืนยันการลงทะเบียน
กด 4  
เพื่อยกเลิกการลงทะเบียน

ให้นักศึกษากด 2 เพื่อลงทะเบียนวิชาต่อไป แล้วจะกลับไปทำตามขั้นตอนที่ 7 - 8 ไปจนกระทั่งวิชาสุดท้าย           แล้ว ให้กด 3 เพื่อสิ้นสุดและยืนยันการลงทะเบียน ระบบจะตอบรับว่า 
"
ยืนยันการลงทะเบียน"

กด 1       ตกลง
กด
2    ยกเลิกการทำรายการทั้งหมด

เมื่อกด 1 ระบบจะตอบรับว่า "ขณะนี้ระบบกำลังคันหาข้อมูล....." และแจ้งต่อว่า
"
รายละเอียดการลงทะเบียน..........จำนวน  ...........วิชา ..........หน่วยกิต  
ค่าลงทะเบียนเรียน
     .........บาท 
ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย
   ..........บาท ..........."          และ

กด 1       เพื่อยืนยันการหักบัญชี VISA Electron
กด
2    เพื่อยกเลิกทั้งหมด

เมื่อนักศึกษากด 1 ระบบจะทำการติดต่อกับธนาคารทหารไทยเพื่อตัดยอดเงินการลงทะเบียนจากบัญชี VISA Electron ของนักศึกษา แล้วระบบจะแจ้งผลการตัดเงินจากบัญชีเงินฝากของนักศึกษา ถ้าสามารถตัดเงินค่าลงทะเบียนได้เรียบร้อยระบบจะแจ้งสถานที่รับใบเสร็จรับเงินการลงทะเบียนให้นักศึกษาทราบจึงจะถือว่าการลงทะเบียนเรียนเสร็จสมบูรณ์

วิธีตรวจสอบว่าลงทะเบียนได้สำเร็จหรือไม่
จากเมนูแรก
-
กดเลข 3 เข้าสู่เมนูข้อมูลการลงทะเบียนเรียน
-
กดเลข 2  ตรวจสอบผลการลงทะเบียน
-
กดรหัสนักศึกษาและเครื่องหมายสี่เหลี่ยม ระบบจะแจ้งกระบวนวิชาที่นักศึกษาทำการลงทะเบียน

***ข้อแนะนำ*** นักศึกษาควรเตรียมการลงทะเบียนก่อนล่วงหน้าดังนี้
1. เขียนรหัสวิชาที่ต้องการลงทะเบียนเรียนทั้งหมด ตรวจสอบกระบวนวิชาว่าเปิดสอนในภาคนั้นๆ หรือไม่
2. แปลงรหัสวิชาให้เป็นตัวเลข (ตามตารางเทียบตัวอักษรและตัวเลขข้างท้าย)
3. คำนวณเงินค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนทั้งหมดให้ถูกต้อง แล้วรวมเงิน
4. ตรวจสอบว่ามีเงินในบัญชีวีซ่าอิเล็กตรอนของธนาคารทหารไทยเพียงพอสำหรับการลงทะเบียนหรือไม่ โดยที่เมื่อระบบลงทะเบียนเรียนทางโทรศัพท์ตัดเงินในบัญชีของนักศึกษาไปแล้วจะต้องมีเงินเหลือคงค้างในบัญชีไม่ต่ำกว่า 100 บาท เช่น ค่าลงทะเบียน 575 บาท นักศึกษาต้องมีเงินในบัญชีเหลือไม่ต่ำกว่า 675 บาท เป็นต้น (ถ้าเงินไม่พอ ให้ฝากเงินเข้าบัญชีก่อนทำการลงทะเบียนทางโทรศัพท์)


ตารางเทียบรหัสตัวอักษร

อักษร

รหัส

อักษร

รหัส

อักษร

รหัส

อักษร

รหัส

อักษร

รหัส

ตัวอย่างการแปลงรหัสวิชา AC 101 : แปลง A เป็น 21
แปลง C เป็น 23
ดังนั้น 
AC 101 คือ 21 23 101

A

21

G

41

M

61

S

74

Y

93

B

22

H

42

N

62

T

81

Z

94

C

23

I

43

O

63

U

82

-

-

D

31

J

51

P

71

V

83

-

-

E

32

K

52

Q

72

W

91

-

-

F

33

L

53

R

73

X

92

-

-ตารางสำหรับเตรียมข้อมูลก่อนการลงทะเบียนทางโทรศัพท์

รหัสนักศึกษา : ....................วัน-เดือน-..เกิด....../....../...... 1.ลงทะเบียนแบบขอจบ ............ หน่วยกิต  หรือ
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อ.............................................................. 2.ลงทะเบียนแบบปกติ ............ หน่วยกิต

 ลำดับ

วิชา

หน่วยกิต

แปลงรหัสวิชา

ลำดับ

วิชา

หน่วยกิต

รายการค่าธรรมเนียม

รวม (บาท)

1.

 

 

 

11.

 

 

ค่าลงทะเบียนเรียน

 

2.

 

 

 

12.

 

 

ค่าบำรุงการศึกษา

 

3.

 

 

 

13.

 

 

ค่ารักษาสถานะภาพ

 

4.

 

 

 

14.

 

 

ค่าข่าวรามคำแหง

 

5.

 

 

 

15.

 

 

ค่าวัสดุสื่อสารฯ

 

6.

 

 

 

16.

 

 

อื่นๆ

 

7.

 

 

 

17.

 

 

 

 

8.

 

 

 

18.

 

 

 

 

9.

 

 

 

19.

 

 

 

 

10.

 

 

 

20.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวมเป็นเงิน

 

หมายเหตุ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อความบางส่วน เพื่อความสะดวกในการใช้งานยิ่งขึ้น

 ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

            มหาวิทยาลัยเห็นความจำเป็นในด้านการฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาและออกไปรับใช้สังคมในภาวะปัจจุบัน จึงได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ขึ้น 2 ศูนย์ โดยแต่ละศูนย์ได้ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 500 เครื่องและเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อการฝึกอบรมดังกล่าว โดยสามารถรองรับนักศึกษาได้ปีละ 36,000 คน และในช่วงเวลาที่ว่างยังได้บริการสังคม

 

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Services Center)

            มหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความจำเป็นในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนองตอบต่อสังคม และเป็นแหล่งให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยได้สร้างศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Services Center) ที่อาคารเวียงคำชั้น 2 โดยได้ติดตั้งคอมพิวเตอร์จำนวน 235 เครื่อง พร้อมเครือข่ายที่ทันสมัย เพื่อให้บริการในด้านต่างๆ ดังนี้

            -ระบบ Multimedia

-ระบบ Electronic Library

-ระบบ Internet

-ระบบ Electronic Mail

-ระบบ Computer Base Training

-ระบบ Multimedia Language Leaming

-ระบบ Desktop Publishing

-ระบบ Course On Demand

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา

 

สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา  พัฒนาส่งเสริมและประสานงานวิจัยของมหาวิทยาลัย และนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของสังคมของประเทศทั้งด้านการวิจัยพื้นฐาน (Base Research) และการวิจัยประยุกต์ (Applied Research) ไปสู่ สาธารณชน

สถาบันวิจัยและพัฒนา ตั้งอยู่ที่อาคาร หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช (ด้านหลัง)

ขอบข่ายงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา

1.รับผิดชอบการบริหารวิจัยของมหาวิทยาลัยเพื่อให้มีความเป็นเอกภาพในด้านการวิจัย โดยประสานกับคณะ สำนัก สถาบัน ในการจัดทำแผนหลักการวิจัยให้สอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ

2.เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัย ในด้านการวิจัยพื้นฐาน การวิจัยประยุกต์ และการวิจัยเพื่อพัฒนา

3. เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยและส่งเสริมการนำไปใช้ โดยจัดให้มีการพัฒนาเป็นกระบวนการอย่างต่อเนื่องกับการวิจัย

4. เป็นศูนย์กลางในการแสวงหาทรัพยากรเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

5. เป็นศูนย์กลางในการให้บริการด้านการฝึกอบรมเกี่ยวกับการวิจัย และการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกของมหาวิทยาลัย ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

6. เป็นศูนย์กลางของแหล่งเครื่องมือการวิจัย การประมวลผลข้อมูลการวิจัยสารสนเทศ และเป็นแหล่งข้อมูลการวิจัยของมหาวิทยาลัย

7. เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านสื่อสารการสอน และการวิจัยเกี่ยวกับสื่อการสอนประเภทต่างๆของมหาวิทยาลัย

8. เป็นศูนย์กลางประสานงานการวิจัยกับหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัย เช่น บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันคอมพิวเตอร์ คณะ/สำนักงาน และเป็นศูนย์กลางประสานงานกับหน่วยงานต่างๆภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

9. เป็นศูนย์กลางทางด้านวิชาการในการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักวิจัย ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

10. เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมสนับสนุนและการดำเนินการวิจัยเฉพาะเรื่องเป็นโครงการพิเศษเพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและประเทศชาติต่อไป

 

 

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

 

1.ประสานงานกับคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย ในด้านการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยประเภท มหาวิทยาลัย/คณะ การพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย และเงินสมนาคุณการวิจัย รวมทั้งการขยายเวลาในการทำวิจัย โดยดำเนินการขออนุมัติมหาวิทยาลัยในขั้นตอนต่างๆ

2.ประสานงานกับคณะกรรมการวิจัยคณะ สำนัก สถาบันในการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทคณะ สำนัก สถาบัน ในเรื่องเกี่ยวกับการขออนุมัติ พิมพ์เผยแพร่ และเงินสมนาคุณการวิจัย ดำเนินการขออนุมัติสำหรับโครงการที่ขอขยายเวลาการทำวิจัย

3.การจัดทำวารสารวิจัยเพื่อเผยแพร่แก่หน่วยงานภายในและภานนอกมหาวิทยาลัยปีละ 2 ฉบับ

4.จัดอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาความรู้ด้านการวิจัยให้แก่บุคคลภายในมหาวิทยาลัย ตลอดจนผู้สนใจภายนอก

5.จัดประชุมทางวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อนำผลที่ได้จากการวิจัยไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ

6.จัดทำเอกสารเผยแพร่ทางวิชาการด้านการวิจัย แหล่งเงินทุนการวิจัย ให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยเดือนละ 2 ฉบับ

7.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อแสวงหาแหล่งเงินทุนสนับสนุนการวิจัย

8.บริการยืม – คืน เอกสาร วารสารและผลงานวิจัยแก่บุคลากรมหาวิทยาลัย

9.ประสานงานกับกองคลังมาวิทยาลัยรามคำแหงให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยที่ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยและการขอรับเงินสมนาคุณการวิจัย

10.ให้คำปรึกษาและแนะนำ แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยที่สนใจในด้านการวิจัย การทำผลงานเพื่อเลื่อนระดับ การขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย

11.บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต

12.จัดทำโพลสำรวจความคิดเห็นด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและการศึกษา

13.ประสานงานโครงการสถานีสัตววิทยาซึ่งทดลองขยายพันธุ์ ผสมพันธุ์นกขุนทอง ที่เป็นสัตว์สงวนของประเทศไทย

14.บริการวิเคราะห์ข้อมูลและทำวิจัยของหน่วยงานภาคเอกชน

 

 

 

 

 

 

 

 

สถาบันการศึกษานานาชาติ

 

            สถาบันการศึกษานานาชาติของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ.2540 เป็นสถาบันที่ทันสมัย เปิดสอนหลักสูตรต่างๆภาคภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอก โดยจัดการสอนแบบ Module System หลักสูตรที่ใช้เป็น Block Course ทุกกระบวนวิชาดำเนินการสอนโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ทางด้านการสอนจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทั่วโลก เพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยครบวงจร

                สถาบันการศึกษานานาชาติตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนนโยบายมุ่งสู่ความเป็นสากล ผลิตบัณฑิตตามความต้องการของตลาดแรงงาน อำนวยการศึกษาให้สามารถแข่งขันกับนานาชาติได้ รวมทั้งเพื่อช่วยนักศึกษาให้ประหยัดเงินตราในการศึกษาต่อในระดับสูง โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปต่างประเทศ

                สถาบันการศึกษานานาชาติตั้งอยู่ที่ชั้น 7 – ชั้น 9 ของสำนักพิมพ์ ซึ่งเป็นอาคารขนาดใหญ่ ทันสมัยสูง 9 ชั้น ริมถนนรามคำแหง ติดกับการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถาบันวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยรามคำแหงเฉลิมพระเกียรติ

           

            ภารกิจหลักที่สำคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา คือ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ ในปีพุทธศักราช 2537 มหาวิทยาลัยรามคำแหงจึงได้ดำเนินการก่อสร้างสถาบันวัฒนธรรมขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์เป็นปีที่ 50 ในปีพุทธศักราช 2539 และในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 72 พรรษา ในปีพุทธศักราช 2542 จึงได้ใช้ชื่อใหม่ว่า “สถาบันวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยรามคำแหงเฉลิมพระเกียรติ” ตั้งอยู่ที่อาคาร AD 1

            มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ตระหนักในความสำคัญของกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมมาโดยตลอด ด้วยเชื่อมั่นว่าวัฒนธรรมอันดีงามจะช่วยปลูกฝังรากฐานอันดีงามของจิตใจ ช่วยส่งเสริมคุณค่าให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยรามคำแหงให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของชาติต่อไป สถาบันวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยรามคำแหงเฉลิมพระเกียรติ เป็นองค์กรที่จะดำเนินกิจกรรมในหน้าที่ดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย กิจกรรมระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ตลอดจนได้ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ในการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการทำนุบำรุง และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยอันเป็นมรดกล้ำค่าของชาติไทย

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถาบันภาษา

 

ปัจจุบันภาษามีบทบาทสำคัญมากในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารกับประเทศต่างๆ ดังนั้นการรู้จักใช้ทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยซึ่งเข้ามามีบทบาทสูงในโลกยุคโลกาภิวัตน์จึงเป็นสิ่งที่จำเป็น ด้วยเหตุนี้มหาวิทยาลัยรามคำแหงจึงได้จัดตั้งสถาบันภาษาขึ้น เพื่อให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีความสามารถในการติดต่อสื่อสารและการใช้ภาษาต่างประเทศเป็นภาษาที่สอง

สถาบันภาษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ตั้งอยู่ที่ชั้น 4 อาคารสุโขทัย เปิดดำเนินการตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2545 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์หลักดังนี้

- เพื่อจัดการฝึกอบรมภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ โดยจัดเป็นหลักสูตรทั้งระยะสั้นระยะยาว
  ในระดับต่างๆ

- เพื่อเป็นหน่วยงานในการสอบเทียบระดับความรู้และมาตรฐานทางด้านภาษาและให้การรับรอง 

- เพื่อฝึกอบรมการแปลและล่าม เพื่อส่งเสริมและผลิตงานแปลที่มีคุณภาพที่นำไปสู่ความเข้าใจ

   ศิลปวัฒนธรรมระหว่างชาติ

-  เพื่อให้บริการการแปล

-  เพื่อเป็นศูนย์กลางของการบริการด้านภาษาแก่นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย ชุมชน    

   หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน

- เพื่อส่งเสริมระบบการเรียนการสอนทั้งในห้องเรียนและการสอนทางไกล

- เพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาของประเทศไทยและของภูมิภาค

- เพื่อมุ่งพัฒนาการผลิตบัณฑิตให้มีทักษะเพิ่มขึ้นทางด้านภาษา รวมทั้งพัฒนาบุคลากรของ

   มหาวิทยาลัยให้มีความสามารถในการใช้ภาษาให้หลากหลาย

- เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่ไม่มีโอกาสเข้าชั้นเรียนได้มีแหล่งข้อมูลที่จะฝึกทักษะทางภาษาได้     

   อย่าง มีประสิทธิภาพโดยการศึกษาด้วยตนเอง

- เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนภาษาในมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชาเพื่อมวลชนให้มี
                ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

- เพื่อบริการด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ

(The Institute of Health Science)

 

สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตั้งขึ้นในปี พ..2544 มีที่ทำการอยู่ ณ อาคาสุโขทัย ชั้น 1 มีวัตถุประสงค์หลักที่สำคัญ 2 ประการคือประการแรก ให้บริการทางสาธารณสุข เน้นบริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน โดยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เป็นการศึกษาตลอดชีพเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ไม่จำกัดคุณวุฒิการศึกษา ประการที่สอง จัดการหลักสูตรต่างๆ โดยร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และระดับปริญญาโท ในหลักสูตรต่อไปนี้

การฝึกอบรมระยะสั้น

(1) ประกาศนียบัตรทางทัศนศาสตร์

(2) ประกาศนียบัตรทางไซเบอร์เนติกทางสุขภาพ

(3) ประกาศนียบัตรทางกายภาพบำบัด (ผู้สูงอายุ)

(4) ประกาศนียบัตรทางกายภาพบำบัด (ปอดและหัวใจ)

ระดับปริญญาตรีหลักสูตรทัศนศาสตร์บัณฑิต Doctor of Optometry Program

จัดการศึกษาเป็น 3 หลักสูตร คือ

(1) หลักสูตรนานาชาติ (ภาคปกติ) สำหรับผู้จบปริญญาตรี ใช้เวลาศึกษา 4 ปี

(2) หลักสูตรภาษาไทย (ภาคพิเศษ) สำหรับผู้จบปริญญาตรี ใช้เวลาศึกษา 4 ปี

(3) หลักสูตรภาษาไทย (ภาคปกติ)สำหรับผู้จบมัธยมศึกษาปีที่ 6  ใช้เวลาศึกษา 6 ปี

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

(1) สาขาวิชาสารสนเทศทางสุขภาพ

(2) สาขาวิชาทางกายภาพบำบัด (ผู้สูงอายุ)

(3) สาขาวิชาทางกายภาพบำบัด (ปอดและหัวใจ)

ระดับวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

(1) สาขาวิชาสารสนเทศทางสุขภาพ

(2) สาขาวิชาทางกายภาพบำบัด (ผู้สูงอายุ)

(3) สาขาวิชาทางกายภาพบำบัด (ปอดและหัวใจ)

จึงเห็นว่าสถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งเป็นหน่วยงานใหม่ แต่มีการจัดหลักสูตรที่มากมายหลากหลายก็ด้วยความพร้อมแห่งศักยภาพของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยครอบคลุมทั่วประเทศ จึงได้ขยายขอบเขตจากวิชาเฉพาะทางสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาสู่สาธารณสุข กอปรกับมหาวิทยาลัยมีนโยบายที่ต้องการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาด้านสุขภาพอนามัย อันเป็นปัญหาของประเทศที่ทุกรัฐบาลพยายามแก้ไข ซึ่งเป็นเรื่อง
ค่อนข้างยาก โดยเฉพาะในสภาวะที่สภาพการเงินการคลังของประเทศประสบปัญหา สถาบันแห่งนี้จึงได้ถือกำเนิดขึ้นเพื่อการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน คือการคิดค้นระบบบริการสุขภาพใหม่ที่มีประสิทธิภาพและใช้ต้นทุนที่ต่ำ
สามารถให้บริการผู้ป่วยในประเทศได้อย่างทั่วถึง และเชื่อมโยงกับต่างประเทศได้ ในขณะเดียวกันก็จะผลิตบุคลากรเฉพาะทางที่มีคุณภาพ สามารถสร้างธุรกรรมด้านบริการสุขภาพได้ เป็นการส่งเสริมธุรกิจขนาดเล็ก (SME) พร้อมกับส่งเสริมและฟื้นฟูความรู้ทางด้านแพทย์แผนไทย และตะวันออก อันเป็นการสนองตอบความต้องการของผู้ป่วยควบคู่กับการพัฒนาบุคลากรในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนได้มากยิ่งขึ้น

สถาบันฯ แห่งนี้มีโครงสร้างทางวิชาการที่เป็นระบบสากล จึงทำให้สามารถเป็นแกนนำในการสร้างมาตรฐานของการประกอบวิชาชีพทางด้านทัศนศาสตร์ กายภาพบำบัด และด้านอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการนำความรู้ และเทคโนโลยีทางด้านสารสนเทศมาใช้ในการเรียนการสอน การฝึกอบรม วิจับ และบริการทางสุขภาพ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เปิดมิติใหม่ของการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และรูปแบบใหม่ของการให้บริการทางด้านสุขภาพ และจะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้เป็นหน่วยงานที่สามารถกำหนดและดูแลมาตราฐานวิชาชีพให้อยู่ในระดับเดียวกับองค์กรวิชาชีพสากล เพื่อประโยชน์โดยตรงแก่ประชาชนผู้รับบริการทางด้านสุขภาพ

สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ  นอกจากจะเป็นหน่วยงานกลางในการบริหาร บริการวิชาการทางด้านสุขภาพแก่ประชาชนแล้ว ยังทำหน้าที่เป็นแกนนำในการวิจัยและพัฒนา เพื่อนำผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสร้างเครื่องมือตามความต้องการรักษาประชาชน ทำให้เครื่องมือมีราคาประหยัดและมีคุณภาพ สามารถทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ นอกจากนี้ยังกระตุ้นให้เกิดการวิจัยเพื่อให้ได้องค์ความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับโรคต่างๆ ที่เกิดกับประชาชนชาวไทย ก่อให้เกิดวิธีการรักษาแบบใหม่ที่ได้ผลดีกว่าเดิมเพื่อยังความเจริญก้าวหน้า และการให้บริการทางด้านสาธารณสุขที่ดีแก่ประชาชน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 

                มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้จัดตั้งสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขึ้นในปีพ.ศ.2543 มีวัตถุประสงค์หลักที่จะช่วยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งภาครัฐและเอกชนให้มีโอกาสได้รับความรู้ และประสบการณ์ใหม่ที่ทันสมัยเหมาะสมตามความต้องการของหน่วยงานนั้น เพื่อเพิ่มศักยภาพ และประสิทธิภาพขององค์กรให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคโลกาภิวัฒน์ ซึ่งเป็นการบริการวิชาการเพื่อสังคมอันเป็นภารกิจหลักที่สำคัญประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย

                สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จัดหลักสูตรต่าง    ในระดับต่ำกว่าปริญญา และระดับปริญญา  เป็นการจัดการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอบรมตามสาขาวิชาชีพ เช่น หลักสูตรการจัดการท่าอากาศยานระดับต้นและระดับสูง ระดับ Micro-MBA หลักสูตรการเมือง การบริหาร หลักสูตรพัฒนาทักษะ หลักสูตรผู้จัดการสมัยใหม่ หลักสูตรการจัดการสมัยใหม่ ฯลฯ  สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 อาคารวิทยบริการและบริหาร