คณะและหลักสูตรต่างๆ ในมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะนิติศาสตร์

 

ชื่อหลักสูตร           หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

ชื่อปริญญา            นิติศาสตรบัณฑิต
น.บ.

                          Bachelor of Laws

                          LL.B.

 

ประกอบด้วย 8 ภาควิชา คือ

1.ภาควิชากฎหมายพาณิชย์

2.ภาควิชากฎหมายทั่วไป

3.ภาควิชากฎหมายแพ่ง

4.ภาควิชากฎหมายมหาชน

5.ภาควิชากฎหมายระหว่างประเทศ

6.ภาควิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ

7.ภาควิชาปฏิบัติการวิชาชีพกฎหมาย

8. ภาควิชากฎหมายเพื่อการพัฒนา

 

ดำเนินการสอนสาขาวิชา นิติศาสตร์

                  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

 

โครงสร้างหลักสูตร

            1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                        31           หน่วยกิต

               2.หมวดวิชาเฉพาะ                                          105           หน่วยกิต

                        กลุ่มวิชาบังคับ                                         93           หน่วยกิต

                        กลุ่มวิชาเลือก                                            12           หน่วยกิต

               3.หมวดวิชาเลือกเสรี                                            9           หน่วยกิต

                                                                  รวม          145          หน่วยกิต

 

 

 

1.   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                 31            หน่วยกิต

          RU 100 ความรู้คู่คุณธรรม (บังคับไม่นับหน่วยกิต)

        ประกอบด้วยวิชาใน 5 กลุ่ม ต่อไปนี้

        1.1         กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                                 7    หน่วยกิต

              IS    103    การใช้ห้องสมุด                                                                 1    หน่วยกิต

              เลือก  2  กระบวนวิชา  6  หน่วยกิต จากกระบวนวิชาต่อไปนี้

              PC  103    จิตวิทยาทั่วไป                                                                   3    หน่วยกิต

              PY  100    หลักการดำรงชีวิตในสังคม                                                 3    หน่วยกิต

              PY  101    วัฒนธรรมและศาสนา                                                        3    หน่วยกิต

              PY  103    ปรัชญาเบื้องต้น                                                                3    หน่วยกิต

              PY  105    ตรรกวิทยาเบื้องต้น                                                            3    หน่วยกิต

              PY  107    หลักการใช้เหตุผล                                                             3    หน่วยกิต

              HI   101    อารยธรรมตะวันตก

           HI    102   อารยธรรมตะวันออก            เลือกเรียน 1 กระบวนวิชา 3           หน่วยกิต

              HI    103    อารยธรรมโลก

              HI    121   พื้นฐานวัฒนธรรมไทย                                                       3    หน่วยกิต

        1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                         6   หน่วยกิต

              เลือก  2  กระบวนวิชา  6  หน่วยกิต จากกระบวนวิชาต่อไปนี้

              EC  103    เศรษฐศาสตร์ทั่วไป                                                            3    หน่วยกิต

              PS  103    รัฐศาสตร์ทั่วไป                                                                 3    หน่วยกิต

              SO     103  สังคมวิทยาและมนุษยวิทยาเบื้องต้น                                          3       หน่วยกิต

              SO     233  การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม                            3    หน่วยกิต

              SO     477  สังคมวิทยาการเมือง                                                               3       หน่วยกิต

1.3   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    รวม     6                หน่วยกิต

           เลือก 2 กระบวนวิชา 6 หน่วยกิต จากกระบวนวิชาต่อไปนี้

  BI   103    ชีววิทยาเบื้องต้น                                                                3    หน่วยกิต

  BI   203    ชีวิตและระบบนิเวศวิทยา                                       3           หน่วยกิต

  CM 104   เคมีในชีวิตประจำวัน                                             3           หน่วยกิต

  IT   105    ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น                                                  3    หน่วยกิต

  MA   103    คณิตศาสตร์พื้นฐาน                                                           3    หน่วยกิต

  PH  103    ฟิสิกส์ทั่วไป                                                                      3    หน่วยกิต

   SC  103  วิทยาศาสตร์พื้นฐาน                                                           3    หน่วยกิต

   ST     103 สถิติเบื้องต้น                                                                     3    หน่วยกิต

   ST     104  หลักการดำเนินการทางสถิติ                                              3    หน่วยกิต

      1.4  กลุ่มวิชาภาษาไทย                                   6        หน่วยกิต

           บังคับให้เรียนวิชาภาษาไทย 2 กระบวนวิชาดังนี้               

              TH   101    ลักษณะและการใช้ภาษาไทย                                               3    หน่วยกิต

              TH   103    การเตรียมเพื่อพูดและเขียน                                                 3    หน่วยกิต

        1.5  กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ                          6        หน่วยกิต

            เลือกเรียนภาษาต่างประเทศภาษาใดภาษาหนึ่ง 2 กระบวนวิชาติดต่อกัน ดังนี้

        ภาษาอังกฤษ

             EN  101    ประโยคพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน    3           หน่วยกิต

                 EN  102     ประโยคและศัพท์ทั่วไป                                       3           หน่วยกิต 

      ภาษาฝรั่งเศส

             FR  101   ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 1                                                      3    หน่วยกิต

                 FR  102  ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 2                                                      3    หน่วยกิต

      ภาษาเยอรมัน    

                 GN 101 ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 1                                                      3    หน่วยกิต

                 GN 102  ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 2                                                      3    หน่วยกิต

ภาษาสเปน

             SN  101   ภาษาสเปนพื้นฐาน 1                                                         3    หน่วยกิต

                 SN  102  ภาษาสเปนพื้นฐาน 2                                                         3    หน่วยกิต

ภาษาญี่ปุ่น

                 JA  101   ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 1                                                         3    หน่วยกิต

                 JA  102  ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 2                                                          3    หน่วยกิต

        ภาษารัสเซีย

                 RS  101  ภาษารัสเซียพื้นฐาน 1                                                        3    หน่วยกิต

                 RS  102  ภาษารัสเซียพื้นฐาน 2                                                        3    หน่วยกิต

ภาษาจีน

             CN  101  ภาษาจีนพื้นฐาน 1                                                            3    หน่วยกิต

                 CN  102 ภาษาจีนพื้นฐาน 2                                                             3    หน่วยกิต

         ภาษามาเลย์

             ML 101 บาฮาซามาเลซียพื้นฐาน 1                                                     3    หน่วยกิต

                ML 102 บาฮาซามาเลซียพื้นฐาน 2                                                      3    หน่วยกิต

2.    หมวดวิชาเฉพาะ                                         105          หน่วยกิต

        ประกอบด้วยวิชาใน 2 กลุ่มต่อไปนี้

       2.1  กลุ่มวิชาบังคับ                                       93           หน่วยกิต

      นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ทุกคน จะต้องเรียนกลุ่มวิชาบังคับดังนี้

        LW  101    หลักกฎหมายมหาชน                                                               2    หน่วยกิต

        LW  102    หลักกฎหมายเอกชน                                                                2    หน่วยกิต

        LW  103     ประวัติศาสตร์กฎหมายไทยและระบบกฎหมายหลัก          2           หน่วยกิต

        LW  201     นิติปรัชญา                                                                             2    หน่วยกิต

        LW  202     กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง                                   3    หน่วยกิต

        LW  203    กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา          3           หน่วยกิต

        LW  204    กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์                                         3    หน่วยกิต

        LW  205    กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหนี้                                            3    หน่วยกิต

        LW  206     กฎหมายอาญา 1                                                                      3    หน่วยกิต

        LW  207    กฎหมายอาญา 2                                                                       3    หน่วยกิต

        LW  208     กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด                                        3    หน่วยกิต

                         จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้

        LW  209    กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย                                                 2    หน่วยกิต

                         ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้

        LW  210    กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเช่าทรัพย์                                    2    หน่วยกิต

                        เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน

        LW  211    กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการยืม                                        2    หน่วยกิต

                         ฝากทรัพย์ เก็บของในคลังสินค้า

                        ประนีประนอมยอมความ การพนันขันต่อ

        LW  212    กฎหมายแพ่งพาณิชย์ว่าด้วยการประกันภัย                                    2    หน่วยกิต

        LW  213     กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตั๋วเงิน                                        2    หน่วยกิต                                                                     บัญชีเดินสะพัด

        LW  301     กฎหมายอาญา 3                                                                      3    หน่วยกิต

        LW  302    กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยค้ำประกัน                                   2    หน่วยกิต                                                     จำนอง  จำนำ

        LW  303     กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตัวแทนนายหน้า                          2    หน่วยกิต

        LW  304     กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัว                                    3    หน่วยกิต

        LW  305   พระธรรมนูญศาลยุติธรรม                                                         2    หน่วยกิต

        LW  306    กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  1                                                 3    หน่วยกิต

        LW  307    กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  2                                                 3    หน่วยกิต

        LW  308    กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1                                                3    หน่วยกิต

        LW  309    กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2                                                3    หน่วยกิต

        LW  310    กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วน                                      2    หน่วยกิต

                        บริษัท และสมาคม

        LW  311    กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก                                         3    หน่วยกิต

        LW  312    กฎหมายปกครอง                                                                     3    หน่วยกิต

        LW  313    กฎหมายล้มละลาย                                                                    2    หน่วยกิต

        LW  314    กฎหมายลักษณะพยาน                                                              2    หน่วยกิต

        LW  401     กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม                                       3    หน่วยกิต

        LW  402    กฎหมายที่ดิน                                                                          3    หน่วยกิต

        LW  403     กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง                                       3    หน่วยกิต

        LW  404   กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันทางการคลังของรัฐ                     3           หน่วยกิต

        LW  405    กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล และคดีอาญา                   3    หน่วยกิต

        LW  406    กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร                                                         3    หน่วยกิต

 

     2.2  กลุ่มวิชาเลือก                                        12           หน่วยกิต

            ให้นักศึกษาเลือกเรียน จำนวน 12 หน่วยกิต จากกระบวนวิชาในกลุ่มวิชา กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

หรือหลายกลุ่ม ดังต่อไปนี้

 

        กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน

      LW  410    กฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ                                                3    หน่วยกิต

        LW  411    กฎหมายปกครองเปรียบเทียบ                                                     3    หน่วยกิต

        LW  412   กฎหมายว่าด้วยระบบพรรคการเมือง                                            3    หน่วยกิต

        LW  413    กฎหมายเลือกตั้ง                                                                      3    หน่วยกิต

        LW  417    กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน                            3    หน่วยกิต

       LW  421    กฎหมายรัฐสภา                                                                       3    หน่วยกิต

        กลุ่มวิชากฎหมายเอกชน

LW  414   กฎหมายศุลกากร                                                                      3    หน่วยกิต

LW  415   กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดิน                                                  3    หน่วยกิต

LW  416   กฎหมายว่าด้วยการเกษตรและวิธี                                                3    หน่วยกิต                                          พิจารณาความในศาลเกษตร

LW  418   กฎหมายเกี่ยวกับการขนส่งและการจราจร                        3           หน่วยกิต

LW  424   ปัญหาในกฎหมายแพ่ง                                                              3    หน่วยกิต

LW  425   กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา                                           3    หน่วยกิต

LW  426   กฎหมายแพ่งเปรียบเทียบ                                                           3    หน่วยกิต

LW  427   กฎหมายธุรกิจเปรียบเทียบ                                                         3    หน่วยกิต

LW  428   กฎหมายว่าด้วยการธนาคาร                                                        3    หน่วยกิต

LW  429   กฎหมายเกี่ยวกับการอุตสาหกรรม                                               3    หน่วยกิต

LW  430    กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน                                                         3    หน่วยกิต

LW  435    กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์                                      3    หน่วยกิต

LW  436    สัญญาสำคัญทางธุรกิจ                                                              3    หน่วยกิต

        กลุ่มวิชากระบวนการยุติธรรม

LW  409    กฎหมายทหาร                                                                         3    หน่วยกิต

LW  423    การว่าความ                                                                             3    หน่วยกิต

LW  437    กฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิด                                            3    หน่วยกิต

                 ของเด็กและเยาวชนและวิธีพิจารณาคดีครอบครัว

LW  438    หลักวิชาชีพนักกฎหมาย                                                             3    หน่วยกิต

LW  439    ปัญหาในกฎหมายอาญา                                                            3    หน่วยกิต

LW  440    อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา                                           3           หน่วยกิต

LW  441    นิติเวชศาสตร์                                                                          3    หน่วยกิต

LW  442    กฎหมายอาญาเปรียบเทียบ                                                          3    หน่วยกิต

LW  443    การสืบสวนและสอบสวน                                              3           หน่วยกิต

LW  444    ปัญหาในกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                          3           หน่วยกิต

LW  445    ปัญหาในกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง                                        3    หน่วยกิต

        กลุ่มวิชากฎหมายระหว่างประเทศ

LW  432    กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ                                                  3    หน่วยกิต

LW  433    กฎหมายพาณิชย์นาวี                                                                 3    หน่วยกิต

LW  447    กฎหมายว่าด้วยองค์การระหว่างประเทศ                                       3    หน่วยกิต

LW  448    ปัญหากฎหมายระหว่างประเทศ                                                  3    หน่วยกิต

LW  449    กฎหมายอาเซียน                                                                      3    หน่วยกิต

LW  450    กฎหมายอากาศ                                                                         3    หน่วยกิต

LW  451    กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเล                                           3    หน่วยกิต

        กลุ่มวิชากฎหมายเพื่อการพัฒนา

LW  422    กฎหมายเศรษฐกิจ                                                                    3    หน่วยกิต

LW  434    กฎหมายป้องกันการผูกขาดทางเศรษฐกิจ                           3           หน่วยกิต

                 และการคุ้มครองผู้บริโภค

LW  446    สิทธิมนุษยชน                                                                         3    หน่วยกิต

LW  452   กฎหมายสิ่งแวดล้อม                                                                 3    หน่วยกิต

      กลุ่มวิชากฎหมายทั่วไป

LW  407    เศรษฐศาสตร์การเมืองสำหรับนักกฎหมาย                                    3    หน่วยกิต

LW  408    สังคมการเมือง สำหรับนักกฎหมาย                                  3           หน่วยกิต

LW  419    ภาษาอังกฤษ สำหรับนักกฎหมาย                                                3    หน่วยกิต

LW  420    สถาบันกฎหมายอเมริกัน                                                           3    หน่วยกิต

LW  431    หลักการบัญชีสำหรับนักกฎหมาย                                               3    หน่วยกิต

LW  453    กฎหมายโรมันเบื้องต้น                                                              3    หน่วยกิต

LW  454    กฎหมายอังกฤษและอเมริกันเบื้องต้น                                          3    หน่วยกิต

LW  455    กฎหมายอิสลาม                                                                        3    หน่วยกิต

LW  456    การร่างกฎหมายและกระบวนการนิติบัญญัติ                                  3    หน่วยกิต

LW  457    สังคมวิทยาทางกฎหมาย                                                            3    หน่วยกิต

LW  458    คอมพิวเตอร์สำหรับนักกฎหมาย                                                 3    หน่วยกิต

LW  459    ภาษากฎหมายไทย                                                                    3    หน่วยกิต

3.    หมวดวิชาเลือกเสรี                                        9             หน่วยกิต

        นักศึกษาเลือกเรียนกระบวนวิชาใด ๆ ก็ได้ ที่เปิดสอนในคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยรามคำแหง

          ยกเว้นวิชากฎหมายที่เปิดสอนสำหรับนักศึกษาคณะอื่นๆ ได้แก่ LW 104 , LW 105 , LW214 ,
        LW 215 ,  LW 315 ,  LW 316 และ LW 317