รายวิชา CM222(CH222) เคมีอินทรีย์ 2 (Organic Chemistry 2)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  สารบัญ : Content-picture
  สารบัญ : Content-table
  บทที่1 : สเตอรีโอเคมีและสเตอรีโอไอโซเมอร์
  บทที่2 : สเปกโทรสโกปี
  บทที่3 : สารประกอบซัลเฟอร์และสารประกอบฟรอสฟอรัส
  บทที่4 : สารประกอบไนโตรเจน
  บทที่5 : สารประกอบพอลินิวเคลียร์แอโรเมติก
  บทที่6 : สารประกอบเฮทเทอโรไซคลิก
  บทที่7 : พอลิเมอร์
  บทที่8 : ชีวโมเลกุล
  บทที่9 : คาร์แบนไอออน
  บทที่10 : สารประกอบคาร์บอนีลไม่อิ่มตัวที่แอลฟากับเบตา
  บทที่11 : การสืบค้นกลไกปฏิกิริยา
  บทที่12 : ปฏิกิริยาประเภทต่าง ๆ และกลไกปฏิกิริยา
  ภาคผนวก
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  สารบัญ : Content-picture
  สารบัญ : Content-table
  บทที่1 : สเตอรีโอเคมีและสเตอรีโอไอโซเมอร์
  บทที่2 : สเปกโทรสโกปี
  บทที่3 : สารประกอบซัลเฟอร์และสารประกอบฟรอสฟอรัส
  บทที่4 : สารประกอบไนโตรเจน
  บทที่5 : สารประกอบพอลินิวเคลียร์แอโรเมติก
  บทที่6 : สารประกอบเฮทเทอโรไซคลิก
  บทที่7 : พอลิเมอร์
  บทที่8 : ชีวโมเลกุล
  บทที่9 : คาร์แบนไอออน
  บทที่10 : สารประกอบคาร์บอนีลไม่อิ่มตัวที่แอลฟากับเบตา
  บทที่11 : การสืบค้นกลไกปฏิกิริยา
  บทที่12 : ปฏิกิริยาประเภทต่าง ๆ และกลไกปฏิกิริยา
  ภาคผนวก