รายวิชา CM233(47) เคมีวิเคราะห์พื้นฐาน (basic analytical chemistry)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1ความรู้เบื้อนต้นสำหรับเคมีวิเคราะห์Introduction to Analytical Chemistry
  บทที่2การวิเคราะห์ข้อมูลTreatment of Analytical Data
  บทที่3การละลายของตะกอนSolubility of Precipitates
  บทที่4การวิเคราะห์โดยน้ำหนักและปริมาตรวิเคราะห์Gravimetric and Volumetric Analysis
  บทที่5การคำนวณทางเคมีวิเคราะห์Analytical Calculation
  บทที่6ทฤษฎีของปฏิกิริยาของกรด-เบสTheory of Acid-Base Reavtion
  บทที่7การไทเทรตกรด-เบสAcid-Base Titration
  บทที่8ทฤษฎีของการไทเทรตแบบตกกระกอนTheory of Precipitation Titration
  บทที่9ทฤษฎีของการไทเทรตแบบเกิดสารเชิงซ้อนTheory of Complexometric Titration
  บทที่10ทฤษฎีของการไทเทรตแบบเกิดปฏิกิริยารีดอกซ์Theory of Redox Titration
  เอกสารอ้างอิง
  บรรณานนุกรม
  บทที่1ความรู้เบื้อนต้นสำหรับเคมีวิเคราะห์Introduction to Analytical Chemistry
  บทที่2การวิเคราะห์ข้อมูลTreatment of Analytical Data
  บทที่6ทฤษฎีของปฏิกิริยาของกรด-เบสTheory of Acid-Base Reavtion
  บทที่7การไทเทรตกรด-เบสAcid-Base Titration
  บทที่4การวิเคราะห์โดยน้ำหนักและปริมาตรวิเคราะห์Gravimetric and Volumetric Analysis
  บทที่8ทฤษฎีของการไทเทรตแบบตกกระกอนTheory of Precipitation Titration
  บทที่9ทฤษฎีของการไทเทรตแบบเกิดสารเชิงซ้อนTheory of Complexometric Titration
  บทที่10ทฤษฎีของการไทเทรตแบบเกิดปฏิกิริยารีดอกซ์Theory of Redox Titration
  เอกสารอ้างอิง
  บรรณานนุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่3การละลายของตะกอนSolubility of Precipitates
  บทที่5การคำนวณทางเคมีวิเคราะห์Analytical Calculation