รายวิชา MC463(54) จริยธรรมสื่อสารมวลชน (Mass Communication Ethics)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมสื่อสารมวลชน
  บทที่2 จริยธรรมของสื่อมวลชน
  บทที่3 จรรยาบรรณนักวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
  บทที่4 จรรยาบรรณของนักภาพยนตร์
  บทที่5 จรรยาบรรณาของนักโฆษณาและนักประชาสัมพันธ์
  บทที่6 แนวผิดเกี่ยวกับความผิดฐานหมิ่นประมาทและละเมิด
  บรรณานุกรม