บทที่ 2           
ทฤษฎีและแบบจำลอง           ความหมายของแบบจำลอง
 

               มีผู้รู้หรือนักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์สมัยปัจจุบัน  ให้ความเห็นว่า   แบบจำลอง  คือ ตัวแทนของทฤษฎีทางนิเทศศาสตร์นั่นเอง

               บิลล์ และ ฮาร์ดเกรฟ (Bill and Hardgrave) ให้คำจำกัดความของแบบจำลองว่า "แบบจำลอง คือ ตัวแทน หรือ  คำอธิบายของโลกแห่งความจริงในรูปของทฤษฎีและทำให้ง่ายแก่ความเข้าใจ"

               ดีน  ซี  บานลุนด์  (Dean C. Barnlund)   นักทฤษฎีสื่อสารภายในบุคคลให้ความหมายของแบบจำลองว่า "เป็นความพยายามสร้างหรือทำให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของสิ่งของหรือแรงดันที่กำลังศึกษาอยู่ในรูปของสัญลักษณ์หรือภาพหรือสิ่งที่มีตัวตนมองเห็นได้"

               ดอยซ์ (Deutch) อธิบายเพิ่มเติมว่า   "แบบจำลองใช้เป็นเครื่องมือในการอธิบายสิ่งต่าง ๆ และช่วยในการกำหนดทฤษฎีด้วย"

               เดนิส แม็คเควล และสเวน วินดาห์ล      (Danis McQuail and Sven Windahl) กล่าวว่า "แบบจำลอง คือ คำอธิบายแบบง่าย ๆ      ในรูปของการเขียนรูปความจริงหรือข้อเท็จจริงที่ต้องการอธิบาย" แบบจำลองนี้จะแสดงองค์ประกอบสำคัญ ๆ ของโครงสร้างหรือกระบวนการต่าง และแสดงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ
ต่าง ๆ ดังกล่าว

               กล่าวโดยสรุป  แบบจำลอง  ก็คือ    ทฤษฎีหรือตัวแทนของทฤษฎีที่ใช้อธิบายปรากฎการณ์ในโลกแห่งความเป็นจริงอย่างง่าย ๆ     และแบบจำลองทางการสื่อสารก็คือทฤษฎีที่อธิบายการทำงานหรือกระบวนการสื่อสาร